Szukaj szkolenia

Akademia Menadżera: Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem

Kategoria szkolenia: Organizacja
Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza, Warszawa, mazowieckie
16.04.2020 - 17.04.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)

Akademia menedżera: Orientacja biznesowa i strategiczna

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, które stanowi jeden z modułów Adademii Menadżera – cyklu warsztatów skierowanych do kadry zarządzającej. Akademia została stworzona tak, by wyposażyć menadżerów w narzędzia i kompetencje niezbędne w skutecznym zarządzaniu ludźmi i/lub firmą.

 

Szkolenia prowadzi trener i konsultant z wieloletnim doświadczeniem – p.Irmina Gocan.

 

Pozostałe tematy w ramach Akademii Menedżera:

 

 • Orientacja na cel i wyniki
 • Skuteczne rozwiązywanie problemów i podejmowanie trafnych decyzji
 • Budowanie, motywowanie, angażowanie oraz rozwój zespołów
Adresaci szkolenia:

 

 • Przedsiębiorcy, właściciele firm, menedżerowie strategiczni i liniowi, którzy chcą stale poszerzyć kompetencje z zakresu kreowania biznesów i zarządzania biznesem.
 • Przedsiębiorcy, właściciele firm, menedżerowie strategiczni i liniowi, którzy stoją przed wyzwaniem uruchomienia nowych biznesów, linii biznesowych.
 • Przedsiębiorcy, właściciele firm, menedżerowie strategiczni i liniowi, którzy stoją przed wyzwaniem opracowania nowych koncepcji działania przedsiębiorstwa, strategii biznesowej lub zwiększania rentowności i konkurencyjności biznesu.
 • Menedżerowie strategiczni i liniowi, u których w wyniku bieżącej pracy, oceny okresowej lub assessment/development center ujawniły się potrzeby doskonalenia i rozwoju w zakresie rozumienia biznesu, orientacji na cele i zyski firmy, skuteczności w realizacji celów i zadań ich samych lub ich zespołów lub też współpracy  z innymi zespołami.
 • Menedżerom niedawno awansowanym, którzy potrzebują jeszcze wsparcia i rozwoju, aby ujawnić wszystkie silne strony w zakresie biznesowym.
 • Pracownikom, których pracodawca chce awansować na stanowiska menedżerskie (np. sukcesorom i talentom).
 • Osobom aspirującym do stanowisk menedżerskich.
 • Pracownikom zespołów personalnych, którzy są odpowiedzialni za rozwój menedżerów, sukcesorów i talentów w firmie.
Korzyści ze szkolenia:

 

 • Poznanie oraz przećwiczenie metod i narzędzi analizy strategicznej gospodarki, rynku, konkurencji oraz przetestowanie ich zastosowania.
 • Przećwiczenie oceny pozycję konkurencyjnej przedsiębiorstwa i jego produktów / usług w przypadku przedsiębiorstw już działających (i potencjalnej pozycji konkurencyjnej przy nowej działalności) oraz wyboru właściwej opcji strategicznej i planów działań.
 • Przetestowanie analizy potrzeb klientów pod kątem ustalania walorów produktów i usług oraz wartości dla klientów.
 • Poznanie i zastosowanie metod kształtowania prawidłowego, spójnego i konkurencyjnego modelu biznesowego, stanowiącego motor działania przedsiębiorstwa.
 • Nauczenie się wytyczania kierunków działania firmy, jej celów i kluczowych wskaźników efektywności (KPI).
 • Przećwiczenie sposobów wytyczania i opracowania misji, wizji i wartości organizacji oraz ustalania wymagań dotyczących kompetencji firmy i jej pracowników oraz kapitału intelektualnego.
 • Poznanie oraz przećwiczenie metod określania kierunków i priorytetów działań strategicznych i operacyjnych.
 • Przećwiczenie rozpoznawania zakresu koniecznych do przygotowania planów operacyjnych pozwalających realnie wdrożyć i wykonać strategii biznesową.
 • Przeanalizowanie kluczowych aspektów uruchamiania nowego modelu biznesowego i wdrażania strategii w wersji dla nowego przedsiębiorstwa (start-up) i przedsiębiorstwa już istniejącego.
 • Poznanie zasad kształtowania struktur organizacyjnych i stanowisk pracy, planów zatrudnienia i ustalania wynagrodzeń.
 • Poznanie oraz przećwiczenie metod analizy i oceny uwarunkowań wewnętrznych organizacji mających wpływ na realne możliwości realizacji założeń modelu biznesowego i strategii biznesowej m.in. kultury organizacyjnej, układu ról i odpowiedzialności, faktycznego przepływu pracy z wnioskami do analizy SWOT podsumowujące silne i słabe strony, szanse i zagrożenia organizacji.
 • Nabycie umiejętności interaktywnego myślenia o organizacji jako podmiocie zyskownym, efektywnym, konkurencyjnym i odpowiedzialnym społecznie w ramach powiązań wewnętrznych i funkcjonowania na rynku.
Metody pracy:

 

 • Mini-wykłady
 • Warsztaty
 • Trendy i praktyki rynkowe
 • Dane rynkowe
 • Gra strategiczna
 • Analizy studiów przypadków / dylematów biznesowych
 • Arkusze analizy biznesowej oraz ich zastosowanie (do poszczególnych metod)
 • Arkusze modelu biznesowego i strategii firmy oraz ich zastosowanie
 • Szablony kluczowych kompetencji firmy, szablony kwalifikacji i kompetencji pracowników
 • Szablony szacowania kapitału intelektualnego
 • Szablony wartości firmowych
 • Arkusze diagnozy kultury organizacyjnej firmy
 • Dane płacowe z raportów płac
 • Wzór opisy stanowiska pracy
 • Wzory szacowania obciążenia pracą

Dzień 1

 

 1. Wprowadzenie – korzyści z planowania strategicznego i posiadania strategii w firmie:
  • Zakres i forma realizacji działań strategicznych w organizacji,
  • Sytuacja firmy w przypadku prowadzenia i nieprowadzenia działań strategicznych,
  • Korzyści i ryzyka realizacji planowania strategicznego i posiadania strategii w firmie,
  • Od planów do efektów – cykl działań strategicznych w firmie.
 2. Analizy strategiczne w zarządzaniu organizacją : analizy na linii gospodarka-rynek-konkurencja-klienci i ich potrzeby oraz wnioski do budowy rozwiązań strategicznych w firmie:
  • Cele prowadzenia analiz strategicznych – co dzięki nim zyskuje organizacja,
  • Model analizy strategicznej dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem – wprowadzenie do warsztatu,
  • Analizy otoczenia organizacji – warsztat:
   • Gdzie i jakimi metodami szukać danych do analiz,
   • Analiza otoczenia globalnego PEST,
   • Analiza otoczenia globalnego – metody scenariuszowe,
   • Korzyści i efekty z prowadzenia tych analiz,
  • Sektor jako główny punkt odniesienia – warsztat:
   • Gdzie i jakimi metodami szukać danych do analiz,
   • Punktowa ocena atrakcyjności sektora,
   • Faza życia sektora,
   • Mapa grup strategicznych konkurencji,
   • Model 5 sił konkurencji Portera,
   • Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa na rynku,
   • Korzyści i efekty z prowadzenia tych analiz,
  • Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa – warsztat:
   • Gdzie i jakimi metodami szukać danych do analiz,
   • Analiza łańcucha wartości,
   • Analiza kluczowych czynników sukcesu,
   • Metoda Mc Kinseya  i  Hofera,
   • Macierz atrakcyjności branżowej,
   • Korzyści i efekty z prowadzenia tych analiz,
  • Analizy klientów i ich potrzeb – warsztat:
   • Gdzie i jakimi metodami szukać danych do analiz,
   • Segmentacja (portfelowanie) klientów,
   • Ustalanie i badanie wartości dla klientów,
   • Korzyści i efekty z prowadzenia tych analiz,
  • Analizy produktowe i technologiczne – warsztat:
   • Gdzie i jakimi metodami szukać danych do analiz,
   • Ocena punktowa produktu / usługi,
   • Cykl życia produktu,
   • Cykl życia technologii,
   • Macierz BCG (Boston Consulting Group),
   • Analiza portfelowa produktów / usług,
   • Korzyści i efekty z prowadzenia tych analiz.
  • Wyniki analiz jako podstawy kształtowania strategii – warsztat decyzyjny:
   • rynek / kluczowe czynniki konkurencyjności,
   • klient / wartości dla klienta / produkt lub usługa,
   • główne obszary przyszłych celów i działań organizacji / kluczowe zasoby.
 3. Model biznesowy:
  • Idea modelu biznesowego i jego przydatność dla organizacji i zarządzania,
  • Perspektywa wartości dla klienta kluczem do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej (Customer Value, Customer Profit Chain),
  • Projektowanie nowego (lub udoskonalonego) modelu biznesowego w oparciu i klienta i jego wartości – warsztat:
   • Segmenty klientów,
   • Kluczowe wartości dla klientów,
   • Relacje z klientami,
   • Źródła przychodów,
   • Kluczowe aktywności / procesy,
   • Kanały dystrybucji,
   • Kluczowe zasoby,
   • Partnerzy,
   • Struktura kosztów,
  • Znaczenie poprawności, spójności i adekwatności modelu biznesowego dla trwania i rozwoju organizacji.
 4. Biznes plan i podstawy strategii nowej organizacji (start-up):
  • Typowy układ biznes planu – część merytoryczna i finansowa (podstawy),
  • Jaki zakres informacji naprawdę jest potrzebny do rozpoczęcia działalności w nowym modelu biznesowym – warsztat,
  • Dwie wiodące strategie dla start-upu, ich korzyści i ryzyka:
   • rozwój organiczny,
   • projektowanie podstaw dojrzałej organizacji.
 5. Biznes plan i podstawy strategii już istniejącej organizacji (zmiana, doskonalenie, rozwój, restrukturyzacja obecnej organizacji):
  • Wprowadzenie do warsztatu:
   • Ocena obecnego modelu biznesowego względem modelu idealnego i rekomendacje zmian jako główny wkład do projektowania strategii biznesowej,
   • Idea, cele i możliwości własne a potrzeby rynku,
  • Warsztat – analiza i ocena kluczowych informacji dot. obecnej organizacji:
   • Analiza i ocena struktury organizacji dla możliwości realizacji nowego modelu biznesowego:
    • Struktura organizacyjna oraz role i odpowiedzialności na stanowiskach pracy jako kluczowy czynnik organizacji ludzi wokół strategii,
    • Analiza i ocena adekwatności struktury organizacji, podziału zadań i odpowiedzialności, analiza poprawności funkcjonowania poszczególnych obszarów organizacji i ocena poziomu ich zaawansowania,
   • Analiza i ocena etapu życia organizacji i jego znaczenia dla możliwości realizacji nowego modelu biznesowego:
    • Model fazowy rozwoju organizacji, korzyści i ryzyka bycia organizacji w danej fazie, przyczyny zakłóceń w działaniu i rozwoju organizacji w danej fazie, sposoby niwelowania kryzysów rozwojowych w poszczególnych fazach,
    • Analiza i ocena fazy rozwoju organizacji i wynikających z tego jej silnych i słabych stron,
   • Analiza i ocena kultury organizacyjnej firmy i jej znaczenia dla możliwości realizacji nowego modelu biznesowego:
    • Typologia kultur organizacyjnych, panujących w nich wzorców zarządzania i działania oraz wartości,
    • Analiza i ocena kultury w organizacji i wynikających z tego implikacji dla realizacji biznesu,
   • Analiza i ocena poprawności przepływu pracy w organizacji
    • Zintegrowany model projektowania przepływu pracy (Six Frames Model),
    • Analiza i ocena realnego przepływu pracy w organizacji i koniecznych udrożnień,
   • Kluczowe wyniki analizy strategicznej – warsztat decyzyjny:
    • Analiza SWOT i wynikających z tego możliwości realizacji nowego modelu biznesowego przez organizację , możliwe silne i słabe strony i punkty do szczególnego uwzględnienia w strategii biznesowej.

Dzień 2

 1. Strategia firmy:
  • Misja i wizja firmy – wprowadzenie do warsztatu,
  • Planowanie sukcesu i rozwoju firmy w oparciu o koncepcję Zrównoważonej Karty Wyników (Balanced Score Card) – warsztat:
   • Perspektywa finansowa,
   • Perspektywa klienta,
   • Perspektywa procesów,
   • Perspektywa ludzi i rozwoju,
  • Warsztat decyzyjny:
   • Mapa kluczowych celów strategicznych,
   • Formatka szczegółowego projektowania celów strategicznych i ich kaskadowania do organizacji,
   • Kluczowe kompetencje firmy i kapitał intelektualny pozwalające zrealizować założenia modelu biznesowego.
 2. Kształtowanie wizerunku firmy i jego znaczenie dla pozyskiwania i utrzymania klientów i pracowników:
  • Znaczenie wizerunku firmy (jako pracodawcy, dostawcy i partnera biznesowego oraz podmiotu na rynku i w społeczności lokalnej) dla wyników biznesowych,
  • Podstawowe mechanizmy kształtowania się wizerunku firmy – firma jako pracodawca, partner biznesowy, klient i dostawca,
  • Wartości firmy jako nośnik misji, wizji i strategii firmy oraz wartości dla klienta,
  • Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR- Corporate Social Responsibility), korzyści biznesowe i poza biznesowe wypływające z CSR i główne cele CSR jako elementy uzupełniające strategię firmy,
  • Warsztat planowania i komunikacji celów CSR.
 3. Podstawy kształtowania planu organizacji (obszarów działalności, jednostek organizacyjnych i stanowisk pracy):
  • Struktura organizacyjna, podział zadań i odpowiedzialności za wyniki – typowy układ prawidłowej struktury organizacyjnej i jej znaczenie dla realizacji biznesu,
  • Planowanie obciążenia pracą – kilka metod szacowania obciążenia pracą – prezentacja poprawnych przykładów z rynku,
  • Etatyzacja (plan zatrudnienia) – prezentacja prawidłowej wizualizacji etatyzacji,
  • Opisy stanowisk pracy, wycena pracy i kształtowanie wynagrodzeń – prezentacja poprawnych przykładów z rynku,
  • Wymagania kwalifikacyjne i kompetencyjne wobec pracowników – prezentacja poprawnych przykładów z rynku.
 4. Podstawy określania priorytetów biznesowych i celów operacyjnych – pomocne materiały i formatki dokumentów :
  • Podstawy kształtowania planu marketingowego (pomysł na promocję, reklamę, public relations), przydatne formatki dokumentów i ich zastosowanie,
  • Podstawy kształtowania profilu organizacyjno – technicznego (program prac inwestycyjnych; wyposażenie w środki trwałe, źródła i warunki zakupu, zużycie materiałów i surowców), przydatne formatki dokumentów i ich zastosowanie,
  • Podstawy kształtowania planu wsparcia (zakres działań wsparcia, plan organizacyjny, niezbędne zasoby, wycena kosztów zasobów i działań), przydatne formatki dokumentów i ich zastosowanie,
  • Podstawy kształtowania planu utrzymania technicznego (utrzymanie jakości, zmiany technologiczne), przydatne formatki dokumentów i ich zastosowanie,
  • Plan wzrostu skali działania, przydatne formatki dokumentów i ich zastosowanie,
  • Podstawy kształtowania cennika, przydatne formatki dokumentów i ich zastosowanie,
  • Plan finansowy (kalkulacja kosztów początkowych, stałych, zmiennych, źródła finansowania przedsięwzięcia, prognoza sprzedaży), przydatne formatki dokumentów i ich zastosowanie,
  • Podstawy oceny opłacalności inwestycji:
   • Sporządzenie rachunku wyników – podstawowe informacje i przykłady,
   • Ocena przedsięwzięcia za pomocą kluczowych wskaźników ekonomicznych – podstawowe informacje, formuły rozliczeniowe i przykłady.
 5. Rozgrywka strategiczna – utrwalenie nowych wiedzy i umiejętności w formie gry.
Informacje organizacyjne:

 

Harmonogram godzinowy:

 

I dzień

Rejestracja uczestników: 09:45
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 17:00

 

II dzień

 

Rozpoczęcie szkolenia 08:30
Przerwa obiadowa 12:00
Zakończenie szkolenia 15:30

 

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

 

Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania

 

Lokalizacje i terminy

Kraków woj. małopolskie
Hotel***
13.02.2020 - 14.02.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza
16.04.2020 - 17.04.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza
02.06.2020 - 03.06.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)

Kompetea

Biuro
223
Godziny kontaktu
09:00 - 15:00
Błąd serwera.

Polecane szkolenia

ASSESSMENT/DEVELOPMENT CENTER - przygotowanie przeprowadzenie ocena i opracowanie wyników
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
16.04.2020 - 17.04.2020
1 590,00 zł (1 292,68 netto)
Koordynator Kaizen
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 400,00 zł (1 138,21 netto)
5% rabatu Zarządzanie projektami
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel Europejski *** we Wrocławiu, Wrocław, dolnośląskie
09.03.2020 - 10.03.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
AUDITOR WEWNĘTRZNY WG BRC FOOD v8 & IFS FOOD v6.1
LUBUSKI INSTYTUT JAKOŚCI
od marca zmiana ceny, Łódź, łódzkie
12.03.2020 - 13.03.2020
1 350,00 zł (1 350,00 netto)
PEŁNOMOCNIK I AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2015
LUBUSKI INSTYTUT JAKOŚCI
zmiana ceny od marca, Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
19.03.2020 - 20.03.2020
1 350,00 zł (1 350,00 netto)
LEAN SIX SIGMA GREEN BELT
LUBUSKI INSTYTUT JAKOŚCI
-, Gdańsk, pomorskie
04.05.2020 - 09.06.2020
4 500,00 zł (4 500,00 netto)
MANAGER JAKOŚCI (ZAAWANSOWANY KURS MANAGERSKI)
LUBUSKI INSTYTUT JAKOŚCI
-, Warszawa, mazowieckie
14.04.2020 - 28.05.2020
4 500,00 zł (4 500,00 netto)
10% rabatu Profesjonalna Asystentka Zarządu / Sekretarka
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel*****Radisson Blu, Kraków, małopolskie
23.03.2020 - 24.03.2020
1 820,40 zł (1 480,00 netto)
Przygotowanie do egzaminu PMP
PM Experts Sp. z o.o.
Poznań, Poznań, wielkopolskie
26.03.2020 - 27.03.2020
2 398,50 zł (1 950,00 netto)
Kierowanie zespołem - trening menedżerski
VIDI CENTRUM ROZWOJU KADR
Hotel Witek, Kraków, małopolskie
10.03.2020 - 11.03.2020
2 078,70 zł (1 690,00 netto)
Six Sigma - poziom Black Belt (moduł I+II+III+IV)
Lynsky Solutions
Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
16.03.2020 - 24.09.2020
8 597,70 zł (6 990,00 netto)
Efektywne zarządzanie projektami - praktyczne wprowadzenie
Lynsky Solutions
Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
19.03.2020 - 20.03.2020
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
PEŁNOMOCNIK I AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI WG FSSC 22000 v5 (ISO 22000)
LUBUSKI INSTYTUT JAKOŚCI
zmiana ceny od marca, Szczecin, zachodniopomorskie
19.03.2020 - 20.03.2020
1 350,00 zł (1 350,00 netto)
Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ośrodek zewnętrzny, Poznań, wielkopolskie
28.04.2020 - 29.04.2020
1 045,50 zł (850,00 netto)
QRQC oraz Root Cause Analysis
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
30.03.2020 - 30.03.2020
1 094,70 zł (890,00 netto)
Problem Solving - skuteczne rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem metody A3
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
31.03.2020 - 31.03.2020
1 094,70 zł (890,00 netto)
Brygadzista mistrz – mały menedżer
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel, Rzeszów, podkarpackie
23.04.2020 - 24.04.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Efektywne planowanie i zarządzanie produkcją
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
25.03.2020 - 27.03.2020
2 201,70 zł (1 790,00 netto)
Kompetencje menedżerskie – trening dla menedżerów jakości produkcji i logistyki
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
25.06.2020 - 25.06.2020
1 094,70 zł (890,00 netto)
Certyfikowany Menedżer Jakości
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
27.04.2020 - 20.05.2020
3 554,70 zł (2 890,00 netto)
FMEA procesu w praktyce - pFMEA analiza przyczyn i skutków potencjalnych wad
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
06.04.2020 - 07.04.2020
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Szkolenie wprowadzające - PPAP, APQP, Control Plan, FMEA, SPC
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
19.03.2020 - 20.03.2020
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
PPAP - zatwierdzenie części do produkcji, APQP - planowanie jakości wyrobu
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
05.03.2020 - 06.03.2020
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
SPC - statystyczne sterowanie procesem
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions. ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
09.03.2020 - 10.03.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Problem Solving Team Leader
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
18.05.2020 - 21.05.2020
2 939,70 zł (2 390,00 netto)
Audytor Wewnętrzny ISO 9001:2015
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
27.04.2020 - 28.04.2020
1 094,70 zł (890,00 netto)
Leadership - skuteczny przywódca
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
10.06.2020 - 10.06.2020
1 094,70 zł (890,00 netto)
Lider Lean Manufacturing
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
09.03.2020 - 10.03.2020
1 340,70 zł (1 090,00 netto)
Lean Logistic
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
16.04.2020 - 17.04.2020
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
Lean Office
Lynsky Solutions
Lynsky Solutions, ul. Rydlówka 5, Kraków, małopolskie
19.03.2020 - 20.03.2020
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe