Szukaj szkolenia

Dostęp do informacji publicznej

5% rabatu
Kategoria szkolenia: Administracja publiczna
Radisson Blu Hotel, Kraków, małopolskie
08.04.2020 - 08.04.2020
1 082,40 zł (880,00 netto)
 • Opcje szkoleniamożliwość dofinansowania
 • Maksymalna liczba uczestników10


 

Udział w szkoleniu ma za zadanie udzielić odpowiedzi na wiele kluczowych pytań, a także rozwiać wątpliwości dotyczące praktycznych aspektów stosowania przepisów z zakresu tematyki związanej z dostępem do informacji publicznej. Podczas szkolenia zostaną poruszone zagadnienia odnoszące się do interpretacji posiadanych danych i wiadomości jako informacji publicznej, trybów dostępu do informacji publicznej, jak również przedstawiona zostanie szczegółowa analiza procedury wnioskowej od momentu złożenia wniosku aż do skargi kasacyjnej do NSA.


W gąszczu regulacji prawnych, które ulegają ciągłym modyfikacjom i nowelizacjom, konieczne staje się poszerzanie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu dostępu do informacji publicznej. Szkolenie nastawione jest na rozpatrywanie praktycznych konsekwencji wynikających z przepisów prawa dla osób odpowiedzialnych w organach administracji publicznej oraz innych podmiotach za udzielanie informacji publicznej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Uczestników zapewniamy bogate materiały szkoleniowe, a także możliwość konsultacji indywidualnych po zakończonym szkoleniu.


Program szkolenia

MODUŁ I. INFORMACJA PUBLICZNA - WIADOMOŚCI WSTĘPNE
Po zakończeniu modułu, Uczestnicy dowiedzą się podstawowych informacji dotyczących informacji publicznej. Poznają ich klasyfikację, definicje oraz źródła prawa dostępu do nich.

 1. Klasyfikacji informacji publicznych
 2. Definicje legalne
 3. Źródła prawa dostępu do informacji publicznej:
  • Konstytucja
  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej

MODUŁ II. WSKAZANIE CECH INFORMACJI PUBLICZNYCH W PRAKTYCE I ORZECZNICTWIE
Dzięki zdobytej wiedzy w ramach tego modułu - każdy Uczestnik będzie znał występujące i wskazywane w praktyce i orzecznictwie cechy informacji publicznych.

MODUŁ III. ZAKRES PODMIOTOWY STOSOWANIA USTAWY O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ - RODZAJE PODMIOTÓW OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ ROZUMIENIE PRZESŁANKI "POSIADANIA DANYCH"
Po zakończeniu tego modułu, Uczestnicy będą znali rodzaje podmiotów objętych obowiązkiem udostępniania informacji publicznej oraz jak należy rozumieć przesłankę „posiadania danych”.

MODUŁ IV. ELEMENTY WYŁĄCZAJĄCE PUBLICZNY WALOR INFORMACJI
Uczestnicy będą wiedzieli jakie elementy wyłączają publiczny walor informacji, czym się charakteryzują i jaka jest ich specyfika.

MODUŁ V. PODSTAWY ODMOWY UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ
Po zakończeniu modułu, Uczestnicy dowiedzą się jakie są podstawy odmowy udostępnienia informacji publicznej. Podstawy prawne i przesłanki odmowy oraz rodzaje tajemnicy i ich charakterystykę

 1. Ustawa o ochronie informacji niejawnych (tajemnica państwowa i tajemnica służbowa)
 2. Ustawa o ochronie danych osobowych
 3. "Tajemnica przedsiębiorcy" - rozumienie pojęcia i praktyczne wykorzystanie przesłanki przez administrację publiczną
 4. Inne przesłanki odmowy dostępu do informacji publicznej

MODUŁ VI. SPOSOBY I TRYBY UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ
Dzięki zdobytej wiedzy w ramach tego modułu – każdy uczestnik będzie znał sposoby i tryby udostępniania informacji publicznej.

 1. Biuletyn Informacji Publicznej
  • Wymogi w zakresie zawartości strony internetowej BIP
  • Wymogi dot. informacji zamieszczonej w BIP
 2. Centralne repozytorium
 3. Udostępnianie informacji na wniosek
  • Treść wniosku
  • Terminy
  • Opłaty i koszty dodatkowe
 4. Wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej

MODUŁ VII. DOSTĘP DO AKT SPRAWY
Po zakończeniu tego modułu, Uczestnicy będą znali zasady dostępu do akt sprawy w oparciu o przepisy procedury administracyjnej, cywilnej oraz karnej.

 1. Definicja strony postępowania
 2. Przepisy kpa, kpc i kpk

MODUŁ VIII. USTAWA O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ A USTAWY SZCZEGÓLNE

 1. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
 2. o IPN
 3. o finansach publicznych
 4. o KRS
 5. o KRK
 6. o służbie cywilnej
 7. prawo ochrony środowiska

Uczestnicy będą wiedzieli jak wygląda kwestia zestawienia regulacji zawartych w ustawie o dostępie do informacji publicznej w kontekście innych ustaw szczególnych.

MODUŁ IX. PODMIOTY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ
Po zakończeniu modułu Uczestnicy dowiedzą się jakie podmioty są uprawnione do otrzymania informacji publicznej oraz czym charakteryzuje się dostęp do nich.

 1. Powszechność dostępu do informacji publicznej
 2. Brak wymogu wykazania interesu prawnego w uzyskaniu informacji
 3. Obowiązek niezwłocznego udzielenia informacji publicznej

MODUŁ X. INFORMACJA PRZETWORZONA
Dzięki zdobytej wiedzy w ramach tego modułu, Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu informacji przetworzonej oraz jaki są jej cechy w praktyce i orzecznictwie.

 1. Cechy informacji przetworzonej w praktyce i orzecznictwie
 2. Szczególna istotność przetworzenia dla interesu publicznego

MODUŁ XI. OGRANICZENIA DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
Po zakończeniu tego modułu, Uczestnicy będą znali ograniczenia dostępu do informacji publicznej, czym jest tajemnica przedsiębiorcy, tajemnice chronione ustawowo oraz informacje niejawne.

 1. Konstytucja art.61.ust. 3 - ochrona wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych
 2. Dopuszczalność ograniczeń wyłącznie na poziomie ustawowym - prywatność osoby fizycznej lub tajemnica przedsiębiorcy
 3. Dane osobowe
  • Definicja legalna, Ustawa o ochronie danych osobowych
  • Dane osobowe w praktyce i orzecznictwie
 4. Tajemnica przedsiębiorcy
 5. Informacje niejawne
 6. Tajemnice chronione ustawowo:
  • tajemnica radcy prawnego, adwokata
  • tajemnica notariusza
  • tajemnica lekarska
  • tajemnica dziennikarska
  • tajemnica skarbowa - możliwość jedynie zbiorczego ujawniania danych
  • podatników, nigdy zaś konkretnej osoby
  • tajemnica biegłego rewidenta

MODUŁ XII. TRYB ODMOWY DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
Uczestnicy będą wiedzieli jak wygląda tryb odmowy dostępu do informacji publicznej, w jakiej formie jest wydawana i z jakich elementów się składa.

 1. Odmowa jako decyzja administracyjna - elementy obligatoryjne, obowiązek pouczenia o prawie do odwołania.

MODUŁ XIII. PRAWNE MOŻLIWOŚCI ZASKARŻENIA ODMOWY DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNYCH
Po zakończeniu modułu, Uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą prawnych możliwości zaskarżenia odmowy dostępu do informacji publicznych.

 1. Odwołanie
 2. Skarga na bezczynność organu
 3. Skarga do WSA
 4. Skarga kasacyjna do NSA

MODUŁ XIV. UPRAWNIENIA DZIENNIKARZY DOTYCZĄCE DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
Dzięki zdobytej wiedzy w ramach tego modułu – każdy Uczestnik dowie się jakie uprawnienia mają dziennikarze w zakresie dostępu do informacji publicznej.

MODUŁ XV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ZA BRAK WYKONANIA OBOWIĄZKU UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ
Po zakończeniu tego modułu, Uczestnicy będą znali zasady odpowiedzialności karnej za brak wykonania obowiązku udostępnienia informacji publicznej.

MODUŁ XVI. CASUSY ORAZ DYSKUSJA DOTYCZĄCA PROBLEMATYKI DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
Uczestnicy będą wiedzieli, na podstawie analizy konkretnych stanów faktycznych oraz dyskusji, jak rozwiązywać kwestie dotyczące dostępu do informacji publicznej.

Grupa docelowa

Szkolenia polecamy dla

 • pracowników sektora administracji publicznej, w szczególności odpowiedzialnych za prowadzenie podmiotowych stron BIP oraz zajmujących się bezpośrednio udzielaniem informacji publicznej,
 • przedsiębiorców, którzy ze względu na specyfikę prowadzonej działalności mają dostęp lub posiadają dane stanowiące informację publiczną,
 • wszystkich osób zainteresowanych praktycznymi aspektami dostępu do informacji publicznej.

 

Certyfikaty

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia AVENHANSEN.

Metodologia

Metody pracy, które zostaną zastosowane podczas szkolenia:

Szkolenie przeprowadzone zostanie metodą warsztatową z zastosowaniem takich technik i narzędzi prowadzenia zajęć jak:

 • Interaktywny wykład
 • Warsztaty, ćwiczenia indywidualne, zespołowe
 • Dyskusja
 • CASE STUDY – analiza przypadku


 

Informacje dodatkowe

W ramach szkolenia otwartego gwarantujemy Państwu: 

• Miłą i fachową obsługę 
• Profesjonalizm trenera 
• Ciekawe materiały szkoleniowe 
• Certyfikaty ukończenia szkolenia 
• Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu) 
• Możliwość uzyskania pomocy od Trenerów poprzez profesjonalne forum szkoleniowe, stworzone specjalnie na tego 
rodzaju potrzeby. 
• Możliwość wpływu na zakres i przebieg szkolenia akceptowalny przez wszystkich jego uczestników 

Oferujemy również możliwość wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia: 

Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl 

Oraz: 

• Smaczne obiady i przerwy kawowe
• Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych na preferencyjnych warunkach (nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia). 
• Pomoc Opiekuna szkolenia przez cały czas pobytu - doradzamy, jak miło i efektywnie spędzić czas po szkoleniu 
• Grupy do 10 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej 
wymianie informacji, konsultacji i integracji  

Lokalizacje i terminy

Warszawa woj. mazowieckie
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA
25.02.2020 - 25.02.2020
1 082,40 zł (880,00 netto)
Kraków woj. małopolskie
Radisson Blu Hotel
08.04.2020 - 08.04.2020
1 082,40 zł (880,00 netto)
880.00 woj. małopolskie
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA
03.06.2020 - 03.06.2020
1 082,40 zł (880,00 netto)

Trenerzy biorący udział

Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

5% rabatu Instrukcja Kancelaryjna dla Urzędników - Warsztaty
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Golden Floor Airport, Warszawa, mazowieckie
06.04.2020 - 06.04.2020
725,70 zł (590,00 netto)
5% rabatu Archiwizacja Dokumentacji
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Golden Floor Airport, Warszawa, mazowieckie
18.05.2020 - 18.05.2020
725,70 zł (590,00 netto)
5% rabatu Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym(EZD)
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Golden Floor Airport, Warszawa, mazowieckie
05.06.2020 - 05.06.2020
725,70 zł (590,00 netto)
10% rabatu Kontrola nieprawidłowości i nadużycia - wykrywanie oszustw w projektach unijnych
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum Szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
13.05.2020 - 14.05.2020
2 189,40 zł (1 780,00 netto)

Polecane szkolenia

Pracownicze Plany Kapitałowe 2020 – nowe obowiązki pracodawców
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Hotel Focus, Gdańsk, pomorskie
15.04.2020 - 15.04.2020
664,20 zł (510,00 netto)
Profesjonalna obsługa klientów urzędu
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
20.04.2020 - 21.04.2020
1 390,00 zł (1 130,08 netto)
Praktyczne aspekty kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE – nieprawidłowości i nadużycia w projektach.
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
05.05.2020 - 06.05.2020
1 217,70 zł (990,00 netto)
Postępowanie z podejrzeniami nadużyć finansowych w projektach finansowanych ze środków unijnych 2014 -2020 r.
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Kraków, małopolskie
18.06.2020 - 19.06.2020
990,00 zł (804,88 netto)
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
30.03.2020 - 30.03.2020
922,50 zł (750,00 netto)
Kodeks postępowania administracyjnego
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
11.05.2020 - 12.05.2020
1 340,70 zł (1 090,00 netto)
Kontrola w administracji rządowej – praktyczne kompendium wiedzy
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Kraków, dolnośląskie
17.04.2020 - 17.04.2020
922,50 zł (750,00 netto)
Dostęp do informacji publicznej – zasady i ograniczenia
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
17.04.2020 - 17.04.2020
922,50 zł (750,00 netto)
5% rabatu Instrukcja Kancelaryjna dla Urzędników - Warsztaty
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Golden Floor Airport, Warszawa, mazowieckie
06.04.2020 - 06.04.2020
725,70 zł (590,00 netto)
5% rabatu Archiwizacja Dokumentacji
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Golden Floor Airport, Warszawa, mazowieckie
18.05.2020 - 18.05.2020
725,70 zł (590,00 netto)
5% rabatu Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym(EZD)
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Golden Floor Airport, Warszawa, mazowieckie
05.06.2020 - 05.06.2020
725,70 zł (590,00 netto)
Microsoft Power BI Desktop
NT Group Sp. z o.o.
NT Group Łódź Kościuszki 39, Łódź, łódzkie
20.04.2020 - 21.04.2020
1 180,80 zł (960,00 netto)
5% rabatu Obsługa Klienta w Administracji Publicznej - profesjonalne warsztaty i ćwiczenia radzenia sobie w kłopotliwych
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel*** w centrum, Wrocław, dolnośląskie
27.04.2020 - 28.04.2020
990,00 zł (804,88 netto)
5% rabatu Postępowanie egzekucyjne w administracji - Kompendium aktualnych przepisów z uwzględnieniem ostatnich zmian. 2-dniowe
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel*** w centrum, Gdańsk, pomorskie
02.04.2020 - 03.04.2020
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
5% rabatu Kontrola Zarządcza i Zarządzanie Ryzykiem - 2-dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość indywidualnych konsultacji.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
06.04.2020 - 07.04.2020
1 190,00 zł (967,48 netto)
5% rabatu Zarządzanie Projektami w Administracji Publicznej - 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel*** w centrum, Gdańsk, pomorskie
02.04.2020 - 03.04.2020
1 190,00 zł (967,48 netto)
5% rabatu Zarządzanie Zespołem w Administracji Publicznej - Inspirujące warsztaty praktyczne i efektywny plan zmiany osobistej.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel*** w centrum, Gdańsk, pomorskie
02.04.2020 - 03.04.2020
1 217,70 zł (990,00 netto)
ABC Finansów publicznych w praktyce - Kompendium aktualnych przepisów. Analiza aspektów prawnych finansowych i organiza
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel***, Zakopane, małopolskie
02.06.2020 - 05.06.2020
1 990,00 zł (1 617,89 netto)
5% rabatu Dostęp oraz ponowne wykorzystanie informacji publicznej - 2-dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium wiedzy o metodach
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
09.04.2020 - 10.04.2020
1 340,70 zł (1 090,00 netto)
Etyka w służbie cywilnej
WIK Consulting
sala szkoleniowa WIK Consulting, Warszawa, mazowieckie
25.06.2020 - 25.06.2020
800,00 zł (800,00 netto)
Procedury zgłaszania nieprawidłowości w miejscu pracy
WIK Consulting
sala szkoleniowa WIK Consulting, Warszawa, mazowieckie
30.04.2020 - 30.04.2020
800,00 zł (650,41 netto)
Skargi wnioski i petycje według najnowszych przepisów
WIK Consulting
sala szkoleniowa WIK Consulting, Warszawa, mazowieckie
13.05.2020 - 13.05.2020
984,00 zł (800,00 netto)
Pisanie tekstów urzędowych
WIK Consulting
sala szkoleniowa WIK Consulting, Warszawa, mazowieckie
21.05.2020 - 21.05.2020
984,00 zł (800,00 netto)
10% rabatu Kontrola nieprawidłowości i nadużycia - wykrywanie oszustw w projektach unijnych
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum Szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
13.05.2020 - 14.05.2020
2 189,40 zł (1 780,00 netto)
RODO w administracji publicznej – przepisy i praktyka
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
SZKOLENIE ONLINE, SZKOLENIE ONLINE, mazowieckie
30.03.2020 - 30.03.2020
708,48 zł (576,00 netto)
RODO a dostęp do informacji publicznej – przepisy i praktyka
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
SZKOLENIE ONLINE, SZKOLENIE ONLINE, mazowieckie
31.03.2020 - 31.03.2020
708,48 zł (576,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe