Szukaj szkolenia

Dostęp oraz ponowne wykorzystanie informacji publicznej - 2-dniowe warsztaty praktyczne.

Kategoria szkolenia: Administracja publiczna
Do ustalenia
1 250 zł brutto

Zakres tematyczny szkolenia

Dostęp oraz ponowne wykorzystanie informacji publicznej - 2-dniowe warsztaty praktyczne. 


POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy na naszą stronę internetową:

http://www.szkolenia-semper.pl/kalendarz-szkolen


 Cel szkolenia:
 • Głównym celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy o stosowaniu przepisów prawa krajowego w zakresie udostępniania informacji publicznej z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 16 września 2011 r.
 • Szkolenie wskaże jaki zakres przedmiotowy i podmiotowy obejmuje prawo do informacji publicznej oraz jakie informacje zostają objęte ograniczeniami dostępu do informacji.
 • Szkolenie będzie wyczerpującym źródłem wiedzy o metodach oraz narzędziach przekazywania informacji publicznych.
 • Szkolenie pozwoli odpowiedzieć na pytania w jaki sposób należy rozpatrywać wniosek o dostęp do informacji publicznej.
 • Dzięki szkoleniu Uczestnicy dowiedzą się z jaką odpowiedzialnością karną wiąże się nieudostępnienie informacji publicznej.

Korzyści dla użytkowników:
 • Dzięki szkoleniu Uczestnicy będą potrafili w sposób swobodny poruszać się po przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 16 września 2011 r.
 • Uczestnicy dowiedzą się kogo i w jakim zakresie dotyczy obowiązek udzielania informacji publicznej.
 • Uczestnicy poznają również metody oraz narzędzia przekazywania informacji publicznej.
 • Szkolenie wyposaży Uczestników w wiedzę z zakresu obrotu informacją publiczną, jej wykorzystaniem oraz zasadami koniecznymi do zastosowania w przypadku powielania informacji.
 • Dzięki szkoleniu Uczestnicy będą wiedzieli jak właściwie postąpić w związku z odmową udostępnienia informacji publicznej.
 • Analiza przypadków pozwoli Uczestnikom przeanalizować sytuacje, z którymi spotykają się w pracy zawodowej.

 Trener:Specjalizacja trenerska:Konsultant, trener i audytor z zakresu dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji niejawnych. Prowadzący kancelarię radcy prawnego. Od samego początku ponad 14 letniej kariery zawodowej zajmujący się zagadnieniami ochrony i udostępniania informacji prawnie chronionych. Trener z 12 letnim stażem. Audytor ponad 50 firm w zakresie ochrony danych osobowych. Twórca autorskiej metodyki prowadzenia audytu w zakresie ochrony danych osobowych. Stały współpracownik kilku kancelarii prawnych. Program szkolenia:
Szkolenie oparte będzie o najnowsze orzecznictwo dotyczące stosowania przepisów o dostępie do informacji publicznej oraz omawiać będzie zmiany wprowadzone do ustawy o dostępie do informacji publicznej uchwalone ustawą z dnia 16 września 2011 r.

1. Źródła prawa krajowego w zakresie dostępu do informacji publicznej oraz ponownego wykorzystania tych informacji. 2. Czym jest informacja publiczna?
a. Treść informacji publicznej a ochrona praw autorskich;
b. Autorstwo informacji publicznej a prawo dostępu do tej informacji;
c. Informacja prosta a informacja przetworzona. 3. Zakres prawa do informacji publicznej 4. Ograniczenia dostępu do informacji
a. Anonimizacja informacji prawnie chronionych;
b. Ujawnianie danych osobowych dotyczących osób pełniących funkcje publiczne;
c. Ujawnianie informacji publicznej uzyskiwanej w trakcie postępowań o zamówienia publiczne;
d. Jawność umów cywilnoprawnych – pełna czy ograniczona?
e. Jawność informacji o majątku publicznym. 5. Biuletyn Informacji Publicznej jako podstawowe narzędzie przekazywania informacji:
a. Bezczynność organu a brak informacji w BIP. 6. Udostępnienie wnioskowe i pozawnioskowe:
a. Związanie organu wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej;
b. Koszty związane z przygotowaniem informacji publicznej – możliwość obciążenia nimi wnioskodawcy;
c. Przesłanki wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej. 7. Wstęp na posiedzenia kolegialnych organów samorządu terytorialnego oraz ich jednostek pomocniczych
a. Wstęp na posiedzenia kolegialnych organów samorządu zawodowego. 8. Wyłożenie, wywieszenie oraz zainstalowanie urządzeń służących zapoznaniu się z informacją publiczną. 9. Instrumenty prawne przysługujące osobie zainteresowanej – odwołanie oraz skarga do sądu administracyjnego;
a. Czy konieczne jest zażalenie się na bezczynności organu nieudostępniającego informacji publicznej?
b. Kiedy przekroczenie terminu na udostępnienie informacji publicznej należy uznać za znaczne?
c. Zakres spraw do rozstrzygnięcia przez sąd w sprawie o bezczynność organu związanego z dostępem do informacji publicznej. 10. Odpowiedzialność karna za nieudostępnienie informacji publicznej 11. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej. 12. Cel i powody uregulowania instytucji ponownego wykorzystania informacji publicznej w prawie polskim. 13. Czym jest ponowne wykorzystanie informacji publicznej?
a. Dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 345 z 31.12.2003, str. 90);
b. Art. 23a ust. 1 udip. 14. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
a. Możliwość ponownego wykorzystania informacji publicznej znajdującego się w zasobach Polskiego Komitetu Normalizującego;
b. Udostępnienie specyfikacji technicznej protokołu KSI MAIL przez ZUS 15. Podmioty zobowiązane do udostępnienia informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania  16. Podmioty zobowiązane do przekazania danych ze zbioru informacyjnego do centralnego repozytorium  17. Podmioty zwolnione z obowiązku udostępnienia informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania. 18. Zwolnienie przedmiotowe z obowiązku udostępnienia informacji w celu jej ponownego wykorzystania  19. Zasady dotyczące ponownego wykorzystania informacji
a. Koszty związane z udostępnienie informacji w celu jej ponownego wykorzystania – czynniki wpływające na wysokość opłat;
b. Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej;
c. Równość w zakresie możliwości wykorzystania informacji publicznych;
d. Udostępnienie na wniosek;
e. Udostępnienie z inicjatywy podmiotu zobowiązanego. 20. Terminy rozpoznania wniosku o przekazanie informacji w celu ponownego wykorzystania. 21. Pytania. 22. Podsumowanie warsztatów szkoleniowych.   

Grupa docelowa

Grupa docelowa:Szkolenie zostało zaprojektowane z myślą o:
 • pracownikach jednostek samorządowych
 • pracownikach administracji publicznej
 • wszystkich osobach odpowiedzialnych za publikację informacji w Biuletynie Informacji Publicznej
 • osobach zainteresowanych omawianą podczas szkolenia tematyką.

Certyfikaty

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Metodologia

Metodologia:Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

Szkolenie zostało zaprojektowane w ramach programu partnerskiego Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER & Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST. 

Informacje dodatkowe

Informacje organizacyjne:Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

-szkolenie trwa 2 dni (16h);
-zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz w godzinach 09.00-17.00 drugiego dnia;
-ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób;
-w kazdym dniu szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz lunch.

Opcjonalnie:

Istnieje możliwość dokonania rezerwacji noclegu w tym samym hotelu*** w którym odbywa się szkolenie.
Szczegóły dostępne pod numerem telefonu (61) 8 102 194, zachęcamy również do kontaktu drogą elektroniczną: info@szkolenia-semper.pl

 

Inwestycja:

1250 zł netto (+23% VAT) 
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw. Cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-Każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu). Zgłoszenie:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy wypełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia dostępną w formacie pdf  lub word  a  następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (061 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu.


Kontakt:

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
ul. Żmigrodzka 41/49
60-171 Poznań

Godziny pracy biura:      Pn-Pt 07.30 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. (61) 8 102 194     
tel. (61) 6 115 034     
tel. 508 393 926  
fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300
info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl

 Uwaga:

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pllub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.


Lokalizacje

Warszawa woj. mazowieckie
Hotel*** w centrum
Warszawa woj. mazowieckie
Hotel*** w centrum

Pozostałe szkolenia firmy

Kontrola Zarządcza i Zarządzanie Ryzykiem - 2-dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość indywidualnych konsultacji.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 190 zł brutto
Prawo Budowlane: Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami - 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 250 zł brutto
Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 250 zł brutto
Kontrola i audyt projektów unijnych w praktyce: Kontrole prowadzone po zakończeniu projektu - cel zakres błędy i nieprawidłowośc
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 990 zł brutto
Prawo Zamówień Publicznych w praktyce pracowników Urzędów Pracy - 2-dniowe warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji prz
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 250 zł brutto
Ochrona Danych Osobowych w praktyce - kompendium obowiązujących przepisów (2-dniowe warsztaty kompetencyjne).
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 250 zł brutto
Specjalista ds. realizacji projektów unijnych w jednostkach publicznych w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 3-dniowe wars
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 490 zł brutto
Zamówienia publiczne dla Wykonawców i Zamawiających - 2-dniowe warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 250 zł brutto
Kontrola i audyt projektów finansowanych ze środków UE - inspirujące 2-dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość indywidualnych kon
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 250 zł brutto
Prawo Budowlane: Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami - 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 250 zł brutto
Kompendium Project Managera - Zintegrowane zarządzanie projektami. 5-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
2 850 zł brutto
Specjalista ds. realizacji procesu inwestycyjnego zgodnie z prawem budowlanym - 3-dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość indywid
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 690 zł brutto
Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne obejmujące naj
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 250 zł brutto
Prawo ochrony środowiska oraz ustawy powiązane – Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 250 zł brutto
Księgowość Projektów Unijnych. 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 250 zł brutto
Planowanie przestrzenne w procesie inwestycyjnym - 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 390 zł brutto
Zamówienia publiczne w projektach unijnych - jak prawidłowo przeprowadzić procedurę. Warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 250 zł brutto
Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem n
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
990 zł brutto
Prawo Pracy 2013 - Najnowsze zmiany - Kompendium obowiązujących przepisów. 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 250 zł brutto
KOMPENDIUM INWESTYCJI BUDOWLANYCH W PRAKTYCE: prawo budowlane zamówienia publiczne na roboty budowlane FIDIC umowy w ramach proc
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
2 850 zł brutto
Kadry i płace w praktyce. Kompleksowe warsztaty z zakresu prawa pracy i naliczania wynagrodzeń.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 190 zł brutto
Ochrona Danych Osobowych w praktyce w perspektywie nowego stanu prawnego (RODO) -2-dniowe warsztaty kompetencyjne. Nowe przepisy
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 090 zł brutto
Zamówienia publiczne dla Wykonawców – Poziom zaawansowany. 2-dniowe warsztaty praktyczne prowadzone przez byłego arbitra z listy
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 350 zł brutto
Zarządzanie Projektami Unijnymi oraz wprowadzenie do Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020 - 3-dniowe warsztaty praktyczne Hote
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 990 zł brutto
Postępowanie egzekucyjne w administracji - Kompendium aktualnych przepisów z uwzględnieniem ostatnich zmian. 2-dniowe warsztaty
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 250 zł brutto
Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy -2-dniowe warsztaty praktyczne dedykowane pracownikom Urzę
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 250 zł brutto
Komisja przetargowa w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych - 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 090 zł brutto
Zamówienia Publiczne
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 250 zł brutto
Szkolenia dla administracji publicznej
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
Prawo zamówień publicznych w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów – trzydniowe warsztaty praktyczne w Zakopanem (Hotel
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 990 zł brutto

Polecane szkolenia

Poprawność językowa pism urzędowych
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
480 zł brutto
Zastosowanie Excela w controllingu
Akademia Biznesu MDDP
Do ustalenia
1 190 zł brutto
LATO 2013: SOPOT - Kobieta lider w biznesie - kreatywny warsztat autoprezentacji dla kobiet
HIGH5 Training Group
Do ustalenia
2 490 zł brutto
Kontrola Zarządcza i Zarządzanie Ryzykiem - 2-dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość indywidualnych konsultacji.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 190 zł brutto
Prawo Budowlane: Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami - 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 250 zł brutto
Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w oświacie w świetle znowelizowanych przepisów prawa
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
590 zł brutto
Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 250 zł brutto
Kontrola i audyt projektów unijnych w praktyce: Kontrole prowadzone po zakończeniu projektu - cel zakres błędy i nieprawidłowośc
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 990 zł brutto
Prawo Zamówień Publicznych w praktyce pracowników Urzędów Pracy - 2-dniowe warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji prz
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 250 zł brutto
Nowe obowiązki gmin w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
ASAP24 sp. z o.o.
Do ustalenia
1 800 zł brutto
Ochrona Danych Osobowych w praktyce - kompendium obowiązujących przepisów (2-dniowe warsztaty kompetencyjne).
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 250 zł brutto
Zamówienia publiczne w projektach unijnych
ASAP24 sp. z o.o.
Do ustalenia
1 800 zł brutto
Finanse dla asystentek
HIGH5 Training Group
Do ustalenia
1 290 zł brutto
Recepcja jako wizytówka firmy
HIGH5 Training Group
Do ustalenia
990 zł brutto
Komunikacja wewnętrzna w służbie urzędu
HIGH5 Training Group
Do ustalenia
890 zł brutto
Profesjonalny sekretariat w urzędzie
HIGH5 Training Group
Do ustalenia
990 zł brutto
Rozliczanie projektów w ramach POIG 2007 – 2013
HIGH5 Training Group
Do ustalenia
1 190 zł brutto
Zarządzanie projektami z wykorzystaniem metodyki PCM
HIGH5 Training Group
Do ustalenia
1 390 zł brutto
Specjalista ds. realizacji projektów unijnych w jednostkach publicznych w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 3-dniowe wars
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 490 zł brutto
Studium wykonalności - analiza finansowa i ekonomiczna
Adept s.c.
Do ustalenia
Tworzenie projektów współfinansowanych z EFS – warsztaty praktyczne
Adept s.c.
Do ustalenia
Współpraca partnerska na rzecz społeczności lokalnych
Adept s.c.
Do ustalenia
Zamówienia publiczne dla Wykonawców i Zamawiających - 2-dniowe warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 250 zł brutto
Kontrola i audyt projektów finansowanych ze środków UE - inspirujące 2-dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość indywidualnych kon
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 250 zł brutto
Prawo Budowlane: Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami - 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 250 zł brutto
Kompendium Project Managera - Zintegrowane zarządzanie projektami. 5-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
2 850 zł brutto
Specjalista ds. realizacji procesu inwestycyjnego zgodnie z prawem budowlanym - 3-dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość indywid
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 690 zł brutto
Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne obejmujące naj
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 250 zł brutto
Prawo ochrony środowiska oraz ustawy powiązane – Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 250 zł brutto
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe