Szukaj szkolenia

Gospodarka odpadami w praktyce- Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe szkolenie warsztatowe.

5% rabatu
Kategoria szkolenia: Ochrona środowiska
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
20.07.2020 - 21.07.2020
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
 • Maksymalna liczba uczestników15

Zakres tematyczny szkolenia

W imieniu ekspertów Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER z przyjemnością zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym:

 

Gospodarka odpadami w praktyce- Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe szkolenie warsztatowe.


>>>>>  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA 


Cel szkolenia: 

 • Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom wiedzy i kwalifikacji w zakresie gospodarki odpadami
 • Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom na zdobycie cennych praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach. 
 

Korzyści dla uczestników: 

 • Uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę i umiejętności z zakresu:
  -odpowiedzialności prawnej i obowiązków w zakresie gospodarki odpadami
  -kwalifikowania odpadów
  -decyzji administracyjnych
  -prowadzenia ewidencji odpadów wg nowych dokumentów
  -obowiązków wynikających z ustawy o opakowaniach i gospodarce odpadami opakowaniowymi
  -gospodarowania odpadami komunalnymi zmieszanymi i segregowanymi
  -weryfikacji odbiorcy odpadów
  -realizacji obowiązków przez wprowadzających baterie i akumulatory
  -zmian przepisów prawa w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  -zasad wpisu do rejestru prowadzonego przez marszałka
  -wprowadzania danych do BDO
  -kontroli w firmie.
 • Utrwalenie przekazanej wiedzy poprzez ćwiczenia, analizę konkretnych przypadków oraz rozwiązywanie trudności z jakimi spotykają się Uczestnicy w codziennej pracy.
 • Dyskusja moderowana dla zobrazowania najistotniejszych kwestii. 
 

Trener

dr Dominika SułkowskaSpecjalizacja trenerska:
 Dyrektor ds. Prawnych i Rozwoju w firmie gospodarującej odpadami, wykładowca w Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego na Wydziale Prawa i Administracji. 
Z wykształcenia doktor nauk chemicznych, absolwentka ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim, Audytor wewnętrzny ISO 14001, stypendystka University of Utrecht Debye Institute, Holland. 
Ekspert z zakresu ochrony środowiska w szczególności prawa ochrony środowiska, procesu inwestycyjnego, gospodarki odpadami i opakowaniami, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ISO 14001 i EMAS. Praktyk o bogatym doświadczeniu zgromadzonym podczas wieloletniej pracy trenerskiej, jak i eksperckiej dla wielu podmiotów sektora prywatnego i jednostek sektora publicznego. Realizator kilkunastu projektów środowiskowych, jako ekspert ds. ochrony środowiska, w tym finansowanych ze środków UE. Doradca i wykładowca w zakresie kompleksowego gospodarowania odpadami, podczas prowadzonych w ostatnim okresie szkoleń i konsultacji dla Miasta Stołecznego Warszawy, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Komendy Wojewódzkiej i Agencji Mienia Wojskowego. Doradca PARP w zakresie CSR. Uczestnik wielu konferencji, autor opracowań i ekspertyz.  

Program szkolenia:

1. Wytwarzający, posiadacze i przetwarzający odpady. Kto kim jest w aspekcie odpowiedzialności prawnej, i obowiązków.
2. Kwalifikowanie odpadów (przykłady):

-źródła powstawania odpadów,
-przyporządkowanie kodu odpadu,
-rozpoznawanie odpadów komunalnych, przemysłowych i opakowaniowych
-odpady niebezpieczne, szczególne wymagania 
-nieprawidłowe kwalifikowania odpadów, przykłady, konsekwencje
3. Warunki uznawania materiału lub substancji za produkt uboczny.
4. Kiedy odpad traci status odpadu.
5. Decyzje administracyjne: od przygotowania wniosku po weryfikację uzyskanej decyzji:

-pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
-zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
-zezwolenie na zbieranie odpadów,
-zezwolenie na transport odpadów.
6. Prowadzenia ewidencji odpadów wg nowych dokumentów:
-kto prowadzi ewidencje,
-zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji - nowe rozporządzenie,
-ewidencja uproszczona - kto może ja prowadzić,
-przekazywanie odpadów osobom fizycznym – co się zmieniło,
-zbiorcze zestawienie o odpadach jako odzwierciedlenie danych w ewidencji.
7. Obowiązki wynikające z ustawy o opakowaniach i gospodarce odpadami opakowaniowymi:
-obowiązki wprowadzającego produkty w opakowaniach,
-zasady samodzielnego rozliczania się z obowiązków,
-realizacja obowiązków przez wprowadzających do 1 Mg odpadów,
-kampanie edukacyjne,
-audyt przedsiębiorców prowadzących odzysk i recykling odpadów opakowaniowych,
-nowa dokumentacja DPR i DPO oraz EDPR i EDPO – nowe zasady jej wystawiania,
-jakie metody odzysku można uznać za odzysk a jakie za recykling,
8. Gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanymi i segregowanymi po wprowadzeniu nowego systemu gospodarowania odpadami w gminie:
-podpisywanie umów na odbiór odpadów,
-jakie odpady należy oddawać,
-konsekwencje łamania prawa miejscowego,
9. Weryfikacja odbiorcy odpadów – przeniesienie odpowiedzialności.
10. Realizacja obowiązków przez wprowadzających baterie i akumulatory.
11. Zmiany przepisów prawa w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wynikające z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, w tym m.in.:

-Nowe definicje wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny
-Rozliczanie przedsiębiorcy zagranicznego - autoryzowany przedstawiciel
-Zmiany w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego objętego przepisami ustawy
-Zwolnienie części przedsiębiorców z opłat produktowych – pomoc de minimis
-Nowe poziomy zbierania – rozszerzenie listy produktów objętych wymaganym poziomem, okresy przejściowe i poziomy docelowe
-Objęcie nowymi obowiązkami sprzętu innego niż przeznaczony dla gospodarstw domowych
-Nowe poziomy odzysku i recyklingu zużytego sprzętu
-Nowe zasady współpracy przedsiębiorców z organizacjami odzysku – zwiększenie odpowiedzialności wprowadzającego
-Nowe obowiązki nałożone na sprzedawców w zakresie zbierania zużytego sprzętu
-Zakaz zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części z takich zużytych urządzeń przez podmioty inne niż prowadzący zakłady przetwarzania
-Audyt zewnętrzny organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzących zakłady przetwarzania
-Zmiany w zakresie prowadzenia kontroli dotyczących zbierających i przetwarzających zużyty sprzęt oraz prowadzących recykling i inne niż recykling procesy odzysku odpadów powstałych ze zużytego sprzętu.
12. Zasady wpisu do rejestru prowadzonego przez marszałka.
13. Wprowadzanie danych do BDO.
14. Kontrola w firmie (analiza przykładowych sytuacji podawanych przez uczestników):

-otrzymanie zawiadomienia o kontroli,
-upoważnienie do udzielania wyjaśnień,
-przygotowanie dokumentacji,
-oględziny,
-wyjaśnienia do protokołu,
-podpisanie protokołu lub odmowa podpisania. 

 

Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu serdecznie zachęcamy:
-pracowników administracji publicznej
-pracowników przedsiębiorstw prywatnych
-specjalistów ds. ochrony środowiska
-specjalistów ds. gospodarki odpadami
-osoby zajmujące się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzające sprawozdania środowiskowe
-wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.  

Certyfikaty

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji  SEMPER

Metodologia

Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności. 

Informacje dodatkowe

Informacje organizacyjne:

Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć
 • szkolenie trwa 2 dni (16h)
 • zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
 • ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
 • w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad
Dzień I
Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.12:00 -przerwa kawowa
Godz.14.00 -przerwa obiadowa
Godz.16.00 -przerwa kawowa
Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
Dzień II
Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.11:00 -przerwa kawowa
Godz.13.00 przerwa obiadowa
Godz.15.00 -przerwa kawowa
Godz.17:00 -zakończenie szkolenia  

Inwestycja:

1250.00zł netto (+23% VAT) 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1610 zł netto (+23% Vat)  

Zgłoszenie:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a   następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).  


Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji. 

 

Kontakt:

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji  SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań

Godziny pracy biura:           Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. (61) 3 070 303
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 4 152 820
tel. 508 393 926
tel. (61) 4 152 036
tel. (61) 4 152 810    

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl
 

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług:  referencje

POLITYKA  RABATOWA

Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.     

Uwagi:

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Lokalizacje i terminy

Poznań woj. wielkopolskie
hotel*** w centrum
16.01.2020 - 17.01.2020
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Golden Floor Milenium Plaza
23.01.2020 - 24.01.2020
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Gdańsk woj. pomorskie
hotel*** w centrum
30.01.2020 - 31.01.2020
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Kraków woj. małopolskie
hotel*** w centrum
13.02.2020 - 14.02.2020
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Katowice woj. śląskie
hotel*** w centrum
20.02.2020 - 21.02.2020
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Wrocław woj. dolnośląskie
hotel*** w centrum
27.02.2020 - 28.02.2020
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Poznań woj. wielkopolskie
hotel*** w centrum
05.03.2020 - 06.03.2020
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Golden Floor Milenium Plaza
19.03.2020 - 20.03.2020
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Gdańsk woj. pomorskie
hotel*** w centrum
26.03.2020 - 27.03.2020
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Kraków woj. małopolskie
hotel*** w centrum
02.04.2020 - 03.04.2020
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Katowice woj. śląskie
hotel*** w centrum
06.04.2020 - 07.04.2020
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Wrocław woj. dolnośląskie
hotel*** w centrum
23.04.2020 - 24.04.2020
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Poznań woj. wielkopolskie
hotel*** w centrum
07.05.2020 - 08.05.2020
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Gdańsk woj. pomorskie
hotel*** w centrum
11.05.2020 - 12.05.2020
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Golden Floor Milenium Plaza
21.05.2020 - 22.05.2020
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Kraków woj. małopolskie
hotel*** w centrum
04.06.2020 - 05.06.2020
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Wrocław woj. dolnośląskie
hotel*** w centrum
15.06.2020 - 16.06.2020
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Katowice woj. śląskie
hotel*** w centrum
22.06.2020 - 23.06.2020
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Gdańsk woj. pomorskie
hotel*** w centrum
06.07.2020 - 07.07.2020
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Golden Floor Milenium Plaza
20.07.2020 - 21.07.2020
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Poznań woj. wielkopolskie
hotel*** w centrum
27.07.2020 - 28.07.2020
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Wrocław woj. dolnośląskie
hotel*** w centrum
20.08.2020 - 21.08.2020
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Wrocław woj. dolnośląskie
hotel*** w centrum
08.10.2020 - 09.10.2020
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Poznań woj. wielkopolskie
hotel*** w centrum
09.11.2020 - 10.11.2020
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Golden Floor Milenium Plaza
30.11.2020 - 01.12.2020
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

5% rabatu Nowe obowiązki podmiotów związane z gospodarką odpadami 2020
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel*** w centrum, Warszawa, mazowieckie
27.08.2020 - 27.08.2020
690,00 zł (690,00 netto)
5% rabatu Prawo ochrony środowiska oraz ustawy powiązane – Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel*** w centrum, Kraków, małopolskie
05.08.2020 - 06.08.2020
1 537,50 zł (1 016,26 netto)
5% rabatu Gospodarka odpadami w obliczu najnowszych zmian - decyzje administracyjne wg. nowych zasad rejestr BDO sprawozdawczość
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel***, Zakopane, małopolskie
25.08.2020 - 28.08.2020
2 190,00 zł (1 780,49 netto)
5% rabatu Ewidencja i sprawozdawczość w gospodarce odpadami – 1-dniowe warsztaty praktyczne dla przedsiębiorców.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel*** w centrum, Kraków, małopolskie
07.08.2020 - 07.08.2020
690,00 zł (560,98 netto)
5% rabatu Prawo ochrony środowiska w praktyce – 3-dniowe szkolenie w Zakopanem (noclegi i wyżywienie w cenie szkolenia).
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Hotel***, Zakopane, małopolskie
15.09.2020 - 18.09.2020
2 190,00 zł (2 190,00 netto)
5% rabatu Raporty do KOBiZE - zmiany w sprawozdawczości środowiskowej od 2020 r. Zasady raportowania do Krajowej Bazy – 1-dniowe
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Hotel *** w centrum, Warszawa, mazowieckie
28.08.2020 - 28.08.2020
848,70 zł (690,00 netto)
5% rabatu Kierownik składowiska odpadów oraz Kierownik spalarni i współspalarni. 2-dniowe szkolenie
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel*** w centrum, Warszawa, mazowieckie
16.07.2020 - 16.07.2020
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
10% rabatu Prawo ochrony środowiska oraz ustawy powiązane. Certyfikowane szkolenie online.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Online, Online, dolnośląskie
30.07.2020 - 31.07.2020
1 291,50 zł (1 050,00 netto)
5% rabatu Prawo ochrony środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym - 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel*** w centrum, Warszawa, mazowieckie
27.08.2020 - 28.08.2020
1 537,50 zł (1 250,00 netto)

Polecane szkolenia

OPERATY OCHRONY POWIETRZA - ZASADY OPRACOWANIA Z UWZGLĘDNIENIEM PROBLEMATYKI PYŁU PM 2,5. WARSZTATY KOMPUTEROWE
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Hotel, Jurata, pomorskie
24.08.2020 - 28.08.2020
2 693,70 zł (2 190,00 netto)
Ochrona środowiska w firmie/instytucji w 2020 r.
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel, Kraków, małopolskie
06.11.2020 - 06.11.2020
750,00 zł (750,00 netto)
Gospodarka odpadami, ewidencja BDO oraz obowiązki dotyczące opakowań – wymagania prawne oraz najnowsze zmiany od 2020 r.
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel, Kraków, małopolskie
14.09.2020 - 15.09.2020
1 660,50 zł (1 350,00 netto)
Gospodarka odpadami – aktualne wymagania oraz ewidencja BDO
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel, Kraków, małopolskie
15.09.2020 - 15.09.2020
922,50 zł (750,00 netto)
5% rabatu Nowe obowiązki podmiotów związane z gospodarką odpadami 2020
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel*** w centrum, Warszawa, mazowieckie
27.08.2020 - 27.08.2020
690,00 zł (690,00 netto)
5% rabatu Prawo ochrony środowiska oraz ustawy powiązane – Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel*** w centrum, Kraków, małopolskie
05.08.2020 - 06.08.2020
1 537,50 zł (1 016,26 netto)
5% rabatu Gospodarka odpadami w obliczu najnowszych zmian - decyzje administracyjne wg. nowych zasad rejestr BDO sprawozdawczość
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel***, Zakopane, małopolskie
25.08.2020 - 28.08.2020
2 190,00 zł (1 780,49 netto)
5% rabatu Ewidencja i sprawozdawczość w gospodarce odpadami – 1-dniowe warsztaty praktyczne dla przedsiębiorców.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel*** w centrum, Kraków, małopolskie
07.08.2020 - 07.08.2020
690,00 zł (560,98 netto)
5% rabatu Prawo ochrony środowiska w praktyce – 3-dniowe szkolenie w Zakopanem (noclegi i wyżywienie w cenie szkolenia).
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Hotel***, Zakopane, małopolskie
15.09.2020 - 18.09.2020
2 190,00 zł (2 190,00 netto)
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA: ISTOTNE ZMIANY I ICH KONSEKWENCJE DLA PRZEDSIĘBIORSTW I ADMINISTRACJI
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Hotel, Jurata, pomorskie
24.08.2020 - 28.08.2020
2 681,40 zł (2 180,00 netto)
5% rabatu Raporty do KOBiZE - zmiany w sprawozdawczości środowiskowej od 2020 r. Zasady raportowania do Krajowej Bazy – 1-dniowe
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Hotel *** w centrum, Warszawa, mazowieckie
28.08.2020 - 28.08.2020
848,70 zł (690,00 netto)
5% rabatu Kierownik składowiska odpadów oraz Kierownik spalarni i współspalarni. 2-dniowe szkolenie
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel*** w centrum, Warszawa, mazowieckie
16.07.2020 - 16.07.2020
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
GOSPODAROWANIE ODPADAMI W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH ZMIAN PRZEPISÓW PRAWNYCH
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Hotel, Jurata, pomorskie
25.08.2020 - 28.08.2020
2 447,70 zł (1 990,00 netto)
Prawo ochrony środowiska a obowiązki przedsiębiorców - przepisy i praktyka.
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Warszawa lub ONLINE, Warszawa, mazowieckie
15.09.2020 - 16.09.2020
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawa o bateriach i akumulatorach .
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Warszawa lub ONLINE, Warszawa, mazowieckie
25.09.2020 - 25.09.2020
848,70 zł (690,00 netto)
Prawo wodne – najważniejsze regulacje prawne oraz ich praktyczne zastosowanie.
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Warszawa lub ONLINE, Warszawa, mazowieckie
30.07.2020 - 31.07.2020
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
Zgody wodnoprawne jako instrument zarządzania zasobami wodnymi.
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
07.09.2020 - 07.09.2020
690,00 zł (560,98 netto)
Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel, Kraków, małopolskie
14.09.2020 - 14.09.2020
922,50 zł (750,00 netto)
Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska - obowiązki uczestników procesu budowlanego.
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
22.10.2020 - 23.10.2020
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
STOSOWANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZWIERZĄT ORAZ ZWALCZANIE ASF W PRAKTYCE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Hotel, Jurata, pomorskie
08.09.2020 - 11.09.2020
2 447,70 zł (1 990,00 netto)
Optymalizacja gospodarki opakowaniami wielokrotnego użycia (palety, kontenery, korlety)
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
16.07.2020 - 17.07.2020
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
IUCLID 6 - PRAKTYCZNE WARSZTATY
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Hotel, Jurata, pomorskie
08.09.2020 - 11.09.2020
2 447,70 zł (1 990,00 netto)
GOSPODARKA ODPADAMI: NAJNOWSZE ZMIANY PRZEPISÓW, ICH INTERPRETACJA I STOSOWANIE
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Hotel, Zakopane, małopolskie
05.10.2020 - 08.10.2020
2 447,70 zł (1 990,00 netto)
10% rabatu Prawo ochrony środowiska oraz ustawy powiązane. Certyfikowane szkolenie online.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Online, Online, dolnośląskie
30.07.2020 - 31.07.2020
1 291,50 zł (1 050,00 netto)
NAJWAŻNIEJSZE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA W UJĘCIU PRAKTYCZNYM
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Hotel, Jurata, pomorskie
08.09.2020 - 11.09.2020
2 447,70 zł (1 990,00 netto)
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA Z UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH I PROJEKTOWANYCH ZMIAN
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Hotel, Zakopane, małopolskie
05.10.2020 - 09.10.2020
2 681,40 zł (2 180,00 netto)
OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W KONTEKŚCIE OSTATNICH ZMIAN LEGISLACYJNYCH
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Hotel, Jurata, pomorskie
08.09.2020 - 11.09.2020
2 447,70 zł (1 990,00 netto)
POZWOLENIA WODNOPRAWNE: WARSZTATY SPORZĄDZANIA OPERATÓW WODNOPRAWNYCH
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Hotel, Zakopane, małopolskie
05.10.2020 - 08.10.2020
2 447,70 zł (1 990,00 netto)
OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO; DECYZJE ŚRODOWISKOWE I ZMIANY WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI PRZEPISÓW, W TYM USTAWY OOŚ
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Hotel, Zakopane, małopolskie
20.10.2020 - 23.10.2020
2 447,70 zł (1 990,00 netto)
5% rabatu Prawo ochrony środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym - 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel*** w centrum, Warszawa, mazowieckie
27.08.2020 - 28.08.2020
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe