Szukaj szkolenia

Handel Wewnątrzwspólnotowy Eksport Import.

Kategoria szkolenia: Prawo ogólne
online
934,80 zł (760,00 netto)
 • Opcje szkoleniamożliwość dofinansowania
 • Maksymalna liczba uczestników12

Zakres tematyczny szkolenia


Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo pod nr telefonu:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053 
 

OPIS SZKOLENIA:
Umowy zawierane z partnerem zagranicznym, zarówno z UE, jak i spoza UE, są szczególnie ważnym rodzajem umów, ze względu na różnorodność rozwiązań prawnych, zwyczajowych oraz uwarunkowania kulturowe. Polska, wstępując do UE uznała ponadto pierwszeństwo prawa UE nad rozwiązaniami krajowymi.

Na handlowca spadł więc obowiązek poruszania się w bardzo skomplikowanym, ulegającym ciągłym zmianom systemie. Brak szerokiej wiedzy na ten temat powoduje liczne błędy na etapie negocjowania i realizacji takich umów, w tym generowanie niepotrzebnych ryzyk i kosztów.

Nie można tu polegać na doświadczeniu, bo zmieniają się nie tylko uwarunkowania prawne (np. nowe uregulowania w zakresie prawa właściwego), procedury (np. zasady postępowania z akredytywami czy gwarancjami), ale także zwyczaje w tym zakresie (np. nowe bazy dostawy wg. Incoterms). 

Naszym celem jest pokazanie, jak dokonywać eksportu, importu i prowadzić handel wewnątrzwspólnotowy z uwzględnieniem właściwych zabezpieczeń w umowach, które pozwolą uniknąć niepotrzebnych kosztów dla obu partnerów, w sytuacji powstania sporu. Oszczędności bieżące i ograniczenie kosztownej odpowiedzialności w przyszłości są argumentami, za traktowaniem naszego szkolenia jako niezbędnej inwestycji. 

 

Jakie przykładowe umiejętności szkolenie zapewni uczestnikom:

 • zapoznanie z zasadami prowadzenia eksportu, importu i handlu wewnątrzwspólnotowego, nowymi uregulowaniami prawno-zwyczajowymi, które mogą być wykorzystane do zabezpieczenia interesów firm słuchaczy w zawieranych umowach,
 • praktyczne porady dotyczące zawierania różnego rodzaju umów na różnych rynkach,
 • nabycie praktycznych wskazówek, jak negocjować umowy z partnerem zagranicznym, posługując się argumentami które pojawiły się w nowych uregulowaniach,
 • uporządkowanie zaawansowanej wiedzy o handlu z zagranicą, dokumentach, sposobach rozliczeń, bazach dostawy źródłach poszukiwania i weryfikacji partnera.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. AKTUALNOŚCI W ZAKRESIE ZMIAN PRAWNYCH I ZWYCZAJOWYCH.

 • Jakie aktualne rozwiązania prawne należy uwzględnić przy zawieraniu umów z partnerem zagranicznym z UE i spoza UE?
 • Jaka jest rola międzynarodowych zwyczajów handlowych, które mają zastosowanie do umów handlowych?
 • Dlaczego czasami należy wyłączyć z umowy postanowienia Konwencji NZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG)?
 • Kiedy ma zastosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Rzym I)?
 • Jak na negocjowanie terminów płatności w ramach UE wpłynęło wdrożenie Dyrektywy o terminach zapłaty?
 • Które z uregulowań mają charakter bezwzględnie obowiązujący, a które można zmieniać umową?

2. WYBÓR PRAWA WŁAŚCIWEGO W KONTRAKTACH Z PARTNEREM ZAGRANICZNYM.

 • Na czym polegają zasady wyboru prawa właściwego dla umowy według Rozporządzenia Rzym I?
 • Co to jest prawo PECL i PICC?
 • Jakie prawo ma zastosowanie do umowy w sytuacji braku wyraźnego wyboru prawa?
 • Jak powinien prawo negocjować eksporter, a jak importer?
 • Co to znaczy domniemany wybór prawa?

3. USTALANIE BAZY DOSTAWY W EKSPORCIE I IMPORCIE.

 • Jak ująć bazę dostawy w kontrakcie i dlaczego niezbędna jest jej wykładnia wraz z rokiem edycji?
 • Jakie były najważniejsze zmiany w nowej wersji Incoterms 2020 i jak stosować nowe reguły w tym DPU?
 • Czy kontrakty oparte na zlikwidowanej regule DAT są ważne i czy można dokonać na ich podstawie odprawy celnej?
 • Kiedy w umowach mają zastosowanie zwyczaje RAFTD i Combiterms?

4. PREFERENCJE W ZAKRESIE SPOSOBU ROZLICZEŃ KONTRAKTU.

 • Ile wynosi maksymalny, dopuszczalny termin płatności w UE i jakie są konsekwencje innego uregulowania tej kwestii w umowie?
 • Jakie pojawiły się alternatywy gwarancji bankowych według zwyczajów URDG 758 i w praktyce bankowej?
 • Jak rozliczać umowy akredytywą według UCP 600, w tym stanby L/C oraz wykorzystać niekonwencjonalne zabezpieczenia finansowe umów?

5. ZAWIERANIE UMÓW W FORMIE OFERTY Z PARTNERAMI ZAGRANICZNYMI – PRAKTYKA NA RÓŻNYCH RYNKACH.

 • Jak zawierać umowy w formie oferty z partnerem z UE i spoza UE, zgodnie z postanowieniami Konwencji CISG?
 • W którym momencie uważa się za uzgodnione ogólne warunki sprzedaży / zakupu, w różnych systemach prawnych?
 • Jakie postanowienia dotyczące oferty zawiera Konwencja CISG?
 • Ile czasu wiąże oferta w handlu zagranicznym, w zależności od formy, w której została złożona?/li>

 6. NEGOCJOWANIE ZABEZPIECZEŃ W KLAUZULACH KONTRAKTOWYCH PRZEZ EKSPORTERA I IMPORTERA.

 • Jakie są zasady negocjowania klauzul umów jednodokumentowych, zgodnych z koncepcją kontraktów wzorcowych i wykładnią ICC?
 • Jaka jest wykładnia siły wyższej i jak powinno być to ujęte w kontrakcie?
 • Dlaczego kary umowne mogą być niebezpieczne dla kupującego?
 • W jaki sposób sprzedający może zabezpieczyć się przed ryzykiem wysokiej odpowiedzialności z tytułu kar umownych?
 • Kiedy kary umowne nie zabezpieczają właściwie interesów kupującego, w szczególności w sytuacji wysokiej szkody, spowodowanej niedotrzymaniem terminu dostawy?
 • Czy można ustalać kary z partnerami zagranicznymi za opóźnienie czy tylko za zwłokę?
 • Jak formułować klauzule poufności i praw autorskich w odniesieniu do podmiotów zagranicznych?
 • Kiedy można odstąpić od umowy, dokonać zmiany jej postanowień w sytuacji nadzwyczajnej zmiany stosunków, zwolnić się od odpowiedzialności kontraktowej w ramach eksportu, importu i dostaw wewnątrzwspólnotowych?

7. PRECYZOWANIE W UMOWIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKOŚCI TOWARU CZY USŁUGI.

 • W jakich sytuacjach kupujący może dochodzić roszczeń z tytułu jakości przez okres dłuższy niż określony w gwarancji jakości?
 • Co to znaczy niezgodność dostawy z umową i jak do tego odnosi się Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów?
 • Jak można wyłączyć niekorzystne dla eksportera postanowienia Konwencji CISG?
 • Jak uwzględnić w umowach problem odpowiedzialności za produkt niebezpieczny w prawodawstwie UE?

8. USTALANIE SPOSOBU ROZSTRZYGANIA SPRAW SPORNYCH W OBROCIE Z ZAGRANICĄ.

 • Kiedy warto wynegocjować sąd państwowy a kiedy arbitraż?
 • Dlaczego czasami nie należy wybierać sądu czy arbitrażu we własnym kraju?
 • Co to jest tzw. organ kompetentny do rozstrzygania sporów zagranicznych?
 • W jaki sposób zabezpieczać skuteczne dochodzenie roszczeń wobec partnerów z odległych rynków?

CASE STUDY:

 • praktyczna analiza konkretnych przypadków i zapisów w umowach z partnerem zagranicznym,
 • analiza dokumentów stosowanych w handlu zagranicznym,
 • omówienie konkretnych sytuacji na podstawie zdjęć z portów, magazynów, składów celnych, terminali kontenerowych.

DODATKOWO: 

 • Uczestnicy otrzymują komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.
 • Konsultacje z trenerem po szkoleniu przez Internet (1 miesiąc).
 • Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań związanych z tematyką szkolenia na min. 10 dni przed jego terminem. 

Grupa docelowa.

Szkolenie kierujemy do: Kadry menedżerskiej, pracowników działów: sprzedaży i zakupów, eksportu i importu, oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie, zawieranie i rozliczanie umów z partnerami zagranicznymi

Certyfikaty.

Zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.
 

Metodologia.

Wykład, case study, dyskusja

Informacje dodatkowe.

Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym  na platformie online. 
09:50 – 10:00 Logowanie do platformy 
10:00 – 13:00 Zajęcia część I 
13:00 – 14:00 przerwa na lunch 
14:00 – 16:00 Zajęcia część II

Cena promocyjna szkolenia online wynosi 760 zł. netto + 23% VAT i obejmuje:  

 • wysoki poziom merytoryczny szkolenia,
 • uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach,
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF ,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia w postaci elektronicznej PDF.

Cena po okresie promocji: 860 + 23% VAT. 

UWAGA! ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030). 

SZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi.  


Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dofinansowanych EFS - zamieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych PARP .

Posiadamy certyfikat SUS 2.0 i wpis do RIS WUP.


W przypadku jakichkolwiek pytań, bardzo prosimy o kontakt pod nr telefonu:
(22) 853 35 23,tel. kom.: 607 573 053.

JEŻELI JESTEŚCIE PAŃSTWO ZAINTERESOWANI REALIZACJĄ TEGO SZKOLENIA W SWOJEJ FIRMIE (TAKŻE ON-LINE) PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY: 22 853 35 23, TEL. KOM.: 607 573 053  
LUB E-MAIL: atl@atl.edu.pl 

Lokalizacje i terminy

online
13.10.2022 - 13.10.2022
934,80 zł (760,00 netto)

Trenerzy biorący udział

Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Akredytywa Dokumentowa - Skuteczne zabezpieczenie płatności.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
Incoterms 2020. NOWA WERSJA REGUŁ MIĘDZYNARODOWEJ IZBY HANDLOWEJ (ICC) NIEZBĘDNYCH PRZY ZAWIERANIU UMÓW HANDLOWYCH.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
Zabezpieczanie Płatności i Formy Rozliczeń Umów Handlowych.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
Specjalista ds. Umów Handlowych.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 389,90 zł (1 130,00 netto)
Zakupy: Skuteczny Specjalista Działu Zakupów. Negocjacje warunki umowy proces zakupu.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Zawieranie Umów Zakupu.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Klauzule w Umowach Handlowych. Formułowanie Interpretacja Wykorzystanie.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
Jak Unikać Pułapek w Umowach i Formułować Niezbędne Zabezpieczenia.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
Incoterms 2020. Jak ustrzec się pułapek i niebezpieczeństw wprowadzając nowe terminy do umowy
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
Akredytywa eksportowa jak przygotować dokumenty, żeby bank zapłacił? Praktyczne warsztaty.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
Import i zakupy wewnątrzwspólnotowe. Profesjonalne zabezpieczenie interesów kupującego.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
934,80 zł (760,00 netto)
Reklamacje - Dochodzenie i załatwianie reklamacji (B2B) w kraju i za granicą.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
Zawieranie umów handlowych. Jak zabezpieczyć interesy firmy i ograniczyć ryzyko przy zawieraniu umów handlowych?
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 586,70 zł (1 290,00 netto)

Polecane szkolenia

Długoterminowa deklaracja dostawcy, EUR1, deklaracja na fakturze czyli POCHODZENIE TOWARÓW w praktyce
Perfect Mind Szkolenia
Do ustalenia
678,96 zł (552,00 netto)
TARYFIKACJA TOWARÓW - nadawanie kodów CN oraz korzystanie ze wspólnej taryfy celnej
Perfect Mind Szkolenia
Do ustalenia
678,96 zł (552,00 netto)
System INTRASTAT - aktualne uregulowania prawne z uwzględnieniem zmian
Perfect Mind Szkolenia
Do ustalenia
678,96 zł (552,00 netto)
Umowy na usługi i systemy IT (warsztaty)
eduFuturo
Do ustalenia
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Akredytywa Dokumentowa - Skuteczne zabezpieczenie płatności.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
Incoterms 2020. NOWA WERSJA REGUŁ MIĘDZYNARODOWEJ IZBY HANDLOWEJ (ICC) NIEZBĘDNYCH PRZY ZAWIERANIU UMÓW HANDLOWYCH.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
Zabezpieczanie Płatności i Formy Rozliczeń Umów Handlowych.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
Specjalista ds. Umów Handlowych.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 389,90 zł (1 130,00 netto)
Dobre Praktyki w Umowach IT
eduFuturo
Do ustalenia
2 447,70 zł (1 990,00 netto)
Zakupy: Skuteczny Specjalista Działu Zakupów. Negocjacje warunki umowy proces zakupu.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Zawieranie Umów Zakupu.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Klauzule w Umowach Handlowych. Formułowanie Interpretacja Wykorzystanie.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
Jak Unikać Pułapek w Umowach i Formułować Niezbędne Zabezpieczenia.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
Reklamacje w ujęciu B2B i B2C – nowelizacja przepisów od 01.01.2021
Kompetea
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
Prawne aspekty procesu rekrutacji i zatrudniania
Kompetea
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
Zarządzanie szkoleniami w świetle przepisów prawnych
Kompetea
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
Praktyki w zakresie działań antymobbingowych
Kompetea
Do ustalenia
650,00 zł (528,46 netto)
Reklamacje w przewozie i spedycji – włącznie z nowelizacją 2021 r.
Kompetea
Do ustalenia
650,00 zł (528,46 netto)
Incoterms 2020. Jak ustrzec się pułapek i niebezpieczeństw wprowadzając nowe terminy do umowy
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
TOP 10 - największe błędy w umowach IT
eduFuturo
Do ustalenia
367,77 zł (299,00 netto)
AGILE CONTRACT’S DESIGN ZWINNE PROJEKTOWANIE WARUNKÓW PRAWNYCH DLA WDROŻE
eduFuturo
Do ustalenia
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
Aspekty prawnoautorskie wdrożeń i dostaw w ramach IT
eduFuturo
Do ustalenia
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
Elektroniczne doręczenia po zmianach 2021. Praktyczne ujęcie
Beck Akademia
Do ustalenia
449,00 zł (365,04 netto)
Reforma KPC. Orzeczenia sądowe. Postępowania odwoławcze
Beck Akademia
Do ustalenia
349,00 zł (283,74 netto)
Skarga pauliańska, czyli jak skutecznie bronić się przed ukrywaniem majątku przez dłużników
Beck Akademia
Do ustalenia
299,00 zł (243,09 netto)
KPC: Najnowsze zmiany w procedurze cywilnej 2021 - rozwiązania uchwalone i planowane
Beck Akademia
Do ustalenia
349,00 zł (283,74 netto)
KPC: Postępowanie rozpoznawcze po zmianach
Beck Akademia
Do ustalenia
349,00 zł (283,74 netto)
UMOWY SZKOLENIOWE
eduFuturo
Do ustalenia
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Licencje open-source w działalności biznesowej – szkolenie on-line
Certified Global Education
Do ustalenia
1 100,85 zł (895,00 netto)
Prawne uwarunkowania podpisu elektronicznego – szkolenie on-line
Certified Global Education
Do ustalenia
854,85 zł (695,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe