Szukaj szkolenia

Kierowanie zespołem pracowników – warsztat z wykorzystaniem gry hybrydowej Raven13

Kategoria szkolenia: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Warszawa, Warszawa, mazowieckie
24.01.2022 - 25.01.2022
1 450,00 zł (1 178,86 netto)
 • Maksymalna liczba uczestników16

Opis i cel szkolenia

Obecnie nie wystarczy być już tylko dobrym kierownikiem, dziś trzeba być menedżerem przyszłości. Menedżerem przyszłości, który potrafi jednocześnie przewodzić zmianom, projektować rozwiązania, mobilizować pracowników własnym przykładem, który potrafi być elastyczny, empatyczny, komunikatywny, pozytywnie nastawiony do ludzi i ich twórczych wysiłków, partycypacyjny, i który przede wszystkim doprowadzi do uzyskania najwyższych wyników, bo miarą dobrego kierownika jest to, jakie wyniki uzyskuje każdy członek jego zespołu. To jednak nie wszystkie wymagania stawiane przed kadrą kierowniczą.

Firmy z okresu gospodarki 4.0., w którą w przyspieszonym tempie właśnie wchodzą, poszukują kierowników otwartych na rozwój własny i swoich podwładnych, Kierowników kreatywnych, którzy potrafią być liderami traktującymi ludzi jako najważniejszy intelektualny majątek firmy, kierowników, którzy potrafią tworzyć w firmie kulturę opartą na zaufaniu i współpracy kreując ją przede wszystkim przez własne autentyczne zachowania i postawy.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie zespołem na różnych poziomach zarządzania. Dla osób posiadających już doświadczenie menadżerskie, stosujących już wiele narzędzi menedżerskich, a jednocześnie chcących po-szerzyć swoją wiedzę i rozwinąć umiejętności również w obszarze nowoczesnych aspektów zarządzania.

Dlatego w założeniach celu głównego, to aktywny i dynamiczny warsztat oparty na treningowych metodach, wymagających i wymuszających aktywność indywidualną oraz interakcje i współdziałanie wśród uczestników szkolenia. To warsztat z wykorzystaniem między innymi hybrydowej symulacji Raven13.

Cele szkolenia:

 • zidentyfikowanie umiejętności potrzebnych do efektywnego zarządzania zespołami pracowniczymi – zwrócenie uwagi na takie elementy jak inteligencja emocjonalna, wywieranie wpływu, umiejętność odkrywania motywacji członków zespołu oraz psychologiczna i socjologiczna wiedza na temat procesów grupowych i natury ludzkiej
 • identyfikowanie i korygowanie własnych zachowań w symulowanych sytuacjach menedżerskich
 • pogłębianie wiedzy na temat doboru stylu kierowania do możliwości i sytuacji pracowników;
 • poznanie nowoczesnych metod i sposobów kierowania ludźmi w zespołach, zdobycie wiedzy na temat roli kierownika w procesie budowania zespołu
 • zdobycie wiedzy na temat zastosowania odpowiedniego sposobu motywowania, który będzie możliwy do zrealizowania (potrzeby organizacji), i który będzie skuteczny (potrzeby pracowników);
 • poznanie form rozwoju pracowników jako czynnika wpływającego na osiąganie celów i motywację pracowników
 • uzyskanie wiedzy o budowaniu efektywnego systemu komunikacji w zespole
 • poznanie stylów funkcjonowania społecznego i ich wpływu na sposób komunikowania się w zespole jak również reakcji w sytuacjach konfliktu
 • identyfikacja przyczyn konfliktów w zespole oraz sposobów reakcji na nie
 • poznanie i przećwiczenie wybranych modeli udzielania informacji zwrotnej pracownikom
 • zrozumienie konieczności budowania autorytetu i rozwijania kompetencji kierownika przyszłości oraz płynących z tego korzyści dla zespołu, organizacji i lidera.

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy po tym szkoleniu:

 • zrozumieją na czym polega nowoczesne kierowanie zespołem oraz będą znali kluczowe jego zasady
 • doświadczając praktycznie zadań kierowniczych, rozwiną umiejętności menedżerskie, uświadamiając sobie własne luki kompetencyjne
 • będą wiedzieli jakich kompetencji od kierowników oczekują współczesne organizacje i współczesne zespoły i w związku z tym
 • będą mogli zweryfikować własne co-dzienne działania z tym, co rzeczywiście wymagane jest od współczesnych kierowników
 • będą mieli wiedzę na temat własnych nawykowych zachowaniach w sytuacji stresu, presji czasu, natłoku zadań i wysokiej zmienności, co może stać się punktem wyjścia do ewentualnych zmian
 • będą znali zasady komunikowania się z zespołem zarówno w formach indywidualnych rozmów jak i różnych rodzajów spotkań zespołowych
 • będą wiedzieli jak wpływać na motywację i zaangażowanie pracowników oraz po-przez jakie działania wywierać wpływ na zespół
 • wyjdą z wiedzą na temat zasad budowania zespołu i tego, od czego zależy jego efektywność
 • utrwalą zasady budowania autorytetu kierownika
 • rozwiną umiejętności komunikowania się w sposób precyzyjny i skoncentrowany na współpracy.
 • spełnią jedno z wielu kluczowych zadań współczesnego kierownika – biorąc udział w działaniu rozwojowym, pozytywnie zamodelują zachowanie ludzi w zespole.

Metody szkolenia

Warsztat prowadzony jest aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników. Składa się z ćwiczeń, oraz analizy i symulacji realnych zdarzeń, z jakimi spotykają się uczestnicy szkolenia w trakcie pracy. Forma zajęć daje możliwość zdobycia wiedzy, doskonalenia umiejętności, oraz umożliwia wdrożenie zdobytej wiedzy w organizacji.

Przykładowe narzędzia i metody szkoleniowe:

 • dyskusje moderowane,
 • działania w grupach zadaniowych,
 • kwestionariusz diagnostyczny
 • studia przypadków
 • symulacje szkoleniowe
 •  

Symulacja hybrydowa RAVEN13 – to to narzędzie edukacyjne wykorzystujące interakcję na żywo z interfejsem internetowym. Symulacja hybrydowa kierowana jest do menadżerów, wysokiej klasy specjalistów, ma na celu ćwiczenie organizacji pracy zespołu, rozwoju pracowników, delegowania zadań oraz sprawnej komunikacji w zespole moderowanej przez lidera. Warsztat ma 80% praktyki i w 20% jest grupową dyskusją. Praca przebiega zgodnie z cyklem Kolba. Dlatego Uczestnicy szybko poznają zasady i stają przed serią wyzwań w sytuacji presji czasu. Uczestnicy po doświadczeniu mają czas na myślenie o skuteczności swoich działań i wdrażaniu zmiany.

Uwaga: Symulacja hybrydowa od strony technicznej wymaga posiadania przez każdego Uczestnika smartfonu z dostępem do Internetu.

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1

1. Wprowadzenie:

 • Powitanie, przedstawienie uczestników, zasady i cele szkolenia, oczekiwania.

2. Kluczowe kompetencje kierownika

 • Zestaw kompetencji menadżerskich – jakie wymagania stawia obecny rynek oraz jakich kompetencji oczekują od przełożonego pracownicy – co konkretnie należy rozwijać w ramach swoich umiejętności będąc kierownikiem
 • Wyniki badań vs rzeczywiste umiejętności
 • Kierownik i jego cele – osobiste i zawodowe – jaka jest najlepsza droga
 • Zasady kierowania ludźmi w zespołach, czy zasady kierowania zespołami
 • Wszystko co już wiesz o kierowaniu, a może nie zawsze świadomie tym pracujesz

3. Sprawdzenie kompetencji kierownika w praktyce

 • interaktywna gra symulacyjna RAVEN13– zadanie zespołowe na forum,
 • zagadnienia i wnioski:
  • rola i zadania lidera
  • kluczowe funkcje kierownika
  • nastawienie na cel i na ludzi
  • sposoby skutecznej komunikacji kierownika jako model komunikacji dla pracowników
  • Organizacja pracy zespołu – strategia, planowanie, organizacja i monitoring wykonanych zadań
  • formułowanie celów i spójna komunikacja celów członkom zespołu
  • zasady organizacji pracy zespołu – integracja i funkcjonowanie zespołu w realizacji zadań
  • określenie zadań pilnych, ważnych i mniej istotnych – ustalanie priorytetów
  • kontrola kierownicza
  • metoda MoSCoW – planowanie i priorytetyzacja zadań
  • Kanban jako narzędzie planowania i kontroli
  • czy pracujemy na wartościach firmy
 • Zasady pracy dobrze zarządzanego zespołu
 • Partycypacja
 • Empowerment
 • Samoorganizacja
 • Iteracje
 • Facylitacja

4. Skuteczność kierownika

 • Identyfikacja nawykowego stylu kierowania
 • Fazy rozwoju zawodowego pracownika a styl kierowania
 • Obszary wywierania wpływu – wywieranie wpływu czy manipulacja
 • Mapa zespołu –praca na realnych sytuacjach z zespołów podległych kierownikom
 • Czynniki budujące autorytet kierownika zespołu – autorytet funkcji, wiedzy i osobowości – budowanie autorytetu jako proces ciągły
 • Wszystko, co decyduje o ocenie szefa
 • Kryteria, ocen i postaw kierowniczych

Dzień 2

1. Budowanie zespołu jako stałe zadanie kierownika

 • Cechy efektywnego zespołu – role w zespole a rola kierownika
 • Dysfunkcje pracy zespołowej – jak im zapobiegać
 • Etapy rozwoju zespołu wg Tuckmana
 • Od synergii do próżniactwa – co blokuje, a co rozwija potencjał zespołu
 • Wartości zespołu – kto i kiedy je wyznacza i czy jest sens ich wyznaczanie.

2. Komunikacja kierownika

 • Prowadzenie rozmów z zespołem i poszczególnymi członkami
 • Spotkania z zespołem – bieżąca komunikacja codzienna – Daily, Stand-Up meeting – tablice zespołu, sprinty, kick-offy,
 • Jak przekazywać złożone informacje i jak informować o trudnych decyzjach
 • Nadawanie i reakcja na informacje zwrotną – przykładowy model informacji zwrotnej, sposoby jej udzielania
 • Modele udzielania informacji zwrotnej – konstruktywna krytyka, informacja zwrot-na rozwojowa, motywująca, korygująca
 • Jak przyjmować informację zwrotną od pracowników jak ją zdobywać i jak o nią prosić aby była prawdziwa i oparta na faktach – to też kluczowe zadania kierownika
 • Komunikacja w konflikcie – konflikt konstruktywny i destrukcyjny.

3. Utrzymanie motywacji i zaangażowania pracowników – motywujące działanie organizacji i kierownika

 • Przede wszystkim jak nie demotywować pracowników – konkretne rozwiązania
 • Kiedy i jak motywować – modele, koncepcje, zasady i rozwiązania
 • Motywowanie pracowników z różnych pokoleń – X, Y, Z.
 • Najbardziej praktyczne podejście do motywowania – co działa u innych, może nie działać u nas,
 • Ciągła zmiana w tym, co konkretnie motywuje każdego z pracowników – opracowanie listy motywatorów dla poszczególnych członków zespołu na chwilę obecną,
 • Typy osobowości, a kluczowe motywacje.

4. Delegowania zadań i powierzanie odpowiedzialności

 • Delegowanie to motywowanie i rozwój – zasada 70-20-10
 • Co planować i delegować – cel – kiedy i jak delegować zadania – dopasowanie sposobu delegowania do kompetencji i dojrzałości pracownika
 • Delegujący styl zarządzania – na czym polega i kiedy go stosować
 • Pięć kroków w delegowaniu zadań i kompetencji,
 • Zakres powierzonej odpowiedzialności, a rodzaj sprawowanej kontroli wykonania
 • Wspieranie podległych pracowników i egzekwowania poleceń.

5. Podsumowanie i wnioski:

 • Indywidualne PDW – Plan Działań Wdrożeniowych,
 • Podsumowanie i ocena szkolenia.

Lokalizacje i terminy

Wrocław woj. dolnośląskie
Wrocław
18.10.2021 - 19.10.2021
1 722,00 zł (1 400,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Warszawa
24.01.2022 - 25.01.2022
1 450,00 zł (1 178,86 netto)
Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Onboarding – jak zaprojektować i wdrożyć proces skutecznej adaptacji nowego Pracownika
One Step Up Sp. z o.o.
Kraków, Kraków, małopolskie
06.12.2021 - 07.12.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Efektywna rekrutacja i selekcja – jak przyciągnąć, pozyskać i zatrudnić najlepszych Pracowników
One Step Up Sp. z o.o.
Warszawa, Warszawa, mazowieckie
22.11.2021 - 23.11.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie zmianą w organizacji – menadżer w świecie VUCA
One Step Up Sp. z o.o.
Poznań, Poznań, wielkopolskie
15.11.2021 - 16.11.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Pierwsze kroki menadżera jak zacząć zarządzać ludźmi
One Step Up Sp. z o.o.
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
15.11.2021 - 16.11.2021
1 660,50 zł (1 350,00 netto)
Doskonalenie umiejętności managerskich z wykorzystaniem gry symulacyjnej SmileUrbo
One Step Up Sp. z o.o.
Warszawa, Warszawa, mazowieckie
25.11.2021 - 26.11.2021
1 906,50 zł (1 550,00 netto)
Warsztat kierowniczy dla liderów magazynu
One Step Up Sp. z o.o.
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
18.11.2021 - 19.11.2021
1 660,50 zł (1 350,00 netto)
Warsztat kierowniczy dla liderów produkcji
One Step Up Sp. z o.o.
Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
18.11.2021 - 19.11.2021
1 660,50 zł (1 350,00 netto)
HR Project Management – jak sprawnie zarządzać projektami HR
One Step Up Sp. z o.o.
Poznań, Poznań, wielkopolskie
18.11.2021 - 19.11.2021
1 722,00 zł (1 400,00 netto)

Polecane szkolenia

Coaching menedżerski jako narzędzie w zarządzaniu
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
22.11.2021 - 23.11.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Coaching w zarządzaniu
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
22.11.2021 - 23.11.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Feedback - przekazywanie informacji zwrotnej
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
28.10.2021 - 29.10.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Informacja zwrotna - czyli dawanie feedback-u
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
28.10.2021 - 29.10.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Leadership - skuteczny warsztat świadomego przywództwa
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
08.11.2021 - 09.11.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Leadership - jak być prawdziwym liderem
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
08.11.2021 - 09.11.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Leadership świadome przywództwo
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
08.11.2021 - 09.11.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Mentoring w organizacji
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
04.11.2021 - 05.11.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Mentoring - jak być skutecznym mentorem
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
04.11.2021 - 05.11.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Mentoring czyli przekazywanie wiedzy poprzez siłę autorytetu
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
04.11.2021 - 05.11.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Motywowanie pracowników i współpracowników
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
21.10.2021 - 22.10.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Motywowanie pracowników w celu budowania zaangażowania pracowników
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
21.10.2021 - 22.10.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Motywowanie pracowników - podstawowe narzędzie w pracy managera
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
21.10.2021 - 22.10.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Rozmowa rekrutacyjna w praktyce / rozmowa kwalifikacyjna . Technika wywiadu kompetycyjnego.
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
21.10.2021 - 22.10.2021
1 599,00 zł (1 056,91 netto)
Rozmowy kwalifikacyjne - techniki wywiadu kompetycyjnego.
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
21.10.2021 - 22.10.2021
1 599,00 zł (1 056,91 netto)
Rozmowy okresowe z pracownikami - jak prowadzić rozmowy oceniające
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
12.11.2021 - 12.11.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Rozmowy okresowe z pracownikami. Rozwojowe rozmowy oceniające
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
12.11.2021 - 12.11.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie dla brygadzistów
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
15.11.2021 - 16.11.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Szkolenie dla brygadzistów - zarządzanie produktywnością szkolenie dla kadry zarządzającej niższego szczebla
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
15.11.2021 - 16.11.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie dla brygadzistów liderów mistrzów
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
15.11.2021 - 16.11.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie konfliktem - skuteczne rozwiązywanie konfliktów w zespole
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
11.11.2021 - 12.11.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie konfliktem - strategia, opanowanie, ekologiczne rozwiązania
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
11.11.2021 - 12.11.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie pracownikami i współpracownikami w praktyce
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
18.11.2021 - 19.11.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie zasobami ludzkimi
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
18.11.2021 - 19.11.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie produkcją
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
15.11.2021 - 16.11.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie produktywnością szkolenie dla kadry zarządzającej niższego szczebla
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
08.11.2021 - 09.11.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie zmianą - zarządzanie procesem zmiany w organizacji
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
04.11.2021 - 05.11.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie zmianą - change management
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
04.11.2021 - 05.11.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie zmianą - praktyczne rozwiązania
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
04.11.2021 - 05.11.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie zmianą - dobra strategia i współpraca z ludźmi - w poszukiwaniu porządku
KM Studio - szkolenia coaching
Łódź, KM Studio - szkolenia lub online, Łódź, łódzkie
04.11.2021 - 05.11.2021
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe