Szukaj szkolenia

online - Rozpatrywanie petycji, skarg i wniosków – praktyczny przewodnik 2021

Kategoria szkolenia: Prawo administracyjne
online
22.11.2021 09:00-22.11.2021 15:00
799,50 zł (650,00 netto)

Oferta szkolenia „ROZPATRYWANIE PETYCJI, SKARG I WNIOSKÓW – PRAKTYCZNY PRZEWODNIK 2021, ma charakter autorski i została przygotowana jako szkolenie dedykowane pracownikom administracji zajmujących się w ramach swojej bieżącej pracy rozpatrywaniem na co dzień spraw związanych z szeroko pojętą problematyką skarg, wniosków oraz petycji.

Cel szkolenia:

 • uzyskanie przydatnej wiedzy praktycznej z zakresu właściwego identyfikowania, rozpatrywania i dokumentowania sposobu załatwienia petycji, skarg i wniosków
 • uzyskanie przydatnej wiedzy praktycznej jak sobie rodzić z anonimami, „skargami pieniaczymi”, zalewaniem organów skargami masowymi, próbami uzyskiwania darmowych porad prawnych;
 • wyjaśnienie wątpliwości natury prawnej związanej z brzmieniem przepisów powszechnie obowiązujących regulujących problematykę rozpatrywania petycji, skarg i wniosków
 • zaprezentowanie dobrych praktyk i standardów organizacyjnych przyjętych w innych organach i podmiotach szeroko pojętej administracji publicznej w zakresie rozpatrywania petycji, skarg i wniosków;
 • zaprezentowanie trybu rozpatrywania skarg, wniosków lub petycji, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.);
 • zaprezentowanie przydatnego orzecznictwa WSA i NSA dotyczącego załatwienia petycji, skarg i wniosków

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Rozpatrywanie skarg lub wniosków

 • Czym są skarga i wniosek – definicja i zakres przedmiotowy.
 • Podstawy i ramy prawne do rozpatrywanie skarg lub wniosków:
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 256) – Dział VIII. Skargi i wnioski,
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
 • Zasady ogólne, charakter i zakres postępowania w przedmiocie skarg lub wniosków.
 • Prawo składania skarg, wniosków w świetle obowiązujących przepisów.
 • Forma i treść skargi lub wniosku – prawidłowe kwalifikowanie pism wg treści.
 • Podmioty uprawnione do wnoszenia skarg lub wniosków.
 • Adresaci skarg lub wniosków.
 • Sposoby wnoszenia skarg lub wniosków.
 • Problem skarg i wniosków „elektronicznych” – zagadnienia dotyczące podpisu, adresu, liczenia terminów, sposób kierowania zawiadomienia.
 • Tryb rozpatrywania skarg lub wniosków, z uwzględnieniem regulacji wynikających przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 • Postępowanie z anonimami.
 • Procedura uzupełniania braków formalnych skargi lub wniosku.
 • Pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.
 • Relacja postępowania w sprawie skargi i wniosku do postępowania administracyjnego.
 • Skarga a ponaglenie.
 • Skargi i wnioski a ochrona danych osobowych (RODO).
 • Terminy podejmowania czynności w ramach postepowania dotyczącego skarg lub wniosków (sposoby zwalczania opieszałości w załatwianiu skarg lub wniosków, przedłużanie terminów, skargi pieniacze, ponawianie skarg lub wniosków w tej samej sprawie).
 • Sposoby i terminy rozpatrzenia skarg lub wniosków.
 • Skutki stwierdzenia zasadności złożonej skargi lub wniosku.
 • Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi lub wniosku.
 • Prowadzenie obowiązującej dokumentacji w zakresie skarg lub wniosków.
 • Skarga na organ, a skarga na pracownika organu.
 • Skarga a interpelacja i zapytanie poselskie oraz krytyka prasowa.
 • Udział prasy i organizacji społecznych – skargi lub wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne, w tym regulacje wynikające z przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914, z późn. zm.).
 • „Dyżur skargowo-wnioskowy”.
 • Nadzór i okresowa kontrola załatwiania skarg i wniosków (sprawozdanie roczne).

 

Rozpatrywanie petycji:

 • Czym jest petycja – definicja i zakres przedmiotowy.
 • Podstawy i ramy prawne do rozpatrywanie petycji – ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870).
 • Prawo składania petycji w świetle obowiązujących przepisów.
 • Rodzaje petycji:
 • petycja wniesiona w interesie publicznym;
 • podmiotu wnoszącego petycję;
 • podmiotu trzeciego, za jego zgodą.
 • Forma i treść petycji.
 • Podmioty uprawnione do wnoszenia petycji
 • Adresat petycji
 • Sposoby wnoszenia petycji.
 • Problem petycji „elektronicznych” – zagadnienia dotyczące podpisu, adresu, liczenia terminów, sposób kierowania zawiadomienia.
 • Tryb rozpatrywania petycji, z uwzględnieniem regulacji wynikających z przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 • Rozpatrywanie petycji w świetle .
 • Postępowanie z anonimami.
 • Procedura uzupełniania braków formalnych petycji.
 • Terminy podejmowania czynności w ramach postepowania dotyczącego petycji (sposoby zwalczania opieszałości w załatwianiu petycji, przedłużanie terminu).
 • Pozostawienie petycji bez rozpatrzenia.
 • Petycje a ochrona danych osobowych (RODO).
 • Sposoby i terminy rozpatrzenia petycji.
 • Zastosowanie trybów nadzwyczajnych w postępowaniu skargowym.
 • Skarga a odwołanie.
 • Wniosek a interpretacja indywidualna .
 • Wniosek a wniosek o udzielenie informacji publicznej.
 • Wniosek, jako próba pozyskiwania pomocy prawnej.
 • Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji.
 • Petycja wielokrotna i zbiorowa.
 • Kontrola i weryfikacja postepowania w sprawie rozpatrywania petycji.
 • Zakres stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego do petycji (odpowiednie stosowanie).
 • Prowadzenie obowiązującej dokumentacji w zakresie postępowania w przedmiocie petycji.
 • Strona internetowa urzędu w procedurze rozpatrywania petycji (odwzorowania cyfrowe petycji, dokumentowanie postępowania, zawiadomienia).
 • Zbiorcza informacja o petycjach.

 

Zakres kontroli sądowo-administracyjnej sposobu rozpatrzenia petycji, skarg i wniosków.

 • Analiza przydatnego orzecznictwa WSA i NSA dotyczącego rozpatrywanie petycji, skarg i wniosków.
 • Przykładowa skarga i odpowiedź do WSA na sposób rozpatrzenia przez organ skargi lub wniosku.

 

Podsumowanie szkolenia (pytania, dyskusja)

 

Szkolenie online będzie realizowane na platformie Microsoft Teams.

 

Rozkład godzinowy:

08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

09:00 – 15:00 Zajęcia

 

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

 

Certyfikaty

Dyplom Effect Group

Metodologia

 • szkolenie będzie zawierała elementy wykładowe, ale również praktyczne warsztaty z zakresu rozpatrywania i dokumentowania sposobu załatwienia petycji, skarg i wniosków
 • dyskusja z uczestnikami, case study, analiza „przykładów z życia”, odpowiedzi na pytania uczestników
 • prezentacja przez trenera jego doświadczeń zawodowych i stosowanych dobrych praktyk opartych na doświadczeniach wynikających z wieloletniej pracy w departamencie nadzoru, kontroli i skarg jednego z urzędów naczelnych oraz kilkuletniego doradztwa prawnego w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków oraz petycji na rzecz kierownika urzędu centralnego, w tym pełnienie z upoważnienia kierownika urzędu „dyżurów skargowych”
 • prezentacja i omówienie przydatnych szablonów dokumentów (wzorów dokumentów) związanych z rozpatrywaniem petycji, skarg i wniosków do wykorzystania w bieżącej pracy
 • prezentacja przez trenera jego doświadczeń zawodowych i obserwacji praktycznych wynikających z reprezentowania urzędu centralnego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w zakresie postępowań związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków

 

Cena udziału w szkoleniu online wynosi 650 zł + 23%VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesja pytań, materiały szkoleniowe w wersji pdf, certyfikat w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Lokalizacje i terminy

online
23.09.2021 - 23.09.2021
799,50 zł (650,00 netto)
online
07.10.2021 - 07.10.2021
799,50 zł (650,00 netto)
online
22.11.2021 - 22.11.2021
799,50 zł (650,00 netto)

Pozostałe szkolenia firmy

online - Inspektor Ochrony Danych – warsztat online
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 217,70 zł (990,00 netto)
online - Dostęp do informacji publicznej – zasady i ograniczenia
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
online - Kodeks Postępowania Administracyjnego
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 217,70 zł (990,00 netto)
online - Kontrola w administracji rządowej
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
online - Podstawy postępowania administracyjnego z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
online - Prawo wodne, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zmiany stanu wody na gruncie
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)

Polecane szkolenia

online - Inspektor Ochrony Danych – warsztat online
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 217,70 zł (990,00 netto)
Profesjonalny sekretariat w urzędzie
HIGH5 Training Group
Do ustalenia
1 217,70 zł (990,00 netto)
online - Dostęp do informacji publicznej – zasady i ograniczenia
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
10% rabatu Umowy najmu komercyjnego BIEŻĄCE PROBLEMY W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW NAJMU
Langas Group
Do ustalenia
1 439,10 zł (1 170,00 netto)
10% rabatu Office Manager Nowej Dekady
Langas Group
Do ustalenia
2 054,10 zł (1 670,00 netto)
online - Kodeks Postępowania Administracyjnego
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 217,70 zł (990,00 netto)
online - Kontrola w administracji rządowej
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
K. P. A. w I instancji w 2021 roku praktyczny kurs informacyjny z uwzględnieniem orzecznictwa sądów administracyjnych
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
K. P. A. w II instancji w 2021 roku praktyczny kurs informacyjny z uwzględnieniem orzecznictwa sądów administracyjnych
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
5% rabatu SZKOLENIE ON-LINE: Dostęp do informacji publicznej w kontekście najnowszych nowelizacji przepisów oraz RODO
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 094,70 zł (890,00 netto)
5% rabatu Kodeks Postępowania Administracyjnego KPA w świetle najnowszych zmian. Zakwaterowanie i pełne wyżywienie w cenie.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
2 693,70 zł (2 190,00 netto)
Skargi wnioski i petycje według najnowszych przepisów
WIK Consulting
Do ustalenia
984,00 zł (800,00 netto)
Mobbing, molestowanie, dyskryminacja - praktyka dzialania komisji antymobbingowych w miejscu pracy
V Financial Conferences
Do ustalenia
2 447,70 zł (1 990,00 netto)
5% rabatu SZKOLENIE ON-LINE: Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 451,40 zł (1 180,00 netto)
Kurs Kancelaryjno - Archiwalny II stopnia
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
Lista płac w 2021 roku - zmiany oraz problemy bieżące
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
320,00 zł (260,16 netto)
Korygowanie list płac i dokumentów rozliczeniowych do ZUS
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
393,60 zł (320,00 netto)
10% rabatu Dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w aspekcie praktycznym.
PROVIVE MP Sp. z o.o.
Do ustalenia
90,00 zł (73,17 netto)
10% rabatu Ochrona danych osobowych w aspekcie praktycznego stosowania przepisów krajowych i wspólnotowych
PROVIVE MP Sp. z o.o.
Do ustalenia
90,00 zł (73,17 netto)
10% rabatu Zamówienia publiczne do 130 000 zł.
PROVIVE MP Sp. z o.o.
Do ustalenia
90,00 zł (73,17 netto)
5% rabatu Efektywne wykorzystywanie storytellingu w wystąpieniach publicznych
PROVIVE MP Sp. z o.o.
Do ustalenia
390,00 zł (317,07 netto)
10% rabatu Office Manager Nowej Dekady
Langas Group
Do ustalenia
2 054,10 zł (1 670,00 netto)
Doręczenia elektroniczne / e-doręczenia – nowy wymiar administracji
WIK Consulting
Do ustalenia
984,00 zł (800,00 netto)
Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego a obrót nieruchomościami o przeznaczeniu nierolniczym
Wydawnictwo C.H.Beck
Do ustalenia
399,00 zł (324,39 netto)
10% rabatu Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) dla początkujących. Kompendium obowiązujących przepisów od podstaw.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
664,20 zł (540,00 netto)
5% rabatu Instrukcja Kancelaryjna – Kompendium wiedzy - 1-dniowe inspirujące warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
787,20 zł (640,00 netto)
Gospodarowanie odpadami w firmie budowlano-remontowej
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
725,70 zł (590,00 netto)
Transport odpadów na terenie RP
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
725,70 zł (590,00 netto)
5% rabatu Skargi, wnioski i petycje w ogólnym postępowaniu administracyjnym – warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
725,70 zł (590,00 netto)
5% rabatu Postępowanie administracyjne w praktyce - vademecum. Jednodniowe szkolenie praktyczne (8 godz.).
EDU GOV Szkolenia
Do ustalenia
460,00 zł (460,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe