Szukaj szkolenia

Prawo Pracy 2013 - Najnowsze zmiany - Kompendium obowiązujących przepisów. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

Kategoria szkolenia: Rachunkowość/księgowość
Do ustalenia
1 250,00 zł

Zakres tematyczny szkolenia


 

 • Omówienie aktualnego stanu prawnego jak również obowiązujących przepisów z praktycznego punktu widzenia.
 • Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom zdobycie cennych praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach.
 • Jeżeli mają Państwo taką potrzebę istnieje możliwość omówienia, wyjaśnienia lub konsultacji konkretnej sytuacji wynikającej z Państwa praktyki zawodowej.

 • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, w szczególności: naliczanie wynagrodzeń w sektorze prywatnym i w przedsiębiorstwach państwowych, korekty list płac, czas pracy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń ze stosunku pracy.

  Kompetencje:

 • Uzyskanie uprawnień doradcy podatkowego - Nr wpisu 11367 - 2010
 • Praktyka Urząd Skarbowy, Izba Skarbowa, Urząd Kontroli Skarbowej, Kancelaria Doradztwa Podatkowego
 • Uniwersytet Szczeciński - Studia Podyplomowe - Doradztwo podatkowe i rachunkowość - 2005-2006
 • Zachodniopomorska Szkoła Biznesu - Studia Podyplomowe - Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne - 2004-2005
 • Uniwersytet Szczeciński- Studia Podyplomowe, Wydział Ekonomii, Zarządzanie i Marketing - 1996-1997
 • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny - 1985-1990

 • UKOŃCZONE KURSY:
   Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER, doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Od kilku lat wykładowca na kursach i szkoleniach dotyczących zagadnień kadrowo-płacowych, planowania i rozliczania czasu pracy, naliczania wynagrodzeń. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Kadr i Płac dużej korporacji ubezpieczeniowej. Obecnie od 2007 roku prowadzi kancelarię zajmującą się obsługą kadrowo-płacową firm i doradztwem podatkowym. W codziennej pracy udziela wielu porad i rozwiązuje problemy jakie pojawiają się w związku z czynną obsługą firm w tej dziedzinie.

   - Prawo pracy z elementami czasu pracy - cykl dwudniowy, skierowany do pracowników wyższego i średniego szczebla zarządzania HR w firmach, pracowników działów odpowiedzialnych za realizację polityki kadrowej, pracowników działu kadr którzy chcą usystematyzować i uzupełnić swoją wiedzę z zakresu prawa pracy,

   - Aspekty finansowo-księgowe prowadzenia działalności gospodarczej – cykl czterodniowy przeznaczony dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą,

   - Kurs kadrowo-płacowy dla początkujących – cykl 40-godzinny lub 50-godzinny,

    

  • rodzaje umów o pracę, wybór umowy o pracę
  • szczegółowa treść umowy o pracę (dodatkowe klauzule w treści umów)
  • dodatkowa informacja o warunkach zatrudnienia
  • powinności pracodawcy wobec nowozatrudnionych pracowników (zapoznanie z aktami prawa wewnątrzzakładowego, zakres obowiązków, szkolenie bhp, informowanie o ryzyku i zagrożeniach).
  4.Obowiązki informacyjne wobec pracowników:
  • prowadzenie i przechowywanie akt osobowych 
  • zakładanie i prowadzenie innej dokumentacji ( ewidencja pracowników młodocianych, rejestr wypadków przy pracy, rejestr prac narażonych na działanie czynników szkodliwych)
  • obowiązki pracodawcy jako administratora danych osobowych
  6.Jak zmienić treść umowy o pracę
  • jak liczyć okresy ochronne dla kobiet i mężczyzn po zmianie przepisów
  • okresy ochronne dla osób, które nabyły prawo do emerytury pomostowej
  3.Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem na zwolnieniu lekarskim4.Rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym5.Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika6.Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę – wytyczne Sądu Najwyższego7.Treść i forma oświadczenia woli w sprawie wypowiedzenia umowy o pracę8.Ochrona stosunku pracy9.Zwolnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy ( zwolnienia grupowe i indywidualne, obowiązki pracodawcy w tym zakresie, ochrona pracowników podczas zwolnień)10.Uprawnienia pracownika i pracodawcy w razie wadliwego lub nieuzasadnionego wypowiedzenia 11.Obowiązki pracodawcy związane z ustaniem stosunku pracy
  • wskazanie trybu i podstawy prawnej rozwiązania stosunku pracy,
  • wykazanie urlopów w świadectwie pracy – pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, pracownika niepełnosprawnego,
  • okresy nieskładkowe wykazywane w świadectwie pracy
  8. Wykazywanie urlopów związanych z rodzicielstwem w świadectwie pracy IV.Urlopy pracownicze 1.Ustalenie prawa do urlopu cząstkowego przy pierwszej pracy2.Wymiar urlopu i zasady jego ustalania,3.Urlop proporcjonalny po okresie niewykonywania pracy – Zmiany od 1 stycznia 20134.Urlop wypoczynkowy w dodatkowym zatrudnieniu5.Urlop wypoczynkowy przed urlopem wychowawczym6.Planowanie urlopów7.Urlopy pracowników niepełnosprawnych8.Udzielanie urlopów 
  • zmiany w drukach Z-3, Z-3a, Z -3b,
  • dokumenty wymagane do wypłaty zasiłku macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu ojcowskiego 
  • dowody do wypłaty zasiłku opiekuńczego
  6. Urlop wychowawczy – zmiany od 1 stycznia 2013 VI.Wynagrodzenie za pracę1.Ochrona wynagrodzenia za pracę2.50% koszty uzyskania przychodów – zmiany od 1 stycznia 20133.Inne świadczenia przysługujące pracownikowi z tytułu umowy o pracę4.Roszczenia ze stosunku pracy5.Potrącenia i odliczenia z wynagrodzenia za pracę
  • wymiar czasu pracy w 2013 r., po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 02.10.2012 roku 
  • wymiar czasu pracy w poszczególnych okresach rozliczeniowych
  • obniżenie etatu a wymiar czasu pracy
  • rozwiązanie stosunku pracy a wymiar czasu pracy
  • wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego
  7.Stosowanie okresów rozliczeniowych i możliwość ich przedłużenia8.Okresy odpoczynku i ich wpływ na planowanie czasu pracy
  • kiedy występują godziny nadliczbowe
  • godziny nadliczbowe jako konsekwencja naruszenia doby pracowniczej
  • dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych
  • limit godzin nadliczbowych
  • kto nie może pracować w godzinach nadliczbowych
  • godziny nadliczbowe dobowe a godziny nadliczbowe tygodniowe
  • normalne wynagrodzenie i dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych
  • terminy wypłaty normalnego wynagrodzenia i dodatku
  • udzielenie czasu wolnego na wniosek pracownika
  • udzielenie czasu wolnego bez wniosku pracownika
  • rozliczenie nadgodzin pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze etatu
  14. Praca w dniu wolnym z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy i jej rekompensowanie15. Praca w niedzielę i święta i jej rekompensowanie
  • stanowisko Departamentu Prawa Pracy MPiPS z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie możliwości prowadzenia egzekucji komorniczej lub administracyjnej ze świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
  6. Opodatkowanie i oskładkowanie wybranych świadczeń z ZFŚS
  X.Opodatkowanie i oskładkowanie niektórych świadczeń ze stosunku pracy1. Przegląd i komentarz do najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego2. Opodatkowanie świadczeń ze stosunku pracy – imprezy integracyjne, pakiety medyczne
  XI. Wybrane zagadnienia dotyczące ubezpieczeń społecznych1.Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP- stanowisko ZUS2.Zwrot nienależnie opłaconych składek do ZUS – od 1 stycznia 2012r.3.Potwierdzenie prawa do świadczeń zdrowotnych – zmiany od 1 stycznia 20134.Zmiany w zgłaszaniu członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego – zmiany od 1 stycznia 2013
  X. Podsumowanie warsztatów.


  Grupa docelowa

  Grupa docelowa:Szkolenie szczególnie polecane dla:
  -pracowników działów kadr i płac,
  -właścicieli i pracowników biur rachunkowych,
  -przedsiębiorców samodzielnie rozliczających współpracowników,
  -osób zainteresowanych omawianą tematyką.

   

  Certyfikaty

  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

  Metodologia

  Metodologia:Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

  Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

  Informacje dodatkowe

  Informacje organizacyjne:Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  szkolenie trwa 2 dni (16h)
  zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia;
  ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób;
  -w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz lunch

  Opcjonalnie:

  Istnieje możliwość dokonania rezerwacji noclegu w tym samym hotelu*** w którym odbywa się szkolenie.
  Szczegóły dostępne pod numerem telefonu (61) 8 102 194, zachęcamy również do kontaktu drogą elektroniczną: info@szkolenia-semper.pl


  Inwestycja:1250 zł netto (+23% VAT) 
  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

   

  Zgłoszenie:

  Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy wypełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia dostępną w formacie pdf alt lub word alt a  następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (061 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

  Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu.

   

  Kontakt:

  Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego. 
  Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  ul. Puszkina 35
  62-030 Luboń

  Godziny pracy biura:      Pn-Pt 07.30 - 18.00

  Departament szkoleń otwartych:
  tel. (61) 8 102 194      
  tel. (61) 6 115 034      
  tel. 508 393 926   
  fax. (61) 6 247 936
  fax. (61) 2 786 300

  info@szkolenia-semper.pl
  www.szkolenia-semper.pl

   

  Uwaga:

  Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pllub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego. 

  Lokalizacje

  Poznań woj. wielkopolskie
  Hotel*** w centrum
  Warszawa woj. mazowieckie
  Hotel*** w centrum

  Pozostałe szkolenia firmy

  Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Finanse publiczne w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów. 2-dniowe warsztaty kompetencyjne.
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Profesjonalny Kurs Rozliczania Projektów Unijnych - warsztaty praktyczne.
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Fundusze Europejskie 2014-2020. Kompendium wiedzy w zakresie nowej perspektywy finansowej oraz warsztaty skutecznego aplikowania
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Księgowość Projektów Unijnych. 2-dniowe warsztaty praktyczne.
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Rozliczanie Inwestycyjnych Projektów Unijnych w ramach RPO i POIi
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Zamówienia publiczne w projektach unijnych - jak prawidłowo przeprowadzić procedurę. Warsztaty praktyczne.
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Specjalista ds. rozliczania księgowania i realizacji projektów unijnych - 3 dniowe warsztaty praktyczne.
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Profesjonalny Kurs Rozliczania Projektów Unijnych - warsztaty praktyczne.
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Certyfikowany Kurs Rozliczania i Kontroli Projektów Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) prakt
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Specjalista ds. rozliczania księgowania i realizacji projektów unijnych - 3 dniowe warsztaty praktyczne.
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Pomoc publiczna oraz pomoc de minimis w ramach programów operacyjnych 2007-2013 i 2014-2020 - 3-dniowe warsztaty konsultacyjne w
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Kontrola Zarządcza i Zarządzanie Ryzykiem - 2-dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość indywidualnych konsultacji.
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Księgowość Projektów Unijnych. 2-dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość indywidualnych konsultacji.
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Zamówienia Publiczne dla Wykonawców - Jak Przygotować Konkurencyjną Ofertę Przetargową? Certyfikowane warsztaty praktyczne.
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Specjalista ds. Kadr i Płac - 3-dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne. [Ostatnie wolne miejsca]
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Zamówienia publiczne dla zaawansowanych - 2 -dniowe warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów. Kompendium wied
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Zamówienia Publiczne dla Wykonawców - Jak Przygotować Konkurencyjną Ofertę Przetargową? Certyfikowane warsztaty praktyczne.
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Zamówienia publiczne w praktyce kadry zarządzającej. 3-dniowe warsztaty konsultacyjne .
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Zarządzanie Projektami Unijnymi i ich Skuteczna Promocja - 2-dniowe warsztaty praktyczne.
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Pomoc publiczna oraz pomoc de minimis w ramach programów operacyjnych 2007-2013 i 2014-2020 - 3-dniowe warsztaty konsultacyjne.
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Specjalista ds. Kadr i Płac - 3-dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne. [Ostatnie wolne miejsca]
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia

  Polecane szkolenia

  Ocena projektów inwestycyjnych
  AVENHANSEN Sp. z o.o.
  Do ustalenia
  Windykacja handlowa czyli jak skutecznie rozmawiac z dluznikiem
  Adept s.c.
  Do ustalenia
  Finanse dla niefinansistów
  Adept s.c.
  Do ustalenia
  Zarządzanie finansami dla niefinansistów
  AVENHANSEN Sp. z o.o.
  Do ustalenia
  Zabezpieczenia wierzytelności – szkolenie dla banków
  Adept s.c.
  Do ustalenia
  Elektroniczne księgi wieczyste
  Adept s.c.
  Do ustalenia
  Faktury VAT - kompendium wiedzy o fakturowaniu
  Adept s.c.
  Do ustalenia
  Telewindykacja - skuteczne odzyskiwanie należności za pomocą telefonu
  Adept s.c.
  Do ustalenia
  Obsługa kas fiskalnych
  Adept s.c.
  Do ustalenia
  Skuteczna windykacja wierzytelności
  Adept s.c.
  Do ustalenia
  Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Finanse publiczne w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów. 2-dniowe warsztaty kompetencyjne.
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Zarządzanie płynnością finansową - warsztaty
  AVENHANSEN Sp. z o.o.
  Do ustalenia
  Praktyczna analiza rachunku przepływów pieniężnych
  AVENHANSEN Sp. z o.o.
  Do ustalenia
  Profesjonalny Kurs Rozliczania Projektów Unijnych - warsztaty praktyczne.
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Skuteczna windykacja przez telefon (telewindykacja) 19-20.02 Warszawa
  HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
  Do ustalenia
  Fundusze Europejskie 2014-2020. Kompendium wiedzy w zakresie nowej perspektywy finansowej oraz warsztaty skutecznego aplikowania
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Księgowość Projektów Unijnych. 2-dniowe warsztaty praktyczne.
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Rozliczanie Inwestycyjnych Projektów Unijnych w ramach RPO i POIi
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Zamówienia publiczne w projektach unijnych - jak prawidłowo przeprowadzić procedurę. Warsztaty praktyczne.
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Specjalista ds. rozliczania księgowania i realizacji projektów unijnych - 3 dniowe warsztaty praktyczne.
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Profesjonalny Kurs Rozliczania Projektów Unijnych - warsztaty praktyczne.
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Certyfikowany Kurs Rozliczania i Kontroli Projektów Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) prakt
  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Do ustalenia
  Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
  zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe