Szukaj szkolenia

PRAWO PRACY Z NAJNOWSZYMI ZMIANAMI W 2018 ROKU.

Kategoria szkolenia: Prawo ogólne
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)

Zakres tematyczny szkolenia

Pobierz pełną ofertę szkolenia wraz z formularzem zgłoszeniowym i informacjami organizacyjnymi (PDF)>>

Harmonogram wszystkich szkoleń otwartych kliknij tutaj >>


Szczegółowe informacje
uzyskacie Państwo pod nr telefonu:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053


PROWADZĄCA: Doktor nauk prawnych. Od 2003 roku specjalizuje się w prawie pracy. W tym zakresie zajmuje się również ochroną danych osobowych w stosunkach pracy, także w problematyce monitoringu wizyjnego w zakładzie. W zakresie europejskiego prawa pracy przeszła szkolenia bezpośrednio w centrum szkoleniowym ETUI w Brukseli, z kolei w zakresie standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy w ośrodku szkoleniowym MOP w Turynie. Wykładowca na Studiach Podyplomowych Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz trener licznych szkoleń. Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy ze związkami zawodowymi na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Ekspert zespołu ds. międzynarodowych Rady Dialogu Społecznego.
Aktywnie zaangażowana jako członek grupy roboczej w Brukseli w prace legislacyjne Komisji Europejskiej związane z delegowaniem pracowników, także w kontekście transportu międzynarodowego. Wyspecjalizowana w międzynarodowych procedurach skargowych. Autorka skutecznych skarg do Komitetu Wolności Związkowej Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz Komisji Europejskiej, w tym skargi nr CHAP(2012)02800 do KE na podstawie której w 2013 r. Komisja wszczęła wobec Polski oficjalne postępowanie w sprawie niewłaściwej implementacji dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej umów na czas określony. Znowelizowane na skutek skargi przepisy - art. 251 Kodeksu pracy - obowiązują od dnia 22 lutego 2016 r.

Autorka licznych publikacji, wypowiedzi medialnych, w tym debat na temat aktualnych problemów prawa pracy. Od wielu lat współpracuje z wydawnictwem Infor gdzie na łamach Monitora Prawa Pracy i Ubezpieczeń udziela wyjaśnień dotyczących problemów jakie pojawiają się w związku ze stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce.


CELE SZKOLENIA:

 • uzyskanie przez uczestników informacji najnowszych zmianach w zakresie Prawa Pracy,,
 • poznanie przez uczestników obowiązków pracodawcy i pracownika,
 • zaznajomienie uczestników z wymaganą dokumentacją i zasadami jej prowadzenia,
 • pozyskanie wiadomości dotyczących odpowiedzialności za naruszenie obowiązujących przepisów,
 • wypracowanie najlepszych rozwiązań.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:
 • możliwość zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy,
 • uzyskanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania zadań,
 • możliwość wyjaśnienia problemów praktycznych,
 • okazja do zapoznania się z najnowszymi regulacjami prawnymi, orzeczeniami sądów projektami zmian oraz interpretacjami.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ.

2. TERMINOWE UMOWY O PRACĘ.
 • Przyczyny nowelizacji przepisów w 2016 r.
 • Umowy terminowe obiektywnie uzasadnione.
 • Umowa w celu zastępstwa pracownika nieobecnego.
 • Sąd Najwyższy o umowie w celu zastępstwa pracownika zastępującego innego pracownika nieobecnego z powodu choroby.
 • Umowa na czas wykonania określonej pracy.
 • Terminy wypowiedzenia.
 • Przyczyny wypowiedzenia uwzględniane w orzecznictwie sądów.
3. RÓŻNICE MIĘDZY UMOWĄ O PRACĘ Z KODEKSU PRACY, A UMOWAMI Z KODEKSU CYWILNEGO.
 • Elementy wskazujące na umowę o pracę, stanowisko PIP.
 • Konsekwencje naruszenia zakazu zastępowania umów o pracę umowami zlecenia – orzecznictwo Sadu Najwyższego.
 • Zakres kontroli i działania pokontrolne PIP w przypadku zastępowania umowy o pracę umową cywilnoprawną.
4. MINIMALNE WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ W TYM OSTATNIE ZMIANY W STAWCE GODZINOWEJ.
 • Aktualna stawka za godzinę pracy zleceniobiorcy.
 • Zakaz zastępowania umów zlecenia umowami o dzieło.
 • Zakres kontroli PIP i działania pokontrolne.
 • Możliwość potrącania z wynagrodzenia zleceniobiorcy kwot za odkurzacz, mundur, pranie odzieży służbowej itp.
 • Konsekwencje powierzenia pracy kilku osobom, jaka obowiązuje stawka indywidualnie na każdego pracującego osobno.
 • Ewidencja godzin pracy, co zrobić gdy zleceniobiorca nie prowadzi ewidencji.
 • Mierniki wynagrodzenia stosowane w umowach zlecenia.
 • Możliwość świadczenia pracy przez zleceniobiorcę za darmo mimo obowiązującej stawki godzinowej, interpretacja Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz PIP.
5. OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA.

6. URLOPY PRACOWNICZE (WARSZTATY Z OBLICZANIEM WYMIARU).
 • Prawo do pierwszego urlopu w roku kalendarzowym.
 • Stanowisko PIP na temat wątpliwości z zaokrąglaniem wymiaru urlopu w pierwszym roku pracy.
 • Zmiany wymiaru etatu w trakcie roku kalendarzowego.
 • Urlop przy wymiarach 7/8, 4/5, 3/4.
 • Wymiar urlopu po wykorzystaniu urlopu wychowawczego i bezpłatnego.
 • Zawyżony wymiar urlopu u pierwszego pracodawcy, jak postąpić ma drugi pracodawca.
 • Zasady obliczania okresu pracy warunkującego nabycie uprawnień pracowniczych, w tym uprawnienia do urlopu, odbiegają od reguł prawa cywilnego według Głównego Inspektoratu Pracy.
 • Najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego.
7. URLOPY ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM.
 • Zwolnienia od pracy.
 • Stanowisko Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat minutowego udzielaniu zwolnień z tytułu opieki nad dzieckiem.
8. POLITYKA ANTYMOBBINGOWA I ANTYDYSKRYMINACYJNA.
 • Praktyczny warsztat z tworzenia dokumentów antymobbingowych i antydyskryminacyjnych.
 • Przesłanki mobbingu w orzecznictwie sądów.
 • Odszkodowanie za dyskryminację w orzecznictwie sądów.
9. DOKUMENTY WEWNĄTRZZAKŁADOWE.
 • Regulamin pracy:
  - Zasady ustalania z organizacją związkową lub przedstawicielem pracowników.
  - Czy regulamin musi być podpisany przez pracownika aby go indywidualnie obowiązywał? - Kiedy regulamin nie ma mocy obowiązującej według Sądu Najwyższego?
 • Regulamin wynagradzania:
  - Zasady wprowadzania, treść regulaminu.
  - Różnice między premią regulaminową, uznaniowa a nagrodą w ocenie Sądu Najwyższego.
  - Orzecznictwo sądowe dotyczące charakteru premii i sposobu wprowadzania zmian.
 • Układ zbiorowy pracy:
  - Kiedy negocjacje układowe są obowiązkowe.
  - Ustalanie organizacji reprezentatywnej przy wielu organizacjach.
  - Konsekwencje nie zawarcia układu zbiorowego pracy pomimo negocjacji.
  - Warsztat z negocjacji i tworzenia układu zbiorowego; jak to wygląda w praktyce.
10. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH.
 • Kto powinien być członkiem komisji socjalnej.
 • Charakter świadczeń z Funduszu, problematyka różnicowania świadczeń w zależności od sytuacji uprawnionych.
 • Kiedy nie ma obowiązku tworzenia ZFŚS?
11. PODZIAŁ ZAKŁADU PRACY, PRZEJŚCIE NA INNEGO PRACODAWCĘ.
 • Jak długo obowiązują dokumenty wewnątrzzakładowe.
 • Czy można przekazać do innego pracodawcy osoby podlegające szczególnej ochronie stosunku pracy?
 • Jak długo trwa ochrona związkowa działaczy związkowych po przekazaniu do innego pracodawcy, co wynika z przepisów krajowych i unijnych?
 • Problematyka przekazania usług bez części materialnych zakładu w orzecznictwie sądowym.
12. PRACOWNICY SZCZEGÓLNIE CHRONIENI W PRAWIE PRACY.
 • Pracownicy w wieku przedemerytalnym.
 • Działacze związkowi i inni przedstawiciele pracowników.
 • Pracownicy korzystający z uprawnień rodzicielskich.
 • Społeczni Inspektorzy Pracy.
 • Posłowie i senatorowie.
13. ZBIOROWE PRAWO PRACY.
 • Związki zawodowe.
 • Spory zbiorowe.
 • Zwolnienia grupowe:
  - Przesłanki zwolnień.
  - Wysokość odpraw.
  - Czy wypowiedzenie zmieniające powoduje konieczność stosowania przepisów o zwolnieniach grupowych- linia orzecznicza Sądu Najwyższego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej? - Czy związek zawodowy może ustalać listę osób do zwolnienia?
14. NAJNOWSZE NOWELIZACJE PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCE OD 2018 R.

15. ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW PO 1 STYCZNIA 2018 R.
 • Zmiany w procedurze oświadczeniowej.
 • Zatrudnienie sezonowe, jaka procedura, jakie koszty.
 • Zakres kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i konsekwencje niedopełnienia obowiązków związanych z legalnością zatrudnienia.
16. PROJEKTOWANE NA 2018 R. ZMIANY PRZYGOTOWANE PRZEZ KOMISJĘ KODYFIKACYJNĄ PRAWA PRACY.
 • Indywidualny Kodeks Pracy.
 • Zbiorowy Kodeks Pracy.
17. ELEKTRONIZACJA I SKRÓCENIE OKRESU PRZECHOWYWANIA AKT PRACOWNICZYCH, OMÓWIENIE PROJEKTU RZĄDOWEGO.

18. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA PRZEPISÓW UNIJNEGO ROZPORZĄDZENIA RODO W PRAWIE PRACY OD MAJA 2018 R.
 • Na czym mają polegać zmiany?
 • Czy pracownik może nie zgodzić się na stosowanie nowoczesnych technologii do ewidencjonowania czasu pracy? - orzecznictwo sądowe.
 • Monitoring wizyjny i jego stosowanie w celu monitorowania stanowiska pracy.
19. REWOLUCYJNE ZMIANY W USTAWIE O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH.
 • Możliwość zrzeszania się w związkach zawodowych osób mających umowy cywilnoprawne.
 • Uprawnienia związkowe organizacji zleceniobiorców.
 • Zwolnienia od pracy, ochrona osób które pełnią funkcje związkowe pozostają w zatrudnianiu cywilnoprawnym.
 • Omówienie zakresu projektowanych na 2018 r. zmian w przepisach w kontekście standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy i rekomendacji Komitetu Wolności Związkowych.
DODATKOWO
 • Uczestnicy otrzymują komplet obszernych materiałów do wykorzystania w praktyce
 • Konsultacje z trenerem po szkoleniu (do 1 miesiąca po szkoleniu, przez Internet).

Grupa docelowa

Wszystko osoby zajmujące się kwestiami pracowniczymi w firmie.

Certyfikaty

Zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.

Metodologia

Wykład z dyskusją oraz praktycznymi warsztatami, praca na przykładach.

Informacje dodatkowe

ZAKWATEROWANIE: osobom zainteresowanym pomagamy w rezerwacji noclegu w hotelach, w których odbywa się szkolenie lub w innych hotelach / apartamentach będących w ich pobliżu. Istnieje możliwość zakwaterowania w przeddzień szkolenia. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 10.00-16.00 I dnia, 9.00-15.00 II dnia.

CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA WYNOSI 1390 zł. netto + 23% VAT i obejmuje:
wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Cena szkolenia po okresie promocji wynosi: 1590 zł. netto + 23% VAT

Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dofinansowanych EFS - zamieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych PARP . Posiadamy certyfikat SUS 2.0 i wpis do RIS WUP. Poznaj ofertę EFS>>

Pełna oferta szkolenia wraz z formularzem zgłoszeniowym i informacjami organizacyjnymi (PDF)>>

Harmonogram wszystkich szkoleń otwartych kliknij tutaj >>

W przypadku jakichkolwiek pytań, bardzo prosimy o kontakt pod nr telefonu:
(22) 853 35 23,tel. kom.: 607 573 053.

Lokalizacje

Gdańsk woj. pomorskie
Hotel Mercure Stare Miasto Gdańsk****, ul. Heweliusza 22
darmowe
Warszawa woj. mazowieckie
Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2
darmowe
Katowice woj. śląskie
Hotel Diament Plaza****, ul. Dworcowa 9
darmowe
Poznań woj. wielkopolskie
Hotel Mercure Poznań Centrum**** ul. Roosevelta 20
darmowe
Sopot woj. pomorskie
Hotel Villa Baltica***, ul. Emilii Plater 1
darmowe

Pozostałe szkolenia firmy

Transport i Spedycja: Jak Zawierać Dobre Umowy w Transporcie i Spedycji?
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
790,00 zł (642,28 netto)
Cło: Zmiany i Aktualności Celne na 2018 rok. Prawo Celne 2018.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
Klauzule w Umowach Handlowych. Formułowanie Interpretacja Wykorzystanie.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
790,00 zł (642,28 netto)
Specjalista ds. Negocjacji Handlowych.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)
Zawieranie Umów Zakupu.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)
Jak Zawierać Umowy Handlowe w 2016 roku? Ważne Zmiany Prawa od 1.01.2016 roku.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
890,00 zł (723,58 netto)
Zakupy: Skuteczny Specjalista Działu Zakupów. Negocjacje warunki umowy proces zakupu.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)
Skuteczny Specjalista Działu Eksportu. Jak najkorzystniej wejść na rynek zagraniczny i dobrać najlepsze taktyki negocjacyjne?
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)
Dochodzenie i Załatwianie Reklamacji na Rynku B2B w Kraju i za Granicą.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
790,00 zł (642,28 netto)
Incoterms 2010 / 2020. Praktyka - Zagrożenia – Pułapki - Wyzwania..
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
790,00 zł (642,28 netto)
Specjalista ds. Umów Handlowych.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)
Handel Wewnątrzwspólnotowy Eksport Import.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
790,00 zł (642,28 netto)
Zabezpieczanie Płatności i Formy Rozliczeń Umów Handlowych.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
790,00 zł (642,28 netto)
Jak Unikać Pułapek w Umowach i Formułować Niezbędne Zabezpieczenia.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
790,00 zł (642,28 netto)
Praktyczna Analiza Pułapek w Umowach Handlowych.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
790,00 zł (642,28 netto)
Jak bezpiecznie prowadzić handel krajowy i zagraniczny?
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
790,00 zł (642,28 netto)
Praktyka Handlu Zagranicznego. Uwarunkowania Zwyczajowe i Prawne w 2018 roku.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
790,00 zł (642,28 netto)
DUŻE ZMIANY W TARYFIE CELNEJ 2017 I AKTUALNO
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
Prawo Celne. Zmiany w Prawie i Procedurach Celnych na 2017 rok. Duże Zmiany w Taryfie Celnej 2017.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
Najskuteczniejsze formy ograniczania ryzyka finansowego umów handlowych.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
790,00 zł (642,28 netto)
Import i Zakupy Wewnątrzwspólnotowe. Zabezpieczenie interesów kupującego w nowych uwarunkowaniach prawnych i zwyczajowych.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
790,00 zł (642,28 netto)
Cło: Klasyfikacja Taryfowa w Nomenklaturze Scalonej - PRAKTYCZNE WARSZTATY.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
790,00 zł (642,28 netto)
Prawo Pracy: Delegowanie Pracowników - Praktyczne Warsztaty. Zmiany w przepisach zasady delegowania aktualności.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
790,00 zł (642,28 netto)
Cło: Zmiany i Aktualności w Prawie i Procedurach Celnych na 2019 rok. Zmiana systemu zgłoszeń celnych od 1.01.2019! Prawo celne.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
Zabezpieczanie Finansowe i Rozliczanie Umów Handlowych Zawieranych z Partnerem Krajowym i Zagranicznym.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
Unijny Kodeks Celny i inne Ustawodawstwo Celne Unii Europejskiej od 1 maja 2016 r. Szkolenie dwudniowe.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
CŁO: Prawo Celne 2017 / 2018. Reguły pochodzenia towarów. Składanie deklaracji INTRASTAT. Aktualności i zmiany.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia

Polecane szkolenia

Prawo pracy dla kadry kierowniczej
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Do ustalenia
Ochrona danych osobowych – nowe przepisy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Szkolenie kancelaryjno - archiwalne
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Nowa instrukcja kancelaryjna i EZD
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Podstawy prawa pracy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kodeks postępowania administracyjnego w świetle najnowszych zmian
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Lista płac od podstaw
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo pracy na liście płac
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Place od A do Z w 2011 szkolenie dla zaawansowanych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Praktyczne metody obliczeniowe w analizie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Przekształcanie i likwidacja zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Nowa instrukcja kancelaryjna dla podmiotów oświatowych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Istota i praktyka funkcjonowania CEIDG
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zmiany w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Elektroniczne załatwianie spraw. Profil potwierdzony ePUAP.
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo autorskie i prawa pokrewne w działalności podmiotów prawa oświatowego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo autorskie i prawa pokrewne
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Istota i praktyka ochrony danych osobowych i ich legalnego przetwarzania
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Nowelizacja ustawy o systemie informacji oświatowej - nowe SIO nowe wymagania nowe cele
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Umowa o pracę a cywilnoprawne formy zatrudnienia
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Praktyczne aspekty postępowania cywilnego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Urlopy pracownicze
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe