Szukaj szkolenia

S&OP (Sales and Operations Planning) – integracja działów w procesie planowania

Kategoria szkolenia: Zawodowe
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
29.11.2021 - 30.11.2021
1 832,70 zł (1 490,00 netto)

CEL I PROGRAM SZKOLENIA

Planowanie operacji i sprzedaży jest zbiorem metod stosowanych przez nowoczesne przedsiębiorstwa, które systematycznie rozwijają powiązanie między formułowaną strategią, a działaniami operacyjnymi. S&OP integruje zespół pracowników reprezentujących różne działy, jak i np. odrębne lokalizacje firmy, łańcuch dostaw. W ramach S&OP strategia dla obszarów produkcji, zakupów, sprzedaży, marketingu i finansów poddawana jest stopniowej i systematycznej integracji. Lokalne przyzwyczajenia zaczynają stopniowo ewoluować w kierunku bardziej skupionych na całościowych procesach – dobrych praktyk.

Realizacja planowania operacji i sprzedaży wymaga zaangażowania pracowników wielu działów, co wydatnie wpływa na poprawę komunikacji i przyczynia się do wzrostu odpowiedzialności za: jakość prognoz, planów sprzedaży, jak i zobowiązań produkcji i zakupów, co do wykonalności i doskonalenia planu.

S&OP faktycznie staje się „pomostem” między strategicznym planowaniem biznesu, a działaniami o charakterze operacyjnym. Zarówno w obszarze całościowego planowania materiałowego, jak i szeroko rozumianych zdolności. Jest to rozwiązanie, które stosowane jest niezależnie of profilu produkcji high/low-mix/volume, jak i również niezależnie od tego czy oferowane są na rynku grupy asortymentowe produktów czy też grupy usług.

W trakcie zajęć poznawane jest zarówno, jak wyglądają realizowane raz na miesiąc prace S&OP, jak i również jak organizuje się i prowadzi samo wdrożenie tematu w firmie. To wszystko zawsze w kontekście i specyfice danej branży/sektora biznesu.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest w ramach własnej specyfiki pracy, warsztatowe przećwiczenie możliwości użycia S&OP. Cel obejmuje również zaproponowanie działań projektowych służących wdrożeniu w firmie funkcjonalnego procesu planowania operacji i sprzedaży.

Powiązania, synergia do innych szkoleniowych czy doradczych produktów rozwojowych
S&OP stanowi niejako „klamrę” dla innych narzędzi planistycznych. Stąd przed tymi zajęciami można się rozwijać w zakresie strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem. Po zajęciach z S&OP warto się skupić na tematach dotyczących tych obszarów, które w danej firmie często staję się „wąskim gardłami” np. produkcja, gospodarka magazynowa i materiałowa, zasoby ludzkie, kooperacja.

Korzyści:

 • symulacja pełnego procesu planowania operacji i sprzedaży,
 • poprawienie konkurencyjności przedsiębiorstwa,
 • użycie S&OP dla realizacji celów np. wzrost udziału w rynku, dany target sprzedażowy,
 • lepsze formułowania SP – planu sprzedaży i PP – planu produkcji/zakupów (produkty S&OP),
 • poprawa prognozowania sprzedaży (szczególnie przy niestabilnym rynku) poprzez zaawansowane użycie analizy jakościowej w formułowanych planach sprzedaży, jak i zgodnie z S&OP prowadzenie cyklicznej ich aktualizacji,
 • poznanie praktyki tworzenia systemów prognozowania i planowania sprzedaży w ramach S&OP (w obszarze jakościowym, jak i ilościowym np. w ramach waterfall report),
 • poznanie przykładów skutecznego użycia S&OP,
 • opanowanie zasad stosowanie granic popytu i planowania (horyzont/granica planowania), planistycznych list materiałowych P-BOM i BOR (Bill Of Resources),
 • rozwijanie, audytowanie, doskonalenia i walidowanie procesów,
 • integracja zespołu w pracy międzywydziałowej,
 • poprawa współpracy między działami poprzez praktyczne używanie wskaźnika ATP (dostępne do obiecania) i faktycznie śledzenie zbiorczych obciążeń na „wąskie gardła” (w ramach szeroko postrzeganego łańcucha dostaw),
 • zaangażowanie pracowników, szefostwa firmy i różnych działów w poszczególne zadania/etapy prac S&OP – redukcja ryzyka pracy w „odrębnych silosach”,podniesienie poziomu satysfakcji

Program szkolenia

DZIEŃ I

Wprowadzenie do roli S&OP w przetwarzaniu informacji: 

 • krytyczna rola prognozowania i planowania sprzedaży w łącznym procesie planowania działalności przedsiębiorstwa i dobrej obsługi klienta,
 • obiektywne przyczyny dla tworzenie planów sprzedaży – „światy” Pull i Push,
 • spójne i rozbieżne cele wewnątrz i na zewnątrz firmy,
 • specyfika pracy S&OP w danej firmie (specyfika różnych sektorów biznesowych).

Nasza aktualna praktyka planowania: 

 • siła przyzwyczajenia, wiedza o swojej specyfice, a dobre praktyki używane u innych o „podobnym” profilu biznesu,
 • co ma osobisty charakter danej osoby wspólnego z efektami analizy ilościowej i jakościowej                w S&OP,
 • przykłady z życia – korzyści z użycia S&OP, jak i typowe błędy w stosowaniu metody, np. wynik ekonomiczny, rotacja materiału, obciążenie capacity zakładów, udział w rynku, celowość inwestycji, relacje w łańcuchu dostaw, dostarczana jakość itd.
 • jak prowadzić projekt wdrożenia S&OP – ewolucyjnie czy rewolucyjnie?

Integracja planowania strategicznego i docelowo operacyjnego wewnątrz S&OP – wprowadzenie:

 • S&OP – jako narzędzie strategicznego zarządzania biznesem, realizacji biznes planu – krytyczna rola marketingu i działu handlowego,
 • definiowanie rodzin/grup asortymentowych/usług,
 • SP i PP – plan sprzedaży i plan produkcji (też zakupów),
 • cztery strategie łączenia SP i PP (w tym outsourcing) – dobre praktyki,
 • ATP – dostępność do obiecania, wskaźnik i jego rola w obsłudze klienta,
 • RP/RRP – planowanie zapotrzebowania na zasoby,
 • P-BOM – planistyczne listy materiałowe,
 • BOR – listy kluczowych zasobów,
 • RCCP – zgrubne planowanie zdolności („wąskie gardła”),
 • MPS – główny harmonogram produkcji i zakupów.
 • unikanie konfliktów między działami firmy przez S&OP i wykorzystanie go jako narzędzia łączącego procesy planowania różnych działów.

Beer Game:

Symulacja mająca na celu uzyskania maksymalnego poziomu trafności planu sprzedaży, przy jednocześnie najmniejszym błędnym poziomie zapasu. Użycie w prognozowaniu analizy ilościowej i jakościowej. Gra pokazuje, jak jakość przepływu informacji wpływa na skuteczność planowania; dodatkowo integruje zespół.

 • realizacja warsztatu z naciskiem na istotność szeroko rozumianego prognozowania,
 • identyfikacja czynników pogarszających wynik ekonomiczny,
 • po pierwszym dniu zajęć (agregacja wyników) i ich obróbce statystycznej (trener) wskazane będą przyczyny sukcesów, jak i potencjalnych porażek.

 

DZIEŃ II

Omówienie wyników warsztatu Beer Game:

 • konsekwencje braku prognozowania, jak i identyfikacji popytu niezależnego i zależnego, braku formułowania planu sprzedaży,
 • prezentacja tzw. „Bullwhip Effect”,
 • co wygrywa w sytuacji stresu – nasz charakter, czy też nasza wiedza,
 • jak skutecznie tworzyć własną strategię w oparciu o cztery główne z S&OP?
 • skutki decyzji (proces S&OP) dla przedsiębiorstwa, jak i łańcucha dostaw.

Zastosowanie wybranych metod analizy ilościowej w pracy nad planem sprzedaży (przykłady):

 • zasady pracy z modelami matematycznymi np. identyfikacja i obsługa błędu,
 • określenie zakresu i analiza danych historycznych,
 • model naiwny,
 • identyfikacja i potwierdzanie współczynników sezonowości,
 • średnia ruchoma,
 • średnia ważona,
 • wygładzanie wykładnicze,
 • nieciągłe zamówienia (losowe) tzw. szeregi rzadkie,
 • analiza regresji,
 • metoda Z-Chart (wykres Z),
 • kalkulacja poziomu błędu prognozy i wykorzystanie jego w usprawnianiu systemu prognozowania – metody redukcji błędu prognozy.

 Analiza jakościowa w prognozowaniu i planowaniu sprzedaży:

 • dlaczego analiza ilościowa sama w sobie nie jest wystarczająca,
 • kiedy krytycznym jest stosowanie analizy jakościowej,
 • analiza jakościowa – metody heurystyczne.

Teoria Ograniczeń – praca z BOR (listy kluczowych zasobów):

 • miejsce i istotność TOC (teorii ograniczeń) w działaniach S&OP – warsztat pt. „nigdy nie stworzysz więcej wartości niż wąskie gardło dostarczyć może…”,
 • Zasady formułowani BOR dla danych grup asortymentowych.

Symulacja procesu S&OP:

Dzielimy się na zespoły (2-4), które obejmują kontrolę nad wybraną grupą asortymentową (produkty, usługi). Warsztatowo odpowiadamy na pytania, typowe dla workflow prac S&OP. Ustalamy interesariuszy                  i odbiorców produktów z procesu. Analizujemy słabe i silne strony rozwiązania. Proponujemy zasady wdrożenia. Cyklicznie przedstawiamy wyniki prac na forum szkolenia – porównujemy wyniki między grupami. Poddajemy proponowany proces S&OP krótkiej formalnej weryfikacji – wykorzystując narzędzia audytowe Oliver Wight.

 1. agregacja danych,
 2. planowanie popytu,
 3. planowanie zaopatrzenia,
 4. spotkanie poprzedzające S&OP,
 5. spotkanie S&OP.

Zakończenie zajęć:

 • podsumowanie zajęć, wskazanie źródeł wiedzy, również rekomendowane standardy wdrażania, jak  i prowadzenia audytu S&OP,
 • wskazanie zasad prowadzenia follow-up dla dalszego rozwoju wiedzy,
 • wypełnienie ankiet szkoleniowych.

 

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

Grupa docelowa

kierownicy, mistrzowie, specjaliści produkcji oraz planowania produkcji

 • osoby zainteresowane tematyką szkolenia

Certyfikaty

Dyplom Effect Group

 

Informacje dodatkowe

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1 490 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Szkolenie online

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w formie online

 

Lokalizacje i terminy

Warszawa woj. mazowieckie
Hotel IBIS
29.11.2021 - 30.11.2021
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Problem Solving – identyfikacja studium i rozwiązywanie problemów
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
18.10.2021 - 19.10.2021
1 832,70 zł (1 490,00 netto)

Polecane szkolenia

Badania wizualne VT 3
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ośrodek zewnętrzny, Korbielów, śląskie
12.10.2021 - 15.10.2021
5 596,50 zł (4 550,00 netto)
Badania magnetyczno-proszkowe MT 3
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ośrodek zewnętrzny, Korbielów, śląskie
05.11.2021 - 09.11.2021
5 596,50 zł (4 550,00 netto)
Badania penetracyjne PT 3
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ośrodek zewnętrzny, Ustroń, śląskie
06.10.2021 - 08.10.2021
5 473,50 zł (4 450,00 netto)
Badania radiograficzne RT 3
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ośrodek zewnętrzy, Korbielów, śląskie
17.11.2021 - 23.11.2021
8 118,00 zł (6 600,00 netto)
Badania radiograficzne RT (1+2)
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ośrodek zewnętrzny, Kędzierzyn-Koźle, opolskie
11.10.2021 - 28.10.2021
8 548,50 zł (6 950,00 netto)
Badania ultradźwiękowe UT 3
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ośrodek zewnętrzny, Ustroń, śląskie
20.10.2021 - 26.10.2021
8 610,00 zł (7 000,00 netto)
Badania ultradźwiękowe UT 2
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
siedziba organizatora szkolenia, Zabrze, śląskie
20.09.2021 - 01.10.2021
6 027,00 zł (4 900,00 netto)
Badania ultradźwiękowe UT PA 2
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
siedziba organizatora szkolenia, Zabrze, śląskie
15.11.2021 - 26.11.2021
6 027,00 zł (4 900,00 netto)
Badania prądami wirowymi ET 1
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
siedziba organizatora szkolenia, Zabrze, śląskie
18.10.2021 - 23.10.2021
5 104,50 zł (4 150,00 netto)
Badania prądami wirowymi ET (1+2)
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
siedziba organizatora szkolenia, Zabrze, śląskie
18.10.2021 - 29.10.2021
6 211,50 zł (5 050,00 netto)
Badania prądami wirowymi ET 3
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ośrodek zewnętrzny, Ustroń, śląskie
17.11.2021 - 23.11.2021
8 425,50 zł (6 850,00 netto)
Podstawy metod NDT
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
siedziba organizatora szkolenia, Zabrze, śląskie
03.11.2021 - 04.11.2021
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Badania radiograficzne RT 1
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ośrodek zewnętrzny, Kędzierzyn-Koźle, opolskie
11.10.2021 - 18.10.2021
4 397,25 zł (3 575,00 netto)
Badania wizualne VT (1+2)
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ośrodek zewnętrzny, Zabrze, śląskie
11.10.2021 - 15.10.2021
3 382,50 zł (2 750,00 netto)
Badania magnetyczno-proszkowe MT (1+2)
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ośrodek zewnętrzny na terenie kraju, Stalowa Wola, podkarpackie
04.10.2021 - 08.10.2021
3 382,50 zł (2 750,00 netto)
Badania ultradźwiękowe UT (1+2)
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
siedziba organizatora szkolenia, Zabrze, śląskie
07.09.2021 - 01.10.2021
7 995,00 zł (6 500,00 netto)
Badania ultradźwiękowe UT TOFD 2
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
siedziba organizatora szkolenia, Zabrze, śląskie
29.11.2021 - 04.12.2021
4 674,00 zł (3 800,00 netto)
Sourcing - prowadzenie zaawansowanych projektów oszczędnościowych
Progress Project Sp. z o.o.
Wrocław - Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
21.10.2021 - 22.10.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Doskonalenie kompetencji lidera, brygadzisty, mistrza produkcji
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Katowice, śląskie
25.10.2021 - 26.10.2021
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Inspektor antykorozyjnych powłok malarskich (możliwość dofinansowania w ramach Bazy Usług Rozwojowych)
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
siedziba organizatora szkolenia, Zabrze, śląskie
16.11.2021 - 26.11.2021
10 332,00 zł (8 400,00 netto)
Włókiennictwo -materiałoznawstwo włókiennicze
Szkoła Przedmiotów Ścisłych
Do uzgodnienia, Do uzgodnienia, łódzkie
01.06.2021 - 28.02.2022
560,00 zł (455,28 netto)
Odzieżownictwo - materiałoznawstwo odzieżowe
Szkoła Przedmiotów Ścisłych
Do uzgodnienia, Do uzgodnienia, łódzkie
01.06.2021 - 28.02.2022
560,00 zł (455,28 netto)
Włókiennictwo - chemiczna obróbka wybranych włókien naturalnych, sztucznych i syntetycznych
Szkoła Przedmiotów Ścisłych
Do uzgodnienia, Do uzgodnienia, łódzkie
01.06.2021 - 28.02.2022
560,00 zł (455,28 netto)
Włókiennictwo - podstawy kolorystyki, wiedzy o barwnikach i barwieniu
Szkoła Przedmiotów Ścisłych
do uzgodnienia, Do uzgodnienia, łódzkie
01.06.2021 - 28.02.2022
560,00 zł (455,28 netto)
Prawo pracy w praktyce
Szkoła Przedmiotów Ścisłych
Do uzgodnienia, Do uzgodnienia, łódzkie
01.06.2021 - 28.02.2022
560,00 zł (455,28 netto)
RODO - ochrona danych osobowych w firmie
Szkoła Przedmiotów Ścisłych
Do uzgodnienia, Do uzgodnienia, łódzkie
01.06.2021 - 28.02.2022
560,00 zł (455,28 netto)
Kontroler jakości antykorozyjnych powłok malarskich
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ośrodek zewnętrzny, Gdynia, pomorskie
12.10.2021 - 14.10.2021
2 460,00 zł (2 000,00 netto)
Problem Solving – identyfikacja studium i rozwiązywanie problemów
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
18.10.2021 - 19.10.2021
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Spawalnictwo – wybrane zagadnienia praktyczne
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
siedziba organizatora szkolenia, Zabrze, śląskie
27.09.2021 - 29.09.2021
2 152,50 zł (1 750,00 netto)
Kwalifikowanie technologii spawania
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
siedziba organizatora szkolenia, Zabrze, śląskie
12.10.2021 - 12.10.2021
1 094,70 zł (890,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe