Szukaj szkolenia

Specjalista do spraw finansów publicznych (3 dni)

5% rabatu
Kategoria szkolenia: Rachunkowość/księgowość
online
27.06.2023 09:00-29.06.2023 15:00
1 690,00 zł (1 373,98 netto)
 • Opcje szkoleniamożliwość dofinansowania

Adresaci szkolenia

 

 • główni księgowi,
 • skarbnicy,
 • audytorzy wewnętrzni,
 • kierownicy i pracownicy działów finansowo-księgowych, planowania i kontroli.

Cel szkolenia

 

Efektem szkolenia będzie zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie:

 

gospodarowania środkami publicznymi w świetle ustawy o finansach publicznych, ustaw szczególnych oraz rozporządzeń wykonawczych, zgodnie z prawidłowo określonymi procedurami wewnętrznymi oraz upoważnieniami i pełnomocnictwami

 

 • praktycznych aspektów odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • podstaw planowania, ewidencji i sprawozdawczości budżetowej i finansowej,  w tymklasyfikacji budżetowej,
 • podstaw rozliczania podatku od towarów i usług (VAT),
 • sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych, w tym sporządzonych w formie elektronicznej,
 • unikania najczęściej popełnianych błędów w świetle wyników kontroli NIK i RIO oraz orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 

Szczególna uwaga zostanie poświęcona zarządzaniu ryzykiem związanym z prowadzeniem publicznej gospodarki finansowej.

Metoda

 

WARSZTATY, INTERAKTYWNY WYKŁAD w oparciu o LICZNE PRZYKŁADY Z PRAKTYKI, akty prawne, orzecznictwo, wystąpienia organów kontrolnych i wzory dokumentacji wewnętrznej. Dyskusja na temat rozwiązań problemów i wątpliwości zgłaszanych przez uczestników szkolenia. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji. 

 

Zalety szkolenia online:

 

Dostęp na żywo do trenera z możliwością zadawania pytań przez mikrofon lub czat, widok prezentacji, eksperta oraz czatu, bezpłatne konsultacje poszkoleniowe.

Wykładowca

Prawnik, ekspert  w  zakresie  finansów  publicznych i środków unijnych, absolwent rachunkowości (studia podyplomowe), konsultant  podatkowy, otwarty przewód doktorski w Katedrze Prawa Finansowego UMCS,  wykładowca prawa finansowego, autor  publikacji m.in.  na  łamach  „Przeglądu  Podatkowego". Doradca kierowników jednostek sektora finansów publicznych w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej, środków unijnych, zarządzania i organizacji, zamówień publicznych, rozliczania podatku VAT w sektorze publicznym  oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

Wybrane szkolenia z zakresu finansów publicznych prowadzone w ostatnich latach przez wykładowcę:

 

Finanse publiczne w praktyce

 

 • Kontrola zarządcza w jednostkach sektora publicznego
 • Dotacje w sektorze publicznym
 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Budżet zadaniowy

 

Na zlecenie ACC Training & Consulting Group realizował projekty szkoleniowe m.in. dla: Ministerstwa Spraw Zagranicznych,  Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Najwyższej Izby Kontroli.

Program szkolenia

 

I  ZASADY PUBLICZNEJ GOSPODARKI FINANSOWEJ oraz ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

 

 1. Pojęcia podstawowe:
 • finanse publiczne i źródła prawa finansowego
 • środki publiczne
 • formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych
 • budżet państwa oraz budżet jednostki samorządu terytorialnego
 • plan finansowy jednostki sektora finansów publicznych – zakres i rodzaje

2. Podstawowe zasady gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych reprezentowanych przez uczestników na szkoleniu, określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawach szczególnych i rozporządzeniach, m.in.:

 • ostatnie zmiany ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • ustalanie i dochodzenia należności i stosowania ulg w ich spłacie, w tym kar umownych oraz należności cywilnoprawnych wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
 • legalność, planowość, terminowość, skuteczność, efektywność i oszczędność,
 • zaciąganie zobowiązań i dokonywanie wydatków - obowiązki kierownika jednostki, głównego księgowego i pracowników merytorycznych,
 • prowadzenie samodzielnej gospodarki finansowej przez osoby prawne, m.in. instytucje kultury, SPZOZ-y, uczelnie wyższe,
 • rozliczanie środków unijnych
 • audyt wewnętrzny
 • planowanie wieloletnie w sektorze finansów publicznych
 • udzielanie, wykorzystywanie, rozliczanie i kontrola dotacji z budżetu państwa, budżetu samorządowego oraz państwowych funduszy celowych, w tym nowe wzory ofert, umów i sprawozdań dla dotacji udzielanych organizacjom pozarządowym,
 • zamówienia publiczne poniżej 130 tys. złotych (wybór oferty, umowy i roczne sprawozdanie) oraz pozostałe zamówienia​

​​3. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych a inne rodzaje odpowiedzialności prawnej (odpowiedzialność karna, karna skarbowa, cywilna, pracownicza)

4. Obszary naruszeń dyscypliny finansów publicznych oraz najczęstsze naruszenia zasad gospodarowania środkami publicznymi

5. Osoby odpowiedzialne za naruszenia dyscypliny finansów publicznych, w szczególności odpowiedzialność kierownika jednostki, głównego księgowego oraz upoważnionych pracowników. Zasady powierzania odpowiedzialności w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych

6.Przesłanki odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz wymiaru kary

7. Stopnie naruszenia dyscypliny finansów publicznych

8. Charakterystyka poszczególnych czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych

9. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i przesłanki ich stosowania: upomnienie, nagana, kara pieniężna, zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi

10. Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów

11. Przegląd najnowszego orzecznictwa komisji orzekających i sądów administracyjnych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tendencje interpretacyjne, wybrane orzeczenia)

 

II. RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA

 

 1. Rachunkowość budżetowa:
 • rachunkowość wykonania budżetu państwa i budżetów samorządowych
 • rachunkowość jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych
 • rachunkowość podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych
 • metoda kasowa i memoriałowa – zakres i konsekwencje stosowania
  w rachunkowości budżetowej, w tym rozróżnienie zaangażowania wydatków/kosztów limitowanych planem finansowym od zobowiązań

2. Zakres i zasady rachunkowości w jednostce sektora finansów publicznych:

 • ogólne zasady wynikające z ustawy o rachunkowości,
 • szczególne zasady rachunkowości wynikające z ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 • polityka rachunkowości,  w tym zakładowy plan kont

3. Klasyfikacja budżetowa:

 • szczegółowa ewidencja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków ze źródeł zagranicznych oparta na częściach, działach, rozdziałach i paragrafach

4. Budżet zadaniowy w sektorze publicznym:

 • metodologia planowania, ewidencji i sprawozdawczości w zakresie wydatków/ kosztów w układzie zadaniowym, w tym wydatków/ kosztów pośrednich,
 • katalog funkcji państwa, zadań, podzadań, działań, celów oraz mierników
 • fakultatywne stosowanie układu zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego
 • współpraca komórek merytorycznych oraz komórek finansowo - księgowych w planowaniu wydatków w układzie zadaniowym

5. Sprawozdawczość budżetowa:

 • sprawozdania z wykonania planów finansowych poszczególnych jednostek sektora finansów publicznych, zwłaszcza Rb-27 i Rb-28 oraz Rb-27S i Rb-28S,
 • sprawozdania w zakresie operacji finansowych - Rb-Z, Rb-N oraz Rb-UZ,
 • błędy w zakresie sporządzania i przekazywania sprawozdań, ich rzetelności oraz zgodności z ewidencją księgową

 

III. OBIEG I KONTROLA DOKUMENTÓW FINANASOWO - KSIĘGOWYCH

 

 1. Przesłanki opracowania i stosowania jednolitych zasad obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych w jednostce sektora finansów publicznych oraz ich zakres:
 • zapewnienie rzetelności ewidencji księgowej oraz sprawozdań budżetowych i finansowych,
 • zapobieganie nadużyciom i defraudacjom,
 • obowiązki wynikające z przepisów bilansowych, podatkowych (podatki dochodowe oraz VAT) oraz ubezpieczeniowych

2. Zawieranie, ewidencja i obieg umów, w tym umów zawieranych w formie dokumentowej (np. mailowej)

3. Dokumentacja dotycząca dostaw towarów, usług i robót budowlanych, umów o pracę, inwestycji, zakupu środków trwałych itd. – harmonogram obiegu, obowiązki poszczególnych pracowników

4. Wstępna kontrola głównego księgowego – zakres i forma

5. Kontrola finansowa jako element kontroli zarządczej

 

IV. PODATEK VAT W SEKTORZE PUBLICZNYM

 1. Ogólna charakterystyka podatku VAT: zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o podatku od towarów i usług, powstanie obowiązku podatkowego, określenie podstawy  opodatkowania, stawki, tryb i warunki płatności, mechanizm obniżenia podatku należnego o podatek naliczony,
 2. Jednostka sektora finansów publicznych jako podmiot prawa publicznego dokonujący czynności publicznoprawnych i cywilnoprawnych, działająca jako podatnik VAT w zakresie czynności cywilnoprawnych,
 3. Jednostka samorządu terytorialnego jako podatnik VAT (centralizacja VAT, obowiązki urzędu i jednostek organizacyjnych)
 4. Czynności niepodlegające VAT, podlegające opodatkowaniu i opodatkowane VAT wg właściwej stawki oraz podlegające opodatkowaniu i zwolnione z VAT,
 5. Wybrane problemy, m.in: prewspółczynnik, proporcje i korekty, otrzymane środki unijne i dotacje a prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, płatność podzielona (tzw. „split payment”), biała lista podatników VAT, raportowanie schematów podatkowych

Cena szkolenia

 

1690 zł - cena szkolenia on-line zawiera:

 

udział w szkoleniu online (wykład, dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia)

 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (pdf)
 • certyfikat dla uczestników szkolenia w formie elektronicznej (pdf)
 • konsultacje poszkoleniowe e-mailowe dot. zagadnień omawianych na szkoleniu

 

2310 zł - cena szkolenia stacjonarnego zawiera:

 

udział w szkoleniu stacjonarnym (wykład, dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia)

 • materiały szkoleniowe w formie papierowej w segregatorach, notatniki, długopisy
 • certyfikat dla uczestników szkolenia w formie papierowej,
 • przerwy kawowe,
 • obiad
 • bezpłatne konsultacje poszkoleniowe

 

Powyższa cena jest ceną netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

 

Każde szkolenie możemy przygotować w formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko Państwa instytucji, gdzie termin, miejsce i program szkolenia jest  dostosowany do Państwa potrzeb.

 

Oferta specjalna:

 

Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Uwaga! Promocje nie łączą się.

Lokalizacje i terminy

online
29.03.2023 - 31.03.2023
2 078,70 zł (1 690,00 netto)
online
09.05.2023 - 11.05.2023
1 690,00 zł (1 373,98 netto)
online
27.06.2023 - 29.06.2023
1 690,00 zł (1 373,98 netto)
online
29.08.2023 - 31.08.2023
1 690,00 zł (1 373,98 netto)
Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

5% rabatu Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
ACC Training and Consulting Group
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
5% rabatu Budżet zadaniowy w sektorze publicznym
ACC Training and Consulting Group
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
5% rabatu Finanse publiczne w praktyce. Zasady gospodarki finansowej - dyscyplina finansów publicznych - kontrola zarządcza
ACC Training and Consulting Group
Do ustalenia
2 078,70 zł (1 690,00 netto)
5% rabatu Finanse publiczne w praktyce. Zasady gospodarki finansowej - dyscyplina finansów publicznych - kontrola zarządcza
ACC Training and Consulting Group
Do ustalenia
2 078,70 zł (1 690,00 netto)
5% rabatu Dotacje ze środków publicznych - udzielanie, wykorzystywanie, rozliczanie i kontrola wykorzystania - warsztaty (2 dni)
ACC Training and Consulting Group
Do ustalenia
1 402,20 zł (1 140,00 netto)
5% rabatu Finanse publiczne w praktyce. Zasady gospodarki finansowej - dyscyplina finansów publicznych - kontrola zarządcza
ACC Training and Consulting Group
Do ustalenia
2 078,70 zł (1 690,00 netto)

Polecane szkolenia

10% rabatu Zarządzanie katalogiem usług i finansami IT
eduFuturo
Do ustalenia
2 447,70 zł (1 990,00 netto)
5% rabatu Ceny transferowe-dokumentowanie transakcji z podmiotami powiązanymi 2017-2020.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
Dotacje organizatora w księgach instytucji kultury - problematyczne kwestie
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
5% rabatu Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
ACC Training and Consulting Group
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
5% rabatu Budżet zadaniowy w sektorze publicznym
ACC Training and Consulting Group
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
5% rabatu Finanse publiczne w praktyce. Zasady gospodarki finansowej - dyscyplina finansów publicznych - kontrola zarządcza
ACC Training and Consulting Group
Do ustalenia
2 078,70 zł (1 690,00 netto)
PROGRAM PŁATNIK krok po kroku - 2-dniowe warsztaty komputerowe. Certyfikowane szkolenie online.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
5% rabatu Cash Flow. 2-dniowe warsztaty komputerowe Excel z rachunku przepływów pieniężnych na bazie KSR nr 1.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Excel dla działów księgowych i analityków finansowych
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 217,70 zł (990,00 netto)
5% rabatu Naliczanie wynagrodzeń w praktyce -2-dniowe warsztaty i konsultacje.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 340,70 zł (1 090,00 netto)
Kurs Głównego Księgowego z rozbudowanymi zajęciami komputerowymi
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Do ustalenia
2 290,00 zł (2 290,00 netto)
PODATEK VAT I FAKTUROWANIE - profesjonalne szkolenie online 3 dni
VR Training
Do ustalenia
599,00 zł (486,99 netto)
SLIM VAT - OSTATNIE ZMIANY - PODATEK VAT I FAKTUROWANIE - profesjonalne szkolenie online 3 dni
VR Training
Do ustalenia
599,00 zł (486,99 netto)
SLIM VAT - OSTATNIE ZMIANY - PODATEK VAT I FAKTUROWANIE - profesjonalne szkolenie online 3 dni
VR Training
Do ustalenia
998,00 zł (811,38 netto)
5% rabatu Polski Ład 2022 - najważniejsze zmiany dotyczące rozliczania listy płac oraz świadczeń chorobowych.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
5% rabatu Finanse publiczne w praktyce. Zasady gospodarki finansowej - dyscyplina finansów publicznych - kontrola zarządcza
ACC Training and Consulting Group
Do ustalenia
2 078,70 zł (1 690,00 netto)
Korzystanie z utworów w oparciu o licencje - negocjowane, stockowe, open source, creative commons.
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
836,40 zł (680,00 netto)
Inwentaryzacja w jednostkach sfery finansów publicznych
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
725,70 zł (590,00 netto)
Zamknięcie roku budżetowego 2022 w instytucjach kultury
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
713,40 zł (580,00 netto)
5% rabatu Dotacje ze środków publicznych - udzielanie, wykorzystywanie, rozliczanie i kontrola wykorzystania - warsztaty (2 dni)
ACC Training and Consulting Group
Do ustalenia
1 402,20 zł (1 140,00 netto)
Opodatkowanie i oskładkowanie honorariów wypłacanych twórcom i artystom wykonawcom, w tym warunki stosowania 50% k.u.p.
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
836,40 zł (680,00 netto)
Stosowanie i rozliczanie 50% kup w umowach o dzieło, zlecenia, o świadczenie usług i o pracę. Przykłady i objaśnienia.
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
836,40 zł (680,00 netto)
Prawidłowe stosowanie umów o dzieło i zlecenia, ich opodatkowanie, oskładkowanie i rozliczanie z zastosowaniem 50% kup
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
836,40 zł (680,00 netto)
2% rabatu Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion
Do ustalenia
811,80 zł (660,00 netto)
2% rabatu Zarządzanie kosztami i budżetowanie- warsztaty wspierające podejmowanie decyzji finansowych
Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion
Do ustalenia
1 107,00 zł (900,00 netto)
2% rabatu Finanse dla niefinansistów ( jak rozmawiać z księgową )
Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion
Do ustalenia
824,10 zł (670,00 netto)
2% rabatu FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW - praktyczne aspekty finansowe dla niefinansistów- KURS (30 h)
Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion
Do ustalenia
1 648,20 zł (1 340,00 netto)
5% rabatu Finanse publiczne w praktyce. Zasady gospodarki finansowej - dyscyplina finansów publicznych - kontrola zarządcza
ACC Training and Consulting Group
Do ustalenia
2 078,70 zł (1 690,00 netto)
2% rabatu Budżetowanie i kontrola kosztów, czyli efektywne planowanie finansowe
Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion
Do ustalenia
824,10 zł (670,00 netto)
5% rabatu Podstawy rachunkowości z uwzględnieniem najnowszych zmian - 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe