Szukaj szkolenia

Sztuka Przekonywania Perswazja i Wywieranie Wpływu.

Kategoria szkolenia: Umiejętności osobiste
online
1 389,90 zł (1 130,00 netto)
 • Opcje szkoleniamożliwość dofinansowania
 • Maksymalna liczba uczestników10

Zakres tematyczny szkolenia.


Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo pod nr telefonu: 22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053 

 

Cel warsztatu:
Nabycie umiejętności przekonywania i wywierania wpływu oraz dobieranie efektywnej argumentacji i umiejętności kwestionowania racji rozmówcy bez jednoczesnego burzenia relacji i obustronnej chęci do dalszej współpracy. 
 

PROGRAM SZKOLENIA:

WPROWADZENIE DO SZKOLENIA.

 • Ćwiczenie integracyjno-wprowadzające.
 • Prezentacja programu.
 • Oczekiwania uczestników.

  Opis modułu 1. Pierwszy moduł ma na celu zbudowanie atmosfery otwartości i wzajemnego zaufania, jako podstawy dalszej efektywnej pracy. Uczestnicy poznają podczas tego modułu cele szkolenia i proponowany sposób realizacji celów - program szkolenia. Omówione zostaną też zasady współpracy i kwestie organizacyjne, pozwalające na umocowanie się każdego z uczestników w sytuacji szkoleniowej.

I. BLOK - Kluczowe narzędzia komunikacji w procesie wywierania wpływu i przekonywania.

1. KOMUNIKACJA NIEWERBALNA W PROCESIE WYWIERANIA WPŁYWU PODCZAS KONTAKTU BEZPOŚREDNIEGO Z ROZMÓWCĄ.

 • Mowa ciała jako podstawa wywierania wpływu na rozmówcę.
 • Odczytywanie sygnałów z mowy ciała.
 • Spójność sygnałów werbalnych i niewerbalnych.
 • Kierowanie rozmową za pomocą własnej mowy ciała.

2. WYWIERANIE WPŁYWU PRZEZ TELEFON.

 • Bariery komunikacyjne.
 • Komunikacja niewerbalna jako jeden z głównych filarów wywierania wpływu przez telefon.
 • Szybkość i tempo mówienia.
 • Intonacja i dykcja.
 • Znajomość telefonicznego savoir- vivre`u.

3. CZEGO OCZEKUJE ROZMÓWCA? 

 • Proszę powiedzieć…? – pytania pierwszym filarem w procesie przekonywania.
 • Formy aktywnego słuchania.
 • 3 poziomy komunikacji.
 • Analiza potrzeb i oczekiwań jako wprowadzenie do procesu przekonywania do "naszych racji".

4. PODSTAWOWE ZADANIA LIDERA - BUDOWANIE AUTORYTETU LIDERA GRUPY?

 • Rola naszego nastawienia przy budowaniu relacji.
 • Pozytywne zwroty i przeformułowania.
 • Pozytywna i negatywna moc komplementu.

5. TECHNIKI KOMUNIKACJI I PRZEKONYWANIA OPARTE O INDYWIDUALNĄ SPECYFIKĘ ROZMÓWCY.

 • Osobowość rozmówcy w oparciu o programy informacyjne.
 • Charakterystyka czterech głównych typów osobowości.
 • Racjonalne i emocjonalne decyzje rozmówców.
 • Percepcyjna typologia rozmówcy.
 • Różnice międzykulturowe.
 • Wywieranie wpływu w oparciu o dostosowanie formy rozmowy do typu i osobowości rozmówcy.

6. WPROWADZENIE DO PERSWAZJI PSYCHOLOGICZNEJ.

 • Perswazja psychologiczna jako obejście systemu generującego opór.
 • Zasady percepcji podświadomości – działanie słów.

7. TECHNIKI I NARZĘDZIA PSYCHOLOGICZNO - LINGWISTYCZNE.

 • Implikacje (kody językowe) i Łączniki.
 • Techniki Presupozycji (wmawiania).

  Opis Bloku I. Celem modułów bloku pierwszego jest poznanie narzędzi komunikacyjnych w procesie wywierania wpływu. Zaczniemy od jednego z filarów wywierania wpływu – komunikacji niewerbalnej. Z jednej strony dowiemy się, jak ,,odczytywać’’ rozmówcę przez jego komunikację niewerbalną, z drugiej strony dostaniemy wskazówki, jak wywierać wpływ za pomocą kontrolowania własnej mowy ciała. Następnie prześledzimy narzędzia wspierające nas w procesie telefonicznego wywierania wpływu. 
  Kolejnym krokiem będzie nauka kontroli nad zadawanymi pytaniami. Dowiemy się, jak operować pytaniami jako wprowadzeniem do profesjonalnego zawodowego kontaktu, przekonywania i wywierania wpływu, radzenia sobie z obiekcjami czy postępowania w innych trudnych sytuacjach w trakcie kontaktu z rozmówcą. Następnie prześledzimy elementy komunikacji wpływające na budowanie pozytywnej relacji pomocnej w procesie wywierania wpływu i płynnie przejdziemy do jednego z kluczowych elementów w procesie efektywności zawodowej i wywierania wpływu - komunikacji przez pryzmat osobowości.
  Dowiemy się, jak efektywnie i zarazem odmiennie należy się komunikować z poszczególnymi osobowościami. Potem każdy z uczestników szkolenia dzięki testowi pozna swoją osobowość i przez jej pryzmat dowie się, jakie obszary są jego mocną stroną a jakie wymagają uwagi i rozwoju.
  Na zakończenie bloku poznamy zasady perswazji psychologicznej, czyli możliwość oddziaływania na podświadomość i świadomość rozmówcy za pomocą słów i całych zwrotów.

II. BLOK - Techniki przekonywania i postępowania w trudnych sytuacjach.

8. PRZEKONYWANIE I INFORMOWANIE ROZMÓWCY.

 • Przetworzenie informacji uzyskanych od rozmówcy i prezentacja rozwiązania.
 • Wywieranie wpływu i argumentowanie.
 • Przekazywanie niepopularnych decyzji / informacji.
 • Elementy etycznej perswazji psychologicznej w procesie przekonywania.

9. POKONYWANIE OBIEKCJI I ZASTRZEŻEŃ ROZMÓWCY.

 • Pozytywne nastawienie do zastrzeżeń i obiekcji.
 • Intencja, kontrakt, pytanie i parafraza – jako ,"obiekcjo-łamacze".
 • Od obiekcji do akceptacji.
 • Techniki zamykania rozmowy.

10. KOMUNIKACJA ASERTYWNA W KONTAKTACH ZAWODOWYCH.

 • Nasza reakcja na zachowania nie akceptowalne ze strony rozmówcy.
 • Reakcja na presje i manipulacje rozmówców.
 • Asertywne przyznanie się do błędu.
 • Asertywna odmowa.

  Opis Bloku II. Uczestnicy poznają zestaw narzędzi komunikacyjnych pomocnych w procesie przekonywania w "zwykłych" jak również z różnego powodu "trudnych" sytuacjach. W pakiecie wspomnianych narzędzi znajdą się też metody reakcji na konkretne wątpliwości i obiekcje rozmówców.
  Następnie dowiemy się jak można przyznać się do błędu i jednocześnie wzmocnić pozytywny wizerunek w oczach rozmówcy.
  Czasami w trakcie kontaktu zawodowego należy przekazać rozmówcy negatywną decyzje lub inną "trudną" informacje. Dowiemy się jak to zrobić łącząc kurtuazje ze skutecznością.
  Wzmocnimy też u uczestników szkolenia umiejętność asertywnej odmowy .

III. BLOK - Wsparcie efektywności w procesie wywierania wpływu przez rozwój osobisty.

11. PANOWANIE NAD EMOCJAMI I STRESEM.

 • Metody przeciwdziałania powstawaniu stresu.
 • Negatywny stres i konstruktywny niepokój.
 • Ćwiczenia fizyczne i relaksacyjne w pracy i w domu jako narzędzia eliminowania nagromadzonego stresu.

12. WPŁYWANIE NA WŁASNE PRZEKONANIA I POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI.

 • Analiza poziomu poczucia własnej wartości.
 • Wprowadzenie do wpływania na własne przekonania.
 • Narzędzia wpływania na własne przekonania i poczucie własnej wartości.

  Opis Bloku III Często stres nagromadzony w organizmie po dodaniu nowego bodźca stresogennego jakim może być kontakt z trudnym rozmówcą się destrukcyjnie uzewnętrznia, dlatego zaczynamy od diagnozy przyczyn powstawania stresu a następnie przejdziemy do omówienia metod jego niwelowania i oddzielnie zasad przeciwdziałania niemu.
  Ponieważ efektywność wywierania wpływu na innych jest bezpośrednio połączona z przekonaniami i poczuciem własnej wartości wywierającego wpływ, dlatego w kolejnym module zapoznamy się z narzędziami wywierania wpływu na własne przekonania i poczucie własnej wartości.

11. PODSUMOWANIE SZKOLENIA.

 • Syntetyczne podsumowanie treści szkolenia.
 • Wskazówki dotyczące implementacji nabytych umiejętności w praktyce.
 • Ewaluacja szkolenia.

12. KONSULTACJE INDYWIDUALNE.

Grupa docelowa.

Szkolenie dla każdego, dla kogo celem jest podniesienie efektywności osobistej.
 

Certyfikaty.

Elektroniczne zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.

Metodologia.

 

Metody szkoleniowe:

 • Zajęcia odbywają się w formie warsztatu, w którym uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę w danej dziedzinie oraz umiejętności praktyczne potrzebne do zastosowania w Ich codziennej pracy.
 • Pracujemy metodami, które dają możliwość opanowania nowych umiejętności, zachowań i nawyków w łatwy i skuteczny sposób, w atmosferze akceptacji, wyzwalającej ciekawość i poczucie komfortu.
 • Nasze szkolenie jest zorientowane na osiąganie pożądanych rezultatów, wprowadzając zmiany z poszanowaniem odrębności i wartości świata drugiej osoby.
 • Kładziemy nacisk na myślenie kreatywne i metody integrowania wiedzy  z  doświadczeniem.
 • Wykorzystujemy doświadczenia i umiejętności uczestników wynikające z Ich obecnej i wcześniejszej pracy zawodowej.
 • Wśród wielu form aktywności, na szkoleniu możemy wyróżnić: multimedialne wprowadzenia i podsumowania; moderowane dyskusje; ćwiczenia pojedyncze i w grupach; studia przypadków; dzielenie się najlepszymi praktykami; scenki oparte na rzeczywistych sytuacjach z codziennej pracy uczestników szkolenia.

Podczas pracy warsztatowej pracujemy na przykładach uwzględniających aktualne realia uczestników szkolenia. 

 • Wśród wielu form aktywności, na szkoleniu możemy wyróżnić: wprowadzenia i podsumowania; moderowane dyskusje; ćwiczenia pojedyncze i w grupach; studia przypadków; dzielenie się najlepszymi praktykami, testy, scenki i grę szkoleniową.
 • Udział w szkoleniu odbywa się za pośrednictwem komputera stacjonarnego, laptopa, tabletu (bez możliwości udziału za pośrednictwem telefonu).
 • Każdy z uczestników wyraża na to zgodę i posiada włączoną kamerę oraz mikrofon.
 • Dodatkowo (z uwagi na pogłos) używamy słuchawek.
 • Podczas sesji szkoleniowych uczestnicy są zwolnieni / wykluczeni z innych aktywności zawodowo-prywatnych. 

Informacje dodatkowe.

Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym  na platformie on-line.

 • 09:50 – 10:00 Logowanie do platformy 
 • 10:00 – 13:00 Zajęcia część I 
 • 13:00 – 14:00 przerwa na lunch 
 • 14:00 – 16:00 Zajęcia część II

 

Cena promocyjna szkolenia on-line wynosi 1130 zł. netto + 23% VAT i obejmuje:  

 • wysoki poziom merytoryczny szkolenia,
 • uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach,
 • obszerne, praktyczne materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF ,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia w postaci elektronicznej PDF.   

Cena po okresie promocji: 1230 + 23% VAT. 

UWAGA! ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).  

SZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi.  


Szkolenia zamknięte – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.  

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dofinansowanych EFS - zamieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych PARP . 

Posiadamy certyfikat SUS 2.0 i wpis do RIS WUP.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań, bardzo prosimy o kontakt pod nr telefonu: 22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053. 
 

Lokalizacje i terminy

online
25.10.2021 - 26.10.2021
1 389,90 zł (1 130,00 netto)

Trenerzy biorący udział

Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Specjalista ds. Negocjacji Handlowych.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Negocjacje Relacyjne. Doskonalenie umiejętności prowadzenia trudnych negocjacji
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 389,90 zł (1 130,00 netto)

Polecane szkolenia

online - Komunikacja i współpraca w zespole rozproszonym
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
553,50 zł (450,00 netto)
Trening zachowań asertywnych (online)
VR Training
Do ustalenia
200,00 zł (162,60 netto)
Trening zachowań asertywnych (online)
VR Training
Do ustalenia
200,00 zł (162,60 netto)
Coaching rozwojowy w pigułce (online)
VR Training
Do ustalenia
240,00 zł (195,12 netto)
Coaching rozwojowy w pigułce (online)
VR Training
Do ustalenia
240,00 zł (195,12 netto)
Wpływaj subtelnie pytaniami (online)
VR Training
Do ustalenia
240,00 zł (195,12 netto)
Wpływaj subtelnie pytaniami (online)
VR Training
Do ustalenia
240,00 zł (195,12 netto)
Zapomniana siła parafrazy (online)
VR Training
Do ustalenia
240,00 zł (195,12 netto)
Zapomniana siła parafrazy (online)
VR Training
Do ustalenia
240,00 zł (195,12 netto)
Motywacja umysłu (online)
VR Training
Do ustalenia
260,00 zł (211,38 netto)
Motywacja umysłu (online)
VR Training
Do ustalenia
260,00 zł (211,38 netto)
Strach się bać - wystąpienia publiczne w pigułce (online)
VR Training
Do ustalenia
250,00 zł (203,25 netto)
Strach się bać - wystąpienia publiczne w pigułce (online)
VR Training
Do ustalenia
250,00 zł (203,25 netto)
online - Radzenie sobie ze stresem, napięciem i destrukcyjnymi myślami
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
553,50 zł (450,00 netto)
Specjalista ds. Negocjacji Handlowych.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
5% rabatu Efektywna komunikacja interpersonalna z elementami inteligencji emocjonalnej
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
online - Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA-CZ1 komunik. interpersonalna, radzenie sobie ze stresem, asertywność oraz inteligencja emocjonalna
Grupa Szkoleniowa SOLBERG
Do ustalenia
1 100,00 zł (894,31 netto)
5% rabatu Trener Biznesu On-line. Certyfikowane szkolenie online.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
2 324,70 zł (1 890,00 netto)
online - Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
online - Radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
online - Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
online - Inteligencja emocjonalna – jak rozumieć siebie i innych oraz budować konstruktywne relacje
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
online - Jak przygotować i prowadzić efektywne szkolenia online
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
5% rabatu Jak stosować techniki kreatywne w biznesie
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
725,70 zł (590,00 netto)
Efektywna praca zdalna (on-line)
Kompetea
Do ustalenia
450,00 zł (365,85 netto)
online - Klient wymagający – współczesne wyzwania
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
5% rabatu SZKOLENIE ON-LINE: Efektywna komunikacja interpersonalna z elementami inteligencji emocjonalnej i asertywności
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
725,70 zł (590,00 netto)
10% rabatu Intensywny trening dla trenerów
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 451,40 zł (1 180,00 netto)
CV i list motywacyjny - jak przygotować swoją wizytówkę i wyróżnić się na rynku pracy?
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Do ustalenia
280,00 zł (280,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe