Szukaj szkolenia

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Kategoria szkolenia: Prawo pracy
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
20.10.2021 - 20.10.2021
799,50 zł (650,00 netto)

CEL I PROGRAM SZKOLENIA

Zasadniczym celem szkolenia jest praktyczne omówienie zagadnień związanych z tematyką tworzenia i gospodarowania ZFŚS. Na szkoleniu zostaną omówione najnowsze interpretacje i stanowiska organów kontrolujących. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.

Korzyści dla uczestników:

Uczestnik szkolenia będzie miał możliwość wymienienia swojego doświadczenia z innymi uczestnikami (praktykami) szkolenia. Dzięki szkoleniu uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z najnowszymi interpretacjami i stanowiskami organów kontrolujących, dzięki czemu będzie miał możliwość uniknięcia błędów w swojej codziennej pracy.

Program szkolenia:

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – możliwość wyboru pomiędzy tworzeniem ZFŚS a wypłatą świadczenia urlopowego

 • spełnienie warunków umożliwiających wybór
 • zasady wypłaty świadczenia urlopowego
 • świadczenie urlopowe a przychód pracownika
 • dochodzenie zwrotu wypłaconego świadczenia urlopowego
 • możliwość pomniejszenia wysokości świadczenia urlopowego
 • warunki odstąpienia od nietworzenia ZFŚŚ i świadczenia urlopowego

Podmioty zobowiązane do tworzenia ZFŚS

 • możliwość odstąpienia od tworzenia ZFŚS a zapisy w przepisach wewnątrzzakładowych
 • możliwość swobodnego ustalania wysokości % odpisu na ZFŚS a koszty uzyskania przychodu
 • obniżenie podwyższenie odpisu w trakcie roku kalendarzowego a koszty uzyskania przychodu

Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS

 • ustalanie kręgu osób uprawnionych do korzystania z pomocy socjalnej u danego pracodawcy – rozróżnienie pomiędzy osobami uprawnionymi z mocy ustawy a tym którym istnieje możliwość nadawania i modyfikowania uprawnień socjalnych.
 • krąg osób uprawnionych – definicja członków rodzin
 • osoby na urlopach bezpłatnych wychowawczych macierzyńskich
 • współmałżonkowie zatrudnieni u tego samego pracodawcy i członkowie rodzin po zmarłych pracownikach i byłych pracownikach – emerytach i rencistach – możliwości i zasady korzystania
 • objęcie opieka socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu
 • jak zdefiniować emeryta rencistę – byłego pracownika
 • uzależnienie pomocy od rodzaju umowy – stażu pracowniczego – wymiaru etatu

Ustawowy zakres działalności socjalnej

 • na jakie usługi mogą być przeznaczane środki ZFŚS
 • imprezy masowe, a badanie sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej w świetle wyroków SN
 • pożyczki na cele mieszkaniowe
 • zasady wyboru celów mieszkaniowych finansowanych z ZFŚS
 • oprocentowanie pożyczki
 • skutki podatkowe umorzenia pożyczki dla pracownika, byłego pracownika oraz emeryta lub rencisty

Badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych w świetle znowelizowanych przepisów rozporządzenia unijnego RODO – zmiany od 25 maja 2018

 • sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych
 • badanie sytuacji na podstawie orzecznictwa sądów
 • na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny
 • przechowywanie dokumentów składanych przez osoby uprawnione- ochrona danych osobowych a ZFŚŚ
 • czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS
 • program 500+ a badanie sytuacji życiowe

Zasady naliczania odpisu i metodyka ustalania liczby zatrudnionych

 • osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu
 • co zrobić z osobami przebywającymi na urlopach bezpłatnych
 • wysokość odpisu podstawowego i zwiększeń dobrowolnych na ZFŚS
 • wysokość odpisów dla poszczególnych grup zawodowych
 • jakie dodatkowe środki pracodawca może zwiększyć środki na ZFŚS

Korekta rocznego odpisu na ZFŚS

 • w jaki sposób pracodawca ustala przeciętną liczbę zatrudnionych w danym roku kalendarzowym
 • metody statystyczne stosowane do ustalenia przeciętnego zatrudnienia w danym miesiącu
 • korekta rocznego odpisu a koszty uzyskania przychodu

Przejście całości lub części zakładu na innego pracodawcę

 • środki pieniężne przekazywane w momencie przejścia całości lub części zakładu na nowego pracodawcę
 • w jaki sposób ustalić wysokość przekazywanych środków
 • termin na przekazanie środków

Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do ZFŚS

 • obowiązek konsultacji zmian ze związkami zawodowymi
 • czy pracodawca może wprowadzić jakiekolwiek zmiany do regulaminu w przypadku braku zgody związków zawodowych
 • wybór przedstawiciela załogi pracowników

Komisje socjalne

 • zasady tworzenia komisji socjalnych
 • skład komisji
 • komisja socjalna jako organ opiniodawczy
 • komisja socjalna jako organ przyznający świadczenia
 • uprawnienia zakładowych „komisji socjalnych” z uwzględnieniem RODO.

 

Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń z ZFŚS – zmiany od 01 stycznia 2018r. w tym najnowsze orzecznictwo sądowe oraz interpretacje organów skarbowych dotyczące przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

 • paczki dla pracowników,
 • bony towarowe,
 • bilety i karnety dla pracowników,
 • zapomogi dla pracowników; świadczenia kwalifikowane jako zapomogi a zwolnienie z opodatkowania,
 • wczasy pod gruszą a limit 14 dni urlopu wypoczynkowego ?
 • świadczenia dla emerytów i rencistów; świadczenia dla rodzin zmarłego pracownika/emeryta lub rencisty z ZFŚS lub innych źródeł,
 • dofinansowanie do „zielonej szkoły” i wycieczek szkolnych,
 • dofinansowanie do wypoczynku dziecka, które w trakcie wczasów ukończyło 18 lat; ukończenie przez dziecko 18 roku życia a zwolnienie podatkowe,
 • wycieczki sfinansowane z ZFŚS dla pracowników,
 • rozliczenie imprez masowych,
 • koszt udziału pracowników w imprezie sportowej,
 • świadczenia związane z pobytem dzieci w żłobkach, przedszkolach, klubach dziecięcych.

Przykłady najczęściej występujących błędów w zakresie prowadzenia przez pracodawcę działalności socjalnej w świetle kontroli ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy i organów kontroli skarbowej.

Panel dyskusyjny.

Rozkład godzinowy: 10:00 –17:00

 

 

 

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką ZFŚS, które posiadają już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem

Certyfikaty

Dyplom ukończenia szkolenia Effect Group

Metodologia

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

Informacje dodatkowe

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 650 PLN + 23% VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Lokalizacje i terminy

Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel Novotel
12.07.2021 - 12.07.2021
799,50 zł (650,00 netto)
Kraków woj. małopolskie
Hotel
25.08.2021 - 25.08.2021
799,50 zł (650,00 netto)
Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel Novotel
20.10.2021 - 20.10.2021
799,50 zł (650,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Hotel IBIS
17.11.2021 - 17.11.2021
799,50 zł (650,00 netto)
Kraków woj. małopolskie
Hotel Poleski
15.12.2021 - 15.12.2021
799,50 zł (650,00 netto)
Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Kodeks pracy z uwzględnieniem zmian oraz nowe obowiązki pracodawców związane z wdrażaniem PPK
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
21.10.2021 - 22.10.2021
1 414,50 zł (1 150,00 netto)

Polecane szkolenia

Agencja zatrudnienia / Agencja pracy tymczasowej – jak założyć rozwijać i unikać błędów
WIK Consulting
online, online, mazowieckie
08.10.2021 - 08.10.2021
800,00 zł (800,00 netto)
Kurs kadrowo - płacowy dla praktyków - forma zdalna
Wektor Wiedzy sp. z o.o.
Platforma online, Rzeszów, podkarpackie
29.03.2021 - 29.09.2021
3 739,20 zł (3 040,00 netto)
5% rabatu Kadry i płace - naliczanie wynagrodzeń 2021
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel***** Radisson Blu, Kraków, małopolskie
14.10.2021 - 15.10.2021
1 340,70 zł (1 090,00 netto)
Umowy cywilnoprawne
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
online, online, dolnośląskie
12.11.2021 - 12.11.2021
240,00 zł (240,00 netto)
Kodeks pracy z uwzględnieniem zmian oraz nowe obowiązki pracodawców związane z wdrażaniem PPK
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
21.10.2021 - 22.10.2021
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
Prawo pracy w praktyce
Szkoła Przedmiotów Ścisłych
Do uzgodnienia, Do uzgodnienia, łódzkie
01.06.2021 - 28.02.2022
560,00 zł (455,28 netto)
Prawo pracy - zmiany w przepisach
Szkoła Przedmiotów Ścisłych
Do uzgodnienia, Do uzgodnienia, łódzkie
01.06.2021 - 28.02.2022
560,00 zł (455,28 netto)
Prawo pracy - nawiązanie i ustanie stosunku pracy
Szkoła Przedmiotów Ścisłych
Do uzgodnienia, Do uzgodnienia, łódzkie
01.06.2021 - 28.02.2022
560,00 zł (455,28 netto)
Prawo pracy - wypadki przy pracy
Szkoła Przedmiotów Ścisłych
Do uzgodnienia, Do uzgodnienia, łódzkie
01.06.2021 - 28.02.2022
560,00 zł (455,28 netto)
5% rabatu Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) - Certyfikowane szkolenie online.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Online, Online, dolnośląskie
30.09.2021 - 01.10.2021
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
Zapobieganie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
One Step Up Sp. z o.o.
Warszawa, Warszawa, mazowieckie
15.10.2021 - 15.10.2021
984,00 zł (800,00 netto)
5% rabatu Specjalista ds. kadr i płac. Kompendium prawa pracy i naliczania wynagrodzeń w praktyce. 3-dniowe szkolenie w Zakopanem.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Zakopane, Zakopane, małopolskie
16.11.2021 - 19.11.2021
2 693,70 zł (2 190,00 netto)
Kurs kadrowo - płacowy dla praktyków - forma zdalna
Wektor Wiedzy sp. z o.o.
Platforma online, Rzeszów, podkarpackie
29.06.2021 - 22.11.2021
3 739,20 zł (3 040,00 netto)
Kurs zatrudniania i rozliczania cudzoziemców oraz kontrola PIP i ZUS - forma zdalna
Wektor Wiedzy sp. z o.o.
Platforma online, Rzeszów, podkarpackie
31.08.2021 - 28.10.2021
2 386,20 zł (1 940,00 netto)
10% rabatu Certyfikowany specjalista ds. obsługi Biura Zarządu
Langas Group
Hotel Regent, ul. Belwederska 23, 00-761 Warszawa, Warszawa, mazowieckie
05.10.2021 - 06.10.2021
2 669,10 zł (2 170,00 netto)
5% rabatu Zatrudnianie cudzoziemców w praktyce. Kompendium podstaw prawnych i obowiązków pracodawców. 1-dniowe warsztaty.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Online, Online, dolnośląskie
19.10.2021 - 19.10.2021
787,20 zł (640,00 netto)
10% rabatu Kadry i płace w praktyce. Kompleksowe warsztaty z zakresu prawa pracy i naliczania wynagrodzeń.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Online, Online, dolnośląskie
07.10.2021 - 08.10.2021
1 340,70 zł (1 090,00 netto)
5% rabatu Prawo Pracy w praktyce - Najnowsze zmiany 2021 - Kompendium obowiązujących przepisów. 2-dniowe szkolenie warsztatowe.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Online, Online, dolnośląskie
11.10.2021 - 12.10.2021
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
Elektroniczna komunikacja z ZUS oraz innymi instytucjami w praktyce – kurs online ( Płatnik 10.02.002,ePUAP, PUE)
Wektor Wiedzy sp. z o.o.
Platforma online, Rzeszów, podkarpackie
05.10.2021 - 15.12.2021
2 669,10 zł (2 170,00 netto)
10% rabatu CZAS PRACY - praktyczne aspekty planowania i rozliczenia - 2-dniowe szkolenie warsztatowe.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Online, Online, dolnośląskie
30.09.2021 - 01.10.2021
1 340,70 zł (1 090,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe