Szukaj szkolenia

Zasady dotyczące realizacji inwestycji w oparciu o polskie prawo budowlane

Kategoria szkolenia: Prawo ogólne
Do ustalenia
1 680,00 zł (1 365,85 netto)

Zakres tematyczny szkolenia

Zapraszamy na naszą stronę internetową:


Zasady dotyczące realizacji inwestycji w oparciu o polskie prawo budowlane>>


Celem szkolenia jest kompleksowe i wyczerpujące zapoznanie uczestników z aktualnymi regulacjami prawnymi, dotyczącymi prowadzenia procesu budowlanego, które są zawarte w przepisach ustawy oraz aktach wykonawczych.

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość ugruntowania swoje wiedzy z zakresu prawa budowlanego, zdobycia praktycznych umiejętności przygotowania dokumentacji, zaplanowania inwestycji budowlanej, nadzoru w sprawowaniu kontroli nad przebiegiem procesu budowlanego.


Podczas szkolenia otrzymają między innymi odpowiedź na następujące pytania:

Jakie są wymagania formalno-prawne dotyczące poszczególnych etapów realizacji budowy? Jakie są procedury zapewniające zgodność z aktualnymi warunkami udzielania pozwoleń na budowę? Co Ustawodawca wprowadził nowego w zakresie regulacji związanych z certyfikacją energetyczną budynków i lokali? Jakie są prawa, obowiązki i odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego oraz jak z nich skutecznie korzystać? Na które zagadnienia praktycznych aspektów związanych z umowami o roboty budowlane należy zwrócić szczególną uwagę?

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani także z prawami i obowiązkami uczestników procesu budowlanego. Dowiedzą się, jak każdą budowę rozpocząć, jak ją prowadzić i jak oddać obiekt budowlany do użytkowania. Zostaną im również przedstawione najczęściej występujące w praktyce błędy inwestorów i kierowników budowy, na które zwracają uwagę organy nadzoru budowlanego.


Korzyści dla uczestników

Podstawowy cel szkolenia zostanie osiągnięty poprzez przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu metodyki i form stosowania przepisów prawa budowlanego w projektach inwestycyjnych, realizowanych w oparciu o przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, prawo cywilne i przepisy o ochronie środowiska. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadali podstawę teoretyczną, która umożliwi im swobodne poruszanie się na gruncie w/w ustawy przed organami administracji architektoniczno- budowlanej. ­

 

Na każdym etapie szkolenia omawiane zasady i techniki procedur stosowania prawa budowlanego będą odnoszone do pozostałych krajowych regulacji prawnych - w szczególności do prawa zamówień publicznych i kodeksu cywilnego. Uczestnicy szkolenia otrzymają w tym zakresie szczegółowe wyjaśnienia poparte konkretnymi przykładami. Omawiane studia przypadków wskażą, jak działać w ramach ustalonych przez prawo budowlane uwarunkowań:

- Jak dobrze przygotować się do projektu?

- Jak zweryfikować zapisy studium wykonalności, pełniące w czasie realizacji inwestycji rolę dokumentu weryfikującego?

- Dlaczego tak ważne jest możliwie jak najwcześniejsze przeanalizowanie materiałów służących do realizacji projektu, czyli projektów technicznych, programów funkcjonalno-użytkowych, uregulowanego stanu prawnego gruntów, decyzji i uchwał np. w zakresie zwolnienia wykonawcy z opłat za zajęcia pasów drogowych itp.?

- Na bazie jakich standardów zapewnić prawidłowe przeprowadzenie procesu wdrażania inwestycji za poprzez odpowiedni przepływ informacji?


To tylko kolejne, przykładowe pytania, na które odpowie to szkolenie.

 

Bardzo istotnym celem tego szkolenia jest również przekazanie uczestnikom szkolenia informacji na temat roli, jaką pełnią oni w procesie inwestycyjnym oraz o ciążących na nich obowiązkach. Szkolenie pomoże im uniknąć częstych błędów popełnianych na etapie przygotowania, monitorowania, realizacji i rozliczenia końcowego inwestycji, jak również nauczy lepiej egzekwować odpowiedzialność pozostałych stron procesu (w szczególności Wykonawcy i inspektora nadzoru).

W odniesieniu do uczestników szkolenia, będących pracownikami instytucji zaangażowanych w realizację NSRO, zdobyta podczas szkolenia wiedza pomoże im w lepszym monitorowaniu postępów w realizacji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych.
v\\:* {behavior:url(#default#VML);} o\\:* {behavior:url(#default#VML);} w\\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

Program szkolenia

 1. Ustawa Prawo Budowlane jako podstawowy akt prawny regulujący proces budowlany:
  • Zakres stosowania ustawy Prawo Budowlane.
  • Właściwości organów administracji publicznej w budownictwie i lokalizacja inwestycji.
  • Tytuł prawy do dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.
  • Prawo własności, użytkowania wieczystego, instytucja zarządu, ograniczone prawa rzeczowe, stosunek zobowiązaniowy.
  • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako prawo miejscowe.
 2. Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
  • Procedura ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego: zawartość wniosku, przebieg postępowania, ustalenia decyzji.
  • Procedura ustalania warunków zabudowy: zawartość wniosku, przebieg postępowania, ustalenia decyzji.
  • Zgoda urbanistyczna - nowe pojęcie z nowelizacji Prawa budowlanego.
 3. Definicje z prawa budowlanego:
  • Roboty budowlane: budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont.
  • Obiekty budowlane: budynki, budowle, obiekty małej architektury.
  • Obszar oddziaływania obiektu budowlanego - projekt budowlany a projekt wykonawczy, zakres i forma projektu.
  • Rozpoczęcie robót budowlanych.
  • Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
 4. Dokumenty i plany wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych:
  • Pozwolenie na budowę a rejestracja budowy w formie decyzji.
  • Wniosek o pozwolenie na budowę.
  • Zgłoszenie a rejestracja budowy na zgłoszenie.
  • Zgłoszenie robót budowlanych - milcząca zgoda lub zaświadczenie.
  • Dziennik budowy.


Szkolenie prowadzi:

Włodzimierz Gawroński

Praktyk. Menedżer, prawnik, ekonomista, finansista.

Certyfikaty

Certyfikat ukończenia szkolenia AVENHANSEN

Metodologia

Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji PowerPointa z omówieniem kluczowych kwestii problemowych. Udzielane będą odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków. Zostaną przeprowadzone praktyczne warsztaty w wybranych aspektach szkolenia. Uzupełnieniem wskazanych metod będą ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy oraz moderowana dyskusja.

 

UWAGA: Uczestnicy szkolenia otrzymają dodatkowo obszerny (ponad 100 stronicowy) skrypt – podręcznik zawierający omówienie wszystkich najistotniejszych zagadnień, dotyczących praktycznych aspektów procesu budowlanego, będący pomocą w praktycznym stosowaniu przepisów prawa budowlanego. Materiały szkoleniowe będą zawierały także zestaw wzorów dokumentów, pism i wniosków, niezbędnych na poszczególnych etapach przygotowania, realizacji i rozliczenia inwestycji budowlanej.

Lokalizacje

Poznań woj. wielkopolskie
Hotel *** w Centrum
darmowe
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
880,00 zł (715,45 netto)
Ochrona danych osobowych
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
880,00 zł (715,45 netto)
Prawo zamówień publicznych w projektach unijnych
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 480,00 zł (1 203,25 netto)
Odpowiedzialność prawna za działania w Internecie
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 082,00 zł (879,67 netto)
Nowe Prawo Wodne - zmiany od 1 stycznia 2018 rok
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 580,00 zł (1 284,55 netto)
Trzynastka - dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
590,00 zł (479,67 netto)
Przygotowanie postępowania jako fundament skuteczności zamówień publicznych. Jak poprawnie oszacowa
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
590,00 zł (479,67 netto)
Zamówienia publiczne w projektach unijnych w świetle wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
990,00 zł (804,88 netto)

Polecane szkolenia

Prawo pracy dla kadry kierowniczej
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Do ustalenia
Ochrona danych osobowych – nowe przepisy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Szkolenie kancelaryjno - archiwalne
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Nowa instrukcja kancelaryjna i EZD
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Podstawy prawa pracy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kodeks postępowania administracyjnego w świetle najnowszych zmian
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Lista płac od podstaw
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo pracy na liście płac
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Place od A do Z w 2011 szkolenie dla zaawansowanych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Praktyczne metody obliczeniowe w analizie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Przekształcanie i likwidacja zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Nowa instrukcja kancelaryjna dla podmiotów oświatowych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Istota i praktyka funkcjonowania CEIDG
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zmiany w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Elektroniczne załatwianie spraw. Profil potwierdzony ePUAP.
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo autorskie i prawa pokrewne w działalności podmiotów prawa oświatowego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo autorskie i prawa pokrewne
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Istota i praktyka ochrony danych osobowych i ich legalnego przetwarzania
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Nowelizacja ustawy o systemie informacji oświatowej - nowe SIO nowe wymagania nowe cele
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Umowa o pracę a cywilnoprawne formy zatrudnienia
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Praktyczne aspekty postępowania cywilnego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Urlopy pracownicze
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe