Szukaj szkolenia

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SZKOLENIA.COM

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://www.szkolenia.com/ (dalej jako: „Szkolenia.com”, „Serwis Internetowy”).

 

Szkolenia.com jest serwisem należącym do JOBS.PL S.A., poświęconym tematyce szkoleń skierowanym do przedstawicieli firm szkoleniowych i trenerów, a także do firm i odbiorców indywidualnych. Swoją działalność rozpoczął w 2001 roku i jest najstarszym tego typu serwisem branżowym w Polsce. Oferujemy aktualną informację z zakresu zmian zachodzących na rynku szkoleń, katalog firm szkoleniowych oraz bazę ofert szkoleń firm z całego kraju. Nasi użytkownicy mogą również zapoznać się z ofertą ośrodków szkoleniowych, prezentacją miejsc noclegowych w hotel, salach szkoleniowych oraz profilem firm eventowych.

Właściciel Serwisu Internetowego nie jest autorem ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez jego użytkowników.

 

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez Usługobiorcę o korzystaniu z Szkolenia.com, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem.

Zespół Szkolenia.com

 

 

1) O NAS

Właścicielem Szkolenia.com jest JOBS.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do korespondencji: Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 A lok. 93, 03-797 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095605; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5481 600 zł.; NIP 8671960688, REGON 830472558, adres poczty elektronicznej: lk@jobs.pl, mp@jobs.pl oraz numer telefonu kontaktowego: (32) 206 80 99, 508 395 694.

 

2) DEFINICJE

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  • Blog - Usługa Elektroniczna, internetowy blog dostępny w Serwisie Internetowym dla jego Usługobiorców umożliwiający im czytanie artykułów zamieszczonych na Blogu przez Usługodawcę.
  • FORMULARZ ZAPYTANIA - formularz dostępny w Serwisie Internetowym na stronie Ogłoszenia, umożliwiający przesłanie zapytania do Usługobiorcy, który zamieścił dane Ogłoszenie.
  • FORMULARZ ZGŁOSZENIA - formularz dostępny w Serwisie Internetowym w przypadku niektórych ogłoszeń zamieszczonych przez Usługobiorcę posiadającego Konto Partnera, umożliwiający rejestrację na szkolenie lub inne wydarzenie będące przedmiotem Ogłoszenia, zawarcie umowy o świadczenie usług w powyższym zakresie pomiędzy Usługobiorcą będącym autorem Ogłoszenia, a Usługobiorcą zainteresowanym danym Ogłoszeniem, a w także dokonanie przez Usługobiorcę zainteresowanego danym szkoleniem płatności z tytułu powyższej umowy o świadczenie usług .
  • KODEKS CYWILNY - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  • KONTO - Usługa Elektroniczna, oznaczony podanym przez niego indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym.
  • KONTO UŻYTKOWNIKA - Konto, w ramach którego Usługobiorca posiada dostęp do standardowych funkcjonalności przewidzianych w ramach Serwisu.
  • KONTO PARTNERA - Konto, utworzone w przypadku zawarcia poza Serwisem Internetowym odrębne umowy dotyczącej dodatkowych usług udostępnianych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy.
  • NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.
  • OGŁOSZENIE - wszelkiego rodzaju ogłoszenia Usługobiorcy zamieszczone przez niego w Serwisie Internetowym niezależnie od jego nazwy, w tym ogłoszenia mające za przedmiot zaproszenie do zawarcia umowy lub ofertę, zamieszczone przez niego w odpowiednim dziale Serwisu Internetowego.
  • PRAWO AUTORSKIE - ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
  • REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  • SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, SZKOLENIA.COM - serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://www.szkolenia.com/.
  • USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  • USŁUGOBIORCA - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Autodoslubu.pl (każdy użytkownik Serwisu Internetowego).
  • USŁUGODAWCA - JOBS.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do korespondencji: Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 A lok. 93, 03-797 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095605; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5481 600 zł.; NIP 8671960688, REGON 830472558, adres poczty elektronicznej: lk@jobs.pl, mp@jobs.pl.
  • WYSZUKIWARKA - nieodpłatna Usługa Elektroniczna, dostępna dla wszystkich Usługobiorców wyszukiwarka znajdująca się na stronie Serwisu Internetowego umożliwiająca wyszukiwanie Ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie Internetowym.

 

3) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SZKOLENIA.COM

 1. Serwis Internetowy Szkolenia.com powstał, aby ułatwić Usługobiorcom zamieszczanie, reklamowanie, przeglądanie i wyszukiwanie Ogłoszeń, a w przypadku niektórych Ogłoszeń, zawierania umów o świadczenie usług będących przedmiotem Ogłoszenia.
 2. Właściciel Serwisu Internetowego nie jest autorem Ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez jego użytkowników.
 3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

 

4) KORZYSTANIE Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH PRZEZ USŁUGOBIORCĘ

1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.

2. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest bezpłatne, z wyjątkiem tych funkcjonalności, do których dostęp został oznaczony jako odpłatny.

3. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:

 • a. Konto
  • Konto Użytkownika
  • Konto Partnera
 • b. Formularz Zapytania
 • c. Formularz Zgłoszenia
 • d. Blog
 • e. Wyszukiwarka
 • f. Newsletter.

4. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest na stronie Serwisu Internetowego.

5. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.

 

5) KONTO

1. W ramach Serwisu wyróżnia się dwa rodzaje Kont: Konto Użytkownika oraz Konto Partnera.

2. Usługa Elektroniczna Konto Użytkownika świadczona jest przez czas nieoznaczony i nieodpłatnie.

3. Konto Użytkownika jest dostępne zarówno dla Usługobiorców zamieszczających Ogłoszenia, jak i dla Usługobiorców zainteresowanych Ogłoszeniami zamieszczanymi przez innych Usługobiorców. Korzystanie z Konta Użytkownika możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę - (1) wypełnieniu formularza rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „Załóż konto” - w tym momencie jest zawierana umowa o korzystanie z Konta pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: (1) w przypadku Konta Użytkownika oznaczonego jako „Osoba fizyczna”: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, data urodzenia i hasło; w przypadku Konta Użytkownika oznaczonego jako „Firma”: nazwa firmy, numer NIP, forma prawna działalności, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.

4. Usługa Elektroniczna Konto Partnera wymaga nawiązania przez Usługobiorcę odpłatnej współpracy z Usługodawcą.

5. Konto Partnera dla Usługobiorcy, który nawiązał współpracę z Serwisem Internetowym, jest tworzone przez Usługodawcę po zawarciu przez Usługobiorcę i Usługodawcę poza serwisem umowy dotyczącej prowadzenia konta oraz abonamentu. Szczegóły dotyczące warunków współpracy oraz rozliczeń zostają uzgodnione między Usługodawcą a Usługobiorcą poza Serwisem Internetowym.

6. Konto Partnera umożliwia m.in. dodawanie do Ogłoszenia Formularza Zgłoszenia umożliwiającego rejestrację na szkolenie lub inne wydarzenie będące przedmiotem Ogłoszenia, zawarcie umowy o świadczenie usług w powyższym zakresie pomiędzy Usługobiorcą będącym autorem Ogłoszenia, a Usługobiorcą zainteresowanym danym Ogłoszeniem, a w także udostepnienie możliwości dokonania płatności z tytułu powyższej umowy o świadczenie usług.

7. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wybranie odpowiedniej opcji w panelu zarządzania Kontem lub wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lk@jobs.pl, mp@jobs.pl.

 

6) WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGŁOSZENIA

1. Jedną z możliwości Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym jest zamieszczenie Ogłoszenia, które następnie będzie widoczne w Serwisie Internetowym dla wszystkich odwiedzających Serwis. Zamieszczenie Ogłoszenia możliwe jest poprzez skorzystanie z formularza dostępnego na stronie Serwisu Internetowego pod przyciskiem „Dodaj” - jego wypełnienie możliwe jest po zalogowaniu się na swoje Konto w Serwisie i wyborze odpowiedniego rodzaju Ogłoszenia (np. szkolenia, hotele, ośrodki szkoleniowe, sale szkoleniowe, trenerzy). W zależności od rodzaju Ogłoszenia wymagane jest podanie danych wskazanych w formularzu jako obowiązkowe i kliknięcie pola „Zapisz”. Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Serwisie Internetowym niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od chwili (1) w przypadku Konta Użytkownika - uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego z tytułu płatności za publikację szkolenia oraz dodatkowych opcji wyróżnienia Ogłoszenia, jeżeli zostały wybrane; (2) w przypadku Konta Partnera - kliknięcia pola „Zapisz”. Usługobiorca otrzymuje potwierdzenie dodania Ogłoszenia na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji Konta.

2. Zamieszczenie Ogłoszenia, a także dodatkowe sposoby wyróżnienia Ogłoszenia zamieszczanego przez Usługobiorcę w Serwisie Internetowym są odpłatne - formy wyróżnienia wskazane są na stronie Serwisu Internetowego przed skorzystaniem z odpłatnych funkcjonalności Ogłoszenia. Usługobiorca może wyróżnić swoje Ogłoszenie w trakcie dodawania Ogłoszenia lub po jego zamieszczeniu, poprzez opcje edycji dostępne w ramach Konta.

3. W przypadku Konta Partnera wysokość powyższych opłat ustalana jest przed utworzeniem Konta Partnera indywidualnie przez Usługodawcę i Usługobiorcę.

4. Opłata za korzystanie z funkcjonalności Ogłoszenia w przypadku Konta Użytkownika może być uiszczona w formie jednorazowej. Wysokość opłat oraz jej rodzaje są wskazane w Cenniku oraz każdorazowo na stronie Serwisu Internetowego przed skorzystaniem z odpłatnych funkcjonalności Ogłoszenia. Usługodawca umożliwia następujące sposoby płatności tytułem odpłatnych funkcjonalności Ogłoszenia:

 • płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy;
 • płatności elektroniczne i kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą za pośrednictwem tego serwisu prowadzi spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068.

5. Usługobiorca zamieszczający Ogłoszenie obowiązany jest zamieszczać w Serwisie Internetowym jedynie informacje prawdziwe, rzetelne i niewprowadzające w błąd.

6. Usługobiorca zamieszczający Ogłoszenie obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących przedmiotu i warunków Ogłoszenia. Zamieszczenie Ogłoszenia nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich. Ogłoszenie powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar Usługobiorcy. Ogłoszenie, jego przedmiot i treść powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich.

7. Usługobiorca obowiązany jest do zamieszczenia Ogłoszenia o treści odpowiadającej tematyce Serwisu oraz w odpowiedniej kategorii dla danego rodzaju Ogłoszeń oraz w języku polskim.

8. Usługobiorca obowiązany jest do nie zamieszczania w ramach Ogłoszenia (w tym także poprzez zdjęcia) treści bezprawnych oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich Serwisów Internetowych.

 

7) FORMULARZ ZAPYTANIA

1. Formularz Zapytania umożliwia przesłanie przez Usługobiorcę zainteresowanego danym Ogłoszeniem przesłanie Usługobiorcy będącego autorem Ogłoszenia zapytania dotyczącego chęci skorzystania z usług oferowanych w Ogłoszeniu w celu zawarcia następnie już poza Serwisem Internetowym umowy o świadczenie usług w zakresie objętym Ogłoszeniem.

2. Korzystanie z Formularza Zapytania rozpoczyna się po (1) przejściu na stronę interesującego Usługobiorcę Ogłoszenia (2) wypełnieniu Formularza Zapytania i (3) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zapytania pola „Wyślij”. W Formularzu Zapytania niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz treść zapytania.

3. Usługa Elektroniczna Formularz Zapytania świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zapytania za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zapytania za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę. Korzystanie z Formularza Zapytania nie wymaga utworzenia Konta.

 

8) FORMULARZ ZGŁOSZENIA

1. Korzystanie z Formularza Zgłoszenia wymaga wcześniejszego Utworzenia Konta.

2. Formularz Zgłoszenia umożliwia rejestrację na szkolenie lub inne wydarzenie będące przedmiotem Ogłoszenia, zawarcie umowy o świadczenie usług w powyższym zakresie pomiędzy Usługobiorcą będącym autorem Ogłoszenia, a Usługobiorcą zainteresowanym danym Ogłoszeniem, a w także dokonanie przez Usługobiorcę zainteresowanego danym szkoleniem płatności z tytułu powyższej umowy o świadczenie usług.

3. Korzystanie z Formularza Zgłoszenia rozpoczyna się po (1) przejściu na stronę interesującego Usługobiorcę Ogłoszenia (2) wypełnieniu Formularza Zgłoszenia i (3) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zapytania pola „Wyślij”. W Formularzu Zapytania niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę każdorazowo odpowiednich danych wskazanych w formularzu jako wymagane do rejestracji zgłoszenia.

4. Umowa o świadczenie usług będących przedmiotem ogłoszenia zawarta poprzez Formularz Zgłoszenia, zawierana jest pomiędzy Usługobiorcą będącym ogłoszeniodawcą w ramach danego Ogłoszenia, a Usługobiorcą korzystającym z Formularza Zgłoszenia dostępnego dla tego Ogłoszenia, za pośrednictwem Usługodawcy. Usługodawca może umożliwiać dokonanie płatności z tytułu powyżej umowy, w imieniu i na rzecz Usługobiorcy będącego ogłoszeniodawcą w ramach tego Ogłoszenia.

5. Usługodawca umożliwia następujący sposób płatności tytułem umowy o świadczenie usług będących przedmiotem Ogłoszenia: płatności elektroniczne i kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą za pośrednictwem tego serwisu prowadzi spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068.

6. Usługa Elektroniczna Formularz Zgłoszenia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą przesłania zgłoszenia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przesyłania zgłoszenia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

 

9) BLOG

1. Przeglądanie Bloga dostępnego w Serwisie Internetowym jest nieodpłatne i nie wymaga utworzenia Konta.

2. Samo przeglądanie Bloga możliwe jest po przejściu do zakładki Serwisu Internetowego o nazwie „Blog”, w której dostępne są najnowsze artykuły . Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania przeglądania Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej lub opuszczenie strony Serwisu Internetowego.

3. Blog dostępny jest dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy.

 

10) WYSZUKIWARKA

1. Korzystanie z Wyszukiwarki jest nieodpłatne i nie wymaga utworzenia Konta.

2. Korzystanie z Wyszukiwarki rozpoczyna się z momentem przejścia na stronę główną Serwisu Internetowego, wpisaniu lub kliknięciu wyszukiwanej frazy i kliknięciu pola akcji. Usługobiorca ma możliwość także skorzystania z kategorii, filtrów i opcji wyszukiwania dostępnych w Wyszukiwarce. Skorzystanie z Wyszukiwarki ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niej.

4. Wyszukiwarka dostępna jest dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy.

 

11) NEWSLETTER

1. Korzystanie z Newslettera następuje po zapisaniu się na Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta - z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

2. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy.

 

12) KONTAKT Z SZKOLENIA.COM

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: lk@jobs.pl, mp@jobs.pl) oraz poczta tradycyjna (Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 A lok. 93, 03-797 Warszawa), za pośrednictwem których można wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z Szkolenia.com. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

 

13) REKLAMACJE DOTYCZĄCE SZKOLENIA.COM

1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego mogą Państwo złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: lk@jobs.pl, mp@jobs.pl lub pisemnie na adres: ul. Garbary 5/7,
61-866 Poznań.

2. Zalecamy podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) Państwa roszczenie; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3. Ustosunkujemy się do Państwa reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

14) ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Z zastrzeżeniem pkt. 8 ust. 2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W przypadku usługi, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 A lok. 93, 03-797 Warszawa lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lk@jobs.pl, mp@jobs.pl.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Usługodawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, albo (2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

 

15) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: .
 3. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php.

 

16) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

2. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia treści zamieszczonych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem w Serwisie Internetowym, jeżeli uzna je za niezgodne z tematyką Serwisu Internetowego, nieprawdziwe, nierzetelne, nieobyczajne, obraźliwe lub naruszające prawa osób trzecich.

3. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

4. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy niebędącemu konsumentem umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

5. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Usługobiorcy przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia Konta Usługobiorcy na czas trwania weryfikacji.

6. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.

 

17) PRAWA AUTORSKIE

1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

18) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Szkolenia.com zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2. Zmiana Regulaminu - Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji - prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Szkolenia.com

 

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z nami
  Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
  zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe