Szukaj szkolenia

Cykl szkoleń z zarządzania projektami z certyfikacją IPMA poziom D

Kategoria szkolenia: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
23.04.2020 - 24.04.2020
5 658,00 zł (4 600,00 netto)

Opis szkolenia i cel 


Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z metodyką zarządzania projektami oraz przygotować osoby zainteresowane do egzaminów IPMA na poziomie D. Kurs jest oparty o wytyczne IPMA® i zgodny z wytycznymi kompetencji IPMA (NCB 4.0) na poziomie D. Zajęcia umożliwią uczestnikom zapoznanie się z cyklem życia projektu oraz podstawowymi narzędziami stosowanymi w pracy kierownika projektu na każdym etapie jego realizacji.  
Kurs jest podstawą do przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego IPMA na poziomie D lub C. Przygotowuje do pełnienia funkcji członka zespołu projektowego oraz kierownika projektu dla małych i średnich przedsięwzięć. Uczestnictwo w szkoleniu pozwala na dokładne poznanie metodyki zarządzania projektami oraz stanowi podstawę dla dalszego rozwoju w tym obszarze. Zajęcia obejmują wszystkie kluczowe kompetencje w zakresie Project Management wskazywane przez wiodące organizacje branżowe (IPMA, PMI).  
W trakcie całego kursu istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji z trenerami prowadzącymi zajęcia. Kontakt telefoniczny oraz mailowy z trenerem jest gwarantowany także w ciągu 14 dni od zakończenia szkolenia. Pierwszych 5 godzin konsultacji jest bezpłatne. Po szkoleniu będziecie mogli Państwo skorzystać również z odpłatnego audytu realizowanego przez siebie projektu przeprowadzonego zgodnie z modelem Business Excellence. Audyt może zostać przeprowadzony w dogodnej dla Państwa lokalizacji. Pozwoli on na weryfikację obecnego poziomu kompetencji w zakresie Zarządzania Projektami oraz wskaże obszary do usprawnień.  


Wymagania wejściowe: 
• Doświadczenie w elementach kompetencji w zarządzaniu projektami nie jest obowiązkowe, ale korzystne jest, jeśli kandydat stosował już do pewnego stopnia wiedzę w zarządzaniu projektami. 
Podstawowe kompetencje: 
• Kandydat powinien posiadać wiedzę o zarządzaniu projektami we wszystkich elementach kompetencji. 
Wymagania dodatkowe: 
• Kandydat może w praktyce użyć dowolnego elementu kompetencji w zarządzaniu projektami. Może pracować w niektórych obszarach jako specjalista. 
• Kandydat pracuje jako członek zespołu projektu lub jako członek zespołu personelu projektu. 
• Kandydat posiada szeroką wiedzę o zarządzaniu projektami i zdolność do jej zastosowania. 


Opis egzaminu (Egzamin próbny: cena zawiera szkolenie; egzamin certyfikujący jest to datkowy koszt, do szkolenia należy doliczyć cenę egzaminu - 950 zł netto + 23% VAT) 


Od dnia 1 stycznia 2015 roku obowiązuje nowy zestaw egzaminacyjny IPMA-poziom-D.  
Struktura egzaminu po modyfikacji: 
• egzamin zawiera więcej zadań obliczeniowych, mniej pytań testowych, 
• ograniczona została liczba rozdziałów zawierających pytania testowe, które sprawdzają kompetencje techniczne, 
• większy nacisk położony jest na umiejętności praktyczne, 
• liczba punktów (120) pozostała taka sama, 
• obszary kompetencji: Kompetencje techniczne (75%) – są weryfikowane w praktyce, a nie pytaniami testowymi, Kompetencje behawioralne (12,5%), Kompetencje kontekstowe (12,5%), 
• zmieniła się forma egzaminu: Testy wyboru (25%), Pytania otwarte (16,5%), Zadania otwarte (16,5%), Zadania obliczeniowe (42%). 


Korzyści dla uczestników 
• przygotowanie do natychmiastowego uczestnictwa w zespołach projektowych, 
• zapoznanie się z kompletem narzędzi do zarządzania projektami, 
• możliwość użycia przekazanej wiedzy w prowadzonych projektach, 
• możliwość prowadzenia w trakcie zajęć swojego projektu z wykorzystaniem poznawanych narzędzi, 
• możliwość zdobycia światowych certyfikatów zarządzania projektami IPMA lev. D lub IPMA lev. C.  


 
Czas trwania 
64 godzin dydaktycznych - 8 dni 


Program szkolenia 
1 Sesja - 2 dni szkoleniowe - (16 godz.) 


1. Wprowadzenie do zarządzania projektami: 
• kilka słów o historii, dostępnych metodykach i certyfikacjach, 
• omówienie zasad przystępowania do egzaminów IPMA D i C, 
• podstawowe pojęcia z zarządzania projektami. Co to jest projekt, program, portfel, 
• podział projektów, 
• co daje zarządzanie projektami organizacji, 
• kryteria sukcesu i porażki w projektach , 
• cykl życia projektu a cykl życia produktu , 
• projekty w organizacjach, czyli jak zorganizować prace projektowe i na co uważać: 
• rodzaje struktur organizacyjnych a projekty, 
• rola i znaczenie kierownika projektu w każdym z typów struktury. 
• zespół projektowy – zasady budowy, 
• warsztaty ćwiczeniowe. 


2. Definiowanie projektu: 
• skąd się biorą projekty – źródła inicjatyw projektowych, 
• znaczenie poprawnego zdefiniowania projektu, 
• sponsor i jego rola w projekcie, 
• dokument Inicjujący Projekt / Karta Projektu. 


3. Cele projektu: 
• proces definiowania celów projektowych, 
• hierarchizacja celów, 
• metody identyfikacji celów, 
• zasada SMART a budowa celów, 
• warsztaty. 


4. Otoczenie projektu: 
• co to jest otoczenie projektu, 
• pojęcie i rola interesariuszy, 
• identyfikacja i podział interesariuszy projektu, 
• analiza interesariuszy, 
• wpływ interesariuszy na cele, 
• warsztaty.  


5. Zasady budowy zespołu projektowego: 
• zespół projektowy a organizacja, 
• Komitet Sterujący – skład, rola i znaczenie, 
• Kierownik Projektu – zakres zadań i odpowiedzialności. 


6. Cykl życia projektu: 
• cykl życia projektu a cykl życia produktu, 
• model fazowy projektu: 
• standardowe wzorce modelów fazowych dla różnych typów projektów, 
• zasady budowy modelu fazowego w projekcie, 
• wykorzystanie modelu fazowego w planowaniu, 
• warsztaty. 


7. Karta projektu – doprecyzowanie. 


8. Struktura podziału pracy (WBS) – czyli co właściwie mamy do zrobienia: 
• znacznie WBS w planowaniu, 
• budowa WBS  - ćwiczenia praktyczne, 
• wykorzystanie WBS w dalszych etapach. 


2 sesja – 2 dni szkoleniowe – (16 godz.) 


1. Przydział odpowiedzialności w projekcie na podstawie WBS: 
• WBS a zespół projektowy. Zasada jednoosobowej odpowiedzialności, 
• macierze odpowiedzialności (RAM, RACI, RAEW) – czyli kto to ma wykonać. 


2. Metoda ścieżki krytycznej – dlaczego niektóre zadania są ważniejsze od innych: 
• wprowadzenie do metody ścieżki krytycznej (CPM), 
• PERT, CPM, CCPM – krótka historia rozwoju, 
• rodzaje połączeń w sieci, 
• sposoby obliczania sieci – warsztaty. 


3. Harmonogram projektu: 
• harmonogram jako wizualizacja sposobu realizacji projektu, 
• zasady budowy harmonogramu, 
• wykorzystanie harmonogramu do monitorowania projektu. 


4. Zasoby w projekcie: 
• rodzaje zasobów, 
• przydział zasobów do projektu, 
• optymalizacja wykorzystania zasobów oraz planowanie przy ograniczonych zasobach, 
• warsztaty. 


5. Koszty w projekcie: 
• rodzaje kosztów w projekcie, 
• budżet a plan kosztów, 
• krzywa kosztów skumulowanych, 
• warsztaty. 


6. Controlling kosztów projektu. 


7. Metoda wartości wypracowanej: 
• założenia metody, 
• warunki stosowania, 
• podstawowe wskaźniki metody EVM, 
• wykorzystanie metody do monitorowania projektu, 
• warsztaty. 


8. Zespół projektowy: 
• zasady budowy zespołu projektowego – dobór osób do zespołu, 
• rodzaje zespołów projektowych, 
• motywacja zespołu projektowego, 
• model rozwoju zespołu projektowego. 


9. Kierownik projektu: 
• rola i znaczenie kierownika projektu, 
• style kierowania. 


3 sesja – 2 dni szkoleniowe - (16 godz.)

 
1. Zarządzenie konfliktem i kryzysem w zespole: 
• model rozwoju konfliktu, 
• zachowanie kierownika projektu w rozwiązywaniu konfliktów. 


2. Zarządzenie ryzykiem: 
• pojęcie ryzyka oraz szansy w projekcie, 
• zarządzenie ryzykiem – projekt a organizacja, 
• proces zarządzania ryzkiem, 
• identyfikacja i analiza ryzyka, 
• zarządzanie ryzykiem i ocena efektywności strategii zarządzania ryzykiem, 
• rodzaje ryzyk: pierwotne, wtórne, rezydualne, 
• plany awaryjne, zapobiegawcze i naprawcze. 


3. Zarządzenie jakością w projekcie – podstawy: 
• jakość projektu a jakość produktu, 
• ewolucja zarządzania jakością, 
• podstawowe metody w zarządzaniu jakością projektu. 


4. Zarządzanie kontraktem i roszczeniami: 
• pojęcie kontraktu, 
• budowa kontraktu, 
• podstawowe formy zawierania kontraktu, 
• rodzaje umów w projekcie, 
• pojęcie roszczenia i proces zarządzania roszczeniami.  


5. Zmiany w projekcie. 


6. Dokumentacja w projekcie: 
• rola i znaczenie dokumentacji, 
• raportowanie – podstawy budowy systemu i rodzaje raportów. 


4 sesja – 2 dni szkoleniowe – (16 godz.) 


1. Egzamin próbny. 
2. Ocena egzaminu. 
3. Warsztaty powtórkowe. 


5 Sesja - EGZAMIN CERTYFIKACYJNY (D – 3 godz.)  Opcja dla zainteresowanych (Jest to dodatkowy koszt do szkolenie i koszt egzaminu wynosi - 950 zł netto + 23% VAT) 


1. Termin indywidualnie ustalene dla zaineresowanych uczestników z International Project Management Association Polska 
2. Egazmin certyfikujacy International Project Management Association Polska 

 

Grupa docelowa


Certyfikaty

imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Metodologia

Szkolenie prowadzone jest w sposób wymagający ciągłego zaangażowania uczestników. Ćwiczenia praktyczne poprzedzone są krótkimi wykładami obrazującymi kolejne elementy zarządzania projektami, zgodnie z cyklem życia projektu.

Każde z prezentowanych narzędzi jest praktycznie ćwiczone przez uczestników w oparciu o studia przypadków w oparciu o pracę w małych grupach projektowych. Każda z 2-dniowych sesji szkoleniowych kończy się egzaminem cząstkowym sprawdzającym wiedzę uczestników. Cały kurs kończy się próbnym egzaminem certyfikacyjnym przeprowadzonym zgodnie z wytycznymi IPMA.

Informacje dodatkowe

Wszystkie terminy szkolenia


VIII edycja 
23-24 kwietnia 2020r., Warszawa - Hotel Golden Tulip Warsaw Centre**** 
7-8 maja 2020r., Warszawa - Hotel Golden Tulip Warsaw Centre**** 
21-22 maja 2020r., Warszawa - Hotel Golden Tulip Warsaw Centre**** 
4-5 czerwca 2020r., Warszawa - Hotel Golden Tulip Warsaw Centre**** 

IX edycja 
24-25 września 2020r., Wrocław - Hotel Novotel**** & Ibis Centrum*** 
8-9 października 2020r., Wrocław - Hotel Novotel**** & Ibis Centrum*** 
29-30 października 2020r., Wrocław - Hotel Novotel**** & Ibis Centrum*** 
5-6 listopada 2020r., Wrocław - Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***
 

Lokalizacje i terminy

Warszawa woj. mazowieckie
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****
23.04.2020 - 24.04.2020
5 658,00 zł (4 600,00 netto)
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Kierowanie zespołem pracowniczym
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
19.03.2020 - 20.03.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Diagnoza kandydatów metodą DEEP HIDE - współczesne osiągnięcia psychodiagnostyki w selekcji personelu
Progress Project Sp. z o.o.
otel Best Western Premier****, Kraków, małopolskie
03.03.2020 - 03.03.2020
1 033,20 zł (840,00 netto)
HR jako Strategiczny Partner Biznesowy
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
02.03.2020 - 04.03.2020
1 840,00 zł (1 495,93 netto)
AgilePM Foundation - szkolenie akredytowane
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
22.02.2020 - 23.02.2020
1 525,20 zł (1 240,00 netto)
AgilePM & AgileBA Foundation - szkolenie akredytowane
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
23.03.2020 - 25.03.2020
1 890,00 zł (1 536,59 netto)
AgilePM Practitioner – szkolenie akredytowane
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
29.04.2020 - 30.04.2020
1 340,70 zł (1 090,00 netto)
P3O Foundation - szkolenie akredytowane
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
15.06.2020 - 17.06.2020
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Coaching menedżerski. Jak wykorzystywać podejście coachingowe w zarządzaniu?
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
11.05.2020 - 12.05.2020
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Budowanie wizerunku menedżera - szkolenie z Ireną Kamińską-Radomską i Dominiką Grodowską
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
19.03.2020 - 20.03.2020
2 816,70 zł (2 290,00 netto)
Agile - Zwinne zarządzanie zmianą
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
02.03.2020 - 03.03.2020
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
ITIL4 Foundation Express – szkolenie akredytowane
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
24.02.2020 - 25.02.2020
2 447,70 zł (1 990,00 netto)
Excel we wspomaganiu controllingu personalnego z elementami mierników efektywności działu personalnego
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
26.03.2020 - 27.03.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
ITIL4 Foundation Express – szkolenie akredytowane z egzaminem
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
26.02.2020 - 28.02.2020
2 816,70 zł (2 290,00 netto)
Kierowanie zespołem pracowniczym - Trening kreowania własnego autorytetu i zarządzania personelem
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
18.03.2020 - 20.03.2020
1 810,00 zł (1 471,54 netto)
Komunikacja i praca zespołowa w projekcie
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
19.03.2020 - 20.03.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Metodyka zarządzania projektami badawczymi Six Sigma DMAIC
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
05.10.2020 - 06.10.2020
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
MSP Foundation - szkolenie akredytowane
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
14.09.2020 - 16.09.2020
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
TRIZ – podstawy metodologii w oparciu o model Oxford Creativity
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Airport Okęcie***, Warszawa, mazowieckie
15.06.2020 - 16.06.2020
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Warsztat przygotowujący do pełnienia roli kierowniczej
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Gdańsk Posejdon***, Gdańsk, pomorskie
27.02.2020 - 28.02.2020
1 648,20 zł (1 340,00 netto)
Wdrożenie nowego pracownika do organizacji - onboarding
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
14.05.2020 - 15.05.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
23.04.2020 - 24.04.2020
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Zarządzanie projektami dla PRAKTYKÓW
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
18.03.2020 - 20.03.2020
2 263,20 zł (1 840,00 netto)
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI w oparciu o PMBOK Guide – dopasowanie do specyfiki biznesu
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Best Western Premier****, Kraków, małopolskie
06.05.2020 - 08.05.2020
2 324,70 zł (1 890,00 netto)
Zarządzanie rozproszonym zespołem pracowników
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
04.05.2020 - 05.05.2020
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Zarządzanie zespołem pokolenia Millenium
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
15.06.2020 - 16.06.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Związki zawodowe - zasady funkcjonowania współdziałania z pracodawcą negocjacje i rozwiązywanie konfliktów
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Best Western Premier****, Kraków, małopolskie
11.05.2020 - 12.05.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
ITIL4 Foundation – szkolenie akredytowane z egzaminem
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Airport Okęcie***, Warszawa, mazowieckie
26.02.2020 - 28.02.2020
2 290,00 zł (1 861,79 netto)
Scrum Master – warsztat przygotowujący do egzaminu
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
27.02.2020 - 27.02.2020
1 586,70 zł (1 290,00 netto)

Polecane szkolenia

5% rabatu Nowoczesne narzędzia selekcji pracowników czyli rekrutacja w poszukiwaniu talentów
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum Szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
07.05.2020 - 07.05.2020
1 082,40 zł (880,00 netto)
Kierowanie zespołem pracowniczym
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
19.03.2020 - 20.03.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Diagnoza kandydatów metodą DEEP HIDE - współczesne osiągnięcia psychodiagnostyki w selekcji personelu
Progress Project Sp. z o.o.
otel Best Western Premier****, Kraków, małopolskie
03.03.2020 - 03.03.2020
1 033,20 zł (840,00 netto)
HR jako Strategiczny Partner Biznesowy
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
02.03.2020 - 04.03.2020
1 840,00 zł (1 495,93 netto)
Ochrona danych osobowych w rekrutacji i zatrudnieniu
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Lublin, Lublin, mazowieckie
24.02.2020 - 24.02.2020
450,00 zł (414,63 netto)
Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków finansowanych z ZUS, umów cywilnoprawnych
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Topaz Hotel, Poznań, wielkopolskie
03.04.2020 - 03.04.2020
540,00 zł (422,76 netto)
AgilePM Foundation - szkolenie akredytowane
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
22.02.2020 - 23.02.2020
1 525,20 zł (1 240,00 netto)
Emerytury i renty - najnowsze zmiany.
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Flor, al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, mazowieckie
19.03.2020 - 19.03.2020
520,00 zł (365,85 netto)
AgilePM & AgileBA Foundation - szkolenie akredytowane
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
23.03.2020 - 25.03.2020
1 890,00 zł (1 536,59 netto)
AgilePM Practitioner – szkolenie akredytowane
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
29.04.2020 - 30.04.2020
1 340,70 zł (1 090,00 netto)
Prawne aspekty rekrutacji pracowników 2020 (dokumentacja, dyskryminacja, umowy o pracę, oferty, RODO w rekrutacji)
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. św. Józefa 1/3, Wrocław, dolnośląskie
26.02.2020 - 26.02.2020
510,00 zł (414,63 netto)
P3O Foundation - szkolenie akredytowane
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
15.06.2020 - 17.06.2020
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Coaching menedżerski. Jak wykorzystywać podejście coachingowe w zarządzaniu?
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
11.05.2020 - 12.05.2020
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Budowanie wizerunku menedżera - szkolenie z Ireną Kamińską-Radomską i Dominiką Grodowską
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
19.03.2020 - 20.03.2020
2 816,70 zł (2 290,00 netto)
Agile - Zwinne zarządzanie zmianą
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
02.03.2020 - 03.03.2020
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
ITIL4 Foundation Express – szkolenie akredytowane
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
24.02.2020 - 25.02.2020
2 447,70 zł (1 990,00 netto)
URLOPY PRACOWNICZE I RODZICIELSKIE ZWIĄZANE ZE STOSUNKIEM PRACY PO ZMIANACH
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Iness Hotel, Łódź, łódzkie
26.02.2020 - 26.02.2020
450,00 zł (414,63 netto)
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. św. Józefa 1/3, Wrocław, dolnośląskie
25.02.2020 - 26.02.2020
930,00 zł (756,10 netto)
Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
hotel topaz, Poznań, wielkopolskie
25.02.2020 - 26.02.2020
930,00 zł (756,10 netto)
Czas pracy kierowców 2020r. - aktualny stan prawny
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Hotel Focus, Gdańsk, pomorskie
20.02.2020 - 20.02.2020
510,00 zł (414,63 netto)
Zarządzanie Zasobami Komunikacją i Interesariuszami
PM Experts Sp. z o.o.
Warszawa, Warszawa, mazowieckie
07.04.2020 - 08.04.2020
2 398,50 zł (1 950,00 netto)
10% rabatu Budowanie zespołu i komunikacja w grupie
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel ***** Radisson Blu, Kraków, małopolskie
30.03.2020 - 31.03.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
Kierowanie zespołem - trening menedżerski
VIDI CENTRUM ROZWOJU KADR
Hotel Witek, Kraków, małopolskie
10.03.2020 - 11.03.2020
2 078,70 zł (1 373,98 netto)
10% rabatu Zarządzanie konfliktem w zespole i efektywna komunikacja
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel ***** Radisson Blu, Zakopane, małopolskie
23.03.2020 - 24.03.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
10% rabatu Rozmowa oceniająca i trudne rozmowy z pracownikami.
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel*** Quality Silesian, Katowice, śląskie
24.02.2020 - 25.02.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
10% rabatu Przywództwo w praktyce. Nowoczesne techniki zarządzania zespołem
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel ***** Radisson Blu, Kraków, małopolskie
26.03.2020 - 27.03.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
PODSTAWY ZARZĄDZANIA DLA LIDERÓW PRODUKCJI
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
TQMsoft, Kraków, małopolskie
19.02.2020 - 19.02.2020
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
10% rabatu Młody menadżer - jak stworzyć zwycięski zespół
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel***Quality Silesian, Katowice, śląskie
23.03.2020 - 24.03.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
5% rabatu Dobre motywowanie - czyli jak wpływać na zaangażowanie i efektywność pracowników
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
21.04.2020 - 21.04.2020
1 082,40 zł (880,00 netto)
5% rabatu ZARZĄDZANIE SZKOLENIAMI I ROZWOJEM PRACOWNIKÓW - CZYLI TRENING MISTRZÓW ROZWOJU
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
25.05.2020 - 25.05.2020
1 082,40 zł (880,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe