Szukaj szkolenia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z uwzględnieniem nowych uprawnień organizacji ekologicznych

Kategoria szkolenia: Administracja publiczna
online
725,70 zł (590,00 netto)
 • Opcje szkoleniamożliwość dofinansowania
SZKOLENIE UWZGLĘDNIA ROZWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z NAJNOWSZEJ NOWELIZACJI USTAWY OOŚ 
Z 30 MARCA 2021 ROKU.
 

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po nowelizacji ustawy OOŚ z 30 marca 2021 r. w zakresie nowych uprawnień organizacji ekologicznych obejmujących możliwość zaskarżenia nie tylko decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (dotychczasowy art. 44 ustawy OOŚ) ale również decyzji  inwestycyjnych  np. pozwolenia na budowę, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej itp.
Na szkoleniu  zostanie zaprezentowana procedura udzielania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z uwzględnieniem znowelizowanych przepisów, zakładających m.in. prawo złożenia odwołania i skargi do sadu administracyjnego dla organizacji ekologicznych w przypadku niezgodności decyzji „wykonawczej” (zezwolenia na inwestycję) z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Szkolenie kierujemy do urzędników:

 • urzędów gmin,
 • urzędów miasta na prawach powiatu,
 • regionalnych dyrekcji ochrony środowiska (RDOŚ).

Uczestnicy dowiedzą się:

 • w jaki sposób prawidłowo i sprawnie prowadzić procedury OOŚ i wydawać decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • w jaki sposób weryfikować status organizacji ekologicznych i dopuszczać je do postępowania,
 • jak zmniejszać ryzyko odwołań lub stwierdzania nieważności decyzji.

Metody prowadzenia zajęć:

 • wykład,
 • prezentacja PP,
 • dyskusja,
 • analiza studiów przypadku.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

1. Koncepcja oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć (OOŚ PP).

 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach a zezwolenie na inwestycję w rozumieniu przepisów dyrektywy 2011/92.
 • Pojęcie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w tym pojęcie przedsięwzięcia.
 • Ocena oddziaływania na środowisko a ocena wodnoprawna.

2. Podział i kwalifikacja przedsięwzięć:

 • Jakie przedsięwzięcia wymagają OOŚ?
 • Przedsięwzięcia z tzw. I grupy.
 • Dzielenie przedsięwzięć – powiązania technologiczne a funkcjonalne.
 • Przebudowa, rozbudowa, montaż jako kryteria kwalifikacji w grupie I.
 • Przedsięwzięcia z II grupy.
 • Screening – kryteria selekcji.
 • Kumulacja przedsięwzięć – nowe kryteria.
 • Przebudowa, rozbudowa, montaż jako przedsięwzięcia wymagające screeningu.
 • Kwalifikacja przedsięwzięć podprogowych.

3. Organy właściwe do wydania DUŚ, w tym zmiany wynikające z nowelizacji ustawy OOŚ z dnia 19 lipca 2019 r.

 • Nowe kompetencje RDOŚ.
 • Właściwość wójta dla inwestycji realizowanych przez gminę.

4. Wniosek o wydanie decyzji:

 • Wymagane załączniki.
 • Kopie map ewidencyjnych i wypisy z rejestru gruntów po nowelizacji z 2019 r.

5. Współdziałanie (opinie i uzgodnienia) w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

 • Opinie i uzgodnienia – koncepcja współdziałania.
 • Wyłączenie obowiązku współdziałania.
 • Nowe organy współdziałające - zakres i skutki współdziałania.
 • Uzgodnienie negatywne i opiniowanie negatywne.
 • Uzgodnienie w trybie posiedzenia - nowelizacja kpa i jej wpływ na postępowanie uzgodnieniowe/opiniodawcze.

6. Strony i uczestnicy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

 • Pojęcie strony postępowania. Kryterium „odległościowe”.
 • Nieruchomość o nieuregulowanym lub nieustalonym stanie prawnym.
 • Wezwania i doręczenia w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Doręczenie decyzji przez obwieszenie i publikację w BIP – wynikające z nowelizacji ustawy OOŚ z 30 marca 2021 r..
 • Udział organizacji ekologicznej i innej organizacji społecznej - podstawy prawne, kryteria dopuszczenia do postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

7. Postępowanie z udziałem społecznym:

 • Obwieszczenie publiczne o wszczęciu postępowania z udziałem społecznym a obwieszczenie o wszczęciu postępowania.
 • Udział społeczeństwa - bieg terminów, wyłożenie niezbędnej dokumentacji sprawy, sposób składania i rozpatrywania uwag i wniosków.

8. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach:

 • Pozytywna i negatywna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z „warunkami”.
 • Etapowość dotychczasowych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i jej likwidacja.
 • „Następcza” OOŚ a samowola budowlana.
 • Kontrola spełniania wymogów ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym, w tym również na etapie prowadzonym przez organy architektoniczno-budowlane.
 • Nieważność decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Administracyjne kary pieniężne związane z niewykonaniem DUŚ.

9. Nowe uprawnienia procesowe organizacji ekologicznych wynikające z nowelizacji ustawy OOŚ z 30 marca 2021 r. 

 • Prawo żądania zastosowania przez sąd środka tymczasowego – wtrzymania wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniac
 • Przesłanki zastosowania „środka tymczasowego” z dyrektywy 2011/92  a nowelizacja ustawy OOŚ.
 • Prawo do złożenia odwołania i zaskarżenia „zezwoleń na inwestycje” - wynikające z nowelizacji ustawy OOŚ.
 • Zakres i termin zaskarżenia oraz jego treść.
 • Skutki zaskarżenia – dla „zezwolenia na inwestycję” oraz dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Zakres „zezwoleń na inwestycje” objętych nowelizacją oraz terminy  określające możliwość zastosowania nowych uprawnień procesowych organizacji ekologicznych.

Informacje dodatkowe

Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym  na platformie on-line.

08.45 – 09.00 logowanie do platformy 
09.00 – 10.30 zajęcia część I
10.30 – 10.45 przerwa
10.45 – 12.15 zajęcia część II
12.15 – 12.45 przerwa na lunch
12.45 – 15.00 zajęcia część III

 

Cena promocyjna szkolenia on-line wynosi 590 zł. netto + 23% VAT i obejmuje:  

 • wysoki poziom merytoryczny szkolenia,  
 • uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach,  
 • obszerne, praktyczne materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF ,  
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia w postaci elektronicznej PDF.   

Cena po okresie promocji: 690 + 23% VAT. 

UWAGA! ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).  

SZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi.  

Szkolenia zamknięte – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).  

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dofinansowanych EFS - zamieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych PARP (BUR). 

Posiadamy certyfikat SUS 2.0 i wpis do RIS WUP.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań, bardzo prosimy o kontakt pod nr telefonu: 22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053. 

Lokalizacje i terminy

online
24.09.2021 - 24.09.2021
725,70 zł (590,00 netto)

Trenerzy biorący udział

Polecane szkolenia

KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA
SUKCES Centrum Rozwoju
Do ustalenia
922,50 zł (750,00 netto)
ARCHIWUM ZAKŁADOWE – ZMIANY W OKRESIE PRZECHOWYWANIA AKT OSOBOWYCH ORAZ OBIEGU I ARCHIWIZACJI DOKUMENTACJI ON-LINE
SUKCES Centrum Rozwoju
Do ustalenia
356,70 zł (290,00 netto)
WARSZTATY ARCHIWISTYCZNE: PORZĄDKOWANIE, ARCHIWIZOWANIE I EWIDENCJONOWANIE DOKUMENTACJI ON-LINE
SUKCES Centrum Rozwoju
Do ustalenia
356,70 zł (290,00 netto)
online - Facebook w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
725,70 zł (590,00 netto)
ZMIANY W USTAWIE ARCHIWALNEJ I SPOSOBIE PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ
SUKCES Centrum Rozwoju
Do ustalenia
356,70 zł (290,00 netto)
5% rabatu Odpowiedzialność majątkowa urzędników administracji publicznej 2021 - 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
online - Prosta polszczyzna w urzędzie i kultura komunikacji elektronicznej
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
Umowy na utrzymanie i rozwój systemu informatycznego
Certified Global Education
Do ustalenia
977,85 zł (795,00 netto)
Pomoc publiczna w finansowaniu spółek komunalnych – szkolenie on-line
Certified Global Education
Do ustalenia
670,35 zł (545,00 netto)
Zamówienia in-house – szkolenie on-line
Certified Global Education
Do ustalenia
977,85 zł (795,00 netto)
Kontrola i wykrywanie nieprawidłowości w spółkach JST szkolenie on-line
Certified Global Education
Do ustalenia
1 961,85 zł (1 595,00 netto)
online - Zasady czytania odpisów z ksiąg wieczystych szkolenie warsztatowe z elementami prawa nieruchomości
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
922,50 zł (750,00 netto)
SZKOLENIE DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Grupa Szkoleniowa SOLBERG
Do ustalenia
1 217,70 zł (990,00 netto)
SYSTEMY KLASY EZD W POLSCE
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
479,70 zł (390,00 netto)
2% rabatu Nowy obowiązek rejestracji umów przez jednostki sektora finansów publicznych
Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion
Do ustalenia
369,00 zł (300,00 netto)
2% rabatu Podatek dochodowy oraz składka zdrowotna od 2022 roku
Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion
Do ustalenia
553,50 zł (450,00 netto)
2% rabatu RODO w instytucjach publicznych
Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion
Do ustalenia
350,55 zł (285,00 netto)
5% rabatu Zarządzanie Projektami w Administracji Publicznej - 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 340,70 zł (1 090,00 netto)
2% rabatu Rodo w dostępie do informacji publicznej
Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion
Do ustalenia
147,60 zł (120,00 netto)
2% rabatu RODO w KPA
Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion
Do ustalenia
147,60 zł (120,00 netto)
2% rabatu RODO w PZP
Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion
Do ustalenia
147,60 zł (120,00 netto)
JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT I KWALIFIKATOR DOKUMENTACJI W ELEKTRONICZNYM ZARZĄDZANIU DOKUMENTACJĄ
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
5% rabatu E-doręczenia w postępowaniu administracyjnym -1-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
5% rabatu Zarządzanie Zespołem w Administracji Publicznej - Inspirujące warsztaty praktyczne i efektywny plan zmiany osobistej.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 340,70 zł (1 090,00 netto)
ARCHIWUM ZAKŁADOWE
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
INSTRUKCJA KANCELARYJNA – KOMPENDIUM WIEDZY Tradycyjny i elektroniczny obieg dokumentów w jednostce
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
OBIEG I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW W SYSTEMIE ELEKTRONICZNEGO ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ (EZD)
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
OBSŁUGA SYSTEMU EDORĘCZENIA
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
5% rabatu Kodeks postępowania administracyjnego (KPA) – kompendium najnowszych zmian – 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
10% rabatu Budżet zadaniowy w jednostkach sektora finansów publicznych - 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe