Szukaj szkolenia

First Time Manager – pierwsze kroki w zarządzaniu zespołem po awansie

Kategoria szkolenia: Umiejętności osobiste
online
1 660,50 zł (1 350,00 netto)
 • Opcje szkoleniamożliwość dofinansowania, pewne szkolenie
 • Maksymalna liczba uczestników12

First Time Manager – pierwsze kroki w zarządzaniu zespołem po awansie


 

Skuteczność menadżerska jest cechą oczekiwaną już od pierwszego dnia objęcia nowego stanowiska po awansie. Tymczasem odnalezienie się w nowej roli tj. przejście od „Kolegi” do Szefa wymaga od sukcesora rewizji postawy osobistej i rozwinięcia umiejętności, których we wcześniejszych aktywnościach zawodowych nie były tak mocno akcentowane.

Skupiając się na kluczowych obszarach: potencjale menadżera, podległym zespole i standaryzowanych procesach organizacyjnych, niniejszy warsztat za zadanie pokazać nowoczesne narzędzia kierowania kapitałem pracowniczym, a także ukierunkować i wesprzeć menadżerów po awansie w wyzwaniach zawodowych z obszarów zarządczych i merytorycznych.  Wszystko po to, by z większą płynnością pracy i komfortem, przewodzić swoim zespołom i prowadzić organizację ku przyszłości.

Adresaci szkolenia:

 

Szczególnie polecane dla osób w procesie sukcesji stanowiskowej – zarówno po objęciu nowego stanowiska jak i w czasie przygotowania jako rezerwy kadrowej – niezależnie od kierunku awansu (rekrutacji wewnętrznych i zewnętrznych, rotacji stanowiskowych) pełniących role związane z zarządzaniem pracownikami – przełożonych, menadżerów, kierowników, koordynatorów projektów wewnątrzorganizacyjnych.

 

Cel szkolenia:

 

Przygotowanie uczestników szkolenia do przyjęcia roli Szefa, zarządzającego zespołem oraz koordynatora projektu w organizacjach (niezależnie od jej wielkości, profilu, struktury, wieku współpracowników, sektora czy branży) oraz doskonalenie umiejętności własnych w tym zakresie.

 

Metody pracy:

 

Szkolenie ma charakter warsztatowy/ instruktażu aktywizującego –  nakierowane będzie na transfer wiedzy i praktycznych umiejętności uczestników, z wykorzystaniem dobrych praktyk rynkowych. Formy pracy z grupą:

 • Mini wykłady prezentacje i instruktaże narzędziowe
 • Praca warsztatowa / instruktaż aktywizujący
 • Warsztaty narzędziowe na matrycach, kwestionariuszach i dokumentach wdrożeniowych
 • Testy diagnostyczne w obszarze kompetencji menadżerskich
 • Ćwiczenia indywidualne / grupowe
 • Analiza studiów przypadków
 • Rozwiązywanie zagadnień problemowych
 • Analiza dobrych praktyk, wymiana i analiza doświadczeń
 • Fiszki, kwestionariusze i narzędzia wdrożeniowe na dokumentacji procesowej

Doradztwo indywidualne w ramach wsparcia realizowanych działań i projektów (2 h)

 

Korzyści ze szkolenia:

 

UMIEJĘTNOŚCI

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli:

 • Samodzielnie zaprojektować model relacji wewnątrz zespołowych,  z ustawieniem granic wpływu i zasad współpracy
 • Zarządzać „portfelem osobowości” w zespole i dobrać efektywne działania wspierające rozwój poszczególnych jego członków
 • Skutecznie zarządzać zespołem, używając nowoczesnych narzędzi efektywnej pracy menadżera
 • Wybrać właściwą ścieżkę produktywnego rozwiązania konfliktów w zespole
 • Koordynować przebieg procesów biznesowych w podległym zespole i niezwłocznie reagować na odchylenia
 • Zbudować profesjonalny wizerunek Szefa – w oparciu o doświadczenia własne oraz wiedzę i umiejętności nabyte podczas warsztatu.

NARZĘDZIA

 • STANDARYZOWANE MODELE ROZMÓW przydatnych w praktyce menadżerskiej (z ukierunkowaniem na: kalibrację zespołu, budowanie wizerunku i roli menadżera, delegowanie i egzekwowanie zadań w nowej roli, komunikację z pozycji Szefa, budowanie marki profesjonalnej Szefa)
 • Pakiet materiałów – dobrych praktyk rynkowych z omówieniem i rekomendacjami dla wdrożenia organizacyjnego (z zakresu postaw, aktywności menadżerskich, działań po-sukcesyjnych)
 • Pakiet materiałów i rekomendacji literatury, artykułów branżowych w obszarze prowadzenia/ koordynowania procesami zarządzania kapitałem pracowniczym w organizacji
 • Realizacja testu z interpretacją i rekomendacjami, do osobistej zmiany behawioralnej w zakresie poprawy kompetencji menadżerskich (Oparty na modelu Blancharda– Servant Leaderhip )

BONUS

Uczestnicy szkolenia mają możliwość skorzystać ze ZDALNEJ KONSULTACJI POSZKOLENIOWEJ z Trenerem, w wymiarze do 2 h, w obszarze optymalizacji własnej praktyki menadżerskiej.

Program szkolenia:
 • Dzień 1

MODUŁ 1. Menadżer w nowej roli czyli od „Kolegi” do Szefa

 1. Menadżer na starcie – wyzwania i możliwości w pierwszych miesiącach po awansie
 2. Droga do zarządzania zespołem – od objęcia stanowiska do efektywnego działania
 3. Sukcesja – rekomendacje skutecznych praktyk od przygotowania kadry do osadzenia w strukturach organizacji
 4. Radzenie sobie z wyzwaniami emocjonalnymi towarzyszącymi awansowi
 5. Zespół po awansie szefa – jak na nowo ustalić zasady pracy (wariant po rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej)
 6. Funkcje i role menadżerów i liderów – wyzwania czasów „postcovid”
 7. Efektywna komunikacja na różnych poziomach organizacji (układ funkcjonalny – pracownicy, współpracownicy, przełożeni, zarząd) – kluczowe komunikaty wspierające oczekiwania interesariuszy
 8. Język lidera – skuteczne działania na zadania bieżące i interwencyjne – realizowane w codzienności menadżerskiej

MODUŁ 2.  Budowanie zespołu czyli układanie relacji po awansie

 1. Rola autorytetu formalnego i nieformalnego w wyzwaniach na początku kariery menadżerskiej
 2. Onboarding po awansie – skuteczne praktyki płynnego przejęcia stanowiska (w wariantach rekrutacji : wewnętrznej i zewnętrznej)
 3. Proces grupowy w zarządzaniu zespołem – efektywne prowadzenie podległego zespołu
  w warunkach dynamiki zmian otoczenia organizacji
 4. Fazy procesy grupowego – rekomendacje aktywności menadżerskiej, analiza i neutralizacja zagrożeń w warunkach środowiska zawodowego
  • Zależność
  • Różnicowanie
  • Kryzys odpowiedzialności
  • Bunt jednostki/grupy
  • Współpraca/ energia synergii rozwiązań
  • Samodzielność stanowiskowa, świadomość celu i odpowiedzialność za zadania i wyniki zespołu
 5. Nowoczesne narzędzia kierowania kapitałem pracowniczym (ujęcie narzędziowe)
  • Instruowanie, instruktaże kompetencyjne, kalibracja zachowań
  • Delegowanie zadań , uprawnień, odpowiedzialności za efektywność – połączenie zasady rezultatu i starannego działania
  • Rozwiązywanie problemów
  • Konsultowanie decyzji uzyskiwanie partycypacji odpowiedzialności
  • Rozmowa kontrolna / korekcyjna / separacyjna
  • Feedback okresowy /Przekazywanie informacji zwrotnej
  • Bezpieczne i efektywne korygowanie – w ujęciu mentalnym i zadaniowym
  • Decydowanie jako sztuka wychodzenia z niepewności
  • Komunikowanie decyzji
  • Praktyki motywacyjne – ukierunkowanie podmiotowe na pracowników i/lub zespół

MODUŁ 3. Zarządzanie zespołem czyli meandry efektywności menadżerskiej

 1. Cykl kierowania zespołem – funkcjonalność kierownicza w praktyce
  • Krótki i wydłużony cykl kierowania – proces grupowy w służbie sprawczości działania
  • Narzędzia interwencji menadżerskiej – skuteczne działanie wspierające efektywność pracy
  • Etapy cyklu kierowania pracownikami
 2. Świadomość społeczna i zespołowa podległych pracowników – kierunkowanie efektywności w zarzadzaniu pracą zespołową
 3. Zarządzanie „portfelem osobowości w zespole” – rekomendacje prowadzenia efektywnych działań
  • Skuteczne delegowanie – plany delegowania i siatki uprawnień i odpowiedzialności
  • Wsparcie pracowników i zespołu w obszarze wykonywania zadań merytorycznych (działania bieżące, awaryjne, interwencyjne)
  • Udzielanie przydatnych informacji zwrotnych wspierających potencjał poszczególnych członków zespołu
  • Rozwój pracowników na miarę ich możliwości
 4. Organizacja pracy menadżera – skuteczne praktyki
  • Umiejętność zarządzania sobą w czasie
  • Czas na pracę koncepcyjne/interwencyjną/ merytoryczną/ menadżerską
  • Doskonalenie samego siebie w ujęciu profesjonalizacji zawodowej i społecznej
  • Zagospodarowanie różnic kulturowych (w modelu organizacyjnym i lokalizacyjnym)
  • Budowanie wizerunku menadżera – świadomy wybór pól efektywności menadżerskich

Dzień 2

MODUŁ 4. Wyzwania pracy menadżera czyli umiejętność zarządzania konfliktami

 1. Budowanie zaufania i wiarygodności w nowej roli (perspektywa awansu hierarchicznego wewnątrz i zewnątrz organizacyjnego)
  • Wyzwania emocjonalne towarzyszące awansowi
  • Neutralizacja oporu grupy zarządzanej
  • Budowanie autorytetu formalnego i nieformalnego
  • Zaufanie w nowej roli (zarządzanie różnorodnością)
 2. Trudności w praktyce menadżera i sposoby ich neutralizacji
 3. Opór wobec szefa – kiedy pracownicy mają kłopot z akceptacją nowej roli
  • Formy oporu w pracy zespołowej – jak skutecznie przeciwdziałać buntom i atakom wobec nowego przełożonego
  • Dysfunkcje zespołowe utrudniające realizacje celów
  • Narzędzia wsparcia efektywności zespołów
 4. Typologia trudnych współpracowników i sposoby neutralizacji działań kontrproduktywnych
  • Dysfunkcyjne postawy pracowników
  • Kontrproduktywne zachowania i ich wpływ na pozostałych członków zespołu
  • Narzędzia i techniki stosowane w rozwoju trudnych jednostek w zespole
 5. Produktywne rozwiązywanie konfliktów (poziom skutecznego diagnozowania, neutralizowania i/lub zarządzania konfliktem lub sytuacją trudną w aspekcie personalnym)

MODUŁ 5. Narzędziownik czyli inwestycja w menadżerski „personal branding”

 1. Fundament nowoczesnego przywództwa – kształtowanie osobistej marki menadżerskiej w każdym z etapów kariery menadżerskiej
 2. Skuteczne zarzadzanie zasobami (L, R, F, C) w wymiarach zadań menadżerskich
 3. Narzędzia efektywnej komunikacji menadżerskiej
  • Rozmowa motywująca/ korygująca/ podsumowująca/wspierająca/ separująca/ oceniająca
  • Komunikaty „aktywnościowe”/ neutralizujące/ oznajmiające/ podtrzymujące decyzje
  • Feedback kierowany
  • Zarządzanie oczekiwaniami pracowników
  • Grupa reflektująca
  • Mapa empatii
 4. Cechy i umiejętności menadżerów (*profil kompetencyjny menadżerski rekomendowany przez organizację)*
 5. Diagnostyka i psychometria wspierająca menadżerów – praktyki rynkowe ułatwiające skuteczne prowadzenie zespołów
 6. Specyfika pracy menadżerów w Polsce – wyzwania otoczenia prawnego – zespoły podległości pracowniczej versus rozwiązania B2B

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie odbywa się za pośrednictwem platformy MS Teams

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w formie elektronicznej 

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia w formie elektronicznej

 

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

 

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

 

Lokalizacje i terminy

online
12.10.2022 - 13.10.2022
1 660,50 zł (1 350,00 netto)
online
19.12.2022 - 20.12.2022
1 660,50 zł (1 350,00 netto)

Trenerzy biorący udział

Kompetea

Biuro
22
Godziny kontaktu
9:00 - 16:00
Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

HR Business Partner – zarządzanie coachingowe
Kompetea
Do ustalenia
2 201,70 zł (1 790,00 netto)
Trening NIE TYLKO DLA Trenerów
Kompetea
Do ustalenia
1 450,00 zł (1 178,86 netto)
Leadership Training – skuteczne narzędzia menadżerskie – trzydniowe szkolenie PREMIUM
Kompetea
Do ustalenia
2 078,70 zł (1 690,00 netto)

Polecane szkolenia

Lider – zarządzanie zespołem rozproszonym
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
553,50 zł (450,00 netto)
online - Zarządzanie zespołem zdalnym. Aspekty prawne, organizacyjne, psychologiczne
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
430,50 zł (350,00 netto)
Zwinne zarządzanie backlogiem
eduFuturo
Do ustalenia
1 968,00 zł (1 600,00 netto)
online - Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy zdalnej
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
553,50 zł (450,00 netto)
online - Trudne rozmowy, sytuacje i konflikty – jak skutecznie się porozumiewać w kryzysie
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
online - Lider – zarządzanie zespołem rozproszonym
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
553,50 zł (450,00 netto)
online - Trening sprawnego rozwiązywania problemów i funkcjonowania w zespole – warsztat w formule Action Learning
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
725,70 zł (590,00 netto)
online - Komunikowanie zmian
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 094,70 zł (890,00 netto)
online - Przywództwo sytuacyjne w czasach niepewności
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
online - Informacja zwrotna i egzekwowanie
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW
VIDI Centrum Rozwoju Kadr
Do ustalenia
1 217,70 zł (990,00 netto)
online - Praca pod presją – warsztat dla menedżerów produkcji
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
602,70 zł (490,00 netto)
online - Jak motywować i rozmawiać z pracownikami w formule Home Office?
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
Informacja zwrotna w beznadziejnych przypadkach (online)
VR Training
Do ustalenia
280,00 zł (227,64 netto)
Informacja zwrotna w beznadziejnych przypadkach (online)
VR Training
Do ustalenia
280,00 zł (227,64 netto)
Budowanie autorytetu lidera (online)
VR Training
Do ustalenia
210,00 zł (170,73 netto)
Exposé szefa - najważniejsze wystąpienie lidera (online)
VR Training
Do ustalenia
210,00 zł (170,73 netto)
Ustalanie celów i delegowanie zadań (online)
VR Training
Do ustalenia
210,00 zł (170,73 netto)
Tajemnice feedbacku (online)
VR Training
Do ustalenia
210,00 zł (170,73 netto)
Wywieranie wpływu menedżerskiego (online)
VR Training
Do ustalenia
210,00 zł (170,73 netto)
online - Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
online - Efektywna komunikacja podczas kryzysowych sytuacji w zarządzaniu zespołem produkcyjnym – warsztat menedżerski
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
Chiny. Różnice kulturowe, zasady współpracy handlowej, komunikacja i negocjacje z partnerem chińskim.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 672,80 zł (1 360,00 netto)
Negocjacje Zakupowe. Jak dobrać najlepsze taktyki negocjacyjne żeby kupić najkorzystniej?
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
online - Lider, brygadzista, mistrz – warsztaty online
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
online - Efektywne zarządzanie sobą w czasie i swoimi obowiązkami w trakcie kryzysu.
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
553,50 zł (450,00 netto)
online - Zarządzanie zespołem w formule Home Office
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
602,70 zł (490,00 netto)
online - Dawny kolega, obecny szef – jak skutecznie wyznaczać i dbać o granice w relacjach z pracownikami
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
602,70 zł (490,00 netto)
online - Akademia Asystentki i Sekretarki
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 217,70 zł (990,00 netto)
online - Myślenie wizualne, czyli jak robić notatki, prezentacje, spotkania
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
550,00 zł (447,15 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe