Szukaj szkolenia

Holilider HR- Zarządzanie kapitałem pracowniczym 3.0

Kategoria szkolenia: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
16.03.2020 - 17.03.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
 • Opcje szkoleniamożliwość dofinansowania
 • Maksymalna liczba uczestników14

Holilider HR- Zarządzanie kapitałem pracowniczym 3.0


 

W związku z dynamicznym rozwojem organizacji i wyzwań rynku, oczekiwania wobec pracowników działów HR rosną w postępie geometrycznym. Poza standardowymi aktywnościami związanymi z administrowaniem i/lub koordynowaniem Kapitału ludzkiego, rola HR co raz częściej zaznacza się we wsparciu organizacji m.in. w obszarze ilościowych i jakościowych procesów organizacyjnych, sytuacjach konfliktowych/trudnych/niezadowolenia pracowników, w sytuacji naruszenia prawa czy wew. regulaminu,  zmian organizacyjnych,  działań employer branding ect. W tym świetle niezbędna wydaje się być profesjonalizacja fukncji HR i wystandaryzowanie modelu „multi-ról” Holilidera HR, jako menadżera procesów.

 
Adresaci szkolenia:

 

Szkolenie adresowane jest do osób które pełnią role charakterystyczne dla obszaru w funkcji personalnej w organizacjach. Szefów i członków zespołów HR, działów wsparcia, ekspertów świadczących usługi doradcze w obszarze rozwoju organizacji i Kapitału ludzkiego. Szkolenie przygotowane zarówno dla osób doświadczonych, z długim stażem w zawodzie i materii pracy z kapitałem ludzkim jak i dla osób pragnących zaprojektować i/lub optymalizować swoje działania jako Holilider HR.

 
Cel szkolenia:

 

Nabycie wiedzy eksperckiej i umiejętności wykorzystania jej w praktyce zawodowej w połączeniu z własnym potencjałem i doświadczeniem przez uczestników szkolenia do profesjonalizacji funkcji personalnej w obszarze pomocy i wsparcia organizacji i jej pracowników w organizacjach (niezależnie od jej wielkości, profilu, sektora czy branży) oraz doskonalenie umiejętności własnych oraz współpracowników w tym zakresie.

 
Metody pracy:

 

Szkolenie ma charakter warsztatowy, nakierowane będzie na transfer wiedzy i praktycznych umiejętności uczestników. Wykorzystane formy pracy z grupą:

 • Mini wykłady
 • Prezentacje i instruktaże narzędziowe
 • Ćwiczenia indywidualne / grupowe
 • Analiza studiów przypadków
 • Rozwiązywanie zagadnień problemowych
 • Praca warsztatowa
 • Analiza dobrych praktyk

Prowadząca dostarczy użytecznych wzorów dokumentów i procedur postępowania do zastosowania przez uczestników w późniejszej praktyce zawodowej.

PROGRAM SZKOLENIA:

 

DZIEŃ I:

 

 1. Rola funkcji personalnej w organizacjach
  • Model specjalizacyjny
  • Model generalizacyjny
  • Model macierzowy
 2. Oczekiwania odnośnie ról organizacyjnych od pracowników działów szerokiego HR w odniesieniu do funkcji pomocy i wsparcia organizacji i jej pracowników
 3. Wymagania wobec funkcji personalnej w odniesieniu do ról organizacyjnych
  • Obszar organizacji pracy
  • Obszar efektywności pracy
  • Obszar doskonalenia jakościowego procesów pracy
  • Centrum usług informacyjnych dla organizacji
  • Obszar usług doradczych dla Zarządu, Kadry menadżerskiej
  • Obszar usług doradczych dla Pracowników
  • Obszar budowania wizerunku pracodawcy, w tym:
   • Zarządzanie procesem EB wewnętrznego
   • Zarządzanie procesem EB zewnętrznego w obszarze Kapitału ludzkiego
  • Reakcja i aktywność w podejmowaniu działań w obszarze interwencji HR
 4. Rodzaje najczęściej podejmowanych interwencji w obszarze wsparcia Kapitału ludzkiego
  • Diagnoza i analiza oraz rekomendacje działań w zależności od sytuacji
  • Rekomendacje w obszarze pożądanej aktywności działu HR w ramach skutecznego działania
 5. Obszary aktywności działu HR w sytuacjach wymagających interwencji:
  • Błędy i pomyłki w dokumentacji pracowniczej, nieskuteczny onboarding, offboarding
  • Procedury, brak, luki, słaba jakość, nieadekwatność, przeterminowanie, aktualizacja wobec zmian prawa
  • Naruszenia litery prawa, zasad ładu organizacyjnego, Regulaminów organizacyjnych, zasad BHP oraz innych wytycznych regulujących zasady współpracy
  • Ilościowe procesy organizacyjne (planowanie zatrudnienia, reakcja na dynamikę rynku, rozstawanie się z pracownikami)
  • Jakościowe procesy organizacyjne (spadek efektywności, słabe wyniki badań satysfakcji, brak korelacji między inwestycjami pracodawcy w Kapitał ludzki a stopą zwrotu, nieosiągalne KPI, wyniki SOOP niezgodne z profilowaniem, spadek wyników na ustalonych wskaźnikach /ilość, jakość, wartość/, rozbieżności między planem a wynikiem
  • Konflikty, sytuacje trudne, impasy zespołowe, wsparcie kadry menadżerskiej i specjalistycznej
  • Sytuacje nietypowe, absencje chorobowe, przejścia pracownicze do konkurencji, wzrost wskaźnika utraty specjalistów i ekspertów, realizacja programów PDO oraz outplacementu, przygotowanie organizacji do procesu zmiany
  • Zdarzenia krytyczne, strajki, odejście od pracy, wypadki w pracy, śmierć pracownika, aresztowania pracownika, nałogi niedopuszczające do pracy, kradzieże w firmie, zdarzenia losowe
  • Reakcje na niezadowolenie pracowników, trudne rozmowy z pracownikami, mediacje wewnątrzorganizacyjne, mobbing, molestowanie, dyskryminacja, niedozwolone prawem zdarzenia wewnątrzfirmowe
  • Neutralizowanie efektów nieskutecznych aktywności wdrożeniowych (nieudane, przerwane wdrożenia, niewłaściwi dostawcy, nieadekwatne do potrzeb organizacji aktywności osób trzecich/usług dostawców, reagowanie po krytycznych sytuacjach, stabilizowanie zmiany w ujęciu pozytywnych wzmocnień
  • Działania i aktywności prognostyczne wynikające z posiadanych zasobów diagnostycznych i otrzymanej wiedzy a mające kluczowy wpływ na perspektywę organizacji
 6. Model rezyliencji w sytuacji krytycznej (problemowej/trudnej/ „wyzwania”)
  • Oosobisty model jednostkowy (pracownik HR – szef/członek zespołu/ekspert)
  • Zespołowy model wypracowany przez dział HR/grupę ekspercką „pierwszego reagowania”
  • Systemowy model wypracowany dla działu/jednostki/organizacji
  • Uzyskiwanie masy krytycznej poprzez aktywne wprowadzanie innowacji i/lub wniosków po zdarzeniach krytycznych

DZIEŃ II:

 

 1. HR jako inicjator zmian , procesów, aktywności w organizacji
  • Kryteria doboru współpracowników, dostawców w outsourcingu
  • Jakość łańcucha dostaw w procesie doskonalenia Kapitału ludzkiego
  • Etyka wartości i standardy współpracy z dostawcami w obszarze HR
  • Rodzaje dostawców wsparcia HR i rekomendacje w kwestii standaryzowania współpracy
   • Szkoleniowcy, Coachowie, „Rozwojowcy” (Kapitał ludzki)
   • Konsultanci, Eksperci, Wdrożeniowcy (procesy, zmiany, restrukturyzacje, wdrożenia)
   • Dostawcy usług ( systemy, narzędzia, benefity)
   • Agencje zatrudnienia
   • Audytorzy
  • Konsekwencje dla HR trafionych i nietrafionych wyborów dostawców usług współpracujących
 2. Role członków zespołu HR najczęściej wyróżniane w procesach wsparcia organizacyjnego
  • Koordynator procesów
  • Inicjator aktywności, procesów, działań organizacyjnych
  • Negocjator (wewnątrzorganizacyjny, zewnątrzorganizacyjny)
  • Facylitator
  • Moderator
  • Mediator
  • Arbiter
  • Rzecznik pracowników
  • Centrum wiedzy (obszarowej, organizacyjnej, funkcjonalnej)
  • Doradca (Zarządu, Kadry menadżerskiej, grup pracowniczych, pracowników)
  • Diagnosta
  • Integrator usług wspierających Kapitał ludzki
 • Oczekiwania organizacyjne odnośnie wskazanej roli
 • Rekomendacje przyjęcia i wypełniania roli w organizacji
 • Standaryzacje aktywności wskazanej roli i przypisanie jej właściwemu stanowisku
 • Siatka kompetencji użyteczna w wypełnianiu funkcji personalnej w układzie ról
 • Profilowanie kompetencyjne w układzie ról
 • Rozwijanie poszczególnych kompetencji optymalizujących skuteczne wypełnianie roli
 • Kluczowe czynniki sukcesu zbudowania profesjonalizacji funkcji personalnej w obszarze „multi-ról”
 • Wyzwania i ograniczenia oraz konsekwencje niewłaściwego doboru roli do osoby
 1. Typy konfliktów w miejscu pracy
  • Przyczyny, źródła i definicje konfliktów, sytuacji konfliktowych w organizacjach
  • Metody rozwiązywania konfliktów
  • Rodzaje i funkcje konfliktów w organizacjach
  • Style zarządzania konfliktem
  • Profilaktyka konfliktów
  • Planowanie kryzysowe
  • Niezbędnik kompetencyjny członka zespołu wsparcia (diagnoza i analiza własnych potencjałów w materii sterowania konfliktami organizacyjnymi)
  • Profesjonalizacja roli aktywnej członka zespołu wsparcia w obszarze zarządzania konfliktami
 2. Mediacje jako sposób przeciwdziałania eskalacji konfliktów destrukcyjnych
  • Procedury i przebieg mediacji pracowniczych
  • Rola działu HR w procesie mediacji pracowniczych
  • Wariant wewnątrz organizacyjny
  • Wariant mediacyjnego wsparcia zewnętrznego (zawodowego mediatora)
  • Polityka informacyjna w procesie mediacji pracowniczej
   • Spotkanie informacyjne
   • Spotkanie wstępne
   • Spotkania indywidualne ze stronami
   • Spotkania wspólne
  • Regulacje prawne w mediacjach pracowniczych
  • Rekomendacje dla mediatorów wewnątrzorganizacyjnych (delegowany przedstawiciel HR, „Mąż zaufania, Przedstawiciel pracowników, Mediator wewnątrz organizacyjny)
  • Sposoby wprowadzania standaryzowanych procesów mediacyjnych w środowisko pracy
   • Wariant wewnątrz organizacyjny
   • Wariant zewnątrz organizacyjny (zawodowy mediator)
 3. Diagnozy wewnątrzorganizacyjne, badania satysfakcji i zadowolenia pracowników
  • Źródła wiedzy dla organizacji wynikające z wyników i metodologii badań
  • Interpretacja wyników w przełożeniu na Raport rekomendacji proponowanych zmian w ujęciu cyklu organizacyjnego
  • Dokumentacja Raportu Rekomendacji i taktyki celowego reagowania
   • Perspektywa problemów bieżących
   • Perspektywa problemów odłożonych w czasie
   • Perspektywa problemów potencjalnych (konsekwencje reakcji/braku reakcji)
  • Plany działań – dokumentacja oparta na analizie pogłębionej krytycznych obszarów
  • Wdrożenia programów naprawczych
  • Polityka informacyjna
  • Proces zarządzania (koordynowania) zmianą
  • Ewaluacja i raportowanie do Zarządu
 4. Profesjonalizacja funkcji personalnej – perspektywy wdrożeń w organizacjach (wielkość organizacji, model biznesowy, wielkość budżetu, potencjał zespołu)
 5. Model Centrum usług doradczo – pomocowych dla Kapitału ludzkiego w organizacji
 6. Korzyści wynikające z inwestycji w profesjonalizację służby personalnej (w modelu wsparciowo – pomocowym dla organizacji.
 7. Holilider HR – w kierunku przyszłości – wyzwania i perspektywy zmian

 

Informacje dodatkowe: 

Przy zgłoszeniu większej ilości osób proponujemy atrakcyjne rabaty 
Płatność za udział realizowana jest po odbytym szkoleniu 
W trakcie szkolenia Uczestnik otrzymuje poczęstunek w formie przerw kawowych oraz obiad 
Pomagamy w rezerwacji noclegów 
Program szkolenia wraz z opisem trenera dostępny jest na naszej stronie internetowej www.kompetea.pl

Lokalizacje i terminy

Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjne Golden Floor
16.03.2020 - 17.03.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel Scandic**** Wrocław
07.05.2020 - 08.05.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjne Golden Floor
15.06.2020 - 16.06.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjne Golden Floor
20.08.2020 - 21.08.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel Scandic**** Wrocław
17.09.2020 - 18.09.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjne Golden Floor
26.10.2020 - 27.10.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel Scandic**** Wrocław
07.12.2020 - 08.12.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)

Pozostałe szkolenia firmy

Akademia Menadżera: Zarządzanie przez cele
Kompetea
Hotel Scandic Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
19.03.2020 - 20.03.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Profilaktyka systemowa i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu–warsztat dla kadr zarządzających zespołami pracowniczymi
Kompetea
Hotel Scandic**** Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
12.03.2020 - 13.03.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Strategiczne zarządzanie szkoleniami i rozwojem pracowników w organizacji
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
24.02.2020 - 26.02.2020
2 952,00 zł (2 400,00 netto)
oferta promowana
HR Business Partner – zarządzanie coachingowe
Kompetea
Hotel Scandic**** Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
04.03.2020 - 06.03.2020
2 201,70 zł (1 790,00 netto)
Profesjonalny controlling HR PREMIUM
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza, Warszawa, mazowieckie
11.03.2020 - 13.03.2020
2 952,00 zł (2 400,00 netto)
Profesjonalne zarządzanie wynagrodzeniami - trzydniowe warsztaty
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
04.03.2020 - 06.03.2020
2 952,00 zł (2 400,00 netto)
HR Business Partner – współpraca z menedżerami i pracownikami na rzecz sukcesu firmy
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
11.03.2020 - 13.03.2020
2 201,70 zł (1 790,00 netto)
Onboarding – program adaptacji pracowniczej *HR Premium*
Kompetea
Hotel Scandic**** Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
10.03.2020 - 11.03.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Profilaktyka systemowa i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu–warsztat dla kadr zarządzających zespołami pracowniczymi
Kompetea
Hotel Scandic**** Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
12.03.2020 - 13.03.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Opisy stanowisk pracy *HR Premium*
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
20.04.2020 - 21.04.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Wartościowanie stanowisk pracy i jego wykorzystanie do kształtowania polityki płacowej organizacji *HR PREMIUM*
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
09.03.2020 - 10.03.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Zarządzanie talentami w organizacji *HR Premium*
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
27.02.2020 - 28.02.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)

Polecane szkolenia

5% rabatu Nowoczesne narzędzia selekcji pracowników czyli rekrutacja w poszukiwaniu talentów
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum Szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
07.05.2020 - 07.05.2020
1 082,40 zł (880,00 netto)
Kierowanie zespołem pracowniczym
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
19.03.2020 - 20.03.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Diagnoza kandydatów metodą DEEP HIDE - współczesne osiągnięcia psychodiagnostyki w selekcji personelu
Progress Project Sp. z o.o.
otel Best Western Premier****, Kraków, małopolskie
03.03.2020 - 03.03.2020
1 033,20 zł (840,00 netto)
HR jako Strategiczny Partner Biznesowy
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
02.03.2020 - 04.03.2020
1 840,00 zł (1 495,93 netto)
Cykl szkoleń z zarządzania projektami z certyfikacją IPMA poziom D
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
23.04.2020 - 24.04.2020
5 658,00 zł (4 600,00 netto)
Ochrona danych osobowych w rekrutacji i zatrudnieniu
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Lublin, Lublin, mazowieckie
24.02.2020 - 24.02.2020
450,00 zł (414,63 netto)
Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków finansowanych z ZUS, umów cywilnoprawnych
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Topaz Hotel, Poznań, wielkopolskie
03.04.2020 - 03.04.2020
540,00 zł (422,76 netto)
AgilePM Foundation - szkolenie akredytowane
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
22.02.2020 - 23.02.2020
1 525,20 zł (1 240,00 netto)
Emerytury i renty - najnowsze zmiany.
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Flor, al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, mazowieckie
19.03.2020 - 19.03.2020
520,00 zł (365,85 netto)
AgilePM & AgileBA Foundation - szkolenie akredytowane
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
23.03.2020 - 25.03.2020
1 890,00 zł (1 536,59 netto)
AgilePM Practitioner – szkolenie akredytowane
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
29.04.2020 - 30.04.2020
1 340,70 zł (1 090,00 netto)
Prawne aspekty rekrutacji pracowników 2020 (dokumentacja, dyskryminacja, umowy o pracę, oferty, RODO w rekrutacji)
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. św. Józefa 1/3, Wrocław, dolnośląskie
26.02.2020 - 26.02.2020
510,00 zł (414,63 netto)
P3O Foundation - szkolenie akredytowane
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
15.06.2020 - 17.06.2020
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Coaching menedżerski. Jak wykorzystywać podejście coachingowe w zarządzaniu?
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
11.05.2020 - 12.05.2020
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Budowanie wizerunku menedżera - szkolenie z Ireną Kamińską-Radomską i Dominiką Grodowską
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
19.03.2020 - 20.03.2020
2 816,70 zł (2 290,00 netto)
Agile - Zwinne zarządzanie zmianą
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
02.03.2020 - 03.03.2020
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
ITIL4 Foundation Express – szkolenie akredytowane
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
24.02.2020 - 25.02.2020
2 447,70 zł (1 990,00 netto)
URLOPY PRACOWNICZE I RODZICIELSKIE ZWIĄZANE ZE STOSUNKIEM PRACY PO ZMIANACH
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Iness Hotel, Łódź, łódzkie
26.02.2020 - 26.02.2020
450,00 zł (414,63 netto)
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. św. Józefa 1/3, Wrocław, dolnośląskie
25.02.2020 - 26.02.2020
930,00 zł (756,10 netto)
Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
hotel topaz, Poznań, wielkopolskie
25.02.2020 - 26.02.2020
930,00 zł (756,10 netto)
Czas pracy kierowców 2020r. - aktualny stan prawny
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Hotel Focus, Gdańsk, pomorskie
20.02.2020 - 20.02.2020
510,00 zł (414,63 netto)
Zarządzanie Zasobami Komunikacją i Interesariuszami
PM Experts Sp. z o.o.
Warszawa, Warszawa, mazowieckie
07.04.2020 - 08.04.2020
2 398,50 zł (1 950,00 netto)
10% rabatu Budowanie zespołu i komunikacja w grupie
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel ***** Radisson Blu, Kraków, małopolskie
30.03.2020 - 31.03.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
Kierowanie zespołem - trening menedżerski
VIDI CENTRUM ROZWOJU KADR
Hotel Witek, Kraków, małopolskie
10.03.2020 - 11.03.2020
2 078,70 zł (1 373,98 netto)
10% rabatu Zarządzanie konfliktem w zespole i efektywna komunikacja
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel ***** Radisson Blu, Zakopane, małopolskie
23.03.2020 - 24.03.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
10% rabatu Rozmowa oceniająca i trudne rozmowy z pracownikami.
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel*** Quality Silesian, Katowice, śląskie
24.02.2020 - 25.02.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
10% rabatu Przywództwo w praktyce. Nowoczesne techniki zarządzania zespołem
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel ***** Radisson Blu, Kraków, małopolskie
26.03.2020 - 27.03.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
PODSTAWY ZARZĄDZANIA DLA LIDERÓW PRODUKCJI
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
TQMsoft, Kraków, małopolskie
01.04.2020 - 01.04.2020
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
10% rabatu Młody menadżer - jak stworzyć zwycięski zespół
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel***Quality Silesian, Katowice, śląskie
23.03.2020 - 24.03.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
5% rabatu Dobre motywowanie - czyli jak wpływać na zaangażowanie i efektywność pracowników
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
21.04.2020 - 21.04.2020
1 082,40 zł (880,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe