Szukaj szkolenia

Holilider HR- Zarządzanie kapitałem pracowniczym 3.0

Kategoria szkolenia: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
26.10.2020 - 27.10.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
 • Opcje szkoleniamożliwość dofinansowania
 • Maksymalna liczba uczestników14

Holilider HR- Zarządzanie kapitałem pracowniczym 3.0


 

W związku z dynamicznym rozwojem organizacji i wyzwań rynku, oczekiwania wobec pracowników działów HR rosną w postępie geometrycznym. Poza standardowymi aktywnościami związanymi z administrowaniem i/lub koordynowaniem Kapitału ludzkiego, rola HR co raz częściej zaznacza się we wsparciu organizacji m.in. w obszarze ilościowych i jakościowych procesów organizacyjnych, sytuacjach konfliktowych/trudnych/niezadowolenia pracowników, w sytuacji naruszenia prawa czy wew. regulaminu,  zmian organizacyjnych,  działań employer branding ect. W tym świetle niezbędna wydaje się być profesjonalizacja fukncji HR i wystandaryzowanie modelu „multi-ról” Holilidera HR, jako menadżera procesów.

 
Adresaci szkolenia:

 

Szkolenie adresowane jest do osób które pełnią role charakterystyczne dla obszaru w funkcji personalnej w organizacjach. Szefów i członków zespołów HR, działów wsparcia, ekspertów świadczących usługi doradcze w obszarze rozwoju organizacji i Kapitału ludzkiego. Szkolenie przygotowane zarówno dla osób doświadczonych, z długim stażem w zawodzie i materii pracy z kapitałem ludzkim jak i dla osób pragnących zaprojektować i/lub optymalizować swoje działania jako Holilider HR.

 
Cel szkolenia:

 

Nabycie wiedzy eksperckiej i umiejętności wykorzystania jej w praktyce zawodowej w połączeniu z własnym potencjałem i doświadczeniem przez uczestników szkolenia do profesjonalizacji funkcji personalnej w obszarze pomocy i wsparcia organizacji i jej pracowników w organizacjach (niezależnie od jej wielkości, profilu, sektora czy branży) oraz doskonalenie umiejętności własnych oraz współpracowników w tym zakresie.

 
Metody pracy:

 

Szkolenie ma charakter warsztatowy, nakierowane będzie na transfer wiedzy i praktycznych umiejętności uczestników. Wykorzystane formy pracy z grupą:

 • Mini wykłady
 • Prezentacje i instruktaże narzędziowe
 • Ćwiczenia indywidualne / grupowe
 • Analiza studiów przypadków
 • Rozwiązywanie zagadnień problemowych
 • Praca warsztatowa
 • Analiza dobrych praktyk

Prowadząca dostarczy użytecznych wzorów dokumentów i procedur postępowania do zastosowania przez uczestników w późniejszej praktyce zawodowej.

PROGRAM SZKOLENIA:

 

DZIEŃ I:

 

 1. Rola funkcji personalnej w organizacjach
  • Model specjalizacyjny
  • Model generalizacyjny
  • Model macierzowy
 2. Oczekiwania odnośnie ról organizacyjnych od pracowników działów szerokiego HR w odniesieniu do funkcji pomocy i wsparcia organizacji i jej pracowników
 3. Wymagania wobec funkcji personalnej w odniesieniu do ról organizacyjnych
  • Obszar organizacji pracy
  • Obszar efektywności pracy
  • Obszar doskonalenia jakościowego procesów pracy
  • Centrum usług informacyjnych dla organizacji
  • Obszar usług doradczych dla Zarządu, Kadry menadżerskiej
  • Obszar usług doradczych dla Pracowników
  • Obszar budowania wizerunku pracodawcy, w tym:
   • Zarządzanie procesem EB wewnętrznego
   • Zarządzanie procesem EB zewnętrznego w obszarze Kapitału ludzkiego
  • Reakcja i aktywność w podejmowaniu działań w obszarze interwencji HR
 4. Rodzaje najczęściej podejmowanych interwencji w obszarze wsparcia Kapitału ludzkiego
  • Diagnoza i analiza oraz rekomendacje działań w zależności od sytuacji
  • Rekomendacje w obszarze pożądanej aktywności działu HR w ramach skutecznego działania
 5. Obszary aktywności działu HR w sytuacjach wymagających interwencji:
  • Błędy i pomyłki w dokumentacji pracowniczej, nieskuteczny onboarding, offboarding
  • Procedury, brak, luki, słaba jakość, nieadekwatność, przeterminowanie, aktualizacja wobec zmian prawa
  • Naruszenia litery prawa, zasad ładu organizacyjnego, Regulaminów organizacyjnych, zasad BHP oraz innych wytycznych regulujących zasady współpracy
  • Ilościowe procesy organizacyjne (planowanie zatrudnienia, reakcja na dynamikę rynku, rozstawanie się z pracownikami)
  • Jakościowe procesy organizacyjne (spadek efektywności, słabe wyniki badań satysfakcji, brak korelacji między inwestycjami pracodawcy w Kapitał ludzki a stopą zwrotu, nieosiągalne KPI, wyniki SOOP niezgodne z profilowaniem, spadek wyników na ustalonych wskaźnikach /ilość, jakość, wartość/, rozbieżności między planem a wynikiem
  • Konflikty, sytuacje trudne, impasy zespołowe, wsparcie kadry menadżerskiej i specjalistycznej
  • Sytuacje nietypowe, absencje chorobowe, przejścia pracownicze do konkurencji, wzrost wskaźnika utraty specjalistów i ekspertów, realizacja programów PDO oraz outplacementu, przygotowanie organizacji do procesu zmiany
  • Zdarzenia krytyczne, strajki, odejście od pracy, wypadki w pracy, śmierć pracownika, aresztowania pracownika, nałogi niedopuszczające do pracy, kradzieże w firmie, zdarzenia losowe
  • Reakcje na niezadowolenie pracowników, trudne rozmowy z pracownikami, mediacje wewnątrzorganizacyjne, mobbing, molestowanie, dyskryminacja, niedozwolone prawem zdarzenia wewnątrzfirmowe
  • Neutralizowanie efektów nieskutecznych aktywności wdrożeniowych (nieudane, przerwane wdrożenia, niewłaściwi dostawcy, nieadekwatne do potrzeb organizacji aktywności osób trzecich/usług dostawców, reagowanie po krytycznych sytuacjach, stabilizowanie zmiany w ujęciu pozytywnych wzmocnień
  • Działania i aktywności prognostyczne wynikające z posiadanych zasobów diagnostycznych i otrzymanej wiedzy a mające kluczowy wpływ na perspektywę organizacji
 6. Model rezyliencji w sytuacji krytycznej (problemowej/trudnej/ „wyzwania”)
  • Oosobisty model jednostkowy (pracownik HR – szef/członek zespołu/ekspert)
  • Zespołowy model wypracowany przez dział HR/grupę ekspercką „pierwszego reagowania”
  • Systemowy model wypracowany dla działu/jednostki/organizacji
  • Uzyskiwanie masy krytycznej poprzez aktywne wprowadzanie innowacji i/lub wniosków po zdarzeniach krytycznych

DZIEŃ II:

 

 1. HR jako inicjator zmian , procesów, aktywności w organizacji
  • Kryteria doboru współpracowników, dostawców w outsourcingu
  • Jakość łańcucha dostaw w procesie doskonalenia Kapitału ludzkiego
  • Etyka wartości i standardy współpracy z dostawcami w obszarze HR
  • Rodzaje dostawców wsparcia HR i rekomendacje w kwestii standaryzowania współpracy
   • Szkoleniowcy, Coachowie, „Rozwojowcy” (Kapitał ludzki)
   • Konsultanci, Eksperci, Wdrożeniowcy (procesy, zmiany, restrukturyzacje, wdrożenia)
   • Dostawcy usług ( systemy, narzędzia, benefity)
   • Agencje zatrudnienia
   • Audytorzy
  • Konsekwencje dla HR trafionych i nietrafionych wyborów dostawców usług współpracujących
 2. Role członków zespołu HR najczęściej wyróżniane w procesach wsparcia organizacyjnego
  • Koordynator procesów
  • Inicjator aktywności, procesów, działań organizacyjnych
  • Negocjator (wewnątrzorganizacyjny, zewnątrzorganizacyjny)
  • Facylitator
  • Moderator
  • Mediator
  • Arbiter
  • Rzecznik pracowników
  • Centrum wiedzy (obszarowej, organizacyjnej, funkcjonalnej)
  • Doradca (Zarządu, Kadry menadżerskiej, grup pracowniczych, pracowników)
  • Diagnosta
  • Integrator usług wspierających Kapitał ludzki
 • Oczekiwania organizacyjne odnośnie wskazanej roli
 • Rekomendacje przyjęcia i wypełniania roli w organizacji
 • Standaryzacje aktywności wskazanej roli i przypisanie jej właściwemu stanowisku
 • Siatka kompetencji użyteczna w wypełnianiu funkcji personalnej w układzie ról
 • Profilowanie kompetencyjne w układzie ról
 • Rozwijanie poszczególnych kompetencji optymalizujących skuteczne wypełnianie roli
 • Kluczowe czynniki sukcesu zbudowania profesjonalizacji funkcji personalnej w obszarze „multi-ról”
 • Wyzwania i ograniczenia oraz konsekwencje niewłaściwego doboru roli do osoby
 1. Typy konfliktów w miejscu pracy
  • Przyczyny, źródła i definicje konfliktów, sytuacji konfliktowych w organizacjach
  • Metody rozwiązywania konfliktów
  • Rodzaje i funkcje konfliktów w organizacjach
  • Style zarządzania konfliktem
  • Profilaktyka konfliktów
  • Planowanie kryzysowe
  • Niezbędnik kompetencyjny członka zespołu wsparcia (diagnoza i analiza własnych potencjałów w materii sterowania konfliktami organizacyjnymi)
  • Profesjonalizacja roli aktywnej członka zespołu wsparcia w obszarze zarządzania konfliktami
 2. Mediacje jako sposób przeciwdziałania eskalacji konfliktów destrukcyjnych
  • Procedury i przebieg mediacji pracowniczych
  • Rola działu HR w procesie mediacji pracowniczych
  • Wariant wewnątrz organizacyjny
  • Wariant mediacyjnego wsparcia zewnętrznego (zawodowego mediatora)
  • Polityka informacyjna w procesie mediacji pracowniczej
   • Spotkanie informacyjne
   • Spotkanie wstępne
   • Spotkania indywidualne ze stronami
   • Spotkania wspólne
  • Regulacje prawne w mediacjach pracowniczych
  • Rekomendacje dla mediatorów wewnątrzorganizacyjnych (delegowany przedstawiciel HR, „Mąż zaufania, Przedstawiciel pracowników, Mediator wewnątrz organizacyjny)
  • Sposoby wprowadzania standaryzowanych procesów mediacyjnych w środowisko pracy
   • Wariant wewnątrz organizacyjny
   • Wariant zewnątrz organizacyjny (zawodowy mediator)
 3. Diagnozy wewnątrzorganizacyjne, badania satysfakcji i zadowolenia pracowników
  • Źródła wiedzy dla organizacji wynikające z wyników i metodologii badań
  • Interpretacja wyników w przełożeniu na Raport rekomendacji proponowanych zmian w ujęciu cyklu organizacyjnego
  • Dokumentacja Raportu Rekomendacji i taktyki celowego reagowania
   • Perspektywa problemów bieżących
   • Perspektywa problemów odłożonych w czasie
   • Perspektywa problemów potencjalnych (konsekwencje reakcji/braku reakcji)
  • Plany działań – dokumentacja oparta na analizie pogłębionej krytycznych obszarów
  • Wdrożenia programów naprawczych
  • Polityka informacyjna
  • Proces zarządzania (koordynowania) zmianą
  • Ewaluacja i raportowanie do Zarządu
 4. Profesjonalizacja funkcji personalnej – perspektywy wdrożeń w organizacjach (wielkość organizacji, model biznesowy, wielkość budżetu, potencjał zespołu)
 5. Model Centrum usług doradczo – pomocowych dla Kapitału ludzkiego w organizacji
 6. Korzyści wynikające z inwestycji w profesjonalizację służby personalnej (w modelu wsparciowo – pomocowym dla organizacji.
 7. Holilider HR – w kierunku przyszłości – wyzwania i perspektywy zmian

 

Informacje dodatkowe: 

Przy zgłoszeniu większej ilości osób proponujemy atrakcyjne rabaty 
Płatność za udział realizowana jest po odbytym szkoleniu 
W trakcie szkolenia Uczestnik otrzymuje poczęstunek w formie przerw kawowych oraz obiad 
Pomagamy w rezerwacji noclegów 
Program szkolenia wraz z opisem trenera dostępny jest na naszej stronie internetowej www.kompetea.pl

Lokalizacje i terminy

Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjne Golden Floor
16.03.2020 - 17.03.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel Scandic**** Wrocław
07.05.2020 - 08.05.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjne Golden Floor
15.06.2020 - 16.06.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjne Golden Floor
20.08.2020 - 21.08.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel Scandic**** Wrocław
17.09.2020 - 18.09.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjne Golden Floor
26.10.2020 - 27.10.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel Scandic**** Wrocław
07.12.2020 - 08.12.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)

Pozostałe szkolenia firmy

Strategiczne zarządzanie szkoleniami i rozwojem pracowników w organizacji
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
04.11.2020 - 06.11.2020
2 952,00 zł (2 400,00 netto)
oferta promowana
HR Business Partner – zarządzanie coachingowe
Kompetea
Hotel Scandic**** Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
07.10.2020 - 09.10.2020
2 201,70 zł (1 790,00 netto)
Profesjonalne zarządzanie wynagrodzeniami - trzydniowe warsztaty
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
07.10.2020 - 09.10.2020
2 952,00 zł (2 400,00 netto)
HR Business Partner – współpraca z menedżerami i pracownikami na rzecz sukcesu firmy
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
14.10.2020 - 16.10.2020
2 201,70 zł (1 790,00 netto)
Onboarding – program adaptacji pracowniczej *HR Premium*
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
19.11.2020 - 20.11.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Profilaktyka systemowa i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu–warsztat dla kadr zarządzających zespołami pracowniczymi
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
12.10.2020 - 13.10.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Opisy stanowisk pracy *HR Premium*
Kompetea
Hotel Scandic**** Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
16.11.2020 - 17.11.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Wartościowanie stanowisk pracy i jego wykorzystanie do kształtowania polityki płacowej organizacji *HR PREMIUM*
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
01.10.2020 - 02.10.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Zarządzanie talentami w organizacji *HR Premium*
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
22.10.2020 - 23.10.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)

Polecane szkolenia

Etyka w biznesie
Modus Vivendi. Etyka w Biznesie
do ustalenia, Szczecin, zachodniopomorskie
18.11.2020 - 18.11.2020
1 500,00 zł (1 219,51 netto)
Coaching w zarządzaniu
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
19.10.2020 - 20.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Mentoring czyli przekazywanie wiedzy poprzez siłę autorytetu
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
05.10.2020 - 06.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Motywowanie pracowników i współpracowników
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
22.10.2020 - 23.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Feedback - przekazywanie informacji zwrotnej
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
26.10.2020 - 27.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Leadership świadome przywództwo
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
08.10.2020 - 09.10.2020
1 300,00 zł (1 056,91 netto)
Zarządzanie zmianą - dobra strategia i współpraca z ludźmi - w poszukiwaniu porządku
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
05.10.2020 - 06.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie pracownikami i współpracownikami w praktyce
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
19.10.2020 - 20.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie produktywnością szkolenie dla kadry zarządzającej niższego szczebla
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
08.10.2020 - 09.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie dla brygadzistów liderów mistrzów
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
08.10.2020 - 09.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie konfliktem - strategia, opanowanie, ekologiczne rozwiązania
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
14.10.2020 - 15.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Rozmowa rekrutacyjna w praktyce / rozmowa kwalifikacyjna . Technika wywiadu kompetycyjnego.
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
26.10.2020 - 27.10.2020
1 300,00 zł (1 056,91 netto)
Rozmowy okresowe z pracownikami. Rozwojowe rozmowy oceniające
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
16.10.2020 - 16.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie zespołem handlowców - szkolenie zarządzanie zespołem handlowym
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
12.10.2020 - 13.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie działem zakupów prowadzenie projektów zakupowych i negocjacje
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
19.10.2020 - 20.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Excel we wspomaganiu controllingu personalnego z elementami mierników efektywności działu personalnego
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
10.12.2020 - 11.12.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
ITIL4 Foundation Express – szkolenie akredytowane z egzaminem
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Airport Okęcie***, Warszawa, mazowieckie
09.10.2020 - 10.11.2020
2 447,70 zł (1 990,00 netto)
Kierowanie zespołem pracowniczym - Trening kreowania własnego autorytetu i zarządzania personelem
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
09.12.2020 - 11.12.2020
1 810,00 zł (1 471,54 netto)
Komunikacja i praca zespołowa w projekcie
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
26.11.2020 - 27.11.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Metodyka zarządzania projektami badawczymi Six Sigma DMAIC
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
05.10.2020 - 06.10.2020
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Prawo pracy dla kadry kierowniczej
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
27.11.2020 - 27.11.2020
799,50 zł (650,00 netto)
Pracownicze plany kapitałowe oraz prawo pracy aktualny stan i planowane zmiany na 2020 rok
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
22.10.2020 - 22.10.2020
799,50 zł (650,00 netto)
Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
23.10.2020 - 23.10.2020
799,50 zł (650,00 netto)
Standardy pracy kierowniczej. Ograniczanie ryzyka w zarządzaniu
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
07.12.2020 - 08.12.2020
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
TRIZ – podstawy metodologii w oparciu o model Oxford Creativity
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum****, Poznań, wielkopolskie
26.10.2020 - 27.10.2020
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Assessment Center/Development Center – podstawowe zasady efektywnego procesu AC/DC
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
23.11.2020 - 24.11.2020
1 906,50 zł (1 550,00 netto)
Warsztat przygotowujący do pełnienia roli kierowniczej
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
23.11.2020 - 24.11.2020
1 648,20 zł (1 340,00 netto)
Wdrożenie nowego pracownika do organizacji - onboarding
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
22.10.2020 - 23.10.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
22.10.2020 - 23.10.2020
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Zarządzanie projektami dla PRAKTYKÓW
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
21.10.2020 - 23.10.2020
2 263,20 zł (1 840,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe