Szukaj szkolenia

Kodeks postępowania administracyjnego- z uwzględnieniem najnowszych zmian

Kategoria szkolenia: Administracja publiczna
Do ustalenia

Zakres tematyczny szkolenia

 

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu wszechstronne wyjaśnienie mechanizmów rządzących postępowaniem administracyjnymi. Szkolenie pozwoli na wyczerpujące zgłębienie tematyki praktycznego zastosowania procedur administracyjnych (wszczynania postępowań, przeprowadzania postępowań dowodowych, wydawania orzeczeń rozstrzygających merytorycznie w sprawie oraz proceduralnych jak również zastosowania trybów nadzwyczajnych), a tym samym na uniknięcie błędów mogących skutkować eliminacją z obrotu prawnego orzeczenia.

 

Ramowy program szkolenia

I dzień:

 

1. Zasady ogólne i ich praktyczne znaczenie (charakterystyka, najczęstsze uchybienia w   praktyce organów stosujących prawo administracyjne, orzeczenia sądów administracyjnych wydane w sprawach o naruszenie zasad ogólnych); regulacja art.14- zasada pisemności postępowania administracyjnego ( dokument elektroniczny, formularze elektroniczne).- 45 min

2.Organy i ich właściwość.- 15 min

3.Wyłączenie organu i jego pracowników z uwzględnieniem orzeczenia II OSK 170/09 - Wyrok NSA z 2009-04-20- 15 min

4.Strona postępowania, udział pełnomocnika i przedstawiciela ustawowego i statutowego- nowe brzmienie art.33 Kpa ( z uwzględnieniem regulacji ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji o przyznanie płatności.) .- 30 min

5. Zasady załatwiania spraw, doręczenia, wezwania (z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; np: dokument elektroniczny zasady doręczania art. 39; art.46- potwierdzenie doręczenia, art. 61 wszczynanie postępowania, art. 63 § 1 i § 3a- podanie wnoszone kanałami elektronicznymi doręczenia zastępcze w świetle kpa, e-awizo, ).-45 min

6. Postępowanie reklamacyjne w świetle regulacji art. 92 Prawa Pocztowego a Kodeks postępowania administracyjnego- 30 min.

7.Terminy procesowe oraz materialno-prawne, prekluzja, charakterystyka terminów procesowych oraz materialno-prawnych, definicja, skutki uchybienia, instytucja przywracania uchybionych terminów, metodologia wnioskowania o charakterze danego terminu /z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne min. Art. 57- obliczanie terminów dokumentu wniesionego  formie elektronicznej/.- 30 min

8. Regulacja art.54 kpa-nowa forma wezwań.- 30 min.

9. Postępowanie dowodowe, zasady udostępniania akt stronom, dowodowe zasady ogólne postępowania, cel oraz przebieg postępowania wyjaśniającego, cel postępowania dowodowego, ocena materiału dowodowego, rozprawa administracyjna, cel, przebieg, praktyczne zastosowanie w świetle nowej regulacji art.76a Kpa, ograniczenie prawa do żądania przez organ administracji publicznej zaświadczenia (art.220 kpa).- 60 min

 

II dzień

 

1. Decyzja jako akt dyspozycji władczej organu administracji publicznej ( warsztaty w zakresie pisania orzeczeń administracyjnych).- 60 min

2. Postanowienie jako akt procesowy dotyczący kwestii wynikających w toku postępowania oraz akt rozstrzygający merytorycznie (warsztaty formułowania postanowień procesowych, merytorycznych).- 60 min

3. Zwykłe środki zaskarżenia :

-odwołanie

-zażalenie

-samokontrola organu -60 min

4.Nadzwyczajne sposoby wzruszenia aktów decyzyjnych organu :

-wznowienie postępowania,

-uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności aktu,

-wygaśnięcie.-  30 min.

5.  Postępowanie w sprawie skarg i wniosków (wzory skarg, wzory wniosków, wzory odpowiedzi na skargi wydawane w ramach KPA).- 30 min

6. Koszty postępowania, zasady naliczania i egzekwowania kosztów postępowania administracyjnego, odszkodowania na podstawie regulacji art. 89  Prawa Pocztowego.- 30 min.

7. Sądowa kontrola orzeczeń wydawanych w ramach postępowania administracyjnego - cel oraz przedmiot postępowania sądowo-administracyjnego, obowiązki organu II instancji w postępowaniu sądowo-administracyjnym, uprawnienia Skarżącego (wzory skarg i odpowiedzi na skargi, warsztaty formułowania odpowiedzi na skargi)-30 min

8. Warsztaty- pisanie przykładowych orzeczeń ( decyzji, decyzji o umorzeniu postępowania, postanowień o odmowie wszczęcia postępowania, pism o pozostawieniu sprawy bez rozpoznania, wezwań, omówienie zasad sporządzania prawidłowych protokołów i adnotacji służbowych ze szczególnym podkreśleniem różnic pomiędzy wskazanymi dokumentami, omówienie przykładowych metryk spraw prowadzonych w postępowaniu administracyjnym).  Warsztaty zaplanowane są na dzień drugi spotkania  60 min

 

Informacja o prelegencie

Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1999 r. ukończyła aplikację administracyjną. Wykładowca przedmiotów prawniczych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, współpracownik licznych firm szkoleniowych, certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem z powodzeniem szkolący pracowników: ministerstw (m.in. Ministerstwo Budownictwa), organów kontroli finansowej, UOKiK urzędów wojewódzkich, urzędów miast i gmin, starostw, jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, urzędów i izb skarbowych, radców prawnych, komorników sądowych. Tylko w ubiegłym półroczu w ramach szkoleń unijnych przeszkoliła około 4 000 słuchaczy. Stały trener Najwyższej Izby Kontroli. Autor licznych publikacji poświęconych zagadnieniom samorządu. Współpracownik Wydawnictw prawniczych takich jak Pro-Lex, Infor i Beck. Swe szkoleniowe zainteresowania poświęca głównie egzekucji administracyjnej, postępowaniom administracyjnym i podatkowym, finansom publicznym oraz ochronie danych osobowych i dostępowi do informacji publicznej. Z racji zatrudnienia w administracji podatkowej w praktyce zajmuje się zagadnieniami egzekucji administracyjnej, postępowaniami administracyjnymi i podatkowymi, procedurami kontroli zarządczej oraz zagadnieniami odpowiedzialności za naruszenia finansów publicznych.

Grupa docelowa

Niniejsze szkolenie adresowane jest  pracowników organów administracji publicznej stosujących w swej pracy regulacje kodeksu postępowania administracyjnego.

Certyfikaty

Certyfikat ukończenia szkolenia.Certyfikat ukończenia szkolenia.

Metodologia

Formuła szkolenia oparta jest w głównej mierze na ćwiczeniach, praktycznych przykładach, warsztatach realizowanych w toku wykładu.

Informacje dodatkowe

Przedstawione szkolenie ma formę szkolenia zamkniętego (wewnętrznego), które jest organizowane w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli interesuje Państwa wzięcie udziału w szkoleniu otwartym z tego zakresu (szkolenia otwarte odbywają się Gdańsku) prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: ewa.kaszynska@adept.info.pl. Więcej informacji na temat szkoleń zamkniętych uzyskać można na http://adept.info.pl/szkolenia-zamkniete#header.

Lokalizacje

do uzgodnienia woj.
do uzgodnienia
darmowe
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Studium wykonalności - analiza finansowa i ekonomiczna
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Tworzenie projektów współfinansowanych z EFS – warsztaty praktyczne
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Współpraca partnerska na rzecz społeczności lokalnych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Profilowanie klientów Powiatowego Urzędu Pracy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kontrakt socjalny
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Praca socjalna z rodziną problemową
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Podatek od środków transportowych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Spółdzielnie mieszkaniowe wspólnoty na tle egzekucji administracyjnej opłaty śmieciowej
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Postępowanie administracyjne w praktyce pomocy społecznej
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Wykorzystanie możliwości ePUAP – elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Metryka sprawy jako obligatoryjny element akt sprawy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Asystenci rodziny
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Współpraca służb i instytucji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Fundusze Sołeckie w praktyce
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kontrakt socjalny
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
E – administracja wszystko o EZD
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Postępowanie administracyjne w pracy dyrektora szkoły/placówki oświatowej
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia

Polecane szkolenia

Poprawność językowa pism urzędowych
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
480,00 zł (390,24 netto)
Zastosowanie Excela w controllingu
Akademia Biznesu MDDP
Do ustalenia
1 190,00 zł (967,48 netto)
Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w oświacie w świetle znowelizowanych przepisów prawa
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
590,00 zł (479,67 netto)
Finanse dla asystentek
HIGH5 Training Group
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Recepcja jako wizytówka firmy
HIGH5 Training Group
Do ustalenia
990,00 zł (804,88 netto)
Komunikacja wewnętrzna w służbie urzędu
HIGH5 Training Group
Do ustalenia
890,00 zł (723,58 netto)
Profesjonalny sekretariat w urzędzie
HIGH5 Training Group
Do ustalenia
990,00 zł (804,88 netto)
Rozliczanie projektów w ramach POIG 2007 – 2013
HIGH5 Training Group
Do ustalenia
1 190,00 zł (967,48 netto)
Zarządzanie projektami z wykorzystaniem metodyki PCM
HIGH5 Training Group
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)
Studium wykonalności - analiza finansowa i ekonomiczna
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Tworzenie projektów współfinansowanych z EFS – warsztaty praktyczne
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Współpraca partnerska na rzecz społeczności lokalnych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
VAT 2014 – rewolucyjne zmiany w rozliczeniach podatku w jednostkach samorządowych
Kompetea
Do ustalenia
590,00 zł (479,67 netto)
Profilowanie klientów Powiatowego Urzędu Pracy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kontrakt socjalny
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Praca socjalna z rodziną problemową
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Podatek od środków transportowych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Komunikacja wewnętrzna w służbie urzędu
HIGH5 Training Group
Do ustalenia
890,00 zł (723,58 netto)
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Spółdzielnie mieszkaniowe wspólnoty na tle egzekucji administracyjnej opłaty śmieciowej
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Postępowanie administracyjne w praktyce pomocy społecznej
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Wykorzystanie możliwości ePUAP – elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Metryka sprawy jako obligatoryjny element akt sprawy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe