Szukaj szkolenia

Kurs Głównego Księgowego z rozbudowanymi zajęciami komputerowymi

Kategoria szkolenia: Rachunkowość/księgowość
online
2 816,70 zł (2 290,00 netto)
 • Opcje szkoleniamożliwość dofinansowania

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

 

Szkolenie prowadzone będzie w formie online oraz stacjonarnie. Dla chętnych 5 dni zajęć odbędzie się w formie stacjonarnej w Warszawie z bezpośrednią transmisją online dla osób, które nie będą zainteresowane udziałem stacjonarnym. Zajęcia będą transmitowane ze szkolenia, które będzie odbywało się w czasie rzeczywistym w Warszawie z możliwością bezpośredniego kontaktu z wykładowcami.

 

Nie potrzeba do tego żadnych skomplikowanych urządzeń. Wystarczy komputer z głośnikami lub smartfon.

 

123 godz. – 13 dni po 9,5 godziny lekcyjnych tj. 7 zegarowych,
wtorki w godz. 9.30-16.30.

 

Jedyny taki kurs – minimum teorii a dużo praktyki, ćwiczenia i przykłady prezentowane są w programie księgowym ewidencjonując przykłady dokumentów.

 

Maksimum praktyki – praca przy komputerze w programie finansowo księgowym to aż 50 godzin – definicje i teoria rachunkowości prezentowana są na przykładach i faktycznych dokumentach ewidencjonowanych bezpośrednio w programie księgowym.

 

Maksimum praktyki – minimum teorii.

 

     Kurs kompleksowo przygotuje Słuchacza do wykonywania zawodu Głównego Księgowego (kod zawodu 121101), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014 r., poz. 1145). Po ukończeniu kursu Uczestnicy otrzymują certyfikat na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Program i terminy kursu.

 1. Normy prawne prowadzenia ksiąg rachunkowych – ustawa o rachunkowości, KSR, MSR, MSSF
  1 dzień – 22 marca 2022 r.
  1. Akty prawne regulujące prowadzenia ksiąg rachunkowych
  2. Funkcje rachunkowości
  3. Zadania i odpowiedzialność głównego księgowego
  4. Okres przechowywania ksiąg i archiwizacja danych
  5. Dokumenty księgowe
  6. Nadrzędne zasady rachunkowości
  7. Polityka rachunkowości
  8. Ewidencja księgowa
  9. Zakres stosowanych uproszczeń w ewidencji księgowej i prezentacji w sprawozdaniu finansowym dla jednostek mikro, małych oraz niepodlegających badaniu
  10. Aktywa i pasywa jednostki – ogólne zasady ewidencji księgowej, wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym
  11. Przychody i koszty w procesach księgowych – zasady ewidencji i prezentacja w sprawozdaniu
 2. Prawo podatkowe dla głównego księgowego – część szczegółowa
  4 dni –  29 marca , 5, 12, 19 kwietnia 2022 r.
  1. Organizacja, zadania i kompetencje Administracji Podatkowej
  2. Zasady opodatkowania PIT – część zaawansowana i szczegółowa
  3. Zasady opodatkowania CIT – część zaawansowana i szczegółowa
  4. Transakcje między podmiotami powiązanymi
  5. VAT – rejestracja, faktury, obowiązek podatkowy, prawo do odliczenia, rejestry, deklaracje, WNT, WDT, import, export, import usług, faktury walutowe, sprzedaż zwolniona i opodatkowana – problemy i przykłady
  6. Zasady składania korekt deklaracji i zeznań podatkowych
  7. Ordynacja podatkowa – prawa i obowiązki podatnika
  8. Kontrola podatkowa i skarbowa, postępowanie podatkowe – jak zachować się podczas kontroli
  9. Odpowiedzialność karna
  10. Podatek od czynności cywilno-prawnych – PCC
  11. Podatki lokalne w działalności gospodarczej – podatek od nieruchomości, od środków transportu, rolny, leśny i inne
  12. Podatek u źródła
  13. Raportowanie schematów podatkowych
 3. Prawo pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
  2 dni – 26 kwietnia 2022 r.
  1. Zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
  2. Umowy cywilno-prawne
  3. Akta osobowe
  4. Zasady zgłoszeń do ubezpieczeń
  5. Zasady odprowadzania składek ZUS z tytułu umów o pracę i umów cywilno-prawnych
  6. Czas pracy i składniki wynagrodzenie
  7. Ogólne zasady naliczania świadczeń z tytułu choroby
 4. Ewidencja księgowa poszczególnych składników
  6 dni – 10, 17, 24, 31 maja, 7, 14 czerwca 2022 r.
  1. Środki trwałe i wartości nie materialne i prawne
   • zasady ustalania wartości początkowej,
   • zasady amortyzacji dla celów podatkowych i rachunkowych
   • remont i modernizacja środków trwałych
   • zasady amortyzacji dla celów rachunkowych i podatkowych
   • sprzedaż i likwidacja
   • przeszacowanie wartości środków trwałych
   • przykład ustalenia wartości początkowej, ewidencji księgowej oraz prezentacja w sprawozdaniu
  2. Środki trwałe w budowie
   • pojęcie
   • zasady wyceny
   • przyjęcie środka trwałego do użytkowania
  3. Leasing w ewidencji księgowej
   • regulacje w prawie cywilnym – leasing operacyjny, finansowy, zwrotny
   • prawo podatkowe w zakresie leasingu
   • ewidencja księgowa i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
   • przykład ewidencji księgowej leasingu operacyjnego i finansowego
  4. Inwestycje – długo i krótko terminowe
   • zasady wyceny,
   • wpływ na wynik finansowy,
   • wartość godziwa a wartość historyczna inwestycji
   • ewidencja księgowa i prezentacja w bilansie inwestycji
  5. Obrót towarami, materiałami oraz sprzedaż produktów
   • zasady wyceny – cena zakupu a cena nabycia, wartość wytworzenia, stałe ceny ewidencyjne
   • wycena rozchodu zapasów
   • zasady wyceny w przykładach
  6. Rozrachunki w tym wyrażone w walucie obcej
   • rozrachunki długo i krótkoterminowe – zasady ewidencji i prezentacji w sprawozdaniu finansowym
   • zasady wyceny dla celów bilansowych poszczególnych grup rozrachunków
   • kurs przyjęty do wyceny rozrachunków w przypadku rozrachunków wyrażonych w walucie obcej
   • różnice kursowe dodatnie i ujemne w prawie bilansowym i podatkowym
   • wycena rozrachunków wyrażonych w walucie obcej w prezentacji bilansu
   • przykład wyceny, ewidencji oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym obrotu krajowego wyrażonego w walucie, WNT, WDT, importu oraz exportu – praca na dokumentach
  7. Trwała utrata aktywów
   • moment ujęcia w księgach utraty wartości poszczególnych składaków aktywów
   • wpływ na wycenę bilansową
   • wpływ utraty wartości na wynik finansowy oraz podstawę opodatkowania
   • case study ustalenia i wyceny utraty wartości aktywów
  8. Odpisy aktualizujące należności
   • moment ujęcia w księgach odpisu
   • wpływ na wycenę bilansową
   • zasady ujęcia w wyniku finansowym i podstawie opodatkowania
   • proces ustalenia i ewidencja księgowa odpisu aktualizującego należności na przykładzie
  9. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe
   • istota RMK
   • istota rozliczeń międzyokresowych przychodów
   • czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe
   • zasady i metody tworzenia rezerw
   • przykład ewidencji księgowej
   • ustalenia rezerwy oraz rozliczeń międzyokresowych na przykładach
  10. Wybór rachunku zysków i strat
   • zasady jakimi należy kierować się przy wyborze rachunku zysków i strat
   • zasady sporządzania rachunku zysków i strat w wersji porównawczej
   • zasady sporządzania rachunku zysków i strat w wersji kalkulacyjnej
   • ewidencja kosztów w zakresie układu rodzajowego, kalkulacyjnego oraz pełna ewidencja kosztów
   • zmiana stanu produktów
  11. Zasady ewidencji działalności handlowej
  12. Zasady ewidencji działalności usługowej i produkcyjnej
  13. Rachunek kosztów i kalkulacja cen
  14. Odroczony podatek dochodowy
   • istota kalkulacji odroczonego CIT
   • różnice stałe i przejściowe
   • kalkulacja, ewidencja i prezentacja w bilansie – przykład
  15. Inwentaryzacja
   • metody inwentaryzacji
   • terminy inwentaryzacji
   • zasady rzetelnie prowadzonej inwentaryzacji
   • ewidencja księgowa
  16. Sprawozdanie finansowe
   • Bilans
   • Rachunek zysków i strat metodą porównawczą i kalkulacyjną
   • Rachunek przepływów pieniężnych
   • Informacja dodatkowa
   • uproszczenia w sprawozdawczości
   • zdarzenia po dniu bilansowym
   • analiza i weryfikacja kont
   • sporządzanie sprawozdania finansowego
  17. Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa
   • analiza pionowa i pozioma bilansu i rachunku zysków i strat
   • analiza wskaźnikowa
   • interpretacja wyników analizy
  18. Płace
   • zasady naliczania płac
   • ewidencja księgowa płac
   • kartoteki wynagrodzeń oraz informacje składne do urzędu skarbowego oraz ZUS
   • podróże służbowe pracowników

Wykłady prowadzą:

 

Witold Modzelewski ? Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 27 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 23 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 17 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 37 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.
W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa ? www.isp-modzelewski.pl ? Serwis Doradztwa Podatkowego.

 

Jacek Pyssa ? radca prawny, Dyrektor Departamentu Prawnego oraz Podatku Dochodowego od osób Prawnych. Jest autorem i współautorem książek i publikacji w zakresie prawa podatkowego, w tym zwłaszcza podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, kodeksu karnego skarbowego oraz kontroli skarbowej. Jako współpracownik naukowy prowadzi zajęcia na Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej karierze przeprowadził ponad 800 szkoleń z zakresu prawa podatkowego. Kształci przyszłych doradców podatkowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, międzynarodowego prawa podatkowego oraz Kodeksu karnego skarbowego.

 

Mariusz Unisk ? Prawnik, doradca podatkowy nr wpisu 09921, Dyrektor Generalny ds. Doradztwa Podatkowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego UW. Specjalizacja ? podatek od towarów i usług, podatki dochodowe, PCC, podatki i opłaty lokalne.
Kieruje i koordynuje pracą multidycyplinarnych Zespołów powoływanych do kompleksowej optymalizacji podatkowej. Jest autorem i współautorem wielu publikacji książkowych na tematy podatkowe, w szczególności ?Komentarza do podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości? oraz „Komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług” jest także autorem wielu specjalistycznych artykułów na tematy podatkowe. Uznany wykładowca tematyki podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług, Ordynacji podatkowej i podatków i opłat lokalnych. Stały wykładowca Studium dla Doradców Podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatków lokalnych. W swojej karierze przeprowadził ponad 500 szkoleń z zakresu prawa podatkowego.

 

dr Mariusz Sokołek ? praktyk i teoretyk rachunkowości, Kierownik i Adiunkt Katedry Rachunkowości, doktor nauk ekonomicznych, autor wielu artykułów i publikacji naukowych z rachunkowości i podatków, certyfikowany księgowy ? Certyfikat Ministra Finansów, właściciel Kancelarii Księgowej, główny księgowy. Stały współpracownik Instytutu Studiów Podatkowych w zakresie prowadzonych szkoleń i kursów. Dzięki wykształceniu i pracy naukowej na Uczelniach i jednoczesnej pracy zawodowej jako księgowy potrafi połączyć i w odpowiedni sposób przekazać wiedzę, a przede wszystkim nauczyć rachunkowości. Jego zajęcia mają scricte nastawienie praktyczne, ale przy gruntownej wiedzy teoretycznej. Kształci w Instytucie przyszłych doradców podatkowych oraz prowadzi szkolenia z zakresu przygotowania sprawozdań finansowych.

 

Marek Zagórski ? absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikant adwokacki. Od ponad 5 lat jest pracownikiem Instytutu Studiów Podatkowych. Odpowiedzialny jest za sporządzanie opinii prawno-podatkowych, pism procesowych, a także projektów aktów prawnych.
Współautor publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. komentarza do ustawy o podatku akcyzowym, oraz komentarza do dyrektywy 2006/112/WE Autor licznych artykułów o tematyce prawnopodatkowej w Biuletynie Instytutu Studiów Podatkowych, a także Dzienniku Gazecie Prawnej i na portalu infor.pl.

 

Anna Stokłosa LL.M. ? radca prawny. Specjalista prawa pracy i prawa informacji, w szczególności ochrony danych osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz The Catholic University of America (Waszyngton, USA). Obecnie doktorantka w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia oraz ochrony danych osobowych w zakresie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Szkoliła takie jednostki jak Urząd Miasta Stołecznego Warszawy wraz ze wszystkimi Urzędami Dzielnic, Radnych m. st. Warszawy, Dzielnicowe Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy, Teatr Powszechny, Teatr Studio czy Muzeum Karykatury oraz przeprowadziła ponad 70 szkoleń zamkniętych i otwartych z tematyki RODO dedykowanych przedsiębiorcom. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach kontrolnych i sądowych.

 

Krystian Łatka? prawnik, doradca podatkowy, wykładowca i konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych, specjalizujący się w podatku od towarów i usług oraz obsłudze sporów podatkowych. Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca na Studium dla Doradców i Ekspertów Podatkowych. Uczestnik wielu projektów szkoleniowych dla największych przedsiębiorstw działających na polskim rynku. Autor artykułów i współautor książek o tematyce podatkowej, w tym kolejnych wydań komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług.

TERMIN, MIEJSCE:

 

27 września – 20 grudnia 2022 r. w godz. 9.30-16.30, zajęcia w formie online z bezpośrednim kontaktem z wykładowcami

CENA:

 

Cena za uczestnictwo wynosi 2290 zł wraz z materiałami.
Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena wynosi 2090 zł wraz z materiałami.

 

Dla osób fizycznych istnieje możliwość płatności w dwóch ratach.

 

Uwaga! Możliwość dofinansowania

Szanowni Państwo,

 

Instytut Studiów Podatkowych należy do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Dzięki temu obecnie w naszej ofercie jest wiele profesjonalnych szkoleń, na które możecie Państwo otrzymać dofinansowanie z Funduszy Europejskich aż do 80% wartości szkolenia.

Dofinansowanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Niestety z dofinansowania nie mogą skorzystać podmioty z województwa mazowieckiego i pomorskiego.

 

 


Oto 6 kroków na ścieżce do dofinansowania:

 1. Znajdź odpowiednie do swoich potrzeb szkolenie w Bazie Usług Rozwojowych – link
 2. Skontaktuj się z Operatorem odpowiednim dla Twojej lokalizacji – link
 3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie operatora
 4. Podpisz umowę z operatorem
 5. Zarejestruj się i skorzystaj ze szkolenia poprzez Bazę Usług Rozwojowych
 6. Otrzymaj refundację poniesionych kosztów szkolenia.

 

Z pozdrowieniami

Dział Szkoleń

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.

szkolenia@isp-modzelewski.pl

22 517 30 90

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Lokalizacje i terminy

online
27.09.2022 - 20.12.2022
2 290,00 zł (2 290,00 netto)

Trenerzy biorący udział

Polecane szkolenia

10% rabatu Zarządzanie katalogiem usług i finansami IT
eduFuturo
Do ustalenia
2 447,70 zł (1 990,00 netto)
5% rabatu Ceny transferowe-dokumentowanie transakcji z podmiotami powiązanymi 2017-2020.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
Dotacje organizatora w księgach instytucji kultury - problematyczne kwestie
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
5% rabatu Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
ACC Training and Consulting Group
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
5% rabatu Specjalista do spraw finansów publicznych (3 dni)
ACC Training and Consulting Group
Do ustalenia
2 078,70 zł (1 690,00 netto)
5% rabatu Budżet zadaniowy w sektorze publicznym
ACC Training and Consulting Group
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
5% rabatu Finanse publiczne w praktyce. Zasady gospodarki finansowej - dyscyplina finansów publicznych - kontrola zarządcza
ACC Training and Consulting Group
Do ustalenia
2 078,70 zł (1 690,00 netto)
PROGRAM PŁATNIK krok po kroku - 2-dniowe warsztaty komputerowe. Certyfikowane szkolenie online.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
5% rabatu Cash Flow. 2-dniowe warsztaty komputerowe Excel z rachunku przepływów pieniężnych na bazie KSR nr 1.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Excel dla działów księgowych i analityków finansowych
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 217,70 zł (990,00 netto)
5% rabatu Naliczanie wynagrodzeń w praktyce -2-dniowe warsztaty i konsultacje.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 340,70 zł (1 090,00 netto)
PODATEK VAT I FAKTUROWANIE - profesjonalne szkolenie online 3 dni
VR Training
Do ustalenia
599,00 zł (486,99 netto)
SLIM VAT - OSTATNIE ZMIANY - PODATEK VAT I FAKTUROWANIE - profesjonalne szkolenie online 3 dni
VR Training
Do ustalenia
599,00 zł (486,99 netto)
SLIM VAT - OSTATNIE ZMIANY - PODATEK VAT I FAKTUROWANIE - profesjonalne szkolenie online 3 dni
VR Training
Do ustalenia
998,00 zł (811,38 netto)
5% rabatu Polski Ład 2022 - najważniejsze zmiany dotyczące rozliczania listy płac oraz świadczeń chorobowych.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
5% rabatu Finanse publiczne w praktyce. Zasady gospodarki finansowej - dyscyplina finansów publicznych - kontrola zarządcza
ACC Training and Consulting Group
Do ustalenia
2 078,70 zł (1 690,00 netto)
Korzystanie z utworów w oparciu o licencje - negocjowane, stockowe, open source, creative commons.
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
836,40 zł (680,00 netto)
Inwentaryzacja w jednostkach sfery finansów publicznych
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
713,40 zł (580,00 netto)
Podatek VAT w instytucjach kultury.
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
713,40 zł (580,00 netto)
Zamknięcie roku budżetowego 2022 w instytucjach kultury
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
713,40 zł (580,00 netto)
5% rabatu Dotacje ze środków publicznych - udzielanie, wykorzystywanie, rozliczanie i kontrola wykorzystania - warsztaty (2 dni)
ACC Training and Consulting Group
Do ustalenia
1 402,20 zł (1 140,00 netto)
Opodatkowanie i oskładkowanie honorariów wypłacanych twórcom i artystom wykonawcom, w tym warunki stosowania 50% k.u.p.
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
836,40 zł (680,00 netto)
Stosowanie i rozliczanie 50% kup w umowach o dzieło, zlecenia, o świadczenie usług i o pracę. Przykłady i objaśnienia.
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
836,40 zł (680,00 netto)
Prawidłowe stosowanie umów o dzieło i zlecenia, ich opodatkowanie, oskładkowanie i rozliczanie z zastosowaniem 50% kup
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
836,40 zł (680,00 netto)
2% rabatu Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion
Do ustalenia
811,80 zł (660,00 netto)
2% rabatu Zarządzanie kosztami i budżetowanie- warsztaty wspierające podejmowanie decyzji finansowych
Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion
Do ustalenia
1 107,00 zł (900,00 netto)
2% rabatu Finanse dla niefinansistów ( jak rozmawiać z księgową )
Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion
Do ustalenia
824,10 zł (670,00 netto)
2% rabatu FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW - praktyczne aspekty finansowe dla niefinansistów- KURS (30 h)
Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion
Do ustalenia
1 648,20 zł (1 340,00 netto)
5% rabatu Finanse publiczne w praktyce. Zasady gospodarki finansowej - dyscyplina finansów publicznych - kontrola zarządcza
ACC Training and Consulting Group
Do ustalenia
2 078,70 zł (1 690,00 netto)
2% rabatu Budżetowanie i kontrola kosztów, czyli efektywne planowanie finansowe
Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion
Do ustalenia
824,10 zł (670,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe