Szukaj szkolenia

Szkolenie archiwalne
Szkolenie archiwalne

Kurs Przygotowawczy dla Ekspertów, Księgowych i Doradców Podatkowych

Kategoria szkolenia: Rachunkowość/księgowość
Warszawa, Warszawa, mazowieckie
19.10.2019 - 29.03.2020
4 290,00 zł (3 487,80 netto)
 • Opcje szkoleniamożliwość dofinansowania

Kurs Przygotowawczy dla Ekspertów, Księgowych i Doradców Podatkowych

 

We wrześniu 2019 r. rozpocznie się w Sopocie kolejna edycja Kursu dla Ekspertów, Księgowych i Doradców Podatkowych, będącego najstarszym, istniejącym od 1996 roku tego typu przedsięwzięciem dydaktycznym w Polsce.

 

Terminy Zjazdów

Sopot

 • 28-29 września 2019 r.
 • 5-6 października 2019 r.
 • 12-13 października 2019 r.
 • 19-20 października 2019 r.
 • 26-27 października 2019 r.
 • 16-17 listopada 2019 r.
 • 23-24 listopada 2019 r.
 • 30 listopada-1 grudnia 2019 r.
 • 7-8 grudnia 2019 r.
 • 14-15 grudnia 2019 r.
 • 11-12 stycznia 2020 r.
 • 1-2 lutego 2020 r.
 • 22-23 lutego 2020 r.
 • 14-15 marca 2020 r.
Kurs obejmuje aż 168 godzin zajęć!

 

Cel kursu

Celem Kursu jest przekazanie Uczestnikom niezbędnego kompendium wiedzy z zakresu podatków, prawa podatkowego. Doświadczeni Wykładowcy poprowadzą zajęcia zarówno od strony teoretycznej, jak i, dzięki doświadczeniom codziennej pracy zawodowej, od strony praktycznej.

Wykładowcy

Zajęcia są prowadzone w atrakcyjny sposób m.in. dzięki praktycznym umiejętnościom dydaktycznych naszych Wykładowców. Wykładowcami jest od lat grono najwybitniejszych znawców problematyki podatkowej, o wieloletnim doświadczeniu dydaktycznym. Wśród nich są: pracownicy naukowi uczelni warszawskich przede wszystkim: Uniwersytetu Warszawskiego – Wydziału Prawa i Administracji, Szkoły Głównej Handlowej, sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego, specjaliści z resortu finansów oraz pracownicy Instytutu Studiów Podatkowych. 
Kurs ma elitarny charakter. Zajęcia mają głównie formę warsztatów praktycznych, co zapewni Uczestnikom bliski kontakt z Wykładowcą, sprzyjające warunki dydaktyczne oraz możliwość zadawania wykładowcom pytań. Uczestnicy powyższego Kursu mają gwarancję uzyskania najwyższego poziomu prowadzenia zajęć, prezentacji najbardziej aktualnych problemów podatkowych, w tym przygotowania do egzaminu prowadzonego przez Państwową Komisję Egzaminacyjną, a co za tym idzie przygotowania do wypełniania przyszłych obowiązków zawodowych.

Termin

Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele w Sopocie w Hotelu Villa Baltica przy ul. Emillii Plater 1 w soboty w godz. 10.00 - 15.00, w niedziele w godz. 9.00 - 14.00.

 

Inauguracja Kursu w Sopocie odbędzie się w dniu 28 września 2019 r. o godz. 10.00. Zakończenie Kursu przewidziane jest na 15 marca 2020 r.

Koszt uczestnictwa:

 

Koszt uczestnictwa w Kursie wynosi 4290 zł wraz z materiałami. Cena dla osoby rekomendowanej przez Uczestników poprzednich edycji kursu „Kursu dla Ekspertów i Doradców Podatkowych” wynosi 3680 zł. Istnieje możliwość płatności w dwóch ratach: pierwsza rata – w wysokości 2500 zł – płatna do dnia rozpoczęcia Kursu, druga rata płatna w ciągu miesiąca od dnia rozpoczęcia Kursu. Dla osób fizycznych, dokonujących zgłoszenia na Kurs możliwość płatności w pięciu ratach. W przypadku wpłaty dokonanej później niż tydzień przed rozpoczęciem zajęć prosimy Państwa o przedstawienie kopii przelewu przy rejestracji w dniu inauguracji Kursu. Koszt uczestnictwa nie obejmuje zakwaterowania i wyżywienia, które uczestnik musi zapewnić sobie i pokryć we własnym zakresie. Uczestnicy Kursu, w ramach odpłatności za kurs, otrzymają materiały dotyczące głównych problemów związanych z zagadnieniami omawianymi w trakcie zajęć.

 

 

Szczegółowy harmonogram Kursu, wraz z datami poszczególnych wykładów, otrzymają Państwo pięć dni przed zajęciami inauguracyjnymi. Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres: szkolenia@isp-modzelewski.pl lub faksem na numer (22) 517 30 97 lub pocztą na adres Instytutu. Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo pod numerem 601 365 765.

 

 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Program Kursu dla Ekspertów i Doradców Podatkowych: 168 godzin zajęć

Blok I – 6 godzin
Źródła prawa i wykładnia prawa: hierarchia aktów normatywnych, wykładnia Trybunału Konstytucyjnego, uchwały Sądu Najwyższego, rola judykatury sądów powszechnych, interpretacja prawa przez organy podatkowe, metody wykładni i interpretacji prawa – prowadzący: sędzia NSA. (6 godzin)

Blok II – 6 godzin
Analiza podatkowa: omówienie skutków operacji gospodarczych i planowania podatkowego na przykładach zalecanych przez Ministerstwo Finansów – prowadzący: Mirosław Siwiński – doradca podatkowy. (6 godzin)

Blok III – 6 godzin
Podstawy międzynarodowego i wspólnotowego prawa podatkowego: umowy międzynarodowe dotyczące zapobiegania podwójnemu opodatkowania, międzynarodowe konwencje modelowe, rozporządzenia i dyrektywy Unii Europejskiej, przepisy polskiego prawa podatkowego regulujące opodatkowanie dochodów zagranicznych – prowadzący: Jacek Pyssa – dyrektor Departamentu Postępowań Sądowych ISP. (6 godzin)

Blok IV – 78 godzin – materialne prawo podatkowe
Podatek od towarów i usług: podmiot podatku, miejsce płatnika od towarów i usług, zasady rejestracji podatników podatku od towarów i usług, czynności podlegające opodatkowaniu – przedmiot podatku, czynności nie podlegające ustawie, podstawa opodatkowania – obrót, podstawa opodatkowania w imporcie, stawki podatku – stawka podstawowa i stawki preferencyjne, ustalenie zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług, zasady odliczeń i zwrotu różnicy podatku, deklaracje podatku od towarów i usług, korekta deklaracji, obrót wewnątrzwspólnotowy po 1 maja 2004 r. – prowadzący: prof. dr hab. Witold Modzelewski – Prezes ISP (6 godzin); Mariusz Unisk – Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego ISP. (6 godzin);Krystian Łatka – konsultant podatkowy ISP. (6 godzin)

Podatek akcyzowy i oznaczanie wyrobów znakami skarbowymi akcyzy: podatnicy i przedmiot opodatkowania, stawki podatku, zasady określania zobowiązania podatkowego; znaki skarbowe akcyzy – zakres obowiązku i zasady stosowania, deklaracje podatkowe, nowe zasady dotyczące akcyzy od 1 maja 2004 r. – prowadzący: Mirosław Siwiński - doradca podatkowy. (6 godzin)

Podatek dochodowy od osób fizycznych (część I i II): zasady ogólne, podatnicy i płatnicy podatku, przychód i jego źródła, wyłączenia spod opodatkowania, zwolnienia podatkowe, koszty uzyskania przychodów i dochody z innych źródeł niż działalność gospodarcza, podstawa opodatkowania a dochód, ulgi podatkowe, rozliczenia podatkowe – okresowe i roczne, skutki reformy ubezpieczeń społecznego i zdrowotnego – prowadzący: Jerzy Bielawny – wiceprezes ISP. (12 godzin)

Podatek dochodowy od osób fizycznych (część III): działalność gospodarcza i wolne zawody jako źródło przychodów, pojęcia przychodu, kosztów uzyskania i dochodu z działalności gospodarczej, zasady opodatkowania w formach zryczałtowanych, stawki podatkowe, zasady ewidencjonowania, pobór podatku i terminy płatności. – prowadzący: Sławomir Zieleń – doradca podatkowy. (6 godzin)

Podatek dochodowy od osób prawnych (cz. I i II): podatnik i płatnik, przedmiot i podstawa opodatkowania, zwolnienia podatkowe, ulgi i odliczenia. – prowadzący: Jacek Pyssa – dyrektor Departamentu Postępowań Sądowych ISP. (12 godzin)

Podatki i opłaty samorządowe: aktualny system podatków samorządowych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportu), opłaty lokalne, organy podatkowe, kataster fiskalny i podatek katastralny – koncepcja i perspektywy wprowadzenia. – prowadzący: Mariusz Unisk – dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego w ISP. (6 godzin)

Podatki samorządowe cz. II, Podatek o czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn. – prowadzący: Mariusz Unisk – dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego w ISP. (6 godzin)

Zobowiązania podatkowe i Ordynacja podatkowa (część materialnoprawna): podstawowe instytucje części ogólnej prawa podatkowego, obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe, powstawanie i wygasanie zobowiązań podatkowych, zasady odpowiedzialności podatnika, płatnika, inkasenta oraz osób trzecich – prowadzący: sędzia NSA. (12 godzin)

Blok V – 18 godziny
Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji (cz. I, II, III): podstawowe instytucje postępowania podatkowego: odwołania, skargi, skargi kasacyjne, zasady postępowania przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, podstawowe instytucje oraz zasady postępowania egzekucyjnego – prowadzący: Jacek Pyssa – dyrektor Departamentu Prawnego ISP. (18 godzin)

Blok VI – 6 godzin
Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne: podstawowe instytucje prawa celnego, odprawa celna, dopuszczenie towaru na obszar celny, postępowanie celne, podstawa naliczania cła, postępowanie celne, pozycja strony, organy celne – prowadzący: Robert Lubiecki – ekspert w zakresie kodeksu celnego. (6 godzin)

Blok VII – 6 godzin
Prawo dewizowe: podstawowe instytucje prawa dewizowego, wartości dewizowe, obrót dewizowy – ograniczenia i zwolnienia. – prowadzący: praktyk – specjalista z Ministerstwa Finansów. (6 godzin)

Blok VIII – 6 godzin
Prawo karne skarbowe: podstawowe instytucje prawa karnego skarbowego, ustawa karna skarbowa – zagadnienia szczegółowe – prowadzący: Jacek Pyssa – dyrektor Departamentu Prawnego ISP. (6 godzin)

Blok IX – 6 godzin
Organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej i kontrola skarbowa: rządowe organy podatkowe i ich struktura, samorządowe organy podatkowe, kompetencje organów podatkowych, kontrola podatkowa i skarbowa, modyfikacje w pozycji prawnoustrojowej wprowadzone w Ordynacji podatkowej – prowadzący: Jacek Pyssa – dyrektor Departamentu Postępowań Sądowych ISP. (6 godzin)

Blok X – 12 godzin – rachunkowość
Rachunkowość: podstawowe zasady rachunkowości – prowadzący: Mariusz Sokołek - specjalista w zakresie rachunkowości. (6 godzin)

Rachunkowość podatkowa: standardy międzynarodowe, zagadnienia szczegółowe – prowadzący: Mariusz Sokołek - specjalista w zakresie rachunkowości. (6 godzin)

Blok XI – 6 godzin
Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych: zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencja w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych, rejestry sprzedaży i zakupu w podatku od towarów i usług, rejestry w podatku akcyzowym – prowadzący: Sławomir Zieleń – doradca podatkowy. (6 godzin)

Blok XII – 6 godzin
Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa: zasady wpisu na listę doradców podatkowych, prawa i obowiązki doradcy podatkowego, zasady wykonywania zawodu, tworzenie i wdrażanie instrukcji podatkowych, jako nowoczesnej metody zarządzania rozliczeniami podatkowymi - prowadzący: prof. dr hab. Witold Modzelewski – Prezes ISP. (6 godzin)

Blok XIII – 6 godzin – zajęcia dodatkowe
Problematyka przygotowania pism procesowych – prowadzący: sędzia NSA. (6 godzin)

Osoby zainteresowane uzyskaniem tytułu doradcy podatkowego zobowiązane są do złożenia w MF stosownych dokumentów.
 
http://www.mf.gov.pl
 
Numer telefonu do Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego: tel. (22) 694 52 49
Uczestnikom Studium, którzy są zainteresowani noclegami w czasie kursu w Trójmieście polecamy Hotel Villa Baltica, w którym będą odbywały się zajęcia.

Uwaga! Możliwość dofinansowania

Szanowni Państwo,

 

Instytut Studiów Podatkowych należy do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Dzięki temu obecnie w naszej ofercie jest wiele profesjonalnych szkoleń, na które możecie Państwo otrzymać dofinansowanie z Funduszy Europejskich aż do 80% wartości szkolenia.

Dofinansowanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Niestety z dofinansowania nie mogą skorzystać podmioty z województwa mazowieckiego i pomorskiego.

 

W załączeniu wykaz szkoleń na które możecie Państwo uzyskać dofinansowanie.

 


Oto 6 kroków na ścieżce do dofinansowania:

 1. Znajdź odpowiednie do swoich potrzeb szkolenie w Bazie Usług Rozwojowych - link
 2. Skontaktuj się z Operatorem odpowiednim dla Twojej lokalizacji - link
 3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie operatora
 4. Podpisz umowę z operatorem
 5. Zarejestruj się i skorzystaj ze szkolenia poprzez Bazę Usług Rozwojowych
 6. Otrzymaj refundację poniesionych kosztów szkolenia.

Z pozdrowieniami

Dział Szkoleń

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.

szkolenia@isp-modzelewski.pl

22 517 30 90

Lokalizacje i terminy

Sopot woj. pomorskie
Sopot
28.09.2019 - 15.03.2020
4 290,00 zł (3 487,80 netto)
Kraków woj. małopolskie
Kraków
19.10.2019 - 22.03.2020
4 290,00 zł (3 487,80 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Warszawa
19.10.2019 - 29.03.2020
4 290,00 zł (3 487,80 netto)

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.

Instytut Studiów Podatkowych Mod
22
Błąd serwera.

Polecane szkolenia

Zrównoważona Karta Wyników - Balanced Scorecard
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, mazowieckie
20.04.2020 - 21.04.2020
960,00 zł (756,10 netto)
Zarządzanie przez cele
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. Lompy 14, Katowice, śląskie
20.04.2020 - 21.04.2020
880,00 zł (756,10 netto)
Tworzenie strategii rozwoju biznesu
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
hotel TOPAZ, Poznań, wielkopolskie
20.04.2020 - 21.04.2020
960,00 zł (756,10 netto)
5% rabatu Finanse dla niefinansistów
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel***** Radisson Blu, Kraków, małopolskie
18.05.2020 - 19.05.2020
2 189,40 zł (1 780,00 netto)
PIT 2020 - Zerowy podatek dla młodych i obniżenie stawki podatku z 18% do 17%
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Hotel Topaz, Poznań, mazowieckie
11.05.2020 - 11.05.2020
664,20 zł (540,00 netto)
Podatki dla kadry zarządzającej – kluczowe regulacje podatkowe w 2020 roku
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
17.04.2020 - 17.04.2020
540,00 zł (414,63 netto)
Ceny transferowe 2020 – przegląd aktualnych obowiązków w zakresie stosowania cen rynkowych
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
16.04.2020 - 16.04.2020
861,00 zł (700,00 netto)
10% rabatu Zarządzanie płynnością finansową
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel*****Radisson Blu, Kraków, małopolskie
15.06.2020 - 16.06.2020
2 189,40 zł (1 780,00 netto)
10% rabatu Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel*****Radisson Blu, Kraków, małopolskie
28.05.2020 - 29.05.2020
2 189,40 zł (1 780,00 netto)
Kurs na Dyrektora Finansowego - praktyczne warsztaty przygotowujące do zawodu - kurs weekendowy (90H)
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, mazowieckie
18.04.2020 - 21.06.2020
4 305,00 zł (3 500,00 netto)
Incoterms 2010 i ich wpływ na rozliczanie podatku VAT. W tym nowe reguły Incoterms 2020 obowiązujące od 1.1.2020 r.
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
św. Józefa 1/3, Wrocław, dolnośląskie
16.04.2020 - 16.04.2020
627,30 zł (510,00 netto)
Faktura VAT 2020 (paragony z NIP, faktura w nowej ewidencji JPK)
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. św. Józefa 1/3, Wrocław, dolnośląskie
21.04.2020 - 21.04.2020
664,20 zł (540,00 netto)
Podatek akcyzowy w 2020 r. - praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz planowanych nowelizacji
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Hotel Focus, Gdańsk, pomorskie
07.04.2020 - 07.04.2020
510,00 zł (422,76 netto)
Różnice kursowe w księgach rachunkowych skutki podatkowe – ujęcie praktyczne
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
23.04.2020 - 23.04.2020
540,00 zł (414,63 netto)
VAT w obrocie międzynarodowym - WDT WNT Eksport i Import towarów Import usług - rewolucyjne zmiany od 2020r.
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Iness Hotel, Łódź, łódzkie
21.04.2020 - 21.04.2020
590,40 zł (480,00 netto)
Controlling i rachunkowość zarządcza
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. Lompy 14, Katowice, śląskie
06.04.2020 - 07.04.2020
880,00 zł (715,45 netto)
Analiza sprawozdań finansowych i wskaźników ekonomicznych
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
hotel topaz, Poznań, wielkopolskie
06.04.2020 - 07.04.2020
1 180,80 zł (880,00 netto)
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Hotel Focus, Gdańsk, pomorskie
21.04.2020 - 22.04.2020
960,00 zł (930,00 netto)
Budżetowanie i kontrola kosztów
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. św. Józefa 1/3, Wrocław, dolnośląskie
20.04.2020 - 21.04.2020
960,00 zł (715,45 netto)
Płynność i prognozowanie finansowe
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. Starowiślna 60, Kraków, małopolskie
20.04.2020 - 21.04.2020
880,00 zł (756,10 netto)
Wycena przedsiębiorstw i aktywów intelektualnych
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
21.04.2020 - 22.04.2020
1 180,80 zł (930,00 netto)
Finanse dla menedżerów i niefinansistów
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. Lopmy 14, Katowice, śląskie
28.04.2020 - 29.04.2020
880,00 zł (756,10 netto)
Inwentaryzacja - czynności związane z inwentaryzacją w jednostce w aspekcie praktycznym – ujęcie bilansowe i podatkowe
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Hotel TOPAZ, Poznań, wielkopolskie
23.04.2020 - 23.04.2020
540,00 zł (414,63 netto)
10% rabatu Incoterms 2020 - najnowsze zmiany reguł dotyczących krajowych i międzynarodowych warunków dostawy towarów
Ekspert Handlowy PLUS S.C.
DELTA ul. Towarowa 35, Poznań, Poznań, wielkopolskie
18.05.2020 - 18.05.2020
999,00 zł (812,20 netto)
10% rabatu Klasyfikacja Taryfowa, Wartość Celna
Ekspert Handlowy PLUS S.C.
Hotel Wyspiański ul. Westerplatte 15, Kraków, Kraków, małopolskie
16.06.2020 - 16.06.2020
999,00 zł (812,20 netto)
Kurs samodzielnego księgowego EDYCJA WEEKENDOWA
ODDK Sp.z o.o. Sp.k.
Centrum Szkoleniowe ODDK ul. Rzemieślnicza 33, Sopot-Wyścigi, pomorskie
08.01.2020 - 24.04.2020
3 300,00 zł (3 300,00 netto)
10% rabatu Budżetowanie i zarządzanie kosztami w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel Europejski *** we Wrocławiu, Wrocław, dolnośląskie
23.04.2020 - 24.04.2020
2 189,40 zł (1 780,00 netto)
MS Excel w finansach i księgowości
Network Masters
Gdynia, Gdynia, pomorskie
16.04.2020 - 17.04.2020
848,70 zł (690,00 netto)
Certyfikowany kurs w zakresie działań restrukturyzacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem fuzji podziałów i przekszta
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
26.03.2020 - 28.04.2020
3 290,00 zł (2 674,80 netto)
Nowe regulacje i usługi - Dyrektywa PSD2 i nie tylko. Rewolucja na rynku usług finansowych i w zarządzaniu płynnością
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
21.04.2020 - 21.04.2020
750,00 zł (609,76 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe