Szukaj szkolenia

online - Rozpatrywanie petycji, skarg i wniosków – praktyczny przewodnik

Kategoria szkolenia: Prawo administracyjne
online
799,50 zł (650,00 netto)

Oferta szkolenia „ROZPATRYWANIE PETYCJI, SKARG I WNIOSKÓW – PRAKTYCZNY PRZEWODNIK 2021, ma charakter autorski i została przygotowana jako szkolenie dedykowane pracownikom administracji zajmujących się w ramach swojej bieżącej pracy rozpatrywaniem na co dzień spraw związanych z szeroko pojętą problematyką skarg, wniosków oraz petycji.

Cel szkolenia:

 • uzyskanie przydatnej wiedzy praktycznej z zakresu właściwego identyfikowania, rozpatrywania i dokumentowania sposobu załatwienia petycji, skarg i wniosków
 • uzyskanie przydatnej wiedzy praktycznej jak sobie rodzić z anonimami, „skargami pieniaczymi”, zalewaniem organów skargami masowymi, próbami uzyskiwania darmowych porad prawnych;
 • wyjaśnienie wątpliwości natury prawnej związanej z brzmieniem przepisów powszechnie obowiązujących regulujących problematykę rozpatrywania petycji, skarg i wniosków
 • zaprezentowanie dobrych praktyk i standardów organizacyjnych przyjętych w innych organach i podmiotach szeroko pojętej administracji publicznej w zakresie rozpatrywania petycji, skarg i wniosków;
 • zaprezentowanie trybu rozpatrywania skarg, wniosków lub petycji, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.);
 • zaprezentowanie przydatnego orzecznictwa WSA i NSA dotyczącego załatwienia petycji, skarg i wniosków

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Rozpatrywanie skarg lub wniosków

 • Czym są skarga i wniosek – definicja i zakres przedmiotowy.
 • Podstawy i ramy prawne do rozpatrywanie skarg lub wniosków:
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 256) – Dział VIII. Skargi i wnioski,
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
 • Zasady ogólne, charakter i zakres postępowania w przedmiocie skarg lub wniosków.
 • Prawo składania skarg, wniosków w świetle obowiązujących przepisów.
 • Forma i treść skargi lub wniosku – prawidłowe kwalifikowanie pism wg treści.
 • Podmioty uprawnione do wnoszenia skarg lub wniosków.
 • Adresaci skarg lub wniosków.
 • Sposoby wnoszenia skarg lub wniosków.
 • Problem skarg i wniosków „elektronicznych” – zagadnienia dotyczące podpisu, adresu, liczenia terminów, sposób kierowania zawiadomienia.
 • Tryb rozpatrywania skarg lub wniosków, z uwzględnieniem regulacji wynikających przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 • Postępowanie z anonimami.
 • Procedura uzupełniania braków formalnych skargi lub wniosku.
 • Pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.
 • Relacja postępowania w sprawie skargi i wniosku do postępowania administracyjnego.
 • Skarga a ponaglenie.
 • Skargi i wnioski a ochrona danych osobowych (RODO).
 • Terminy podejmowania czynności w ramach postepowania dotyczącego skarg lub wniosków (sposoby zwalczania opieszałości w załatwianiu skarg lub wniosków, przedłużanie terminów, skargi pieniacze, ponawianie skarg lub wniosków w tej samej sprawie).
 • Sposoby i terminy rozpatrzenia skarg lub wniosków.
 • Skutki stwierdzenia zasadności złożonej skargi lub wniosku.
 • Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi lub wniosku.
 • Prowadzenie obowiązującej dokumentacji w zakresie skarg lub wniosków.
 • Skarga na organ, a skarga na pracownika organu.
 • Skarga a interpelacja i zapytanie poselskie oraz krytyka prasowa.
 • Udział prasy i organizacji społecznych – skargi lub wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne, w tym regulacje wynikające z przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914, z późn. zm.).
 • „Dyżur skargowo-wnioskowy”.
 • Nadzór i okresowa kontrola załatwiania skarg i wniosków (sprawozdanie roczne).

 

Rozpatrywanie petycji:

 • Czym jest petycja – definicja i zakres przedmiotowy.
 • Podstawy i ramy prawne do rozpatrywanie petycji – ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870).
 • Prawo składania petycji w świetle obowiązujących przepisów.
 • Rodzaje petycji:
 • petycja wniesiona w interesie publicznym;
 • podmiotu wnoszącego petycję;
 • podmiotu trzeciego, za jego zgodą.
 • Forma i treść petycji.
 • Podmioty uprawnione do wnoszenia petycji
 • Adresat petycji
 • Sposoby wnoszenia petycji.
 • Problem petycji „elektronicznych” – zagadnienia dotyczące podpisu, adresu, liczenia terminów, sposób kierowania zawiadomienia.
 • Tryb rozpatrywania petycji, z uwzględnieniem regulacji wynikających z przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 • Rozpatrywanie petycji w świetle .
 • Postępowanie z anonimami.
 • Procedura uzupełniania braków formalnych petycji.
 • Terminy podejmowania czynności w ramach postepowania dotyczącego petycji (sposoby zwalczania opieszałości w załatwianiu petycji, przedłużanie terminu).
 • Pozostawienie petycji bez rozpatrzenia.
 • Petycje a ochrona danych osobowych (RODO).
 • Sposoby i terminy rozpatrzenia petycji.
 • Zastosowanie trybów nadzwyczajnych w postępowaniu skargowym.
 • Skarga a odwołanie.
 • Wniosek a interpretacja indywidualna .
 • Wniosek a wniosek o udzielenie informacji publicznej.
 • Wniosek, jako próba pozyskiwania pomocy prawnej.
 • Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji.
 • Petycja wielokrotna i zbiorowa.
 • Kontrola i weryfikacja postepowania w sprawie rozpatrywania petycji.
 • Zakres stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego do petycji (odpowiednie stosowanie).
 • Prowadzenie obowiązującej dokumentacji w zakresie postępowania w przedmiocie petycji.
 • Strona internetowa urzędu w procedurze rozpatrywania petycji (odwzorowania cyfrowe petycji, dokumentowanie postępowania, zawiadomienia).
 • Zbiorcza informacja o petycjach.

 

Zakres kontroli sądowo-administracyjnej sposobu rozpatrzenia petycji, skarg i wniosków.

 • Analiza przydatnego orzecznictwa WSA i NSA dotyczącego rozpatrywanie petycji, skarg i wniosków.
 • Przykładowa skarga i odpowiedź do WSA na sposób rozpatrzenia przez organ skargi lub wniosku.

 

Podsumowanie szkolenia (pytania, dyskusja)

 

Szkolenie online będzie realizowane na platformie Microsoft Teams.

 

Rozkład godzinowy:

08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

09:00 – 15:00 Zajęcia

 

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

 

Certyfikaty

Dyplom Effect Group

Metodologia

 • szkolenie będzie zawierała elementy wykładowe, ale również praktyczne warsztaty z zakresu rozpatrywania i dokumentowania sposobu załatwienia petycji, skarg i wniosków
 • dyskusja z uczestnikami, case study, analiza „przykładów z życia”, odpowiedzi na pytania uczestników
 • prezentacja przez trenera jego doświadczeń zawodowych i stosowanych dobrych praktyk opartych na doświadczeniach wynikających z wieloletniej pracy w departamencie nadzoru, kontroli i skarg jednego z urzędów naczelnych oraz kilkuletniego doradztwa prawnego w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków oraz petycji na rzecz kierownika urzędu centralnego, w tym pełnienie z upoważnienia kierownika urzędu „dyżurów skargowych”
 • prezentacja i omówienie przydatnych szablonów dokumentów (wzorów dokumentów) związanych z rozpatrywaniem petycji, skarg i wniosków do wykorzystania w bieżącej pracy
 • prezentacja przez trenera jego doświadczeń zawodowych i obserwacji praktycznych wynikających z reprezentowania urzędu centralnego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w zakresie postępowań związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków

 

Cena udziału w szkoleniu online wynosi 650 zł + 23%VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesja pytań, materiały szkoleniowe w wersji pdf, certyfikat w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Lokalizacje i terminy

online
24.01.2022 - 24.01.2022
799,50 zł (650,00 netto)
online
18.03.2022 - 18.03.2022
799,50 zł (650,00 netto)
online
10.06.2022 - 10.06.2022
799,50 zł (650,00 netto)

Pozostałe szkolenia firmy

online - Inspektor Ochrony Danych – warsztat online
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 217,70 zł (990,00 netto)
online - Kodeks Postępowania Administracyjnego
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 217,70 zł (990,00 netto)
online - Kontrola w administracji rządowej
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
online - Podstawy postępowania administracyjnego z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
online - Prawo wodne, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zmiany stanu wody na gruncie
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
online - Prawo wodne, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zmiany stanu wody na gruncie
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
online - Dostęp do informacji publicznej – praktyczny przewodnik
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
online - Najnowsze wytyczne antykorupcyjne CBA dla administracji publicznej – etyka i walka z nadużyciami
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
738,00 zł (600,00 netto)
online - Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi a organy jednostek samorządu
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
738,00 zł (600,00 netto)
online - Obowiązek raportowania umów do rejestru Ministerstwa Finansów przez jednostki sektora finansów publicznych
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)

Polecane szkolenia

online - Inspektor Ochrony Danych – warsztat online
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 217,70 zł (990,00 netto)
online - Kodeks Postępowania Administracyjnego
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 217,70 zł (990,00 netto)
online - Kontrola w administracji rządowej
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
5% rabatu SZKOLENIE ON-LINE: Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 451,40 zł (1 180,00 netto)
Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego a obrót nieruchomościami o przeznaczeniu nierolniczym
Wydawnictwo C.H.Beck
Do ustalenia
399,00 zł (324,39 netto)
Gospodarowanie odpadami w firmie budowlano-remontowej
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
725,70 zł (590,00 netto)
Transport odpadów na terenie RP
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
5% rabatu Zmiany w prawie oświatowym od 1 września 2021 r. 1-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
online - Podstawy postępowania administracyjnego z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
online - Prawo wodne, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zmiany stanu wody na gruncie
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
Zarządzanie ryzykiem w systemach zarządzania jakością, środowiskiem, bhp.
Centrum Szkoleń Eureka
Do ustalenia
552,27 zł (449,00 netto)
online - Prawo wodne, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zmiany stanu wody na gruncie
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
online - Dostęp do informacji publicznej – praktyczny przewodnik
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
online - Najnowsze wytyczne antykorupcyjne CBA dla administracji publicznej – etyka i walka z nadużyciami
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
738,00 zł (600,00 netto)
online - Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi a organy jednostek samorządu
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
738,00 zł (600,00 netto)
online - Obowiązek raportowania umów do rejestru Ministerstwa Finansów przez jednostki sektora finansów publicznych
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
Prawo antymonopolowe w działalności Grup Kapitałowych
Certified Global Education
Do ustalenia
1 469,85 zł (1 195,00 netto)
PROCEDURY ADMINISTRACYJNE – postępowanie z e-dokumentem, ePUAP i nowy system eDoręczeń
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
2% rabatu POLSKI ŁAD - zmiany w podatkach od lipca 2022 roku
Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion
Do ustalenia
553,50 zł (450,00 netto)
2% rabatu ESTOŃSKI CIT z uwzględnieniem zmian w 2022 roku
Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion
Do ustalenia
553,50 zł (450,00 netto)
2% rabatu Zasady funkcjonowania komunalnych spółek z o.o. w tym Rad Nadzorczych z uwzględnieniem nowelizacji z 13.10.2022 r.
Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion
Do ustalenia
565,80 zł (460,00 netto)
5% rabatu Kontrola Zarządcza i Zarządzanie Ryzykiem - 2-dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość indywidualnych konsultacji.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 340,70 zł (1 090,00 netto)
5% rabatu Instrukcja Kancelaryjna – Kompendium wiedzy - 1-dniowe inspirujące warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
787,20 zł (640,00 netto)
10% rabatu Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) dla początkujących. Kompendium obowiązujących przepisów od podstaw.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
787,20 zł (640,00 netto)
2% rabatu ESTOŃSKI CIT z uwzględnieniem zmian w 2022 roku
Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion
Do ustalenia
553,50 zł (450,00 netto)
10% rabatu Postępowanie egzekucyjne w administracji - Kompendium aktualnych przepisów z uwzględnieniem ostatnich zmian.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
2% rabatu Sygnalista w praktyce biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych
Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion
Do ustalenia
356,70 zł (290,00 netto)
5% rabatu Ochrona Danych Osobowych (RODO) - Praktyczne aspekty stosowania przepisów -2-dniowe warsztaty.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
5% rabatu Podpis elektroniczny w nowym prawie zamówień publicznych (nPzp). 1-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
910,20 zł (740,00 netto)
5% rabatu Zakres uregulowań prawnych dotyczących funkcjonowania „podpisu elektronicznego” - 1-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
910,20 zł (740,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe