Szukaj szkolenia

online - Rozpatrywanie petycji, skarg i wniosków – praktyczny przewodnik

Kategoria szkolenia: Prawo administracyjne
online
799,50 zł (650,00 netto)

Oferta szkolenia „ROZPATRYWANIE PETYCJI, SKARG I WNIOSKÓW – PRAKTYCZNY PRZEWODNIK 2021, ma charakter autorski i została przygotowana jako szkolenie dedykowane pracownikom administracji zajmujących się w ramach swojej bieżącej pracy rozpatrywaniem na co dzień spraw związanych z szeroko pojętą problematyką skarg, wniosków oraz petycji.

Cel szkolenia:

 • uzyskanie przydatnej wiedzy praktycznej z zakresu właściwego identyfikowania, rozpatrywania i dokumentowania sposobu załatwienia petycji, skarg i wniosków
 • uzyskanie przydatnej wiedzy praktycznej jak sobie rodzić z anonimami, „skargami pieniaczymi”, zalewaniem organów skargami masowymi, próbami uzyskiwania darmowych porad prawnych;
 • wyjaśnienie wątpliwości natury prawnej związanej z brzmieniem przepisów powszechnie obowiązujących regulujących problematykę rozpatrywania petycji, skarg i wniosków
 • zaprezentowanie dobrych praktyk i standardów organizacyjnych przyjętych w innych organach i podmiotach szeroko pojętej administracji publicznej w zakresie rozpatrywania petycji, skarg i wniosków;
 • zaprezentowanie trybu rozpatrywania skarg, wniosków lub petycji, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.);
 • zaprezentowanie przydatnego orzecznictwa WSA i NSA dotyczącego załatwienia petycji, skarg i wniosków

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Rozpatrywanie skarg lub wniosków

 • Czym są skarga i wniosek – definicja i zakres przedmiotowy.
 • Podstawy i ramy prawne do rozpatrywanie skarg lub wniosków:
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 256) – Dział VIII. Skargi i wnioski,
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
 • Zasady ogólne, charakter i zakres postępowania w przedmiocie skarg lub wniosków.
 • Prawo składania skarg, wniosków w świetle obowiązujących przepisów.
 • Forma i treść skargi lub wniosku – prawidłowe kwalifikowanie pism wg treści.
 • Podmioty uprawnione do wnoszenia skarg lub wniosków.
 • Adresaci skarg lub wniosków.
 • Sposoby wnoszenia skarg lub wniosków.
 • Problem skarg i wniosków „elektronicznych” – zagadnienia dotyczące podpisu, adresu, liczenia terminów, sposób kierowania zawiadomienia.
 • Tryb rozpatrywania skarg lub wniosków, z uwzględnieniem regulacji wynikających przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 • Postępowanie z anonimami.
 • Procedura uzupełniania braków formalnych skargi lub wniosku.
 • Pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.
 • Relacja postępowania w sprawie skargi i wniosku do postępowania administracyjnego.
 • Skarga a ponaglenie.
 • Skargi i wnioski a ochrona danych osobowych (RODO).
 • Terminy podejmowania czynności w ramach postepowania dotyczącego skarg lub wniosków (sposoby zwalczania opieszałości w załatwianiu skarg lub wniosków, przedłużanie terminów, skargi pieniacze, ponawianie skarg lub wniosków w tej samej sprawie).
 • Sposoby i terminy rozpatrzenia skarg lub wniosków.
 • Skutki stwierdzenia zasadności złożonej skargi lub wniosku.
 • Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi lub wniosku.
 • Prowadzenie obowiązującej dokumentacji w zakresie skarg lub wniosków.
 • Skarga na organ, a skarga na pracownika organu.
 • Skarga a interpelacja i zapytanie poselskie oraz krytyka prasowa.
 • Udział prasy i organizacji społecznych – skargi lub wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne, w tym regulacje wynikające z przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914, z późn. zm.).
 • „Dyżur skargowo-wnioskowy”.
 • Nadzór i okresowa kontrola załatwiania skarg i wniosków (sprawozdanie roczne).

 

Rozpatrywanie petycji:

 • Czym jest petycja – definicja i zakres przedmiotowy.
 • Podstawy i ramy prawne do rozpatrywanie petycji – ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870).
 • Prawo składania petycji w świetle obowiązujących przepisów.
 • Rodzaje petycji:
 • petycja wniesiona w interesie publicznym;
 • podmiotu wnoszącego petycję;
 • podmiotu trzeciego, za jego zgodą.
 • Forma i treść petycji.
 • Podmioty uprawnione do wnoszenia petycji
 • Adresat petycji
 • Sposoby wnoszenia petycji.
 • Problem petycji „elektronicznych” – zagadnienia dotyczące podpisu, adresu, liczenia terminów, sposób kierowania zawiadomienia.
 • Tryb rozpatrywania petycji, z uwzględnieniem regulacji wynikających z przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 • Rozpatrywanie petycji w świetle .
 • Postępowanie z anonimami.
 • Procedura uzupełniania braków formalnych petycji.
 • Terminy podejmowania czynności w ramach postepowania dotyczącego petycji (sposoby zwalczania opieszałości w załatwianiu petycji, przedłużanie terminu).
 • Pozostawienie petycji bez rozpatrzenia.
 • Petycje a ochrona danych osobowych (RODO).
 • Sposoby i terminy rozpatrzenia petycji.
 • Zastosowanie trybów nadzwyczajnych w postępowaniu skargowym.
 • Skarga a odwołanie.
 • Wniosek a interpretacja indywidualna .
 • Wniosek a wniosek o udzielenie informacji publicznej.
 • Wniosek, jako próba pozyskiwania pomocy prawnej.
 • Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji.
 • Petycja wielokrotna i zbiorowa.
 • Kontrola i weryfikacja postepowania w sprawie rozpatrywania petycji.
 • Zakres stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego do petycji (odpowiednie stosowanie).
 • Prowadzenie obowiązującej dokumentacji w zakresie postępowania w przedmiocie petycji.
 • Strona internetowa urzędu w procedurze rozpatrywania petycji (odwzorowania cyfrowe petycji, dokumentowanie postępowania, zawiadomienia).
 • Zbiorcza informacja o petycjach.

 

Zakres kontroli sądowo-administracyjnej sposobu rozpatrzenia petycji, skarg i wniosków.

 • Analiza przydatnego orzecznictwa WSA i NSA dotyczącego rozpatrywanie petycji, skarg i wniosków.
 • Przykładowa skarga i odpowiedź do WSA na sposób rozpatrzenia przez organ skargi lub wniosku.

 

Podsumowanie szkolenia (pytania, dyskusja)

 

Szkolenie online będzie realizowane na platformie Microsoft Teams.

 

Rozkład godzinowy:

08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

09:00 – 15:00 Zajęcia

 

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

 

Certyfikaty

Dyplom Effect Group

Metodologia

 • szkolenie będzie zawierała elementy wykładowe, ale również praktyczne warsztaty z zakresu rozpatrywania i dokumentowania sposobu załatwienia petycji, skarg i wniosków
 • dyskusja z uczestnikami, case study, analiza „przykładów z życia”, odpowiedzi na pytania uczestników
 • prezentacja przez trenera jego doświadczeń zawodowych i stosowanych dobrych praktyk opartych na doświadczeniach wynikających z wieloletniej pracy w departamencie nadzoru, kontroli i skarg jednego z urzędów naczelnych oraz kilkuletniego doradztwa prawnego w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków oraz petycji na rzecz kierownika urzędu centralnego, w tym pełnienie z upoważnienia kierownika urzędu „dyżurów skargowych”
 • prezentacja i omówienie przydatnych szablonów dokumentów (wzorów dokumentów) związanych z rozpatrywaniem petycji, skarg i wniosków do wykorzystania w bieżącej pracy
 • prezentacja przez trenera jego doświadczeń zawodowych i obserwacji praktycznych wynikających z reprezentowania urzędu centralnego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w zakresie postępowań związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków

 

Cena udziału w szkoleniu online wynosi 650 zł + 23%VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesja pytań, materiały szkoleniowe w wersji pdf, certyfikat w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Lokalizacje i terminy

online
24.01.2022 - 24.01.2022
799,50 zł (650,00 netto)
online
18.03.2022 - 18.03.2022
799,50 zł (650,00 netto)
online
10.06.2022 - 10.06.2022
799,50 zł (650,00 netto)

Pozostałe szkolenia firmy

online - Inspektor Ochrony Danych – warsztat online
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 217,70 zł (990,00 netto)
online - Kodeks Postępowania Administracyjnego
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 217,70 zł (990,00 netto)
online - Kontrola w administracji rządowej
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
online - Podstawy postępowania administracyjnego z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
online - Prawo wodne, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zmiany stanu wody na gruncie
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
online - Prawo wodne, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zmiany stanu wody na gruncie
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
online - Dostęp do informacji publicznej – praktyczny przewodnik
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
online - Najnowsze wytyczne antykorupcyjne CBA dla administracji publicznej – etyka i walka z nadużyciami
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
738,00 zł (600,00 netto)
online - Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi a organy jednostek samorządu
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
738,00 zł (600,00 netto)
online - Obowiązek raportowania umów do rejestru Ministerstwa Finansów przez jednostki sektora finansów publicznych
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)

Polecane szkolenia

online - Inspektor Ochrony Danych – warsztat online
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 217,70 zł (990,00 netto)
Profesjonalny sekretariat w urzędzie
HIGH5 Training Group
Do ustalenia
1 217,70 zł (990,00 netto)
10% rabatu Umowy najmu komercyjnego BIEŻĄCE PROBLEMY W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW NAJMU
Langas Group
Do ustalenia
1 439,10 zł (1 170,00 netto)
10% rabatu Office Manager Nowej Dekady
Langas Group
Do ustalenia
2 054,10 zł (1 670,00 netto)
online - Kodeks Postępowania Administracyjnego
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 217,70 zł (990,00 netto)
online - Kontrola w administracji rządowej
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
K. P. A. w I instancji w 2021 roku praktyczny kurs informacyjny z uwzględnieniem orzecznictwa sądów administracyjnych
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
K. P. A. w II instancji w 2021 roku praktyczny kurs informacyjny z uwzględnieniem orzecznictwa sądów administracyjnych
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
Mobbing, molestowanie, dyskryminacja - praktyka dzialania komisji antymobbingowych w miejscu pracy
V Financial Conferences
Do ustalenia
2 447,70 zł (1 990,00 netto)
5% rabatu SZKOLENIE ON-LINE: Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 451,40 zł (1 180,00 netto)
Kurs Kancelaryjno - Archiwalny II stopnia
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
Lista płac w 2021 roku - zmiany oraz problemy bieżące
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
320,00 zł (260,16 netto)
Korygowanie list płac i dokumentów rozliczeniowych do ZUS
Centrum Szkoleniowe PROGRESS Anna Kleczko
Do ustalenia
393,60 zł (320,00 netto)
10% rabatu Dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w aspekcie praktycznym.
PROVIVE MP Sp. z o.o.
Do ustalenia
90,00 zł (73,17 netto)
10% rabatu Ochrona danych osobowych w aspekcie praktycznego stosowania przepisów krajowych i wspólnotowych
PROVIVE MP Sp. z o.o.
Do ustalenia
90,00 zł (73,17 netto)
10% rabatu Zamówienia publiczne do 130 000 zł.
PROVIVE MP Sp. z o.o.
Do ustalenia
90,00 zł (73,17 netto)
5% rabatu Efektywne wykorzystywanie storytellingu w wystąpieniach publicznych
PROVIVE MP Sp. z o.o.
Do ustalenia
390,00 zł (317,07 netto)
10% rabatu Office Manager Nowej Dekady
Langas Group
Do ustalenia
2 054,10 zł (1 670,00 netto)
Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego a obrót nieruchomościami o przeznaczeniu nierolniczym
Wydawnictwo C.H.Beck
Do ustalenia
399,00 zł (324,39 netto)
Gospodarowanie odpadami w firmie budowlano-remontowej
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
725,70 zł (590,00 netto)
Transport odpadów na terenie RP
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
725,70 zł (590,00 netto)
5% rabatu Postępowanie administracyjne w praktyce - vademecum. Jednodniowe szkolenie praktyczne (8 godz.).
EDU GOV Szkolenia
Do ustalenia
460,00 zł (460,00 netto)
5% rabatu Postępowanie administracyjne – kompendium wiedzy urzędnika. Dwudniowe szkolenie praktyczne (12h).
EDU GOV Szkolenia
Do ustalenia
840,00 zł (840,00 netto)
5% rabatu Dostęp i ponowne wykorzystanie informacji publicznej. Jednodniowe szkolenie praktyczne.
EDU GOV Szkolenia
Do ustalenia
440,00 zł (440,00 netto)
Egzekucja administracyjna obowiązków pieniężnych. Jednodniowe szkolenie praktyczne (6 godz.)
EDU GOV Szkolenia
Do ustalenia
390,00 zł (390,00 netto)
Skargi, wnioski i petycje w postępowaniu administracyjnym. Jednodniowe szkolenie praktyczne (6 h).
EDU GOV Szkolenia
Do ustalenia
390,00 zł (390,00 netto)
5% rabatu Zmiany w prawie oświatowym od 1 września 2021 r. 1-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
online - Podstawy postępowania administracyjnego z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
online - Prawo wodne, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zmiany stanu wody na gruncie
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
Zarządzanie ryzykiem w systemach zarządzania jakością, środowiskiem, bhp.
Centrum Szkoleń Eureka
Do ustalenia
552,27 zł (449,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe