Szukaj szkolenia

online - S&OP (Sales and Operations Planning) – integracja działów w procesie planowania

Kategoria szkolenia: Inne
online
1 599,00 zł (1 300,00 netto)

CEL I PROGRAM SZKOLENIA

Planowanie operacji i sprzedaży jest zbiorem metod stosowanych przez nowoczesne przedsiębiorstwa, które systematycznie rozwijają powiązanie między formułowaną strategią, a działaniami operacyjnymi. S&OP integruje zespół pracowników reprezentujących różne działy, jak i np. odrębne lokalizacje firmy, łańcuch dostaw. W ramach S&OP strategia dla obszarów produkcji, zakupów, sprzedaży, marketingu i finansów poddawana jest stopniowej i systematycznej integracji. Lokalne przyzwyczajenia zaczynają stopniowo ewoluować w kierunku bardziej skupionych na całościowych procesach – dobrych praktyk.

Realizacja planowania operacji i sprzedaży wymaga zaangażowania pracowników wielu działów, co wydatnie wpływa na poprawę komunikacji i przyczynia się do wzrostu odpowiedzialności za: jakość prognoz, planów sprzedaży, jak i zobowiązań produkcji i zakupów, co do wykonalności i doskonalenia planu.

S&OP faktycznie staje się „pomostem” między strategicznym planowaniem biznesu, a działaniami o charakterze operacyjnym. Zarówno w obszarze całościowego planowania materiałowego, jak i szeroko rozumianych zdolności. Jest to rozwiązanie, które stosowane jest niezależnie of profilu produkcji high/low-mix/volume, jak i również niezależnie od tego czy oferowane są na rynku grupy asortymentowe produktów czy też grupy usług.

W trakcie zajęć poznawane jest zarówno, jak wyglądają realizowane raz na miesiąc prace S&OP, jak i również jak organizuje się i prowadzi samo wdrożenie tematu w firmie. To wszystko zawsze w kontekście i specyfice danej branży/sektora biznesu.

 

Celem szkolenia jest w ramach własnej specyfiki pracy, warsztatowe przećwiczenie możliwości użycia S&OP. Cel obejmuje również zaproponowanie działań projektowych służących wdrożeniu w firmie funkcjonalnego procesu planowania operacji i sprzedaży.

Korzyści dla uczestników:

 • symulacja pełnego procesu planowania operacji i sprzedaży,
 • poprawienie konkurencyjności przedsiębiorstwa,
 • użycie S&OP dla realizacji celów np. wzrost udziału w rynku, dany target sprzedażowy,
 • lepsze formułowania SP – planu sprzedaży i PP – planu produkcji/zakupów (produkty S&OP),
 • poprawa prognozowania sprzedaży (szczególnie przy niestabilnym rynku) poprzez zaawansowane użycie analizy jakościowej w formułowanych planach sprzedaży, jak i zgodnie z S&OP prowadzenie cyklicznej ich aktualizacji,
 • poznanie praktyki tworzenia systemów prognozowania i planowania sprzedaży w ramach S&OP (w obszarze jakościowym, jak i ilościowym np. w ramach waterfall report),
 • poznanie przykładów skutecznego użycia S&OP,
 • opanowanie zasad stosowanie granic popytu i planowania (horyzont/granica planowania), planistycznych list materiałowych P-BOM i BOR (Bill Of Resources),
 • rozwijanie, audytowanie, doskonalenia i walidowanie procesów,
 • integracja zespołu w pracy międzywydziałowej,
 • poprawa współpracy między działami poprzez praktyczne używanie wskaźnika ATP (dostępne do obiecania) i faktycznie śledzenie zbiorczych obciążeń na „wąskie gardła” (w ramach szeroko postrzeganego łańcucha dostaw),
 • zaangażowanie pracowników, szefostwa firmy i różnych działów w poszczególne zadania/etapy prac S&OP – redukcja ryzyka pracy w „odrębnych silosach”,
 • podniesienie poziomu satysfakcji klienta i redukcja błędnego poziomu zapasów.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Dzień I

Wprowadzenie do roli S&OP w przetwarzaniu informacji:

 • krytyczna rola prognozowania i planowania sprzedaży w łącznym procesie planowania działalności przedsiębiorstwa i dobrej obsługi klienta,
 • obiektywne przyczyny dla tworzenie planów sprzedaży – „światy” Pull i Push,
 • spójne i rozbieżne cele wewnątrz i na zewnątrz firmy,
 • specyfika pracy S&OP w danej firmie (specyfika różnych sektorów biznesowych).

Nasza aktualna praktyka planowania:

 • siła przyzwyczajenia, wiedza o swojej specyfice, a dobre praktyki używane u innych o „podobnym” profilu biznesu,
 • co ma osobisty charakter danej osoby wspólnego z efektami analizy ilościowej i jakościowej w S&OP,
 • przykłady z życia – korzyści z użycia S&OP, jak i typowe błędy w stosowaniu metody, np. wynik ekonomiczny, rotacja materiału, obciążenie capacity zakładów, udział w rynku, celowość inwestycji, relacje w łańcuchu dostaw, dostarczana jakość itd.
 • jak prowadzić projekt wdrożenia S&OP – ewolucyjnie czy rewolucyjnie?

Integracja planowania strategicznego i docelowo operacyjnego wewnątrz S&OP – wprowadzenie:

 • S&OP – jako narzędzie strategicznego zarządzania biznesem, realizacji biznes planu – krytyczna rola marketingu i działu handlowego,
 • definiowanie rodzin/grup asortymentowych/usług,
 • SP i PP – plan sprzedaży i plan produkcji (też zakupów),
 • cztery strategie łączenia SP i PP (w tym outsourcing) – dobre praktyki,
 • ATP – dostępność do obiecania, wskaźnik i jego rola w obsłudze klienta,
 • RP/RRP – planowanie zapotrzebowania na zasoby,
 • P-BOM – planistyczne listy materiałowe,
 • BOR – listy kluczowych zasobów,
 • RCCP – zgrubne planowanie zdolności („wąskie gardła”),
 • MPS – główny harmonogram produkcji i zakupów.
 • unikanie konfliktów między działami firmy przez S&OP i wykorzystanie go jako narzędzia łączącego procesy planowania różnych działów.

Beer Game:

Symulacja mająca na celu uzyskania maksymalnego poziomu trafności planu sprzedaży, przy jednocześnie najmniejszym błędnym poziomie zapasu. Użycie w prognozowaniu analizy ilościowej i jakościowej. Gra pokazuje, jak jakość przepływu informacji wpływa na skuteczność planowania; dodatkowo integruje zespół.

 • realizacja warsztatu z naciskiem na istotność szeroko rozumianego prognozowania,
 • identyfikacja czynników pogarszających wynik ekonomiczny,
 • po pierwszym dniu zajęć (agregacja wyników) i ich obróbce statystycznej (trener) wskazane będą przyczyny sukcesów, jak i potencjalnych porażek.

 

Dzień II

Omówienie wyników warsztatu Beer Game:

 • konsekwencje braku prognozowania, jak i identyfikacji popytu niezależnego i zależnego, braku formułowania planu sprzedaży,
 • prezentacja tzw. „Bullwhip Effect”,
 • co wygrywa w sytuacji stresu – nasz charakter, czy też nasza wiedza,
 • jak skutecznie tworzyć własną strategię w oparciu o cztery główne z S&OP?
 • skutki decyzji (proces S&OP) dla przedsiębiorstwa, jak i łańcucha dostaw.

Zastosowanie wybranych metod analizy ilościowej w pracy nad planem sprzedaży (przykłady):

 • zasady pracy z modelami matematycznymi np. identyfikacja i obsługa błędu,
 • określenie zakresu i analiza danych historycznych,
 • model naiwny,
 • identyfikacja i potwierdzanie współczynników sezonowości,
 • średnia ruchoma,
 • średnia ważona,
 • wygładzanie wykładnicze,
 • nieciągłe zamówienia (losowe) tzw. szeregi rzadkie,
 • analiza regresji,
 • metoda Z-Chart (wykres Z),
 • kalkulacja poziomu błędu prognozy i wykorzystanie jego w usprawnianiu systemu prognozowania – metody redukcji błędu prognozy.

Analiza jakościowa w prognozowaniu i planowaniu sprzedaży:

 • dlaczego analiza ilościowa sama w sobie nie jest wystarczająca,
 • kiedy krytycznym jest stosowanie analizy jakościowej,
 • analiza jakościowa – metody heurystyczne.

Teoria Ograniczeń – praca z BOR (listy kluczowych zasobów):

 • miejsce i istotność TOC (teorii ograniczeń) w działaniach S&OP – warsztat pt. „nigdy nie stworzysz więcej wartości niż wąskie gardło dostarczyć może…”,
 • Zasady formułowani BOR dla danych grup asortymentowych.

Symulacja procesu S&OP:

Dzielimy się na zespoły (2-4), które obejmują kontrolę nad wybraną grupą asortymentową (produkty, usługi). Warsztatowo odpowiadamy na pytania, typowe dla workflow prac S&OP. Ustalamy interesariuszy i odbiorców produktów z procesu. Analizujemy słabe i silne strony rozwiązania. Proponujemy zasady wdrożenia. Cyklicznie przedstawiamy wyniki prac na forum szkolenia – porównujemy wyniki między grupami. Poddajemy proponowany proces S&OP krótkiej formalnej weryfikacji – wykorzystując narzędzia audytowe Oliver Wight.

 • agregacja danych,
 • planowanie popytu,
 • planowanie zaopatrzenia,
 • spotkanie poprzedzające S&OP,
 • spotkanie S&OP.

Zakończenie zajęć online:

 • podsumowanie zajęć, wskazanie źródeł wiedzy, również rekomendowane standardy wdrażania, jak i prowadzenia audytu S&OP,
 • wskazanie zasad prowadzenia follow-up dla dalszego rozwoju wiedzy,
 • wypełnienie ankiet szkoleniowych.

 

Informacje organizacyjne:

Dzień I-II

08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

09:00 – 15:00 Zajęcia

 

Szkolenie online będzie realizowane na platformie Zoom.

 

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Grupa docelowa

kierownicy, mistrzowie, specjaliści produkcji oraz planowania produkcji

 • osoby zainteresowane tematyką szkolenia

Certyfikaty

Dyplom Effect Group

Metody szkoleniowe:

podstawowa komunikacja w wirtualnej sali szkoleniowej przebiega domyślnie z wykorzystaniem narzędzia Zoom; przed zajęciami przekazany jest uczestnikom numer/link umożliwiający zalogowanie się przez przeglądarkę internetową lub przez darmowy software Zoom, materiały szkoleniowe zostają przekazane na początku zajęć w formacie plików pdf,

 • pliki używane do ćwiczeń przekazywane są systematycznie w trakcie zajęć uczestnikom szkolenia,
 • warsztat, realizowane w podgrupach step by step użycie technik Lean Management w oparciu o case’y typowe dla obszaru np. administracja, produkcja, magazyn itd.
 • wszelkie opracowania/wizualizacje wykonywane w trakcie trwania szkolenia zostają zdigitalizowane i są dostępne do pobrania z sieci po zakończeniu zajęć,
 • przedstawienie złożonych tematów krok po kroku dostosowując tempo zajęć do możliwości uczestników,
 • w około 90% przypadków stosowanie “nieksiążkowych”, przykładów opartych o doświadczenia autora zebrane na terenie UK, Polski i Niemiec,
 • wszystkie tematy zawierają ćwiczenia ułatwiające zrozumienie zagadnień, jak i konkretne przykłady.

Cena udziału w szkoleniu online wynosi 1300 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesja pytań, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniujest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Lokalizacje i terminy

online
27.06.2022 - 28.06.2022
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
online
05.09.2022 - 06.09.2022
1 599,00 zł (1 300,00 netto)

Polecane szkolenia

SZKOLENIE ONLINE INTENSYWNY TRENING ROZWOJOWY SZKOLENIE REALIZOWANE W FORMIE WIDEOKONFERENCJI
Grupa Szkoleniowa SOLBERG
Do ustalenia
1 900,00 zł (1 900,00 netto)
ANALIZA PRZYCZYN ŹRÓDŁOWYCH - ROOT CAUSE ANALYSIS - SZKOLENIE ONLINE
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 291,50 zł (1 050,00 netto)
Podstawy wymiarowania i tolerowania geometrycznego wg ISO - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Norma laboratoryjna 17025 - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 660,50 zł (1 350,00 netto)
AUDITOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ZGODNEGO Z NORMAMI ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001-szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Mistrz produkcji i brygadzista - doskonalenie kompetencji osobistych - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Menadżer jakości- szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
2 115,60 zł (1 720,00 netto)
Analiza FMEA procesów produkcyjnych wg zunifikowanych wytycznych branży motoryzacyjnej-warsztaty aktualizacyjne
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Mapowanie strumienia wartości - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
ZARZĄDZANIE ZMIANĄ DLA LIDERÓW ZMIAN - SZKOLENIE ONLINE
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Specyficzne wymagania klientów – CSR-BMW- szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Auditor wewnętrzny w branży motoryzacyjnej - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Obsługa bazy IMDS - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
2 029,50 zł (1 650,00 netto)
Zarządzanie produkcją wyrobów z charakterystykami bezpieczeństwa - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
Zarządzanie reklamacjami - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Instruowanie pracowników - Training Within Industry - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Specjalista ds. rozwiązywania problemów - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
2 398,50 zł (1 950,00 netto)
Wymagania IATF 16949:2016- szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 217,70 zł (990,00 netto)
ISO 14001:2015 – wymagania systemu zarządzania środowiskowego - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
Metoda global 8D
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
Wymagania BHP wg ISO 45001 - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 328,40 zł (1 080,00 netto)
Analiza systemów pomiarowych dla właściwości mierzalnych- szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 660,50 zł (1 350,00 netto)
Kontroler jakości - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Systemy zarządzania jakością w branży medycznej wg ISO 13485 - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Analiza błędu ludzkiego - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
2 029,50 zł (1 650,00 netto)
Analiza FMEA procesów - wg AIAG i VDA z wykorzystaniem oprogramowania IQ-RM Apis- szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
2 275,50 zł (1 850,00 netto)
Normowanie czasu pracy - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
Analiza systemów pomiarowych - metoda R&R dla pomiarów niepowtarzalnych - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
2 644,50 zł (2 150,00 netto)
Minitab dla początkujących - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Core Tools - interpretacja wymagań dla audytorów wewnętrznych - szkolenie online
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
1 328,40 zł (1 080,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe