Szukaj szkolenia

Opisy stanowisk pracy *HR Premium*

Kategoria szkolenia: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Hotel Scandic**** Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
16.11.2020 - 17.11.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
 • Opcje szkoleniamożliwość dofinansowania
 • Maksymalna liczba uczestników14

Opisy stanowisk pracy *HR Premium*

Korzyści ze szkolenia:

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli:

 • Przeanalizowane zostaną wspólnie i przećwiczone zasady i metody opracowania i wdrożenia opisów stanowisk pracy adekwatnych do różnych grup zawodowych.
 • Przekazana zostanie uczestnikom wiedza w zakresie nowoczesnych, stosowanych na rynku metod opisywania stanowisk pracy wraz z ich zaletami i wadami oraz rekomendacjami stosowania zależnie od wielkości, specyfiki i charakteru organizacji i jej stanowisk.
 • Zaprezentowane zostaną stosowane na rynku formatki opisów stanowisk pracy wraz z ich zaletami i wadami oraz rekomendacjami stosowania zależnie od przyszłych decyzji o wykorzystaniu opisów stanowisk pracy.
 • Przećwiczone zostaną metody przygotowania i prowadzenia projektu opisywania stanowisk pracy z użyciem niektórych gotowych dokumentów do wykorzystania lub zmiany.
 • Uczestnicy zostaną przygotowani do realnego wdrożenia opisów stanowisk pracy – ustalenia realnych pól wykorzystania opisów, związanych z tym wyzwań i technik działania.
 • Prowadzący dostarczy użytecznych wzorów dokumentów i wycinki procedur o charakterze uniwersalnym – do zastosowania przez uczestników w późniejszej praktyce zawodowej.
 
Adresaci szkolenia:

 

Menedżerowie, koordynatorzy, eksperci, specjaliści HR, konsultanci; osoby stojące przed wyzwaniem stworzenia opisów stanowisk pracy

 
Metody pracy:

 

 • Szkolenia prowadzone w formie warsztatu narzędziowego i przygotowuje Zespoły HR do profesjonalnego prowadzenia spraw związanych z planowaniem zatrudnienia, opisywaniem stanowisk pracy, ustalaniem optymalnej liczby pracowników w firmie, badaniem efektywności pracy pracowników i całych Zespołów, prowadzeniem projektów optymalizacji pracy i stanu osobowego w organizacji.
 • Zajęcia będą mieć głównie charakter warsztatowy, gdzie nastąpi praktyczne przećwiczenie: metod, narzędzi, wzorów dokumentów, procedur, formatek, wzorów tabel i formatek, analiza przykładów z rynku.
 • Prowadzący dostarczy użytecznych rozwiązań, które będą miały charakter uniwersalny – do zastosowania przez uczestników w późniejszej praktyce zawodowej.
 • Uczestnicy będą mogli również pozyskać informacje o stosowanych przez inne organizacje rozwiązaniach oraz sposobach ich wykorzystania.

PROGRAM SZKOLENIA:

 

DZIEŃ I:

 

Cele dnia :

 • Ustalenie czym dokładnie jest, a czym nie jest Opis Stanowisk Pracy, jaka jest konstrukcja Opisu Stanowiska Pracy,
 • Poznanie stosowanych na rynku pracy wzorów Opisów Stanowisk Pracy, ustalenie zawartości maksymalnej i optymalnej wzoru Opisów Stanowisk Pracy
 • Zmierzenie się z opisaniem stanowiska pracy – poznanie metodologii tworzenia Opisu, wagi i znaczenia poszczególnych pól Opisu, prawidłowych sposobów opracowania zapisów, wyzwań które się z tym wiążą.

Opis Stanowiska Pracy – definicja, konstrukcja, cel stosowania,

Opis Stanowiska Pracy a inne dokumenty (m.in. zakres obowiązków, zakres czynności, karta celów, formatka KPI, opis roli i funkcji, dziennik obciążenia pracą),

Wzory Opisów Stanowisk Pracy – stosowane na rynku pracy formatki, znaczenie formatki dla późniejszego procesu Opisywania Stanowisk Pracy, wykorzystania Opisów Stanowisk Pracy w Organizacji, utrzymywania Opisów Stanowisk Pracy w aktualności, słowniki we wzorze opisu i praktyczne posługiwanie się wzorem Opisu Stanowisk Pracy,

Rekomendowany wzór Opisu Stanowiska Pracy w zależności od:

 • różnych grup zawodowych w Organizacji,
 • wielkości, specyfiki i charakteru organizacji i jej stanowisk,
 • planowanych obszarów wykorzystania opisów stanowisk pracy.

Zakres informacji w Opisie Stanowiska Pracy i ich prawidłowe sporządzanie (metodologia i warsztat):

Część I Opisu Stanowiska Pracy: informacje o stanowisku:

 • Funkcjonalność tej części Opisu,
 • Omówienie kolejnych pól Opisu, warsztat z opisywania:
  • Nazwa stanowiska pracy,
  • Symbol stanowiska,
  • Miejsce pracy,
  • Miejsce w strukturze organizacyjnej oraz zastępowalność,
  • Cel stanowiska.

Część II Opisu Stanowiska Pracy: główne zadania, odpowiedzialności i uprawnienia stanowiska:

 • Funkcjonalność tej części Opisu,
 • Omówienie kolejnych pól Opisu, warsztat z opisywania:
  • Zadania zawodowe,
  • Zadania kierownicze / koordynatorskie,
  • Rozpiętość kierowania,
  • Uprawnienia,
  • Skala działania,
  • Kluczowe wskaźniki efektywności,
  • Wpływ na wyniki organizacji,
  • Złożoność i innowacyjność pracy,

Część III Opisu Stanowiska Pracy : wymagania stanowiskowe – wymagane kompetencje

 • Funkcjonalność tej części Opisu,
 • Podział kwalifikacji i kompetencji na poziomy wymagany i pożądany i jego znaczenie,
 • Omówienie kolejnych pól Opisu, warsztat z opisywania:
  • Wykształcenie,
  • Wiedza merytoryczna i umiejętności zawodowe twarde (obiektywnie mierzalne),
  • Formalne uprawnienia zawodowe,
  • Znajomość języków obcych,
  • Znajomość programów informatycznych (IT),
  • Doświadczenie zawodowe i menedżerskie,
  • Charakter pracy (grupa kompetencji),
  • Postawy / zachowania.

Część IV. Opisu Stanowiska Pracy : współpraca /komunikacja /kontakty:

 • Funkcjonalność tej części Opisu,
 • Omówienie kolejnych pól Opisu, warsztat z opisywania
  • Kontakty wewnętrzne i zewnętrzne,
  • Współpraca, jej cel, charakter i częstotliwość,
  • Komunikacja, jej cel, charakter i częstotliwość.

Część V. Opisu Stanowiska Pracy : ogólny poziom stanowiska:

 • Funkcjonalność tej części Opisu,
 • Poziom stanowiska wg klasyfikacji,
 • Warsztat z przyporządkowania do klasyfikacji.

Część VI. Opisu Stanowiska Pracy : dodatkowe informacje:

 • Funkcjonalność tej części Opisu,
 • Dodatkowe informacje – zakres i forma dodatkowych informacji wprowadzanych do opisu,
 • Osoby podpisujące Opis i znaczenie ich podpisów.

Część VII (nieobligatoryjna) Opisu Stanowiska Pracy : zakładka specyfikacji zadań:

 • Funkcjonalność tej części Opisu,
 • Informacje o stanowisku,
 • Omówienie kolejnych pól Opisu, warsztat z opisywania,
 • Zadania zawodowe – dane szczegółowe o zadaniach,
 • Osoby podpisujące tą część opisu i znaczenie ich podpisów.

Część IX (nieobligatoryjna) Opisu Stanowiska Pracy : zakładka warunków pracy:

 • Funkcjonalność tej części Opisu,
 • Informacje o warunkach pracy,
 • Omówienie kolejnych pól Opisu, warsztat z opisywania,
 • Warunki pracy – dane szczegółowe o warunkach,
 • Osoby podpisujące tą część opisu i znaczenie ich podpisów.

Budowanie ścieżki kariery w ramach tworzenia Opisów Stanowisk Pracy i ich znaczenie dla późniejszych procesów: rekrutacji i selekcji, oceny okresowej i motywowania, wartościowania oraz prawidłowej polityki płacowej i awansowej:

 • Znaczenie gradacji stanowisk dla doboru, utrzymania i motywacji pracowników oraz ich wynagradzania,
 • Jak prawidłowo zaprojektować gradację stanowisk w opisie stanowiska pracy,
 • Typowe wymagania w gradacji dla stanowisk :
  • Fizycznych / wykonawczych – niewykwalifikowanych, wykwalifikowanych, specjalistycznych, na poziomie brygadzisty i mistrza,
  • Administracyjnych – stażujących, wspierających, specjalistycznych, eksperckich,
  • Kierowniczych – koordynacyjnych, kierowniczych, dyrektorskich.
 • Znaczenie gradacji dla późniejszych decyzji personalnych wobec pracownika.

Katalog Opisów Stanowisk Pracy:

 • Definicja Katalogu Opisów Stanowisk Pracy,
 • Wartość katalogu opisów stanowisk pracy dla organizacji,
 • Rola administratora Katalogu Opisów Stanowisk Pracy,
 • Metodologia opracowywania Katalogu Stanowisk Pracy :
  • Metodologia tworzenia nazewnictwa stanowisk,
  • Metodologia łączenia i rozdzielania podobnych stanowisk pracy,
  • Metodologia postępowania ze specyficznymi rolami i funkcjami,
  • Przyporządkowanie Opisów Stanowisk Pracy do Katalogu, systemowa aktualizacja, likwidacja niepotrzebnych Opisów Stanowisk Pracy.
 • Metodologia analizy pracy wymagana do Opisywania Stanowisk Pracy:
  • Analiza pracy – metody i ich praktyczne zastosowanie,
  • Zbieranie danych o stanowiskach – ankiety, wywiad, obserwacja, korzystanie z danych,
  • Weryfikacja informacji z analizy pracy.
 • Instrukcja Opisywania Stanowisk Pracy:
  • Zakres i forma instrukcji, jej znaczenie w procesie Opisywania Stanowisk Pracy,
  • Ogólne i szczegółowe wskazówki dla osób sporządzających Opisy Stanowisk Pracy,
  • Zapisy do Instrukcji – przykłady z rynku,
  • Praktyczne posługiwanie się Instrukcją,
  • Rekomendowany wzór i zakres Instrukcji Opisywania Stanowisk Pracy.
 • Znaczenie modelu kompetencji dla prawidłowego sporządzenia Opisów Stanowisk Pracy:
  • Znaczenie pracy mózgu dla osobowości i kształtowania się kompetencji,
  • Osobowość i teorie osobowości a kształtowanie się kompetencji – obszar, zakres i aspekty pojęcia,
  • Pomiar wybranych aspektów osobowości przydatne w środowisku biznesowym (m.in. do podziału pracy, opracowania opisów stanowisk pracy, rekrutacji, rozwoju) na przykładzie metody MBTI (i kilku innych mniej szczegółowo),
  • Osobowość a preferencje zawodowe i kompetencje,
  • Kształtowanie opisów stanowisk pracy biorących pod uwagę realność wymagań na stanowisku pracy dot. osobowości, preferencji i kompetencji,
  • Model kompetencji w Opisie Stanowiska Pracy – znaczenie kształtu modelu kompetencji dla późniejszej akcji opisywania stanowisk pracy.

DZIEŃ II:

 

Cele dnia :

 • Przećwiczenie modelowania etapów projektu Opisywania Stanowisk Pracy, w tym tworzenia karty projektu Opisywania Stanowisk Pracy pomocnej w organizacji akcji opisywania stanowisk w Organizacji i wdrożeniu Opisów do Organizacji,
 • Przygotowanie uczestników szkolenia do zarządzania projektem Opisywania Stanowisk Pracy i realizacji akcji opisywania, w tym w zakresie typowych wyzwań i sposobów radzenia sobie z nimi,
 • Ustalenie zakresu wdrożenia Opisów Stanowisk Pracy do Organizacji oraz ich wykorzystania w polityce personalnej firmy (perspektywa Zespołów Personalnych) i do zarządzania pracownikami (perspektywa menedżerów).

Program dnia:

Cele i korzyści projektu opisywania stanowisk pracy,

Podział ról i odpowiedzialności w projekcie:

 • Osoby zarządzające projektem opisywania stanowisk pracy,
 • Osoby opisujące stanowiska – wybór osób opisujących i znaczenie tego wyboru dla akcji spisowych,
 • Partycypacja zarządu, kadry kierowniczej i pracowników w procesie opracowania opisów,
 • Miejsce i rola reprezentacji pracowników w procesie opracowania opisów,

Przebieg projektu opisywania stanowisk pracy:

 1. Etapy projektu i zakres prac opracowania opisów stanowisk pracy, harmonogram prac – przebieg standardowy,
 2. Procedowanie w zakresie opisywania stanowisk pracy w 2 modelach:
  • Opisywanie obecnego podziału pracy w organizacji (Fotografia Stanowisk Pracy),
  • Opisywanie docelowego podziału pracy w organizacji (Modelowanie Stanowisk Pracy),
  • Cele, korzyści i ryzyka obu podejść, ich przebieg,
 3. Możliwości zorganizowania masowych akcji spisowych – modele akcji spisowych, ich praktyczny przebieg,
 4. Zakres i forma przygotowania osób opisujących i osób zarządzających projektem,

Kluczowe ryzyka i czynniki sukcesu projektu, sterowanie nimi,

Realizacja projektu opisów własnymi siłami oraz przy współudziale firmy doradczej:

 1. Korzyści i ryzyka prowadzenia projektu własnymi siłami oraz przy współudziale firmy doradczej,
 2. Koszty, korzyści, harmonogram projektu i podział ról w projekcie prowadzonym przy współudziale firmy doradczej, zakres odpowiedzialności firmy doradczej,

Rozwiązania informatyczne w projekcie.

Metodologia aktualizacji opisów stanowiska pracy (opracowywania nowych / zmienionych opisów stanowisk pracy oraz ich wprowadzania do katalogu opisów stanowisk pracy) a działania menedżerów i zespołu personalnego

 1. Potwierdzanie konieczności utworzenia nowego stanowiska pracy i Opisu Stanowiska Pracy,
 2. Potwierdzanie konieczności aktualizacji Opisu Stanowiska Pracy,
 3. Potwierdzanie konieczności rezygnacji z Opisu Stanowiska Pracy.

Uwarunkowania odpowiedniego podziału ról i odpowiedzialności w opracowaniu opisów stanowisk pracy (ten temat będzie omówiony na poziomie ogólnym, wymaganym z punktu widzenia celów i ryzyk projektu Opisywania Stanowisk Pracy):

 1. Podział zadań i odpowiedzialności na poziomie jednostek organizacyjnych a Opisy Stanowisk Pracy, opisy zadań jednostek organizacyjnych w formie regulaminów organizacyjnych a Opisy Stanowisk Pracy menedżerów i pracowników,
 2. Rozpiętość kierowania na stanowiskach menedżerskich a podział zadań i odpowiedzialności na poziomie jednostek organizacyjnych, znaczenie rozpiętości kierowania dla menedżerskich Opisów Stanowisk Pracy,
 3. Obciążenie pracą na stanowiskach pracy a Opisy Stanowisk Pracy,
 4. Nierównomierny i równomierny poziom kompetencji pracowników a Opisy Stanowisk Pracy,
 5. Nieadekwatny i sprawiedliwy poziom wynagrodzeń pracowników a Opisy Stanowisk Pracy.

Obszary wykorzystania Opisów Stanowisk Pracy w polityce personalnej:

 1. Komunikacja korzyści do Zarządu i menedżerów kluczowych,
 2. Pełne wykorzystanie Opisów Stanowisk Pracy w działaniach ZZL, procesy personalne oparte na Opisach:
  • Opisy Stanowisk Pracy a rekrutacja i selekcja,
  • Opisy Stanowisk Pracy a kształtowanie efektywności i motywacji do pracy,
  • Opisy Stanowisk Pracy a adekwatna polityka szkoleniowa – definiowanie wymaganych obszarów doskonalenia i rozwoju pracowników na stanowiskach pracy, ocena efektywności szkoleń i rozwoju,
  • Opisy Stanowisk Pracy a rozwój pracowników w szerszym aspekcie :
   • Ścieżki karier i awansów,
   • Programy talentowe i programy rozwoju sukcesorów na stanowiska kluczowe,
   • Programy rozwoju i doskonalenia menedżerów i ekspertów.

Wykorzystanie Opisów Stanowisk Pracy przez menedżerów i pracowników:

 1. Komunikacja korzyści dla menedżerów i pracowników,
 2. Wykorzystanie Opisów Stanowisk Pracy przez menedżerów i pracowników w codziennej pracy zawodowej:
  • Znajomość Opisów Stanowisk Pracy,
  • Opis Stanowiska Pracy z zakres czynności pracownika,
  • Obserwacja w działaniu realizacji założonych zadań,
  • Samodoskonalenie realizacji zadań przez pracownika,
  • Rozmowy menedżera z pracownikiem – wyrażanie oczekiwań na bazie Opisu Stanowiska Pracy,
  • Rozmowy oceniające menedżera z pracownikiem dot. zadań i obowiązków – informacje zwrotne, instruowanie i korygowanie przez menedżera,
  • Wsparcie pracownika w samodoskonaleniu i poprawie wykonania zadań i obowiązków,

Decyzje personalne

Opinie Uczestników o szkoleniu:

 

„Szkolenie było bardzo ciekawe. Ogromna wiedza trenera. Dynamika szkolenia, dyscyplina, tempo, angażowanie uczestników, zrealizowany program to to na co zwróciłam uwagę i mogę powiedzieć z czystym sercem, że jestem bardzo zadowolona.” (specjalista HR, Centrum Unijnych Projektów Transportowych)

 

 • Informacje dodatkowe: 

  Przy zgłoszeniu większej ilości osób proponujemy atrakcyjne rabaty 
  Płatność za udział realizowana jest po odbytym szkoleniu 
  W trakcie szkolenia Uczestnik otrzymuje poczęstunek w formie przerw kawowych oraz obiad 
  Pomagamy w rezerwacji noclegów 
  Program szkolenia wraz z opisem trenera dostępny jest na naszej stronie internetowej www.kompetea.pl

Lokalizacje i terminy

Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjne Golden Floor
20.04.2020 - 21.04.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjne Golden Floor
15.06.2020 - 16.06.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel Scandic**** Wrocław
20.07.2020 - 21.07.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjne Golden Floor
14.09.2020 - 15.09.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel Scandic**** Wrocław
16.11.2020 - 17.11.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjne Golden Floor
07.12.2020 - 08.12.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)

Pozostałe szkolenia firmy

Strategiczne zarządzanie szkoleniami i rozwojem pracowników w organizacji
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
04.11.2020 - 06.11.2020
2 952,00 zł (2 400,00 netto)
oferta promowana
HR Business Partner – zarządzanie coachingowe
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
16.12.2020 - 18.12.2020
2 201,70 zł (1 790,00 netto)
Profesjonalne zarządzanie wynagrodzeniami - trzydniowe warsztaty
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
16.12.2020 - 18.12.2020
2 952,00 zł (2 400,00 netto)
HR Business Partner – współpraca z menedżerami i pracownikami na rzecz sukcesu firmy
Kompetea
Hotel Scandic**** Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
18.11.2020 - 20.11.2020
2 201,70 zł (1 790,00 netto)
Onboarding – program adaptacji pracowniczej *HR Premium*
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
19.11.2020 - 20.11.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Profilaktyka systemowa i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu–warsztat dla kadr zarządzających zespołami pracowniczymi
Kompetea
Hotel Scandic**** Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
16.11.2020 - 17.11.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Wartościowanie stanowisk pracy i jego wykorzystanie do kształtowania polityki płacowej organizacji *HR PREMIUM*
Kompetea
Hotel Scandic**** Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
26.11.2020 - 27.11.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Zarządzanie talentami w organizacji *HR Premium*
Kompetea
Hotel Scandic**** Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
23.11.2020 - 24.11.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Holilider HR- Zarządzanie kapitałem pracowniczym 3.0
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
26.10.2020 - 27.10.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)

Polecane szkolenia

Etyka w biznesie
Modus Vivendi. Etyka w Biznesie
do ustalenia, Szczecin, zachodniopomorskie
18.11.2020 - 18.11.2020
1 500,00 zł (1 219,51 netto)
Coaching w zarządzaniu
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
19.11.2020 - 20.11.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Mentoring czyli przekazywanie wiedzy poprzez siłę autorytetu
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
05.11.2020 - 06.11.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Motywowanie pracowników i współpracowników
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
23.11.2020 - 24.11.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Feedback - przekazywanie informacji zwrotnej
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
26.10.2020 - 27.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Leadership świadome przywództwo
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
09.11.2020 - 10.11.2020
1 300,00 zł (1 056,91 netto)
Zarządzanie zmianą - dobra strategia i współpraca z ludźmi - w poszukiwaniu porządku
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
05.11.2020 - 06.11.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie pracownikami i współpracownikami w praktyce
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
16.11.2020 - 17.11.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie produktywnością szkolenie dla kadry zarządzającej niższego szczebla
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
09.11.2020 - 10.11.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie dla brygadzistów liderów mistrzów
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
09.11.2020 - 10.11.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie konfliktem - strategia, opanowanie, ekologiczne rozwiązania
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
16.11.2020 - 17.11.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Rozmowa rekrutacyjna w praktyce / rozmowa kwalifikacyjna . Technika wywiadu kompetycyjnego.
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
26.10.2020 - 27.10.2020
1 300,00 zł (1 056,91 netto)
Rozmowy okresowe z pracownikami. Rozwojowe rozmowy oceniające
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
13.11.2020 - 13.11.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie zespołem handlowców - szkolenie zarządzanie zespołem handlowym
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
12.11.2020 - 13.11.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie działem zakupów prowadzenie projektów zakupowych i negocjacje
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
19.11.2020 - 20.11.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Excel we wspomaganiu controllingu personalnego z elementami mierników efektywności działu personalnego
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
10.12.2020 - 11.12.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
ITIL4 Foundation Express – szkolenie akredytowane z egzaminem
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Airport Okęcie***, Warszawa, mazowieckie
09.10.2020 - 10.11.2020
2 447,70 zł (1 990,00 netto)
Kierowanie zespołem pracowniczym - Trening kreowania własnego autorytetu i zarządzania personelem
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
09.12.2020 - 11.12.2020
1 810,00 zł (1 471,54 netto)
Komunikacja i praca zespołowa w projekcie
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
26.11.2020 - 27.11.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Prawo pracy dla kadry kierowniczej
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
27.11.2020 - 27.11.2020
799,50 zł (650,00 netto)
Pracownicze plany kapitałowe oraz prawo pracy aktualny stan i planowane zmiany na 2020 rok
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
16.11.2020 - 16.11.2020
799,50 zł (650,00 netto)
Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
17.11.2020 - 17.11.2020
799,50 zł (650,00 netto)
Standardy pracy kierowniczej. Ograniczanie ryzyka w zarządzaniu
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
07.12.2020 - 08.12.2020
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
TRIZ – podstawy metodologii w oparciu o model Oxford Creativity
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum****, Poznań, wielkopolskie
26.10.2020 - 27.10.2020
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Assessment Center/Development Center – podstawowe zasady efektywnego procesu AC/DC
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
23.11.2020 - 24.11.2020
1 906,50 zł (1 550,00 netto)
Warsztat przygotowujący do pełnienia roli kierowniczej
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
23.11.2020 - 24.11.2020
1 648,20 zł (1 340,00 netto)
Wdrożenie nowego pracownika do organizacji - onboarding
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
10.12.2020 - 11.12.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
23.11.2020 - 24.11.2020
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Zarządzanie projektami dla PRAKTYKÓW
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
25.11.2020 - 27.11.2020
2 263,20 zł (1 840,00 netto)
5% rabatu Zarządzanie pracownikami na placu budowy - kompendium najskuteczniejszych praktyk. 2-dniowe szkolenie praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel*** w centrum, Wrocław, dolnośląskie
03.11.2020 - 04.11.2020
1 537,50 zł (1 016,26 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe