Szukaj szkolenia

Opisy stanowisk pracy *HR Premium*

Kategoria szkolenia: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
20.04.2020 - 21.04.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
 • Opcje szkoleniamożliwość dofinansowania
 • Maksymalna liczba uczestników14

Opisy stanowisk pracy *HR Premium*

Korzyści ze szkolenia:

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli:

 • Przeanalizowane zostaną wspólnie i przećwiczone zasady i metody opracowania i wdrożenia opisów stanowisk pracy adekwatnych do różnych grup zawodowych.
 • Przekazana zostanie uczestnikom wiedza w zakresie nowoczesnych, stosowanych na rynku metod opisywania stanowisk pracy wraz z ich zaletami i wadami oraz rekomendacjami stosowania zależnie od wielkości, specyfiki i charakteru organizacji i jej stanowisk.
 • Zaprezentowane zostaną stosowane na rynku formatki opisów stanowisk pracy wraz z ich zaletami i wadami oraz rekomendacjami stosowania zależnie od przyszłych decyzji o wykorzystaniu opisów stanowisk pracy.
 • Przećwiczone zostaną metody przygotowania i prowadzenia projektu opisywania stanowisk pracy z użyciem niektórych gotowych dokumentów do wykorzystania lub zmiany.
 • Uczestnicy zostaną przygotowani do realnego wdrożenia opisów stanowisk pracy – ustalenia realnych pól wykorzystania opisów, związanych z tym wyzwań i technik działania.
 • Prowadzący dostarczy użytecznych wzorów dokumentów i wycinki procedur o charakterze uniwersalnym – do zastosowania przez uczestników w późniejszej praktyce zawodowej.
 
Adresaci szkolenia:

 

Menedżerowie, koordynatorzy, eksperci, specjaliści HR, konsultanci; osoby stojące przed wyzwaniem stworzenia opisów stanowisk pracy

 
Metody pracy:

 

 • Szkolenia prowadzone w formie warsztatu narzędziowego i przygotowuje Zespoły HR do profesjonalnego prowadzenia spraw związanych z planowaniem zatrudnienia, opisywaniem stanowisk pracy, ustalaniem optymalnej liczby pracowników w firmie, badaniem efektywności pracy pracowników i całych Zespołów, prowadzeniem projektów optymalizacji pracy i stanu osobowego w organizacji.
 • Zajęcia będą mieć głównie charakter warsztatowy, gdzie nastąpi praktyczne przećwiczenie: metod, narzędzi, wzorów dokumentów, procedur, formatek, wzorów tabel i formatek, analiza przykładów z rynku.
 • Prowadzący dostarczy użytecznych rozwiązań, które będą miały charakter uniwersalny – do zastosowania przez uczestników w późniejszej praktyce zawodowej.
 • Uczestnicy będą mogli również pozyskać informacje o stosowanych przez inne organizacje rozwiązaniach oraz sposobach ich wykorzystania.

PROGRAM SZKOLENIA:

 

DZIEŃ I:

 

Cele dnia :

 • Ustalenie czym dokładnie jest, a czym nie jest Opis Stanowisk Pracy, jaka jest konstrukcja Opisu Stanowiska Pracy,
 • Poznanie stosowanych na rynku pracy wzorów Opisów Stanowisk Pracy, ustalenie zawartości maksymalnej i optymalnej wzoru Opisów Stanowisk Pracy
 • Zmierzenie się z opisaniem stanowiska pracy – poznanie metodologii tworzenia Opisu, wagi i znaczenia poszczególnych pól Opisu, prawidłowych sposobów opracowania zapisów, wyzwań które się z tym wiążą.

Opis Stanowiska Pracy – definicja, konstrukcja, cel stosowania,

Opis Stanowiska Pracy a inne dokumenty (m.in. zakres obowiązków, zakres czynności, karta celów, formatka KPI, opis roli i funkcji, dziennik obciążenia pracą),

Wzory Opisów Stanowisk Pracy – stosowane na rynku pracy formatki, znaczenie formatki dla późniejszego procesu Opisywania Stanowisk Pracy, wykorzystania Opisów Stanowisk Pracy w Organizacji, utrzymywania Opisów Stanowisk Pracy w aktualności, słowniki we wzorze opisu i praktyczne posługiwanie się wzorem Opisu Stanowisk Pracy,

Rekomendowany wzór Opisu Stanowiska Pracy w zależności od:

 • różnych grup zawodowych w Organizacji,
 • wielkości, specyfiki i charakteru organizacji i jej stanowisk,
 • planowanych obszarów wykorzystania opisów stanowisk pracy.

Zakres informacji w Opisie Stanowiska Pracy i ich prawidłowe sporządzanie (metodologia i warsztat):

Część I Opisu Stanowiska Pracy: informacje o stanowisku:

 • Funkcjonalność tej części Opisu,
 • Omówienie kolejnych pól Opisu, warsztat z opisywania:
  • Nazwa stanowiska pracy,
  • Symbol stanowiska,
  • Miejsce pracy,
  • Miejsce w strukturze organizacyjnej oraz zastępowalność,
  • Cel stanowiska.

Część II Opisu Stanowiska Pracy: główne zadania, odpowiedzialności i uprawnienia stanowiska:

 • Funkcjonalność tej części Opisu,
 • Omówienie kolejnych pól Opisu, warsztat z opisywania:
  • Zadania zawodowe,
  • Zadania kierownicze / koordynatorskie,
  • Rozpiętość kierowania,
  • Uprawnienia,
  • Skala działania,
  • Kluczowe wskaźniki efektywności,
  • Wpływ na wyniki organizacji,
  • Złożoność i innowacyjność pracy,

Część III Opisu Stanowiska Pracy : wymagania stanowiskowe – wymagane kompetencje

 • Funkcjonalność tej części Opisu,
 • Podział kwalifikacji i kompetencji na poziomy wymagany i pożądany i jego znaczenie,
 • Omówienie kolejnych pól Opisu, warsztat z opisywania:
  • Wykształcenie,
  • Wiedza merytoryczna i umiejętności zawodowe twarde (obiektywnie mierzalne),
  • Formalne uprawnienia zawodowe,
  • Znajomość języków obcych,
  • Znajomość programów informatycznych (IT),
  • Doświadczenie zawodowe i menedżerskie,
  • Charakter pracy (grupa kompetencji),
  • Postawy / zachowania.

Część IV. Opisu Stanowiska Pracy : współpraca /komunikacja /kontakty:

 • Funkcjonalność tej części Opisu,
 • Omówienie kolejnych pól Opisu, warsztat z opisywania
  • Kontakty wewnętrzne i zewnętrzne,
  • Współpraca, jej cel, charakter i częstotliwość,
  • Komunikacja, jej cel, charakter i częstotliwość.

Część V. Opisu Stanowiska Pracy : ogólny poziom stanowiska:

 • Funkcjonalność tej części Opisu,
 • Poziom stanowiska wg klasyfikacji,
 • Warsztat z przyporządkowania do klasyfikacji.

Część VI. Opisu Stanowiska Pracy : dodatkowe informacje:

 • Funkcjonalność tej części Opisu,
 • Dodatkowe informacje – zakres i forma dodatkowych informacji wprowadzanych do opisu,
 • Osoby podpisujące Opis i znaczenie ich podpisów.

Część VII (nieobligatoryjna) Opisu Stanowiska Pracy : zakładka specyfikacji zadań:

 • Funkcjonalność tej części Opisu,
 • Informacje o stanowisku,
 • Omówienie kolejnych pól Opisu, warsztat z opisywania,
 • Zadania zawodowe – dane szczegółowe o zadaniach,
 • Osoby podpisujące tą część opisu i znaczenie ich podpisów.

Część IX (nieobligatoryjna) Opisu Stanowiska Pracy : zakładka warunków pracy:

 • Funkcjonalność tej części Opisu,
 • Informacje o warunkach pracy,
 • Omówienie kolejnych pól Opisu, warsztat z opisywania,
 • Warunki pracy – dane szczegółowe o warunkach,
 • Osoby podpisujące tą część opisu i znaczenie ich podpisów.

Budowanie ścieżki kariery w ramach tworzenia Opisów Stanowisk Pracy i ich znaczenie dla późniejszych procesów: rekrutacji i selekcji, oceny okresowej i motywowania, wartościowania oraz prawidłowej polityki płacowej i awansowej:

 • Znaczenie gradacji stanowisk dla doboru, utrzymania i motywacji pracowników oraz ich wynagradzania,
 • Jak prawidłowo zaprojektować gradację stanowisk w opisie stanowiska pracy,
 • Typowe wymagania w gradacji dla stanowisk :
  • Fizycznych / wykonawczych – niewykwalifikowanych, wykwalifikowanych, specjalistycznych, na poziomie brygadzisty i mistrza,
  • Administracyjnych – stażujących, wspierających, specjalistycznych, eksperckich,
  • Kierowniczych – koordynacyjnych, kierowniczych, dyrektorskich.
 • Znaczenie gradacji dla późniejszych decyzji personalnych wobec pracownika.

Katalog Opisów Stanowisk Pracy:

 • Definicja Katalogu Opisów Stanowisk Pracy,
 • Wartość katalogu opisów stanowisk pracy dla organizacji,
 • Rola administratora Katalogu Opisów Stanowisk Pracy,
 • Metodologia opracowywania Katalogu Stanowisk Pracy :
  • Metodologia tworzenia nazewnictwa stanowisk,
  • Metodologia łączenia i rozdzielania podobnych stanowisk pracy,
  • Metodologia postępowania ze specyficznymi rolami i funkcjami,
  • Przyporządkowanie Opisów Stanowisk Pracy do Katalogu, systemowa aktualizacja, likwidacja niepotrzebnych Opisów Stanowisk Pracy.
 • Metodologia analizy pracy wymagana do Opisywania Stanowisk Pracy:
  • Analiza pracy – metody i ich praktyczne zastosowanie,
  • Zbieranie danych o stanowiskach – ankiety, wywiad, obserwacja, korzystanie z danych,
  • Weryfikacja informacji z analizy pracy.
 • Instrukcja Opisywania Stanowisk Pracy:
  • Zakres i forma instrukcji, jej znaczenie w procesie Opisywania Stanowisk Pracy,
  • Ogólne i szczegółowe wskazówki dla osób sporządzających Opisy Stanowisk Pracy,
  • Zapisy do Instrukcji – przykłady z rynku,
  • Praktyczne posługiwanie się Instrukcją,
  • Rekomendowany wzór i zakres Instrukcji Opisywania Stanowisk Pracy.
 • Znaczenie modelu kompetencji dla prawidłowego sporządzenia Opisów Stanowisk Pracy:
  • Znaczenie pracy mózgu dla osobowości i kształtowania się kompetencji,
  • Osobowość i teorie osobowości a kształtowanie się kompetencji – obszar, zakres i aspekty pojęcia,
  • Pomiar wybranych aspektów osobowości przydatne w środowisku biznesowym (m.in. do podziału pracy, opracowania opisów stanowisk pracy, rekrutacji, rozwoju) na przykładzie metody MBTI (i kilku innych mniej szczegółowo),
  • Osobowość a preferencje zawodowe i kompetencje,
  • Kształtowanie opisów stanowisk pracy biorących pod uwagę realność wymagań na stanowisku pracy dot. osobowości, preferencji i kompetencji,
  • Model kompetencji w Opisie Stanowiska Pracy – znaczenie kształtu modelu kompetencji dla późniejszej akcji opisywania stanowisk pracy.

DZIEŃ II:

 

Cele dnia :

 • Przećwiczenie modelowania etapów projektu Opisywania Stanowisk Pracy, w tym tworzenia karty projektu Opisywania Stanowisk Pracy pomocnej w organizacji akcji opisywania stanowisk w Organizacji i wdrożeniu Opisów do Organizacji,
 • Przygotowanie uczestników szkolenia do zarządzania projektem Opisywania Stanowisk Pracy i realizacji akcji opisywania, w tym w zakresie typowych wyzwań i sposobów radzenia sobie z nimi,
 • Ustalenie zakresu wdrożenia Opisów Stanowisk Pracy do Organizacji oraz ich wykorzystania w polityce personalnej firmy (perspektywa Zespołów Personalnych) i do zarządzania pracownikami (perspektywa menedżerów).

Program dnia:

Cele i korzyści projektu opisywania stanowisk pracy,

Podział ról i odpowiedzialności w projekcie:

 • Osoby zarządzające projektem opisywania stanowisk pracy,
 • Osoby opisujące stanowiska – wybór osób opisujących i znaczenie tego wyboru dla akcji spisowych,
 • Partycypacja zarządu, kadry kierowniczej i pracowników w procesie opracowania opisów,
 • Miejsce i rola reprezentacji pracowników w procesie opracowania opisów,

Przebieg projektu opisywania stanowisk pracy:

 1. Etapy projektu i zakres prac opracowania opisów stanowisk pracy, harmonogram prac – przebieg standardowy,
 2. Procedowanie w zakresie opisywania stanowisk pracy w 2 modelach:
  • Opisywanie obecnego podziału pracy w organizacji (Fotografia Stanowisk Pracy),
  • Opisywanie docelowego podziału pracy w organizacji (Modelowanie Stanowisk Pracy),
  • Cele, korzyści i ryzyka obu podejść, ich przebieg,
 3. Możliwości zorganizowania masowych akcji spisowych – modele akcji spisowych, ich praktyczny przebieg,
 4. Zakres i forma przygotowania osób opisujących i osób zarządzających projektem,

Kluczowe ryzyka i czynniki sukcesu projektu, sterowanie nimi,

Realizacja projektu opisów własnymi siłami oraz przy współudziale firmy doradczej:

 1. Korzyści i ryzyka prowadzenia projektu własnymi siłami oraz przy współudziale firmy doradczej,
 2. Koszty, korzyści, harmonogram projektu i podział ról w projekcie prowadzonym przy współudziale firmy doradczej, zakres odpowiedzialności firmy doradczej,

Rozwiązania informatyczne w projekcie.

Metodologia aktualizacji opisów stanowiska pracy (opracowywania nowych / zmienionych opisów stanowisk pracy oraz ich wprowadzania do katalogu opisów stanowisk pracy) a działania menedżerów i zespołu personalnego

 1. Potwierdzanie konieczności utworzenia nowego stanowiska pracy i Opisu Stanowiska Pracy,
 2. Potwierdzanie konieczności aktualizacji Opisu Stanowiska Pracy,
 3. Potwierdzanie konieczności rezygnacji z Opisu Stanowiska Pracy.

Uwarunkowania odpowiedniego podziału ról i odpowiedzialności w opracowaniu opisów stanowisk pracy (ten temat będzie omówiony na poziomie ogólnym, wymaganym z punktu widzenia celów i ryzyk projektu Opisywania Stanowisk Pracy):

 1. Podział zadań i odpowiedzialności na poziomie jednostek organizacyjnych a Opisy Stanowisk Pracy, opisy zadań jednostek organizacyjnych w formie regulaminów organizacyjnych a Opisy Stanowisk Pracy menedżerów i pracowników,
 2. Rozpiętość kierowania na stanowiskach menedżerskich a podział zadań i odpowiedzialności na poziomie jednostek organizacyjnych, znaczenie rozpiętości kierowania dla menedżerskich Opisów Stanowisk Pracy,
 3. Obciążenie pracą na stanowiskach pracy a Opisy Stanowisk Pracy,
 4. Nierównomierny i równomierny poziom kompetencji pracowników a Opisy Stanowisk Pracy,
 5. Nieadekwatny i sprawiedliwy poziom wynagrodzeń pracowników a Opisy Stanowisk Pracy.

Obszary wykorzystania Opisów Stanowisk Pracy w polityce personalnej:

 1. Komunikacja korzyści do Zarządu i menedżerów kluczowych,
 2. Pełne wykorzystanie Opisów Stanowisk Pracy w działaniach ZZL, procesy personalne oparte na Opisach:
  • Opisy Stanowisk Pracy a rekrutacja i selekcja,
  • Opisy Stanowisk Pracy a kształtowanie efektywności i motywacji do pracy,
  • Opisy Stanowisk Pracy a adekwatna polityka szkoleniowa – definiowanie wymaganych obszarów doskonalenia i rozwoju pracowników na stanowiskach pracy, ocena efektywności szkoleń i rozwoju,
  • Opisy Stanowisk Pracy a rozwój pracowników w szerszym aspekcie :
   • Ścieżki karier i awansów,
   • Programy talentowe i programy rozwoju sukcesorów na stanowiska kluczowe,
   • Programy rozwoju i doskonalenia menedżerów i ekspertów.

Wykorzystanie Opisów Stanowisk Pracy przez menedżerów i pracowników:

 1. Komunikacja korzyści dla menedżerów i pracowników,
 2. Wykorzystanie Opisów Stanowisk Pracy przez menedżerów i pracowników w codziennej pracy zawodowej:
  • Znajomość Opisów Stanowisk Pracy,
  • Opis Stanowiska Pracy z zakres czynności pracownika,
  • Obserwacja w działaniu realizacji założonych zadań,
  • Samodoskonalenie realizacji zadań przez pracownika,
  • Rozmowy menedżera z pracownikiem – wyrażanie oczekiwań na bazie Opisu Stanowiska Pracy,
  • Rozmowy oceniające menedżera z pracownikiem dot. zadań i obowiązków – informacje zwrotne, instruowanie i korygowanie przez menedżera,
  • Wsparcie pracownika w samodoskonaleniu i poprawie wykonania zadań i obowiązków,

Decyzje personalne

Opinie Uczestników o szkoleniu:

 

„Szkolenie było bardzo ciekawe. Ogromna wiedza trenera. Dynamika szkolenia, dyscyplina, tempo, angażowanie uczestników, zrealizowany program to to na co zwróciłam uwagę i mogę powiedzieć z czystym sercem, że jestem bardzo zadowolona.” (specjalista HR, Centrum Unijnych Projektów Transportowych)

 

 • Informacje dodatkowe: 

  Przy zgłoszeniu większej ilości osób proponujemy atrakcyjne rabaty 
  Płatność za udział realizowana jest po odbytym szkoleniu 
  W trakcie szkolenia Uczestnik otrzymuje poczęstunek w formie przerw kawowych oraz obiad 
  Pomagamy w rezerwacji noclegów 
  Program szkolenia wraz z opisem trenera dostępny jest na naszej stronie internetowej www.kompetea.pl

Lokalizacje i terminy

Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjne Golden Floor
20.04.2020 - 21.04.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjne Golden Floor
15.06.2020 - 16.06.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel Scandic**** Wrocław
20.07.2020 - 21.07.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjne Golden Floor
14.09.2020 - 15.09.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel Scandic**** Wrocław
16.11.2020 - 17.11.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjne Golden Floor
07.12.2020 - 08.12.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)

Pozostałe szkolenia firmy

Akademia Menadżera: Zarządzanie przez cele
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
28.05.2020 - 29.05.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Profilaktyka systemowa i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu–warsztat dla kadr zarządzających zespołami pracowniczymi
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza, Warszawa, mazowieckie
02.04.2020 - 03.04.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Strategiczne zarządzanie szkoleniami i rozwojem pracowników w organizacji
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
27.04.2020 - 29.04.2020
2 952,00 zł (2 400,00 netto)
oferta promowana
HR Business Partner – zarządzanie coachingowe
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza, Warszawa, mazowieckie
13.05.2020 - 15.05.2020
2 201,70 zł (1 790,00 netto)
Profesjonalny controlling HR PREMIUM
Kompetea
Hotel Scandic**** Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
22.04.2020 - 24.04.2020
2 952,00 zł (2 400,00 netto)
Profesjonalne zarządzanie wynagrodzeniami - trzydniowe warsztaty
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
13.05.2020 - 15.05.2020
2 952,00 zł (2 400,00 netto)
HR Business Partner – współpraca z menedżerami i pracownikami na rzecz sukcesu firmy
Kompetea
Hotel Scandic**** Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
22.04.2020 - 24.04.2020
2 201,70 zł (1 790,00 netto)
Onboarding – program adaptacji pracowniczej *HR Premium*
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
20.04.2020 - 21.04.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Profilaktyka systemowa i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu–warsztat dla kadr zarządzających zespołami pracowniczymi
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
02.04.2020 - 03.04.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Wartościowanie stanowisk pracy i jego wykorzystanie do kształtowania polityki płacowej organizacji *HR PREMIUM*
Kompetea
Hotel Scandic**** Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
18.05.2020 - 19.05.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Zarządzanie talentami w organizacji *HR Premium*
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
27.04.2020 - 28.04.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Holilider HR- Zarządzanie kapitałem pracowniczym 3.0
Kompetea
Hotel Scandic**** Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
07.05.2020 - 08.05.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)

Polecane szkolenia

5% rabatu Nowoczesne narzędzia selekcji pracowników czyli rekrutacja w poszukiwaniu talentów
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum Szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
07.05.2020 - 07.05.2020
1 082,40 zł (880,00 netto)
Kierowanie zespołem pracowniczym
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
23.04.2020 - 24.04.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Cykl szkoleń z zarządzania projektami z certyfikacją IPMA poziom D
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
23.04.2020 - 24.04.2020
5 658,00 zł (4 600,00 netto)
Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków finansowanych z ZUS, umów cywilnoprawnych
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Topaz Hotel, Poznań, wielkopolskie
03.04.2020 - 03.04.2020
540,00 zł (439,02 netto)
AgilePM Foundation - szkolenie akredytowane
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
27.04.2020 - 28.04.2020
1 525,20 zł (1 240,00 netto)
Emerytury i renty - najnowsze zmiany.
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
hotel Topaz, Poznań, wielkopolskie
16.04.2020 - 16.04.2020
664,20 zł (540,00 netto)
AgilePM & AgileBA Foundation - szkolenie akredytowane
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
22.04.2020 - 24.04.2020
1 890,00 zł (1 536,59 netto)
AgilePM Practitioner – szkolenie akredytowane
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
29.04.2020 - 30.04.2020
1 340,70 zł (1 090,00 netto)
P3O Foundation - szkolenie akredytowane
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
15.06.2020 - 17.06.2020
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Coaching menedżerski. Jak wykorzystywać podejście coachingowe w zarządzaniu?
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
11.05.2020 - 12.05.2020
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Budowanie wizerunku menedżera - szkolenie z Ireną Kamińską-Radomską i Dominiką Grodowską
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
23.04.2020 - 24.04.2020
2 816,70 zł (2 290,00 netto)
Agile - Zwinne zarządzanie zmianą
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
11.06.2020 - 12.06.2020
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
hotel Topaz, Poznań, wielkopolskie
21.04.2020 - 22.04.2020
1 180,80 zł (756,10 netto)
Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
centrum miasta, Wrocław, dolnośląskie
28.04.2020 - 29.04.2020
960,00 zł (756,10 netto)
Zarządzanie Zasobami Komunikacją i Interesariuszami
PM Experts Sp. z o.o.
Warszawa, Warszawa, mazowieckie
07.04.2020 - 08.04.2020
2 398,50 zł (1 950,00 netto)
10% rabatu Budowanie zespołu i komunikacja w grupie
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel*** Quality Silesian, Katowice, śląskie
04.05.2020 - 05.05.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
Kierowanie zespołem - trening menedżerski
VIDI CENTRUM ROZWOJU KADR
Golden Floor Airport, Warszawa, mazowieckie
02.04.2020 - 03.04.2020
2 078,70 zł (1 690,00 netto)
10% rabatu Zarządzanie konfliktem w zespole i efektywna komunikacja
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel ***** Radisson Blu, Kraków, małopolskie
29.06.2020 - 30.06.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
10% rabatu Rozmowa oceniająca i trudne rozmowy z pracownikami.
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel ***** Radisson Blu, Kraków, małopolskie
06.04.2020 - 07.04.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
10% rabatu Przywództwo w praktyce. Nowoczesne techniki zarządzania zespołem
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel ***** Radisson Blu, Kraków, małopolskie
25.05.2020 - 26.05.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
PODSTAWY ZARZĄDZANIA DLA LIDERÓW PRODUKCJI
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
TQMsoft, Kraków, małopolskie
29.06.2020 - 29.06.2020
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
10% rabatu Młody menadżer - jak stworzyć zwycięski zespół
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel*****Radisson Blu, Kraków, małopolskie
21.05.2020 - 22.05.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
5% rabatu Dobre motywowanie - czyli jak wpływać na zaangażowanie i efektywność pracowników
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
21.04.2020 - 21.04.2020
1 082,40 zł (880,00 netto)
5% rabatu ZARZĄDZANIE SZKOLENIAMI I ROZWOJEM PRACOWNIKÓW - CZYLI TRENING MISTRZÓW ROZWOJU
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
25.05.2020 - 25.05.2020
1 082,40 zł (880,00 netto)
5% rabatu Menadżer w nowoczesnej organizacji: delegowanie motywowanie rozmowy z pracownikami
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Sale szkoleniowe - Ogrodowa 12 Conference Center, Poznań, wielkopolskie
09.06.2020 - 09.06.2020
1 082,40 zł (880,00 netto)
5% rabatu Rekrutacja i selekcja w nowoczesnej organizacji
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel*****Radisson Blu, Wrocław, dolnośląskie
03.07.2020 - 03.07.2020
1 082,40 zł (880,00 netto)
Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel, Kraków, małopolskie
21.04.2020 - 21.04.2020
799,50 zł (650,00 netto)
10% rabatu Budowanie zespołu poprzez komunikację pracę zespołową i relacje
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel***AMBER, Gdańsk, pomorskie
02.04.2020 - 03.04.2020
1 820,40 zł (1 480,00 netto)
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Gdańsk, pomorskie
17.06.2020 - 17.06.2020
799,50 zł (650,00 netto)
Zatrudnianie cudzoziemców
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Poleski, Kraków, małopolskie
26.05.2020 - 26.05.2020
799,50 zł (650,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe