Szukaj szkolenia

Szkolenie archiwalne
Szkolenie archiwalne

Podatki 2021: bieżąca problematyka dla praktyków

Kategoria szkolenia: Podatki
Zakopane - Hotel Belvedere, Zakopane, małopolskie
06.12.2021 - 09.12.2021
1 590,00 zł (1 292,68 netto)
 • Opcje szkoleniamożliwość dofinansowania

Szanowni Państwo,

 

     Z początkiem 2021 r. weszła w życie kolejna fala istotnych zmian w podatku od towarów i usług: dotyczy to nowelizacji ustawy uchwalonej w dniu 27 listopada 2020 r. oraz nowe rozporządzenia wykonawcze, w tym wprowadzające zmiany w zasadach sporządzania JPK_V7M.  Istotne znaczenie mają również skutki obszernych zmian, które z początkiem roku wprowadza się w podatkach dochodowych.

 

     W dniu 28 października 2020 r. Sejm uchwalił dwie ustawy wprowadzające szereg nowych rozwiązań oraz modyfikacji podatku dochodowego od osób prawnych. Obie ustawy są obecnie procedowane w Senacie. Pierwsza z nich wprowadza tzw. „estoński CIT”, czyli rozwiązanie pozwalające na odroczenie zapłaty podatku aż do momentu wypłaty przez podatnika zysku wspólnikom. Drugie rozwiązanie przewidziane tą ustawą to specjalny fundusz (rachunek) inwestycyjny, który w sensie ekonomicznym umożliwia szybsze rozliczenie inwestycji w kosztach koszach podatkowych. Oba rozwiązania mają charakter proinwestycyjny, ale będą stosowane alternatywnie – podatnik będzie mógł korzystać tylko z jednego z tych instrumentów. Z rządowych kalkulacji wynika, że w kręgu ewentualnych beneficjentów tych preferencji jest około 200 tys. podatników CIT.

 

     Druga z ustaw wprowadza wiele zmian, przy czym najdonioślejszą z nich jest objęcie podatkiem dochodowym od osób prawnych spółek komandytowych, a także niektórych spółek jawnych. W ustawie przewidziano także inne rozwiązania jak zmiana zasad amortyzacji w sytuacji gdy podatnik korzysta ze zwolnienia oraz w przypadku używanych środków trwałych, czy dalsze ograniczenie możliwości rozliczania straty podatkowej. Ustawa zawiera także rozwiązania korzystne do których należy zaliczyć przede wszystkim podwyższenie limitu przychodów uprawniających do skorzystania ze stawki 9%, ale także niektóre zmiany w zakresie cen transferowych oraz przedłużenie stosowania zwolnienia z podatku od przychodów z budynków. Program szkolenia obejmuje wszystkie powyższe, a także wiele pozostałych zmian przewidzianych w tej ustawie.

 

     Wprowadzano również kolejne zmiany, które mają zmierzać do uszczelniania systemu podatkowego. W tych okolicznościach konieczna jest szczegółowa analiza bieżących zmian w celu zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego przedsiębiorcom. W trakcie szkolenia szczegółowo omówione zostaną wszystkie zmiany z uwzględnieniem praktycznych przykładów. Dyskusji poddane zostaną liczne (nierzadko sprzeczne) wyjaśnienia i interpretacje w tym podatku. Szczegółowej ocenie poddane zostaną m.in. rewolucyjne zmiany: ulga na złe długi a de facto nowa obowiązkowa korekta kosztów, ograniczenia kosztowe związane z niezachowaniem form płatności oraz zmiany w zakresie podatku u źródła.

 

     Pojawiły się liczne nowe obowiązki dla płatników PIT. W tych okolicznościach konieczna jest analiza zmian w celu zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego podmiotom wypłacającym należności występującym w roli płatnika PIT. Szczegółowej analizie poddane zostaną obowiązki informacyjne płatnika. W trakcie szkolenia wnikliwie omówione zostaną wszystkie zmiany z uwzględnieniem praktycznych przykładów.

 

     Ustawodawca już planuje kolejne zmiany, które wejdą w życie w trakcie 2021 roku.

 

     Celem szkolenia jest praktyczne wskazanie Państwu zastosowania nowych przepisów w Państwa codziennej pracy zawodowej.

VAT: 1 kwietnia 2021 r. – nowe obowiązki dotyczące dokumentowania, deklarowania i raportowania podatku od towarów i usług

 

 1. Zmiany w zasadach dokumentowania i ewidencjonowania podatku od towarów i usług dla potrzeb JPK VAT 7-M i JPK – VAT – 7K nowelizacji przepisów wykonawczych (1 kwietnia 202 r.)
 2. Zmiany w zasadach korekty podatku naliczonego w przypadku WNT i importu usług – wyrok TSUE.
 3. Rozszerzenie zakresu korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu braku zapłaty w świetle najnowszego wyroku TSUE (art. 89 a ustawy o VAT).
 4. Zmiany dotyczące opodatkowania i dokumentowania podatku należnego i podstawy opodatkowania:
  • nowy moment ujęcia w ewidencji podatkowej – zmiany w podatku należnym wynikające z wystawiania faktur korygujących (in plus i in minus),
  • nowe zasady kursów walutowych dla celów obliczenia podstawy opodatkowania,
  • podwyższenie kwoty prezentów małej wartości,
  • wydłużenie do 6 miesięcy odroczenia opodatkowania zaliczek w eksporcie,
 5. Zmiany dotyczące podatku naliczonego, korekty podatku naliczonego oraz zwrotu podatku.
  • wydłużenie do 3 miesięcy okresu, w którym można dokonać odliczenia,
  • rewolucyjne zmiany w zasadach uproszczenia w ewidencji zakupu faktur korygujących (in plus i in minus),
  • likwidacja zakazu odliczenia w przypadku zakupu usług noclegowych w celu od sprzedaży.
 6. „Porozumienia” utrzymane na 2021 r. stare zasady ewidencjonowania faktur korygujących in minus po stronie sprzedaży.
 7. Nowe zasady wystawiania faktur na rzecz podatników w przypadku zaewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej: nowe Objaśnienia podatkowe Ministra Finansów.
 8. Nowa forma faktur uproszczonych (do 450 zł) w przypadku wystawienia paragonu fiskalnego („paragono-faktury”).
 9. Zasady wystawiania faktur korygujących w odniesieniu do „paragono-faktur”.
 10. Paragony otrzymane od dostawców (usługodawców) zawierające NIP kontrahenta – brak możliwości wymiany na fakturę tradycyjną.
 11. Obowiązek dokumentowania, ewidencjonowania obrotów wewnętrznych oddziałów spółki, a spółkach położonych w różnych państwach: najnowszy wyrok TSUE.
 12. Cesja wierzytelności opodatkowanej VAT: skutki podatkowe (nowa interpretacja ogólna Ministra Finansów.
 13. Zmiany w rozliczeniu mechanizmu podzielonej płatności (MPP):
  • nowy załącznik nr 15 do ustawy o VAT: MPP,
  • nowa definicja potrącenia dla potrzeb MPP,
  • modyfikacja zasad korzystania z rachunków VAT oraz płatności z tego rachunku.
 14. Opodatkowanie przekształcenia użytkowania wieczystego we własność – wyrok TSUE.
 15. Pozostałe zmiany.

Podatek dochodowy od osób prawnych 2021

 1. „estoński CIT” oraz specjalny fundusz inwestycyjny – 1 stycznia 2021 r.:
  1. na czym polegają te rozwiązania?
  2. kto może z nich skorzystać?
  3. jakie warunki należy spełnić?
  4. czy w przypadku wybrania któregoś z tych rozwiązań nadal mogę korzystać z innych preferencji?
 2. Opodatkowanie spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych – 1 stycznia – 1 maja 2021 r.:
  1. jaki był dotychczasowy model opodatkowania oraz jak będzie wyglądał po objęciu opodatkowaniem?
  2. jakie są różnice w opodatkowaniu komplementariusza i komandytariusza?
  3. kiedy spółka jawna stanie się podatnikiem CIT?
  4. w jaki sposób odroczyć moment objęcia opodatkowaniem CIT do dnia 1 maja 2021 r.?
  5. za jakie okresy sporządzić wówczas sprawozdanie finansowe oraz kiedy zamknąć księgi?
 3. Wprowadzenie sprawozdań z realizacji strategii podatkowej – 1 stycznia 2021 r.:
  1. jakie podmioty będą zobowiązane do sporządzenia sprawozdania?
  2. co powinno zawierać takie sprawozdanie?
  3. kiedy i za jaki rok należy złożyć pierwsze sprawozdanie?
 4. Podwyższenie do 2 mln euro kwoty limitu przychodów, uprawniających do skorzystania ze stawki 9% – 1 stycznia 2021 r.,
 5. Zmiana zasad amortyzacji używanego środka trwałego oraz w sytuacji, gdy podatnik korzysta ze zwolnienia – 1 stycznia 2021 r.,
 6. Zmiany w zakresie cen transferowych – 1 stycznia 2021 r.,
 7. Przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku z tytułu zbycia udziałów w spółkach nieruchomościowych ze zbywcy udziałów na spółkę nieruchomościową – 1 stycznia 2021 r.,
 8. Ograniczenia w zakresie rozliczania straty podatkowej w przypadku przejęcia innego podmiotu lub wniesienia aportem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części – 1 stycznia 2021 r.,
 9. Opodatkowanie majątku likwidowanej spółki – 1 stycznia 2021 r.,
 10. Przedłużenie stosowania zwolnienia z podatku od przychodów z budynków – 1 stycznia 2021 r.

Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych – 2021

 1. Przychody pracowników za 2020 r. – opodatkowanie czy zwolnienie.
  1. Wynagrodzenie pieniężne i niepieniężne– co może nie być opodatkowane, a czym grożą świadczenia nieodpłatne.
  2. Działalność socjalna– finansowana z ZFŚS i z innych środków.
  3. Zapomogi – które są wolne od podatków?
  4. Paczki świąteczne, wczasy pod gruszą – podwyższony limit i ryzyka wynikające z praktyki ZUS.
  5. Uczęszczanie dzieci do żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli.
  6. Dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży.
  7. Świadczenia dla emerytów i rencistów, byłych pracowników – zwolnienie albo 10% podatek zryczałtowany.
 2. Najnowsze problemy interpretacyjne – orzecznictwo i interpretacje organów.
  1. Kontrowersje wokół finansowania zakwaterowania pracowników w miejscu pracy innym niż miejscowość ich zamieszkania– rozbieżności w podejściu sądów administracyjnych i ZUS.
  2. Nowe stanowisko organów podatkowych w sprawie opodatkowania zwrotu kosztów dojazdu członków Rady Nadzorczej, zleceniobiorców, wykonujących dzieło z miejscowości zamieszkania do siedziby spółki na posiedzenia Rady Nadzorczej.
  3. Nowe stanowisko organów podatkowych w sprawie opodatkowania szkoleń dla managerów.
  4. Podróże służbowe – które świadczenia są wolne od podatku.
  5. Korzystanie z samochodów służbowych przez pracowników do własnych celów osobistych – problem paliwa w baku; jednolite orzecznictwo sądów adm
  6. Pobór i wpłata przez zakład pracy zaliczek – czy prawidłowo obliczano je pracownikom o wysokich dochodach.
  7. Świadczenia zdrowotne, pakiety medyczne, spotkania integracyjne oraz inne przypadki – według zagadnień zgłaszanych przez uczestników.
 3. Praca twórcza i koszty autorskie w umowach o prace oraz umowach cywilnoprawnych.
  1. Jakie są zasady naliczania kosztów 50% z tytułu korzystania z praw autorskich?
  2. Jak należy prawidłowo dokumentować powstanie utworu i przeniesienie praw autorskich do tego utworu cele podatkowe?
  3. Jakie są zasady bezpiecznego naliczania kosztów 50% z tytułu korzystania z praw autorskich w branży IT?
  4. Projekt interpretacji ogólnej w sprawie kosztów autorskich – co z niego wynika?
  5. Omówienie interpretacji indywidualnych wydawanych w ostatnich miesiącach.
 4. Przychody inne niż stosunek pracy uzyskiwane od płatnika
  1. Umowy zlecenia i o dzieło, w tym przychody obcokrajowców.
  2. Członkostwo w zarządach i radach nadzorczych osób prawnych – co nie podlega opodatkowaniu;
  3. Problemy w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych z przychodami członków zarządów – czy są to przychody menadżerów i co z tego wynika dla PIT.
  4. Wymiana informacji między organami podatkowymi a ZUS –ryzyka dla płatnika.
 5. Co jeszcze może interesować płatnika PIT?
  1. Danina solidarnościowa i składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
  2. Przedsiębiorstwo w spadku a podatki dochodowe.
 6. Czy stosujesz schemat podatkowy w zakresie podatków dochodowych?
  1. Co należy uznać za schemat podatkowy według nowych przepisów?
  2. Jakie są typowe schematy podatkowe w zakresie podatków dochodowych a jakie zachowania schematem podatkowym nie są?

Wykłady poprowadzą:
 

Witold Modzelewski – Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 27 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 23 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 17 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 37 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.


W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

 

Jacek Pyssa – Dyrektor Departamentu Prawnego, Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich, Radca Prawny nr wpisu Łd-S-157.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2003 r.), uczestnik American School of Law Uniwersity of Florida (2003), studiował nauki ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od lipca 2002 r. pracownik i  współpracownik Instytutu Studiów Podatkowych. Od 2008 roku radca prawny. Jest wykładowcą Instytutu Studiów Podatkowych oraz doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (prowadzi zajęcia akademickie na temat prawa finansowego). Prowadził wykłady współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do obowiązków Jacka Pyssy należy świadczenie pomocy prawnej i podatkowej, m.in. sporządzanie projektów opinii w sprawach prawnych i podatkowych, przeprowadzanie audytów prawnych i podatkowych oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach podatkowych i prawnych przed organami administracji i sądami. Jacek Pyssa jest również wykładowcą w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, kontroli skarbowej, prawa karnego skarbowego oraz Ordynacji podatkowej.

 

Mariusz Unisk – Prawnik, Doradca Podatkowy nr wpisu 09921, Dyrektor ds. doradztwa podatkowego.  W ramach struktury organizacyjnej Instytutu Studiów Podatkowych do jego obowiązków należy przede wszystkim kierowanie i koordynowanie pracą multidycyplinarnych Zespołów powoływanych do realizacji kompleksowych zleceń, uwzględniających skutki we wszystkich podatkach.


Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1996 – 2001) oraz Podyplomowych Studiów Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. W 2000 r. pracował jako asystent w Ministerstwie Finansów RP, Departament Podatków Lokalnych i Katastru.

Cena:

 

Cena za uczestnictwo wraz z materiałami wynosi 1590 zł (cena rabatowa dla stałych Uczestników naszych konferencji – 1390 zł). Należność za zakwaterowanie z wyżywieniem w hotelu Belvedere wynosi 970 zł. Dopłata do pokoju jednoosobowego za cały pobyt wynosi 580 zł. Istnieje możliwość zabrania osoby towarzyszącej.

 

Rabaty i zniżki nie łączą się z innymi rabatami, zniżkami i promocjami.

  

Po szczegółowe informacje zadzwoń do osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za to szkolenie: 601 365 765

Uwaga! Możliwość dofinansowania

Szanowni Państwo,

 

Instytut Studiów Podatkowych należy do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Dzięki temu obecnie w naszej ofercie jest wiele profesjonalnych szkoleń, na które możecie Państwo otrzymać dofinansowanie z Funduszy Europejskich aż do 80% wartości szkolenia.

Dofinansowanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Niestety z dofinansowania nie mogą skorzystać podmioty z województwa mazowieckiego i pomorskiego.

 

 


Oto 6 kroków na ścieżce do dofinansowania:

 1. Znajdź odpowiednie do swoich potrzeb szkolenie w Bazie Usług Rozwojowych – link
 2. Skontaktuj się z Operatorem odpowiednim dla Twojej lokalizacji – link
 3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie operatora
 4. Podpisz umowę z operatorem
 5. Zarejestruj się i skorzystaj ze szkolenia poprzez Bazę Usług Rozwojowych
 6. Otrzymaj refundację poniesionych kosztów szkolenia.

 

Z pozdrowieniami

Dział Szkoleń

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.

szkolenia@isp-modzelewski.pl

22 517 30 90

Lokalizacje i terminy

Sopot woj. pomorskie
Sopot - Hotel Villa Baltica
28.09.2021 - 01.10.2021
1 590,00 zł (1 292,68 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Grecja (Zachodnia Kreta)
03.10.2021 - 10.10.2021
1 590,00 zł (1 292,68 netto)
Sopot woj. pomorskie
Sopot - Hotel Villa Baltica
12.10.2021 - 15.10.2021
1 590,00 zł (1 292,68 netto)
Sopot woj. pomorskie
Sopot - Hotel Villa Baltica
19.10.2021 - 22.10.2021
1 590,00 zł (1 292,68 netto)
Zakopane woj. małopolskie
Zakopane - Hotel Belvedere
26.10.2021 - 29.10.2021
1 590,00 zł (1 292,68 netto)
Zakopane woj. małopolskie
Zakopane - Hotel Belvedere
29.11.2021 - 02.12.2021
1 590,00 zł (1 292,68 netto)
Zakopane woj. małopolskie
Zakopane - Hotel Belvedere
06.12.2021 - 09.12.2021
1 590,00 zł (1 292,68 netto)

Trenerzy biorący udział

Pozostałe szkolenia firmy

Podatki 2022 dla praktyków: zmiany od 1 stycznia 2022 r. (POLSKI ŁAD) oraz problemy bieżące
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Hotel Villa Baltica, Sopot, pomorskie
12.09.2022 - 15.09.2022
1 590,00 zł (1 292,68 netto)
Kurs Przygotowawczy dla Ekspertów, Księgowych i Doradców Podatkowych
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Siedziba Instytutu Studiów Podatkowych przy ul. Kaleńskiej 8, Warszawa, mazowieckie
26.03.2022 - 16.10.2022
4 290,00 zł (3 487,80 netto)
Podatki 2022 dla praktyków: zmiany od 1 stycznia i 1 lipca 2022 r. oraz problemy bieżące
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Hotel Villa Baltica, Sopot, pomorskie
12.09.2022 - 15.09.2022
1 690,00 zł (1 690,00 netto)
Intensywny Kurs Podatkowy z praktykami dla praktyków
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Pałac Konstancji – siedziba Instytutu Studiów Podatkowych, ul. Kaleńska 8, Warszawa, mazowieckie
06.09.2022 - 06.10.2022
5 999,00 zł (5 999,00 netto)
oferta promowana
Kurs Przygotowawczy dla Ekspertów, Księgowych i Doradców Podatkowych
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Siedziba Instytutu Studiów Podatkowych przy ul. Kaleńskiej 8, Warszawa, mazowieckie
02.04.2022 - 23.10.2022
4 290,00 zł (3 487,80 netto)
Kurs Przygotowawczy dla Ekspertów, Księgowych i Doradców Podatkowych
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Siedziba Instytutu Studiów Podatkowych przy ul. Kaleńskiej 8, Warszawa, mazowieckie
22.10.2022 - 19.03.2023
4 290,00 zł (3 487,80 netto)
14 lipca 2022 r.: najnowsze zmiany w rozliczeniach zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez pracodawców
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
hotel Herman, ul. Sienkiewicza 30, Płock, mazowieckie
17.08.2022 - 17.08.2022
349,00 zł (349,00 netto)

Polecane szkolenia

Podatki 2022 dla praktyków: zmiany od 1 stycznia 2022 r. (POLSKI ŁAD) oraz problemy bieżące
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Hotel Villa Baltica, Sopot, pomorskie
12.09.2022 - 15.09.2022
1 590,00 zł (1 292,68 netto)
Kurs Przygotowawczy dla Ekspertów, Księgowych i Doradców Podatkowych
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Siedziba Instytutu Studiów Podatkowych przy ul. Kaleńskiej 8, Warszawa, mazowieckie
26.03.2022 - 16.10.2022
4 290,00 zł (3 487,80 netto)
5% rabatu Podatek od nieruchomości w praktyce -2-dniowe szkolenie specjalistyczne z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądów.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Online, Online, dolnośląskie
22.08.2022 - 23.08.2022
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
Podatki 2022 dla praktyków: zmiany od 1 stycznia i 1 lipca 2022 r. oraz problemy bieżące
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Hotel Villa Baltica, Sopot, pomorskie
12.09.2022 - 15.09.2022
1 690,00 zł (1 690,00 netto)
Intensywny Kurs Podatkowy z praktykami dla praktyków
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Pałac Konstancji – siedziba Instytutu Studiów Podatkowych, ul. Kaleńska 8, Warszawa, mazowieckie
06.09.2022 - 06.10.2022
5 999,00 zł (5 999,00 netto)
oferta promowana
Kurs Przygotowawczy dla Ekspertów, Księgowych i Doradców Podatkowych
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Siedziba Instytutu Studiów Podatkowych przy ul. Kaleńskiej 8, Warszawa, mazowieckie
02.04.2022 - 23.10.2022
4 290,00 zł (3 487,80 netto)
5% rabatu Podatek CIT od podstaw. 2-dniowe warsztaty praktyczne z możliwością indywidualnych konsultacji.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Online, Online, dolnośląskie
30.08.2022 - 31.08.2022
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
Kurs Przygotowawczy dla Ekspertów, Księgowych i Doradców Podatkowych
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Siedziba Instytutu Studiów Podatkowych przy ul. Kaleńskiej 8, Warszawa, mazowieckie
22.10.2022 - 19.03.2023
4 290,00 zł (3 487,80 netto)
14 lipca 2022 r.: najnowsze zmiany w rozliczeniach zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez pracodawców
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
hotel Herman, ul. Sienkiewicza 30, Płock, mazowieckie
17.08.2022 - 17.08.2022
349,00 zł (349,00 netto)
Podatki VAT i CIT 2022
ADN Akademia
Katowice, Katowice, śląskie
25.08.2022 - 26.08.2022
1 190,00 zł (967,48 netto)
„Polski Ład” 2022 po zmianach – rewolucyjne zmiany w podatkach, w tym zmiany od lipca 2022
ADN Akademia
Centrum Konferencyjne ADN, Warszawa, mazowieckie
31.08.2022 - 31.08.2022
690,00 zł (560,98 netto)
Akademia VAT – po nowelizacji ustawy kurs 4-dniowy
ADN Akademia
centrum konferencyjne ADN, Warszawa, mazowieckie
29.08.2022 - 13.09.2022
2 190,00 zł (1 780,49 netto)
Krajowy System e-Faktur (KSeF) – nowe wytyczne dla przedsiębiorców
ADN Akademia
Centrum Konferencyjne ADN, Warszawa, mazowieckie
31.08.2022 - 31.08.2022
690,00 zł (560,98 netto)
Ceny transferowe. TP 2022 – obowiązujący stan prawny oraz nowe przepisy
ADN Akademia
Centrum Konferencyjne ADN, Warszawa, mazowieckie
30.08.2022 - 31.08.2022
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
XXIX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PODATKOWA Wpływ zmian w ustawie Polski Ład na podatki VAT, CIT i PIT w 2022 roku
ADN Akademia
Centrum Konferencyjne ADN, Warszawa, mazowieckie
26.10.2022 - 27.10.2022
2 390,00 zł (1 943,09 netto)
5% rabatu Podatek od nieruchomości w praktyce -2-dniowe szkolenie specjalistyczne z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądów.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Online, Online, dolnośląskie
22.08.2022 - 23.08.2022
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
5% rabatu Odsetki podatkowe z uwzględnieniem przepisów z art. 15g, 15gg i 15gga ustawy covidowej oraz umów (art. 15g i 15gga)
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Online, Online, dolnośląskie
29.08.2022 - 29.08.2022
971,70 zł (790,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe