Szukaj szkolenia

Profilaktyka systemowa i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu–warsztat dla kadr zarządzających zespołami pracowniczymi

Kategoria szkolenia: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Hotel Scandic**** Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
16.11.2020 - 17.11.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
 • Opcje szkoleniamożliwość dofinansowania
 • Maksymalna liczba uczestników14

Spadek efektywności zawodowej pracowników, chroniczne zmęczenie i stres, wypalenie zawodowe, długotrwałe absencje chorobowe i odejścia pracowników skutkują brakiem płynności w realizowaniu celów biznesowych oraz spadek przewagi konkurencyjnej organizacji.

Niniejsze szkolenie jest propozycją rozwiązania systemowego dla osób zarządzających zespołami, organizacjami, działów HR, wspierające ich w skutecznej diagnozie rzeczywistej przyczyny spadku skuteczności zawodowej pracowników oraz  zaprojektowaniu programu profilaktycznego lub/i ścieżek interwencyjnych poprawiających jakość procesów zarządzania kapitałem pracowniczym.

 
Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za projektowanie, koordynację lub optymalizację procesów związanych z utrzymaniem efektywności i jakości kadry w organizacjach. Szczególnie polecane dla osób pełniących funkcje personalne, zarządcze lub wspierające podległych pracowników w realizowaniu ich celów zawodowych wraz z celami biznesowymi organizacji.

 
Cel szkolenia:

Przygotowanie uczestników szkolenie do przyjęcia roli projektanta, koordynatora lub zarządzającego procesem systemowej profilaktyki przeciwdziałającej wypaleniu zawodowemu w organizacjach (niezależnie od jej wielkości, profilu, sektora czy branży) oraz poszerzenie wiedzy i doskonalenia umiejętności własnych w tym zakresie.

 
Korzyści ze szkolenia:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli:

 • Samodzielnie zaprojektować program profilaktyki i/lub interwencyjny w obszarze przeciwdziałania wypalenia zawodowego pracowników w swojej organizacji
 • Opracować program profilaktyki i/lub interwencyjny wraz z dokumentacją adekwatną do potrzeb organizacji
 • Dokonać wyboru modelu programu w kontekście potrzeb organizacyjnych
 • Wybrać właściwą ścieżkę postępowania w oparciu o diagnozę potencjału Pracownika
 • Zdefiniować korzyści z programu profilaktyki oraz systemowych działań i zaprezentować je w argumentacji podsumowującej proces
 • Określić wskaźniki pomiaru efektywności programu w obszarze przeciwdziałania wypalenia zawodowego pracowników w swojej organizacji
 • Doskonalić oraz optymalizować program w zależności od wymagań środowiska wdrożenia
 • Zbudować profesjonalny wizerunek eksperta procesu systemowego wsparcia kapitału ludzkiego w oparciu o doświadczenia i obserwacje własne oraz wiedzę i umiejętności nabyte podczas warsztatu
 
Metody pracy:

Szkolenie ma charakter warsztatowy, nakierowane będzie na transfer wiedzy i praktycznych umiejętności uczestników, z wykorzystaniem dobrych praktyk rynkowych. Formy pracy z grupą:

 • Mini wykłady
 • Prezentacje i instruktaże narzędziowe
 • Ćwiczenia indywidualne / grupowe
 • Analiza studiów przypadków
 • Rozwiązywanie zagadnień problemowych
 • Praca warsztatowa
 • Analiza dobrych praktyk

Prowadząca dostarczy użytecznych wzorów dokumentów i procedur postępowania do zastosowania przez uczestników w późniejszej praktyce zawodowej.

 

Program szkolenia:

 

 1. Jakość życia zawodowego czy w miejscu pracy można osiągnąć satysfakcję i sukces zawodowy? Dostępność sukcesu zawodowego jako motywatora kariery zawodowej dla pracowników w organizacjach z dużą dynamiką otoczenia biznesowego.
 2. Kontekst problematyki wypalenia zawodowego pracowników na polskim rynku pracy.
 • Definicje i wymiary związane z wypaleniem zawodowym oraz stresem organizacyjnym
 • Cele wdrożenia programów profilaktycznych w obszarze minimalizacji procesów wypalenia zawodowego u pracowników organizacji
 • Przegląd podstawowych procesów ZZL – systematyka i możliwości „podpięcia procesów dodatkowych”
 • Interesariusze programów profilaktycznych oraz interwencyjnych w temacie wypalenia zawodowego organizacjach
 1. Mechanizmy wypalenia zawodowego – najczęściej obserwowane w organizacjach i ich wpływ na jakość pracy oraz spadek wskaźników mierzenia efektywności pracowników/zespołów
 2. Syndrom wypalenia zawodowego jako konsekwencja stresu chronicznego w miejscu pracy – konsekwencje dla organizacji
 3. Koncepcja wypalenia zawodowego Christiny Maslach – model teoretyczny – przełożenie koncepcji na warunki wewnątrzorganizacyjne
 • „taryfikatory” behawioralne zachowania pracowników
 • Metody badania wypalenia zawodowego – przegląd koncepcji
 1. Spadek potencjału osobistego zatrudnionych a wyniki efektywności pracy – przełożenie na efektywność organizacji i ich przewagę konkurencyjną
 2. Główne przyczyny wypalenia zawodowego u pracowników – przegląd wyników badań
 • Stres w pracy jako podstawowe źródło wypalenia zawodowego
 • Determinanty stresu zawodowego
 • Fizyczne warunki pracy jako źródło stresu
 • Zagrożenia psychospołeczne dotyczące treści pracy i kontekstu zadaniowego
 1. Czynniki socjodemograficzne i ich wpływ na wypalenie zawodowe (wiek, płeć, wykształcenie, staż pracy, rola) – szanse i zagrożenia dla organizacji
 • Indywidualne predyspozycje pracowników i psychospołeczne warunki pracy
 • Organizacyjne i podmiotowe czynniki wpływające na rozwój wypalenia zawodowego
 • Warunki pracy i przestrzeń organizacyjna
 • Wartości organizacyjne vs wartości pracownika
 1. Profilaktyka organizacyjna i sposoby systemowego reagowania na czynniki stresowe
  w zespołach roboczych (interwencje, superwizje, korekty wskaźników, rozmowy korygujące)
 2. Interwencje HR w sytuacjach podniesionego ryzyka stresu zawodowego (sposoby przebieg, narzędzia, dokumentacja)
 3. Style radzenia sobie ze stresem przez pracowników w środowisku zawodowym i ich wpływ na przebieg procesu stresowego u pracowników oraz kierunki wykorzystania potencjału pracowników
 • Typy osobowości jako modyfikator procesu stresowego
 • Temperament i jego wpływ na proces stresowy
 • Wewnątrz zespołowa diagnoza organizująca kierunkująca możliwości realizowanych ścieżek neutralizujących stres i rekomendacje działań profilaktycznych/interwencyjnych.
 1. Strategie radzenia sobie ze stresem i skutki ich realizacji dla pracowników, zespołów, organizacji i otoczenia biznesowego pracownika

Dzień drugi szkolenia:

 1. Zjawiska patologiczne w środowisku zawodowym – skuteczna diagnoza i mechanizmy przeciwdziałania oraz profilaktyki organizacyjnej
 • Model zarządzania i sposoby egzekwowania zadań zawodowych
 • Obszary niezgodności w relacji między pracownikiem a wykonywaną pracą
 • Czynniki organizacyjne (atmosfera pracy, model kultury organizacyjnej, procesy ZZL)
 • Czynniki związane z alokacją pracownika w zespole (przełożeni, relacje, wymagania, role)
 1. Koncepcja rezyliencji w ujęciu organizacji jako odpowiedź na stres zawodowy
 • Aktywności rozwojowe (szkolenia, mentoring)
 • Systemy motywacji finansowej i/lub niefinansowej wspierającej potencjał rezyliencyjny
 • Aktywności kierowane – terapeutyczne wsparcie jednostkowe (np.. programy benefitów)
 1. Problematyka stygmatyzacji osób korzystających z wsparcia – jak nie działać przeciw pracownikom
 2. PROJEKTOWANIE PROGRAMÓW WSPARCIA ORGANIZACYJNEGO zapobiegające wykluczeniu
 • Propozycja programu profilaktycznego (projekt, proces, narzędzia, właścicielstwo procesu, ścieżki, dokumentacja, ewaluacja)
 • Propozycja programu interwencyjnego (projekt, proces, narzędzia, właścicielstwo procesu, ścieżki, dokumentacja, ewaluacja)
 1. Skuteczność diagnozy organizacyjnej czynników stresowych i możliwości reagowania (Przełożeni, Działy HR, Zarząd, dedykowane wsparcie bezpośrednie)
 2. Diagnoza organizacyjna w kontekście wypalenia zawodowego – w ujęciu profilaktycznym i interwencyjnym
 3. Analiza czynników i wniosków z diagnozy i projektowanie sposobów interwencji (programów dedykowanych dla ścieżek wsparcia pracowniczego)
 4. Strategia zapobiegające wypaleniu zawodowemu
 5. Profilaktyka na poziomie jednostek/zespołów/grup zawodowych – aktywności i programy, które wspiera organizacja
 • Profilaktyka wypalenia zawodowego na różnych etapach jego rozwoju
 • Profilaktyka wypalenia na poziomie organizacji – działania systemowe
 1. Profesjonalne wsparcie wewnątrz organizacyjne – superwizja jako metoda wsparcia pracowników (wariant wewnątrz zespołowy/wewnątrzorganizacyjny/ zewnątrzorganizacyjny)
 2. Projekt superwizji konsultacyjnej i jej funkcje ochronne wobec stresu zawodowego i wypalenia zawodowego (model wsparcia pracowników przez dedykowane osoby wsparcia np. HR)
 3. Wypalenie (nie)zawodowe mające wpływ na jakość zdolności produkcyjnych i potencjału pracowniczego w środowisku pracy
 • Aspekty życia mające wpływ na jakość funkcjonowania w społeczeństwie
 • Work life balance – życie rodzinne a życie zawodowe – obszary wpływu i podwyższonego ryzyka wypalenia zawodowego i jego wpływu na efektywność pracy
 1. Etyka pracy i jej miejsce w aktywnościach profilaktyki przeciwdziałania

Opinie Uczestników o szkoleniu:

 

„Bardzo ciekawe szkolenie poszerzające horyzonty. Wartość dodana – trener prowadzący z holistycznym podejściem i bardzo dużą wiedzą. Inspirująco.” (Kierownik Zespołu ds. Planowania Rozwoju Pracowników, Narodowy Bank Polski)

 

 • Informacje dodatkowe: 

  Przy zgłoszeniu większej ilości osób proponujemy atrakcyjne rabaty 
  Płatność za udział realizowana jest po odbytym szkoleniu 
  W trakcie szkolenia Uczestnik otrzymuje poczęstunek w formie przerw kawowych oraz obiad 
  Pomagamy w rezerwacji noclegów 
  Program szkolenia wraz z opisem trenera dostępny jest na naszej stronie internetowej www.kompetea.pl

Lokalizacje i terminy

Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel Scandic**** Wrocław
12.03.2020 - 13.03.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjne Golden Floor
02.04.2020 - 03.04.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel Scandic**** Wrocław
14.05.2020 - 15.05.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjne Golden Floor
24.06.2020 - 25.06.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Katowice woj. śląskie
Hotel Park In
27.08.2020 - 28.08.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjne Golden Floor
12.10.2020 - 13.10.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel Scandic**** Wrocław
16.11.2020 - 17.11.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjne Golden Floor
03.12.2020 - 04.12.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)

Pozostałe szkolenia firmy

Strategiczne zarządzanie szkoleniami i rozwojem pracowników w organizacji
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
04.11.2020 - 06.11.2020
2 952,00 zł (2 400,00 netto)
oferta promowana
HR Business Partner – zarządzanie coachingowe
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
16.12.2020 - 18.12.2020
2 201,70 zł (1 790,00 netto)
Profesjonalne zarządzanie wynagrodzeniami - trzydniowe warsztaty
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
16.12.2020 - 18.12.2020
2 952,00 zł (2 400,00 netto)
HR Business Partner – współpraca z menedżerami i pracownikami na rzecz sukcesu firmy
Kompetea
Hotel Scandic**** Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
18.11.2020 - 20.11.2020
2 201,70 zł (1 790,00 netto)
Onboarding – program adaptacji pracowniczej *HR Premium*
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
19.11.2020 - 20.11.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Opisy stanowisk pracy *HR Premium*
Kompetea
Hotel Scandic**** Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
16.11.2020 - 17.11.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Wartościowanie stanowisk pracy i jego wykorzystanie do kształtowania polityki płacowej organizacji *HR PREMIUM*
Kompetea
Hotel Scandic**** Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
26.11.2020 - 27.11.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Zarządzanie talentami w organizacji *HR Premium*
Kompetea
Hotel Scandic**** Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
23.11.2020 - 24.11.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Holilider HR- Zarządzanie kapitałem pracowniczym 3.0
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
26.10.2020 - 27.10.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)

Polecane szkolenia

Etyka w biznesie
Modus Vivendi. Etyka w Biznesie
do ustalenia, Szczecin, zachodniopomorskie
18.11.2020 - 18.11.2020
1 500,00 zł (1 219,51 netto)
Coaching w zarządzaniu
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
19.11.2020 - 20.11.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Mentoring czyli przekazywanie wiedzy poprzez siłę autorytetu
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
05.11.2020 - 06.11.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Motywowanie pracowników i współpracowników
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
23.11.2020 - 24.11.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Feedback - przekazywanie informacji zwrotnej
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
26.10.2020 - 27.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Leadership świadome przywództwo
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
09.11.2020 - 10.11.2020
1 300,00 zł (1 056,91 netto)
Zarządzanie zmianą - dobra strategia i współpraca z ludźmi - w poszukiwaniu porządku
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
05.11.2020 - 06.11.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie pracownikami i współpracownikami w praktyce
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
16.11.2020 - 17.11.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie produktywnością szkolenie dla kadry zarządzającej niższego szczebla
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
09.11.2020 - 10.11.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie dla brygadzistów liderów mistrzów
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
09.11.2020 - 10.11.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie konfliktem - strategia, opanowanie, ekologiczne rozwiązania
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
16.11.2020 - 17.11.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Rozmowa rekrutacyjna w praktyce / rozmowa kwalifikacyjna . Technika wywiadu kompetycyjnego.
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
26.10.2020 - 27.10.2020
1 300,00 zł (1 056,91 netto)
Rozmowy okresowe z pracownikami. Rozwojowe rozmowy oceniające
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
13.11.2020 - 13.11.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie zespołem handlowców - szkolenie zarządzanie zespołem handlowym
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
12.11.2020 - 13.11.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie działem zakupów prowadzenie projektów zakupowych i negocjacje
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
19.11.2020 - 20.11.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Excel we wspomaganiu controllingu personalnego z elementami mierników efektywności działu personalnego
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
10.12.2020 - 11.12.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
ITIL4 Foundation Express – szkolenie akredytowane z egzaminem
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Airport Okęcie***, Warszawa, mazowieckie
09.10.2020 - 10.11.2020
2 447,70 zł (1 990,00 netto)
Kierowanie zespołem pracowniczym - Trening kreowania własnego autorytetu i zarządzania personelem
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
09.12.2020 - 11.12.2020
1 810,00 zł (1 471,54 netto)
Komunikacja i praca zespołowa w projekcie
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
26.11.2020 - 27.11.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Prawo pracy dla kadry kierowniczej
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
27.11.2020 - 27.11.2020
799,50 zł (650,00 netto)
Pracownicze plany kapitałowe oraz prawo pracy aktualny stan i planowane zmiany na 2020 rok
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
16.11.2020 - 16.11.2020
799,50 zł (650,00 netto)
Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
17.11.2020 - 17.11.2020
799,50 zł (650,00 netto)
Standardy pracy kierowniczej. Ograniczanie ryzyka w zarządzaniu
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
07.12.2020 - 08.12.2020
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
TRIZ – podstawy metodologii w oparciu o model Oxford Creativity
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum****, Poznań, wielkopolskie
26.10.2020 - 27.10.2020
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Assessment Center/Development Center – podstawowe zasady efektywnego procesu AC/DC
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
23.11.2020 - 24.11.2020
1 906,50 zł (1 550,00 netto)
Warsztat przygotowujący do pełnienia roli kierowniczej
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
23.11.2020 - 24.11.2020
1 648,20 zł (1 340,00 netto)
Wdrożenie nowego pracownika do organizacji - onboarding
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
10.12.2020 - 11.12.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
23.11.2020 - 24.11.2020
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Zarządzanie projektami dla PRAKTYKÓW
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
25.11.2020 - 27.11.2020
2 263,20 zł (1 840,00 netto)
5% rabatu Zarządzanie pracownikami na placu budowy - kompendium najskuteczniejszych praktyk. 2-dniowe szkolenie praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel*** w centrum, Wrocław, dolnośląskie
03.11.2020 - 04.11.2020
1 537,50 zł (1 016,26 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe