Szukaj szkolenia

Profilaktyka systemowa i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu–warsztat dla kadr zarządzających zespołami pracowniczymi

Kategoria szkolenia: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
02.04.2020 - 03.04.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
 • Opcje szkoleniamożliwość dofinansowania
 • Maksymalna liczba uczestników14

Spadek efektywności zawodowej pracowników, chroniczne zmęczenie i stres, wypalenie zawodowe, długotrwałe absencje chorobowe i odejścia pracowników skutkują brakiem płynności w realizowaniu celów biznesowych oraz spadek przewagi konkurencyjnej organizacji.

Niniejsze szkolenie jest propozycją rozwiązania systemowego dla osób zarządzających zespołami, organizacjami, działów HR, wspierające ich w skutecznej diagnozie rzeczywistej przyczyny spadku skuteczności zawodowej pracowników oraz  zaprojektowaniu programu profilaktycznego lub/i ścieżek interwencyjnych poprawiających jakość procesów zarządzania kapitałem pracowniczym.

 
Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za projektowanie, koordynację lub optymalizację procesów związanych z utrzymaniem efektywności i jakości kadry w organizacjach. Szczególnie polecane dla osób pełniących funkcje personalne, zarządcze lub wspierające podległych pracowników w realizowaniu ich celów zawodowych wraz z celami biznesowymi organizacji.

 
Cel szkolenia:

Przygotowanie uczestników szkolenie do przyjęcia roli projektanta, koordynatora lub zarządzającego procesem systemowej profilaktyki przeciwdziałającej wypaleniu zawodowemu w organizacjach (niezależnie od jej wielkości, profilu, sektora czy branży) oraz poszerzenie wiedzy i doskonalenia umiejętności własnych w tym zakresie.

 
Korzyści ze szkolenia:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli:

 • Samodzielnie zaprojektować program profilaktyki i/lub interwencyjny w obszarze przeciwdziałania wypalenia zawodowego pracowników w swojej organizacji
 • Opracować program profilaktyki i/lub interwencyjny wraz z dokumentacją adekwatną do potrzeb organizacji
 • Dokonać wyboru modelu programu w kontekście potrzeb organizacyjnych
 • Wybrać właściwą ścieżkę postępowania w oparciu o diagnozę potencjału Pracownika
 • Zdefiniować korzyści z programu profilaktyki oraz systemowych działań i zaprezentować je w argumentacji podsumowującej proces
 • Określić wskaźniki pomiaru efektywności programu w obszarze przeciwdziałania wypalenia zawodowego pracowników w swojej organizacji
 • Doskonalić oraz optymalizować program w zależności od wymagań środowiska wdrożenia
 • Zbudować profesjonalny wizerunek eksperta procesu systemowego wsparcia kapitału ludzkiego w oparciu o doświadczenia i obserwacje własne oraz wiedzę i umiejętności nabyte podczas warsztatu
 
Metody pracy:

Szkolenie ma charakter warsztatowy, nakierowane będzie na transfer wiedzy i praktycznych umiejętności uczestników, z wykorzystaniem dobrych praktyk rynkowych. Formy pracy z grupą:

 • Mini wykłady
 • Prezentacje i instruktaże narzędziowe
 • Ćwiczenia indywidualne / grupowe
 • Analiza studiów przypadków
 • Rozwiązywanie zagadnień problemowych
 • Praca warsztatowa
 • Analiza dobrych praktyk

Prowadząca dostarczy użytecznych wzorów dokumentów i procedur postępowania do zastosowania przez uczestników w późniejszej praktyce zawodowej.

 

Program szkolenia:

 

 1. Jakość życia zawodowego czy w miejscu pracy można osiągnąć satysfakcję i sukces zawodowy? Dostępność sukcesu zawodowego jako motywatora kariery zawodowej dla pracowników w organizacjach z dużą dynamiką otoczenia biznesowego.
 2. Kontekst problematyki wypalenia zawodowego pracowników na polskim rynku pracy.
 • Definicje i wymiary związane z wypaleniem zawodowym oraz stresem organizacyjnym
 • Cele wdrożenia programów profilaktycznych w obszarze minimalizacji procesów wypalenia zawodowego u pracowników organizacji
 • Przegląd podstawowych procesów ZZL – systematyka i możliwości „podpięcia procesów dodatkowych”
 • Interesariusze programów profilaktycznych oraz interwencyjnych w temacie wypalenia zawodowego organizacjach
 1. Mechanizmy wypalenia zawodowego – najczęściej obserwowane w organizacjach i ich wpływ na jakość pracy oraz spadek wskaźników mierzenia efektywności pracowników/zespołów
 2. Syndrom wypalenia zawodowego jako konsekwencja stresu chronicznego w miejscu pracy – konsekwencje dla organizacji
 3. Koncepcja wypalenia zawodowego Christiny Maslach – model teoretyczny – przełożenie koncepcji na warunki wewnątrzorganizacyjne
 • „taryfikatory” behawioralne zachowania pracowników
 • Metody badania wypalenia zawodowego – przegląd koncepcji
 1. Spadek potencjału osobistego zatrudnionych a wyniki efektywności pracy – przełożenie na efektywność organizacji i ich przewagę konkurencyjną
 2. Główne przyczyny wypalenia zawodowego u pracowników – przegląd wyników badań
 • Stres w pracy jako podstawowe źródło wypalenia zawodowego
 • Determinanty stresu zawodowego
 • Fizyczne warunki pracy jako źródło stresu
 • Zagrożenia psychospołeczne dotyczące treści pracy i kontekstu zadaniowego
 1. Czynniki socjodemograficzne i ich wpływ na wypalenie zawodowe (wiek, płeć, wykształcenie, staż pracy, rola) – szanse i zagrożenia dla organizacji
 • Indywidualne predyspozycje pracowników i psychospołeczne warunki pracy
 • Organizacyjne i podmiotowe czynniki wpływające na rozwój wypalenia zawodowego
 • Warunki pracy i przestrzeń organizacyjna
 • Wartości organizacyjne vs wartości pracownika
 1. Profilaktyka organizacyjna i sposoby systemowego reagowania na czynniki stresowe
  w zespołach roboczych (interwencje, superwizje, korekty wskaźników, rozmowy korygujące)
 2. Interwencje HR w sytuacjach podniesionego ryzyka stresu zawodowego (sposoby przebieg, narzędzia, dokumentacja)
 3. Style radzenia sobie ze stresem przez pracowników w środowisku zawodowym i ich wpływ na przebieg procesu stresowego u pracowników oraz kierunki wykorzystania potencjału pracowników
 • Typy osobowości jako modyfikator procesu stresowego
 • Temperament i jego wpływ na proces stresowy
 • Wewnątrz zespołowa diagnoza organizująca kierunkująca możliwości realizowanych ścieżek neutralizujących stres i rekomendacje działań profilaktycznych/interwencyjnych.
 1. Strategie radzenia sobie ze stresem i skutki ich realizacji dla pracowników, zespołów, organizacji i otoczenia biznesowego pracownika

Dzień drugi szkolenia:

 1. Zjawiska patologiczne w środowisku zawodowym – skuteczna diagnoza i mechanizmy przeciwdziałania oraz profilaktyki organizacyjnej
 • Model zarządzania i sposoby egzekwowania zadań zawodowych
 • Obszary niezgodności w relacji między pracownikiem a wykonywaną pracą
 • Czynniki organizacyjne (atmosfera pracy, model kultury organizacyjnej, procesy ZZL)
 • Czynniki związane z alokacją pracownika w zespole (przełożeni, relacje, wymagania, role)
 1. Koncepcja rezyliencji w ujęciu organizacji jako odpowiedź na stres zawodowy
 • Aktywności rozwojowe (szkolenia, mentoring)
 • Systemy motywacji finansowej i/lub niefinansowej wspierającej potencjał rezyliencyjny
 • Aktywności kierowane – terapeutyczne wsparcie jednostkowe (np.. programy benefitów)
 1. Problematyka stygmatyzacji osób korzystających z wsparcia – jak nie działać przeciw pracownikom
 2. PROJEKTOWANIE PROGRAMÓW WSPARCIA ORGANIZACYJNEGO zapobiegające wykluczeniu
 • Propozycja programu profilaktycznego (projekt, proces, narzędzia, właścicielstwo procesu, ścieżki, dokumentacja, ewaluacja)
 • Propozycja programu interwencyjnego (projekt, proces, narzędzia, właścicielstwo procesu, ścieżki, dokumentacja, ewaluacja)
 1. Skuteczność diagnozy organizacyjnej czynników stresowych i możliwości reagowania (Przełożeni, Działy HR, Zarząd, dedykowane wsparcie bezpośrednie)
 2. Diagnoza organizacyjna w kontekście wypalenia zawodowego – w ujęciu profilaktycznym i interwencyjnym
 3. Analiza czynników i wniosków z diagnozy i projektowanie sposobów interwencji (programów dedykowanych dla ścieżek wsparcia pracowniczego)
 4. Strategia zapobiegające wypaleniu zawodowemu
 5. Profilaktyka na poziomie jednostek/zespołów/grup zawodowych – aktywności i programy, które wspiera organizacja
 • Profilaktyka wypalenia zawodowego na różnych etapach jego rozwoju
 • Profilaktyka wypalenia na poziomie organizacji – działania systemowe
 1. Profesjonalne wsparcie wewnątrz organizacyjne – superwizja jako metoda wsparcia pracowników (wariant wewnątrz zespołowy/wewnątrzorganizacyjny/ zewnątrzorganizacyjny)
 2. Projekt superwizji konsultacyjnej i jej funkcje ochronne wobec stresu zawodowego i wypalenia zawodowego (model wsparcia pracowników przez dedykowane osoby wsparcia np. HR)
 3. Wypalenie (nie)zawodowe mające wpływ na jakość zdolności produkcyjnych i potencjału pracowniczego w środowisku pracy
 • Aspekty życia mające wpływ na jakość funkcjonowania w społeczeństwie
 • Work life balance – życie rodzinne a życie zawodowe – obszary wpływu i podwyższonego ryzyka wypalenia zawodowego i jego wpływu na efektywność pracy
 1. Etyka pracy i jej miejsce w aktywnościach profilaktyki przeciwdziałania

Opinie Uczestników o szkoleniu:

 

„Bardzo ciekawe szkolenie poszerzające horyzonty. Wartość dodana – trener prowadzący z holistycznym podejściem i bardzo dużą wiedzą. Inspirująco.” (Kierownik Zespołu ds. Planowania Rozwoju Pracowników, Narodowy Bank Polski)

 

 • Informacje dodatkowe: 

  Przy zgłoszeniu większej ilości osób proponujemy atrakcyjne rabaty 
  Płatność za udział realizowana jest po odbytym szkoleniu 
  W trakcie szkolenia Uczestnik otrzymuje poczęstunek w formie przerw kawowych oraz obiad 
  Pomagamy w rezerwacji noclegów 
  Program szkolenia wraz z opisem trenera dostępny jest na naszej stronie internetowej www.kompetea.pl

Lokalizacje i terminy

Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel Scandic**** Wrocław
12.03.2020 - 13.03.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjne Golden Floor
02.04.2020 - 03.04.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel Scandic**** Wrocław
14.05.2020 - 15.05.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjne Golden Floor
24.06.2020 - 25.06.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Katowice woj. śląskie
Hotel Park In
27.08.2020 - 28.08.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjne Golden Floor
12.10.2020 - 13.10.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel Scandic**** Wrocław
16.11.2020 - 17.11.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjne Golden Floor
03.12.2020 - 04.12.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)

Pozostałe szkolenia firmy

Akademia Menadżera: Zarządzanie przez cele
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
28.05.2020 - 29.05.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Profilaktyka systemowa i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu–warsztat dla kadr zarządzających zespołami pracowniczymi
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza, Warszawa, mazowieckie
02.04.2020 - 03.04.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Strategiczne zarządzanie szkoleniami i rozwojem pracowników w organizacji
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
27.04.2020 - 29.04.2020
2 952,00 zł (2 400,00 netto)
oferta promowana
HR Business Partner – zarządzanie coachingowe
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza, Warszawa, mazowieckie
13.05.2020 - 15.05.2020
2 201,70 zł (1 790,00 netto)
Profesjonalny controlling HR PREMIUM
Kompetea
Hotel Scandic**** Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
22.04.2020 - 24.04.2020
2 952,00 zł (2 400,00 netto)
Profesjonalne zarządzanie wynagrodzeniami - trzydniowe warsztaty
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
13.05.2020 - 15.05.2020
2 952,00 zł (2 400,00 netto)
HR Business Partner – współpraca z menedżerami i pracownikami na rzecz sukcesu firmy
Kompetea
Hotel Scandic**** Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
22.04.2020 - 24.04.2020
2 201,70 zł (1 790,00 netto)
Onboarding – program adaptacji pracowniczej *HR Premium*
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
20.04.2020 - 21.04.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Opisy stanowisk pracy *HR Premium*
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
20.04.2020 - 21.04.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Wartościowanie stanowisk pracy i jego wykorzystanie do kształtowania polityki płacowej organizacji *HR PREMIUM*
Kompetea
Hotel Scandic**** Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
18.05.2020 - 19.05.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Zarządzanie talentami w organizacji *HR Premium*
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
27.04.2020 - 28.04.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Holilider HR- Zarządzanie kapitałem pracowniczym 3.0
Kompetea
Hotel Scandic**** Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
07.05.2020 - 08.05.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)

Polecane szkolenia

5% rabatu Nowoczesne narzędzia selekcji pracowników czyli rekrutacja w poszukiwaniu talentów
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum Szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
07.05.2020 - 07.05.2020
1 082,40 zł (880,00 netto)
Kierowanie zespołem pracowniczym
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
23.04.2020 - 24.04.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Cykl szkoleń z zarządzania projektami z certyfikacją IPMA poziom D
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
23.04.2020 - 24.04.2020
5 658,00 zł (4 600,00 netto)
Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków finansowanych z ZUS, umów cywilnoprawnych
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Topaz Hotel, Poznań, wielkopolskie
03.04.2020 - 03.04.2020
540,00 zł (439,02 netto)
AgilePM Foundation - szkolenie akredytowane
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
27.04.2020 - 28.04.2020
1 525,20 zł (1 240,00 netto)
Emerytury i renty - najnowsze zmiany.
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
hotel Topaz, Poznań, wielkopolskie
16.04.2020 - 16.04.2020
664,20 zł (540,00 netto)
AgilePM & AgileBA Foundation - szkolenie akredytowane
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
22.04.2020 - 24.04.2020
1 890,00 zł (1 536,59 netto)
AgilePM Practitioner – szkolenie akredytowane
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
29.04.2020 - 30.04.2020
1 340,70 zł (1 090,00 netto)
P3O Foundation - szkolenie akredytowane
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
15.06.2020 - 17.06.2020
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Coaching menedżerski. Jak wykorzystywać podejście coachingowe w zarządzaniu?
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
11.05.2020 - 12.05.2020
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Budowanie wizerunku menedżera - szkolenie z Ireną Kamińską-Radomską i Dominiką Grodowską
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
23.04.2020 - 24.04.2020
2 816,70 zł (2 290,00 netto)
Agile - Zwinne zarządzanie zmianą
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
11.06.2020 - 12.06.2020
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
hotel Topaz, Poznań, wielkopolskie
21.04.2020 - 22.04.2020
1 180,80 zł (756,10 netto)
Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
centrum miasta, Wrocław, dolnośląskie
28.04.2020 - 29.04.2020
960,00 zł (756,10 netto)
Zarządzanie Zasobami Komunikacją i Interesariuszami
PM Experts Sp. z o.o.
Warszawa, Warszawa, mazowieckie
07.04.2020 - 08.04.2020
2 398,50 zł (1 950,00 netto)
10% rabatu Budowanie zespołu i komunikacja w grupie
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel*** Quality Silesian, Katowice, śląskie
04.05.2020 - 05.05.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
Kierowanie zespołem - trening menedżerski
VIDI CENTRUM ROZWOJU KADR
Golden Floor Airport, Warszawa, mazowieckie
02.04.2020 - 03.04.2020
2 078,70 zł (1 690,00 netto)
10% rabatu Zarządzanie konfliktem w zespole i efektywna komunikacja
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel ***** Radisson Blu, Kraków, małopolskie
29.06.2020 - 30.06.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
10% rabatu Rozmowa oceniająca i trudne rozmowy z pracownikami.
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel ***** Radisson Blu, Kraków, małopolskie
06.04.2020 - 07.04.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
10% rabatu Przywództwo w praktyce. Nowoczesne techniki zarządzania zespołem
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel ***** Radisson Blu, Kraków, małopolskie
25.05.2020 - 26.05.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
PODSTAWY ZARZĄDZANIA DLA LIDERÓW PRODUKCJI
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
TQMsoft, Kraków, małopolskie
29.06.2020 - 29.06.2020
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
10% rabatu Młody menadżer - jak stworzyć zwycięski zespół
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel*****Radisson Blu, Kraków, małopolskie
21.05.2020 - 22.05.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
5% rabatu Dobre motywowanie - czyli jak wpływać na zaangażowanie i efektywność pracowników
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
21.04.2020 - 21.04.2020
1 082,40 zł (880,00 netto)
5% rabatu ZARZĄDZANIE SZKOLENIAMI I ROZWOJEM PRACOWNIKÓW - CZYLI TRENING MISTRZÓW ROZWOJU
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
25.05.2020 - 25.05.2020
1 082,40 zł (880,00 netto)
5% rabatu Menadżer w nowoczesnej organizacji: delegowanie motywowanie rozmowy z pracownikami
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Sale szkoleniowe - Ogrodowa 12 Conference Center, Poznań, wielkopolskie
09.06.2020 - 09.06.2020
1 082,40 zł (880,00 netto)
5% rabatu Rekrutacja i selekcja w nowoczesnej organizacji
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel*****Radisson Blu, Wrocław, dolnośląskie
03.07.2020 - 03.07.2020
1 082,40 zł (880,00 netto)
Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel, Kraków, małopolskie
21.04.2020 - 21.04.2020
799,50 zł (650,00 netto)
10% rabatu Budowanie zespołu poprzez komunikację pracę zespołową i relacje
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel***AMBER, Gdańsk, pomorskie
02.04.2020 - 03.04.2020
1 820,40 zł (1 480,00 netto)
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Gdańsk, pomorskie
17.06.2020 - 17.06.2020
799,50 zł (650,00 netto)
Zatrudnianie cudzoziemców
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Poleski, Kraków, małopolskie
26.05.2020 - 26.05.2020
799,50 zł (650,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe