Szukaj szkolenia

Strategiczne zarządzanie szkoleniami i rozwojem pracowników w organizacji

Kategoria szkolenia: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
27.04.2020 - 29.04.2020
2 952,00 zł (2 400,00 netto)
 • Opcje szkoleniamożliwość dofinansowania
 • Maksymalna liczba uczestników14
Adresaci szkolenia:

Szkolenie dedykowane jest osobom, które są odpowiedzialne za rozwój innych osób, w tym menedżerom i specjalistom ZZL pracujących w obszarach ocen, szkoleń i rozwoju pracowników, zarządzania wiedzą, ścieżek karier i awansów oraz trenerom wewnętrznym.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli specjalisty szkoleń i rozwoju w szerokim rozumieniu tej funkcji tj. projektowania zarówno pojedynczych działań szkoleniowych jak i efektywnej biznesowo polityki szkoleniowej.

Korzyści ze szkolenia:
 • Zapoznanie się z ideą zarządzania rozwojem pracowników w sposób zintegrowany z biznesem.
 • Zrozumienie roli i znaczenia kluczowych elementów systemu zarządzania rozwojem pracowników dla budowania realnej przewagi biznesowej firmy:
  • proces realizacji jednego szkolenia (działania rozwojowego),
  • procesy dla wybranych grup uczestników,
  • proces zarządzania działalnością szkoleniową (rozwojową) w skali organizacji.
 • Nabycie lub rozwój umiejętności w zakresie:
  • badania potrzeb rozwojowych i szkoleniowych (metody i środki),
  • ustalania celów i planowanych efektów szkolenia,
  • przygotowywania koncepcji i wyboru metodyki rozwoju i szkoleń pod kątem realizacji konkretnych celów, efektywności nauki, wyzwań organizacyjnych i finansowych,
  • doboru organizatorów,
  • organizowania działań rozwojowych i szkoleniowych oraz raportowania z ich przebiegu.
 • Zdobycie konkretnych wskazówek w zakresie dostosowywania metod, form i środków do realizacji określonych celów rozwoju i szkolenia oraz pomiaru oceny efektywności procesu realizacji jednego szkolenia (działania rozwojowego).
 • Nabycie umiejętności ustalania, proponowania i wyboru priorytetów rozwoju w skali organizacji oraz oceny efektywności procesu zarządzania całą działalnością szkoleniową (rozwojową).
 • Zdobycie narzędzi wykazywania kosztów oraz konsekwencji luki kwalifikacyjnej i kompetencyjnej, wyceny korzyści ze szkoleń – na konkretnych kwotach oraz na bazie wskaźników controllingu personalnego.
 • Podniesienie umiejętności organizowania działalności szkoleniowej w skali firmy – podziału ról i odpowiedzialności, zastosowania konkretnych metod i narzędzi, kształtowania procedur oraz programów rozwoju.
 • Warsztatowe przepracowanie sposobów kształtowania projektów szkoleniowych i programów szkoleniowych zgodnie z celami i potrzebami organizacji i pracowników, tak aby firma inwestując czas i pieniądze w projekt, uzyskała wartość „dodaną”.

 

 

Metody pracy:

Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy, interaktywny. Prowadzone będzie z wykorzystaniem:

 • analizy modeli i przypadków (case study)
 • burzy mózgów, ćwiczeń zespołowych i ćwiczeń indywidualnych
 • treningu umiejętności praktycznych na konkretnych przykładach szkoleń i innych form rozwoju
 • wymiany doświadczeń
 • analizy dobrych praktyk
 • wyboru i projektowania narzędzi
 • mini wykładów

Dzień 1. Szkolenie efektywne biznesowo i jego ewaluacja (ocena efektywności) szkoleń.

Idea i przebieg szkolenia efektywnego biznesowo:

 • Czym szkolenie efektywne biznesowo różni się od zwykłego szkolenia?
 • Cele i efekty szkolenia efektywnego biznesowo a późniejszy pomiar efektów szkolenia,
 • Etapy szkolenia efektywnego biznesowo:
  • Analiza potrzeby szkoleniowej,
  • Definiowanie celów szkoleniowych,
  • Decyzja co do typu szkolenia,
  • Projektowanie szkolenia oraz procesu oceny,
  • Odprawa przed szkoleniem,
  • Realizacja programu szkoleniowego,
  • Opracowanie i zatwierdzenie planu działań wdrożeniowych,
  • Wdrożenie rozwiniętych kompetencji na stanowisku pracy,
  • Analiza skuteczności wdrożenia,
  • Ocena realizacji celów i wyliczenie rentowności,
 • Partnerstwo w planowaniu, realizacji i ewaluacji (ocenie efektywności) szkolenia efektywnego biznesowo.

Narzędzia planowania, organizowania, realizacji i ewaluacji szkolenia efektywnego biznesowo – narzędziownik i warsztat:

 • Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych oraz planowanie celów szkolenia efektywnego biznesowo:
  • Sposoby identyfikacji potrzeb szkoleniowych (zakres i formy badania),
  • Najczęściej wykorzystywane narzędzia analizy potrzeb i ocena ich realnej użyteczności:
   • kwestionariusze ankiety analizy potrzeb, kwestionariusze do wywiadu indywidualnego i grupowego,
   • zakres ilościowej i jakościowej analizy danych o realizacji zadań, wynikach pracy i wynikach biznesowych,
  • Błędy popełniane w procesie analizy potrzeb szkoleniowych i ich eliminowanie,
 • Wycena luki i ryzyka inwestycji szkoleniowej – czy naprawdę warto realizować to szkolenie?
 • Wybór metod dydaktycznych i organizacja szkolenia efektywnego biznesowo,
 • Wybór firm szkoleniowych i trenerów do szkolenia efektywnego biznesowo,
 • Realizacja szkolenia efektywnego biznesowo,
 • Wdrażanie efektów szkolenia do praktyki pracy i uzyskiwanie efektów biznesowych,
 • Ocena i szkolenia efektywnego biznesowo – analiza satysfakcji, efektywności i rentowności szkolenia efektywnego biznesowo,
 • Problemy wiążące się z planowaniem realizacją i oceną efektywności szkoleń i ich rozwiązywanie – top problemy i proste rozwiązania.

Wyzwania nauki dorosłych:

 • Preferencje rozwojowe dorosłych wg A. Kolb’a a cykl rozwoju wg. A. Kolb’a,
 • Reakcja na szkolenie a łańcuch przyczynowo-skutkowy efektywności szkolenia,
 • Model wg. Ericson.

Od celów do efektów – warsztat w oparciu o realne przykłady i potrzeby:

 • Dobór projektów rozwoju i szkoleń do oceny efektywności – gdzie nie oceniać a gdzie dokonywać dogłębnej oceny efektów ?
 • Planowanie celów szkolenia i ocena efektywności szkoleń wg modelu KirkPatrick’a:
  • Projektowanie celów i narzędzi oceny efektywności szkoleń na czterech poziomach,
 • Planowanie celów szkolenia i ocena efektywności szkoleń wg modelu ROI Phillipsa:
  • Projektowanie celów i narzędzi oceny efektywności szkoleń na pięciu poziomach, ROI ze szkoleń,
 • Ocena efektywności pracy trenerów:
  • Przedstawienie i omówienie przykładowych oraz konstruowanie własnych narzędzi oceny pracy trenerów,
  • Błędy w ocenie trenerów – atrakcyjność a efektywność szkolenia,
 • Raport po szkoleniu – podsumowanie, wnioski dla trenera, menedżera szkoleń, menedżera i uczestników – warsztat.

Dzień 2. Zarządzanie rozwojem i szkoleniami w perspektywie wzrostu efektywności organizacji.

Rola szkoleń i rozwoju w budowaniu strategicznej przewagi konkurencyjnej firmy:

 • Przewaga konkurencyjna firmy a zarządzania kapitałem intelektualnym w firmie – podstawy określania i wyceny wskaźników wartości kapitału intelektualnego, warsztat z wyznaczania kierunków rozwoju w firmie,
 • Rozwój organizacji a rozwój obszarów i pracowników firmy – podstawy określania poziomów zaawansowania zarządzania wiedzą organizacyjną, kierunki rozwoju i szkolenia, warsztat z wyznaczania kierunków gromadzenia wiedzy w firmie,
 • Strategia firmy a rozwój firmy i osiąganie konkurencyjności – identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych jako metody poszukiwania kluczowych obszarów rozwoju wspierających cele biznesowe firmy, warsztat z wyznaczania kierunków wsparcia realizacji celów w firmie,
 • Plan strategiczny przedsiębiorstwa a analiza sytuacji kadrowej przedsiębiorstwa w perspektywie realizacji celów biznesowych – warsztat z ustalania wymaganego zakresu nabywania, utrzymania i rozwoju kwalifikacji i kompetencji w czasie,
 • Strategiczne kompetencje firmy a kwalifikacje i kompetencje pracowników – warsztat z ustalania priorytetów rozwoju załogi.

Strategiczne kierunki wzrostu efektywności w firmie:

 • Analiza luk w efektywności (model Gilberta) oraz metoda Human Performance Improvement:
  • Określenie stanu pożądanego efektywności a ocena stanu obecnego, analiza luki w efektywności i pożądanych obszarów poprawy,
  • Określenie przyczyn luki w efektywności i kierunków ich niwelowania,
  • Wybór sposobów (rozwiązań) eliminacji luki w efektywności,
  • Realizacja planów wdrożenia nowych umiejętności,
  • Ewaluacja wdrażania planów działań a szacowanie rezultatów biznesowych,
  • Diagnoza sposobu działania pracowników po zmianie a analiza następcza luki i obszarów poprawy,
 • Analiza wyników badań satysfakcji, motywacji i zaangażowania a plany poprawy rozwiązań wewnątrzfirmowych,
 • Kultura organizacyjna firmy i faza wzrostu firmy a specyficzne problemy z efektywnością i ich rozwiązywanie.

Model rozwoju i szkoleń oparty na zbiorczej i jednostkowej ocenie okresowej pracowników:

 • Obserwacja i ocena pracy (obowiązki, cele, kluczowe wskaźniki efektywności) a ocena potencjału pracownika (kwalifikacje i kompetencje),
 • Luki, zgodności i nadwyżki kompetencyjne oraz zarządzanie nimi w czasie,
 • Działania następcze związane z oceną w obszarze rozwoju i szkoleń – zadania pracownika, menedżera i zespołu personalnego,
 • Indywidualne prowadzenie rozwoju pracowników a formy grupowe i jego skutki dla realnego rozwoju pracownika.

Dzień 3. Procesy planowania, organizacji i budżetowania rozwoju i szkoleń oraz ich realizacji, monitorowania  i rozliczania w skali organizacji.

Planowanie i budżetowanie oraz realizacja, monitorowanie i rozliczanie rozwoju i szkoleń – optymalizacja kosztów i maksymalizacja efektów biznesowych:

 • Cykl zarządzania rozwojem i szkoleniami,
 • Etapy i zasady konstruowania planu i budżetu rozwoju i szkoleń w perspektywie organizacji,
 • Wykaz kosztów budżetu szkoleń a wykaz efektów biznesowych,
 • Planowanie i harmonogramy rozwoju i szkoleń w perspektywie masowej:
  • Harmonogram szkoleń,
  • Liczba i dobór uczestników,
  • Jak często szkolić?
  • Kiedy szkolić?
 • Priorytety, metody i formy rozwoju i szkoleń:
 • Metody szkoleń i rozwoju i ich zastosowanie,
 • Czynniki decydujące o wyborze metod do planu szkoleń i budżetu,
 • Masowy dobór partnerów szkoleniowych:
 • Źródła poszukiwań firm szkoleniowych,
 • Typ partnera szkoleniowego (zalety, wady),
 • Procedura doboru partnera szkoleniowego,
 • Negocjacje warunków (metody, szanse i zagrożenia),
 • Sukcesywna realizacja projektów szkoleniowych oraz monitorowanie i nadzór ich przebiegu:
  • o czym należy pamiętać? – check lista dla organizatora rozwoju i szkoleń,
  • informacje dla uczestników rozwoju i szkolenia,
  • monitorowanie uczestnictw,
  • monitorowanie przebiegu,
  • firma szkoleniowa, trener, hotel – arkusze kontrolne.
 • Kontrola i raportowanie z wykonania planu i budżetu szkoleń, wzory raportów.

Rola działu personalnego, menedżerów i pracowników w rozwoju i szkoleniach:

 • Podział ról i odpowiedzialności za rozwój i szkolenia – pracownik, menedżer, dział personalny,
 • Partycypacja firmy i pracownika w rozwoju i szkoleniach, podział kosztów i umowy lojalnościowe a kontraktowanie oczekiwanych efektów rozwoju i szkoleń,
 • Zadania i kompetencje działu szkoleń oraz menedżera i specjalistów ds. szkoleń oraz HR BP – funkcja szkoleniowa na miarę współczesnych wyzwań.

Procedury rozwoju i szkoleń i korzyści z ich stosowania:

 • Procedura zarządzania szkoleniami – omówienie dokumentu wzorcowego wraz z narzędziami,
 • Procedura pracy trenerów wewnętrznych – omówienie dokumentu wzorcowego wraz z narzędziami,
 • Procedura instytucjonalnej adaptacji zawodowej nowych pracowników – omówienie dokumentu wzorcowego wraz z narzędziami,
 • Procedura autostradowych programów rozwoju – program zarządzania talentami, program rozwoju kluczowej kadry, program zarządzania sukcesją – omówienie dokumentów wzorcowych wraz z narzędziami.

Lokalizacje i terminy

Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjne Golden Floor
24.02.2020 - 26.02.2020
2 952,00 zł (2 400,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjne Golden Floor
27.04.2020 - 29.04.2020
2 952,00 zł (2 400,00 netto)
Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel Scandic Wrocław
20.05.2020 - 22.05.2020
2 952,00 zł (2 400,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjne Golden Floor
01.07.2020 - 03.07.2020
2 952,00 zł (2 400,00 netto)
Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel Scandic**** Wrocław
28.09.2020 - 30.09.2020
2 952,00 zł (2 400,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjne Golden Floor
04.11.2020 - 06.11.2020
2 952,00 zł (2 400,00 netto)

Pozostałe szkolenia firmy

Akademia Menadżera: Zarządzanie przez cele
Kompetea
Hotel Scandic Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
19.03.2020 - 20.03.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Profilaktyka systemowa i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu–warsztat dla kadr zarządzających zespołami pracowniczymi
Kompetea
Hotel Scandic**** Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
12.03.2020 - 13.03.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
oferta promowana
HR Business Partner – zarządzanie coachingowe
Kompetea
Hotel Scandic**** Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
04.03.2020 - 06.03.2020
2 201,70 zł (1 790,00 netto)
Profesjonalny controlling HR PREMIUM
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza, Warszawa, mazowieckie
11.03.2020 - 13.03.2020
2 952,00 zł (2 400,00 netto)
Profesjonalne zarządzanie wynagrodzeniami - trzydniowe warsztaty
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
04.03.2020 - 06.03.2020
2 952,00 zł (2 400,00 netto)
HR Business Partner – współpraca z menedżerami i pracownikami na rzecz sukcesu firmy
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
11.03.2020 - 13.03.2020
2 201,70 zł (1 790,00 netto)
Onboarding – program adaptacji pracowniczej *HR Premium*
Kompetea
Hotel Scandic**** Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
10.03.2020 - 11.03.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Profilaktyka systemowa i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu–warsztat dla kadr zarządzających zespołami pracowniczymi
Kompetea
Hotel Scandic**** Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
12.03.2020 - 13.03.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Opisy stanowisk pracy *HR Premium*
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
20.04.2020 - 21.04.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Wartościowanie stanowisk pracy i jego wykorzystanie do kształtowania polityki płacowej organizacji *HR PREMIUM*
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
09.03.2020 - 10.03.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Zarządzanie talentami w organizacji *HR Premium*
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
27.04.2020 - 28.04.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Holilider HR- Zarządzanie kapitałem pracowniczym 3.0
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
16.03.2020 - 17.03.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)

Polecane szkolenia

5% rabatu Nowoczesne narzędzia selekcji pracowników czyli rekrutacja w poszukiwaniu talentów
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum Szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
07.05.2020 - 07.05.2020
1 082,40 zł (880,00 netto)
Kierowanie zespołem pracowniczym
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
19.03.2020 - 20.03.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Diagnoza kandydatów metodą DEEP HIDE - współczesne osiągnięcia psychodiagnostyki w selekcji personelu
Progress Project Sp. z o.o.
otel Best Western Premier****, Kraków, małopolskie
03.03.2020 - 03.03.2020
1 033,20 zł (840,00 netto)
HR jako Strategiczny Partner Biznesowy
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
02.03.2020 - 04.03.2020
1 840,00 zł (1 495,93 netto)
Cykl szkoleń z zarządzania projektami z certyfikacją IPMA poziom D
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
23.04.2020 - 24.04.2020
5 658,00 zł (4 600,00 netto)
Ochrona danych osobowych w rekrutacji i zatrudnieniu
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Hotel Topaz, Poznań, wielkopolskie
06.03.2020 - 06.03.2020
510,00 zł (414,63 netto)
Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków finansowanych z ZUS, umów cywilnoprawnych
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Topaz Hotel, Poznań, wielkopolskie
03.04.2020 - 03.04.2020
540,00 zł (439,02 netto)
AgilePM Foundation - szkolenie akredytowane
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
27.04.2020 - 28.04.2020
1 525,20 zł (1 240,00 netto)
Emerytury i renty - najnowsze zmiany.
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Flor, al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, mazowieckie
19.03.2020 - 19.03.2020
520,00 zł (365,85 netto)
AgilePM & AgileBA Foundation - szkolenie akredytowane
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
23.03.2020 - 25.03.2020
1 890,00 zł (1 536,59 netto)
AgilePM Practitioner – szkolenie akredytowane
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
29.04.2020 - 30.04.2020
1 340,70 zł (1 090,00 netto)
Prawne aspekty rekrutacji pracowników 2020 (dokumentacja, dyskryminacja, umowy o pracę, oferty, RODO w rekrutacji)
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
25.03.2020 - 25.03.2020
520,00 zł (414,63 netto)
P3O Foundation - szkolenie akredytowane
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
15.06.2020 - 17.06.2020
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Coaching menedżerski. Jak wykorzystywać podejście coachingowe w zarządzaniu?
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
11.05.2020 - 12.05.2020
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Budowanie wizerunku menedżera - szkolenie z Ireną Kamińską-Radomską i Dominiką Grodowską
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
19.03.2020 - 20.03.2020
2 816,70 zł (2 290,00 netto)
Agile - Zwinne zarządzanie zmianą
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
02.03.2020 - 03.03.2020
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
ITIL4 Foundation Express – szkolenie akredytowane
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Best Western Premier****, Kraków, małopolskie
23.03.2020 - 24.03.2020
2 447,70 zł (1 990,00 netto)
URLOPY PRACOWNICZE I RODZICIELSKIE ZWIĄZANE ZE STOSUNKIEM PRACY PO ZMIANACH
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. Lopmy 14, Katowice, śląskie
13.03.2020 - 13.03.2020
450,00 zł (414,63 netto)
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, mazowieckie
10.03.2020 - 11.03.2020
1 143,90 zł (756,10 netto)
Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. Lopmy 14, Katowice, śląskie
10.03.2020 - 11.03.2020
880,00 zł (756,10 netto)
Czas pracy kierowców 2020r. - aktualny stan prawny
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, mazowieckie
09.03.2020 - 09.03.2020
520,00 zł (414,63 netto)
Zarządzanie Zasobami Komunikacją i Interesariuszami
PM Experts Sp. z o.o.
Warszawa, Warszawa, mazowieckie
07.04.2020 - 08.04.2020
2 398,50 zł (1 950,00 netto)
10% rabatu Budowanie zespołu i komunikacja w grupie
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel ***** Radisson Blu, Kraków, małopolskie
30.03.2020 - 31.03.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
Kierowanie zespołem - trening menedżerski
VIDI CENTRUM ROZWOJU KADR
Hotel Witek, Kraków, małopolskie
10.03.2020 - 11.03.2020
2 078,70 zł (1 373,98 netto)
10% rabatu Zarządzanie konfliktem w zespole i efektywna komunikacja
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel ***** Radisson Blu, Zakopane, małopolskie
23.03.2020 - 24.03.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
10% rabatu Rozmowa oceniająca i trudne rozmowy z pracownikami.
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel ***** Radisson Blu, Kraków, małopolskie
06.04.2020 - 07.04.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
10% rabatu Przywództwo w praktyce. Nowoczesne techniki zarządzania zespołem
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel ***** Radisson Blu, Kraków, małopolskie
26.03.2020 - 27.03.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
PODSTAWY ZARZĄDZANIA DLA LIDERÓW PRODUKCJI
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
TQMsoft, Kraków, małopolskie
01.04.2020 - 01.04.2020
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
10% rabatu Młody menadżer - jak stworzyć zwycięski zespół
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel***Quality Silesian, Katowice, śląskie
23.03.2020 - 24.03.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
5% rabatu Dobre motywowanie - czyli jak wpływać na zaangażowanie i efektywność pracowników
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
21.04.2020 - 21.04.2020
1 082,40 zł (880,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe