Szukaj szkolenia

Szkolenie archiwalne
Szkolenie archiwalne

TRUDNE PRZYPADKI Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP na które nie ma odpowiedzi w przepisach III EDYCJA (2019 r.)

Kategoria szkolenia: Prawo ogólne
Centrum Warszawy, Warszawa, mazowieckie
20.11.2019 - 20.11.2019
590,00 zł (479,67 netto)

Zakres tematyczny szkolenia

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest wskazanie prawidłowych rozwiązań w przedmiocie kontrowersyjnych i problematycznych zagadnień dotyczących wybranych kwestii z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Szkolenie pozwala na zdobycie wiedzy niezbędnej do rozstrzygnięcia przedstawionych w jego trakcie problemów w praktyce. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane rozbieżności występujące w doktrynie i orzecznictwie w zakresie analizowanych zagadnień, a także stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektoratu Pracy. Każde z zagadnień zostanie omówione na tle licznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty.

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie ma charakter warsztatowy. W jego trakcie prowadzący podejmuje próbę odpowiedzi na wiele pytań z pogranicza materialnego prawa pracy i bhp, na które nie zawsze odpowiadają przepisy. Podczas szkolenia dowiesz się m.in.:

1. Dwa stosunki pracy z tym samym pracodawcą a konsekwencje w sferze praw i obowiązków pracowniczych. 2. Czy pomyłka pracodawcy w dacie zawarcia umowy o pracę przywołanej w wypowiedzeniu może stanowić podstawę do jego uchylenia? 3. Jakie są konsekwencje rozwiązania umowy o pracę bez zachowania formy pisemnej (SMS, fax, mail) przez pracownika i pracodawcę? Czy tego typu czynność prawna jest prawnie skuteczna? 4. W którym momencie ustaje stosunek pracy, gdy druga strona (pracodawca lub pracownik) nie przyjmuje oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę i zostaje ono wysłane do niej pocztą tradycyjną? 5. Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym (art. 52 KP) wskazując datę przyszłą? 6. Z ilu godzin odpoczynku może skorzystać pracownik, który zakończył podróż służbową w godzinach nocnych? 7. Jak prawidłowo udzielić pracownikowi równoważnego odpoczynku (art. 132 § 3 KP) w zamian za niezachowany odpoczynek dobowy? 8. Jaki jest wymiar urlopu pracownika, który przepracował jedynie parę dni na przełomie dwóch miesięcy? 9. Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego przy zatrudnieniu jednoczesnym (równoległym)? 10. Czy pracownik może skutecznie odmówić zwrotu omyłkowo nadpłaconego wynagrodzenia za pracę? 11. Czy pracownicy ze stopniem niepełnosprawności mogą odpracowywać wyjścia prywatne poza godzinami swojej pracy? 12. Jakie przyczyny mogą uzasadniać odmowę akceptacji wniosku pracownika w przedmiocie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą oraz korzystania z uprawnień określonych w art. 676 § 6 KP i art. 1421 KP? 13. Czy urodzenie dziecka przez pracownicę korzystającą z urlopu wychowawczego przerywa ten urlop? 14. Ile lat należy doliczyć do stażu urlopowego absolwentowi 2-letniego liceum eksternistycznego? 15. Czy pracodawca jest zobowiązany zapewnić miejsce do siedzenia pracownikowi wykonującemu pracę w pozycji stojącej? 16. Jak spełnić wymóg zapewnienia co czwartej niedzieli wolnej od pracy? 17. Czy pracownikowi przysługuje „urlop okolicznościowy” z tytułu własnego ślubu kościelnego, który ma się odbyć w pewien czas po ślubie cywilnym? 18. Czy w trybie art. 163 § 3 KP urlop wypoczynkowy może zostać udzielony zaliczkowo? 19. Jak sklasyfikować wypadek, któremu uległ pracownik podczas przerwy w pracy na terenie zakładu pracy i poza nim oraz podczas tzw. wyjścia prywatnego? 20. Czy BHP-owiec wychowujący dziecko w wieku do lat 4 może odmówić udziału w pracach zespołu powypadkowego w nocy, poza jego godzinami pracy lub poza stałym miejscem pracy? 21. Czy uzyskanie stopnia niepełnosprawności pociąga za sobą obowiązek skierowania na profilaktyczne badania lekarskie? Czy w skierowaniu na badania lekarskie pracodawca może zamieścić informację o niepełnosprawności pracownika? 22. Na jakich zasadach jest realizowane zwolnienie od pracy dawcy organów oraz dawcy szpiku kostnego? 23. Czy okres przygotowania się do pracy (np. przebranie się, pobieranie narzędzi, podział załogi) jest wliczany do czasu pracy? 24. Komu przysługuje status emeryta-byłego pracownika uprawnionego do świadczeń z ZFŚS? 25. Czy czas podróży służbowej wlicza się do czasu pracy? 26. Ile razy pracownik może kwestionować ustalenia poczynione w protokole powypadkowym dotyczącym tego samego zdarzenia? 27. W jaki sposób ustalić dodatek nocy, gdy pracownik świadczy pracę na przełomie miesięcy o różnym nominale czasu pracy? 28. Czy dopuszczalne jest dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia należnego zleceniobiorcy? 29. Jaką dietę otrzyma pracownik odbywający zagraniczną podróż służbową przez kilka państw? 30. Jaki jest skład zespołu powypadkowego, w sytuacji, gdy wypadkowi uległ członek służby bhp/osoba wykonująca zadania tej służby w zakładzie pracy? 31. Czy wypadek pracownika na terenie prywatnej posesji pracodawcy może zostać uznany za wypadek przy pracy? 32. Jak rozliczyć czas pracy pracownika, który został zobligowany do pracy w „wolną sobotę” (art. 1513 KP) w sytuacji, gdy wziął on w tym dniu urlop na żądanie? 33. Czy pracownik, który zawiadomił o przyczynie nieobecności lecz spóźnił się z jej usprawiedliwieniem może zostać zwolniony z pracy? 34. Czy pracodawca musi skierować na badania kontrolne pracownika, którego 30 dniowy okres nieobecności w pracy był przerywany weekendami? 35. Czy pracodawca jest zobowiązany zapewnić prysznic pracownikowi dojeżdżającemu do pracy na rowerze? 35. Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika, który przed uzyskaniem orzeczenia o stopniu niepełnosprawności był zatrudniony na ¾ etatu? 37. Czy pracownik ma prawo do diety za podróż służbową trwającą pomiędzy 8 a 12 godzin, za którą pracodawca nie zapewnił pełnego wyżywienia a jedynie 2 posiłki? 38. Czy pracodawca może zwolnić z pracy pracownika, który nie przeszedł badań kontrolnych jednocześnie otrzymując w tym dniu L-4? 39. Czy przedłużenie terminowej umowy o pracę do dnia porodu w trybie art. 177 § 3 KP może doprowadzić do jej przekształcenia w umowę o pracę na czas nieokreślony z powodu przekroczenia „limitu 3/33”? 40. Czy polski pracodawca w umowie o pracę z obywatelem polskim może wskazać jako prawo właściwe prawo innego państwa, jeżeli praca nie będzie świadczona poza granicami Rzeczpospolitej Polski? 41. Czy pracownik zmieniający pracę w trakcie roku kalendarzowego ma prawo do 14 dni wypoczynku? 42. Jaka jest treść świadectwa pracy w przypadku przegranego przez pracodawcę sporu w przedmiocie zasadności rozwiązania umowy o pracę? 43. Czy umowa o pracę może zostać sporządzona w języku obcym? 44. Jak rekompensować pracę wykonywaną w okresie tzw. „czarnej dziury”, czyli pomiędzy dobami pracowniczymi? 45. Czy wynagrodzenie za pracę może zostać określone na poziomie niższym od minimalnego i zostać uzupełnione stałym dodatkiem wyrównawczym? 46. Czy pracodawca może wypożyczyć swojego pracownika innemu pracodawcy? 47. Jaki jest termin wymaganej wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy? 48. Czy należy zrekompensować pracę nadliczbową trwającą krócej niż 1 godzina? 49. Czy pracownik zatrudniony na 1/8 etatu ma prawo do 32 dni urlopu? 50. Jak ustalić 14 kolejnych dni wypoczynku na potrzeby art. 162 KP? 51. Czy pracodawca zatrudniający obydwu małżonków może odmówić dofinansowania do wypoczynku z ZFŚS jednemu z nich z uwagi na fakt przyznania dofinansowania drugiemu małżonkowi? 52. Czy pracodawca może skierować pracownika na badania lekarskie przed upływem ważności poprzednich badań? 53. Czy pracodawca jest zobligowany wystawić pracownikowi referencje? 54. Czy w przypadku udokumentowania wyższego stażu pracy z opóźnieniem pracownikowi przysługuje roszczenie o wyrównanie dodatku stażowego czy nagrody jubileuszowej? 55. Czy urlop wypoczynkowy może trwać przez część dnia pracy? 56. Czy pracownik ma prawo do urlopu okolicznościowego z tytułu śmierci i pogrzebu byłego małżonka lub byłej teściowej? 57. Czy siedząca praca biurowa lub praca na stanowisku kierowcy mogą być uznane za prace w wymuszonej pozycji ciała? 58. Czy egzamin kończący szkolenie bhp przeprowadzane w formie e-learningu może odbyć się na odległość? 59. Czy pracownik uczęszczający na studia doktoranckie ma prawo do urlopu szkoleniowego z art. 1031 § 2 pkt 1 KP? 60. Jaki jest termin pieniężnej rekompensaty za dobowe godziny nadliczbowe w przypadku wielomiesięcznego okresu rozliczeniowego?

Grupa docelowa

Pracodawcy i pracownicy, zwłaszcza osoby zajmujące się obsługą kadrowo-płacową przedsiębiorstw, członkowie służb bhp oraz osoby wykonujące jej zadania, jak również osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z zakresu problematyki będącej przedmiotem szkolenia.

Certyfikaty

tak

Metodologia

wykładowo-warsztatowa

Informacje dodatkowe

PROWADZĄCY:

PIOTR WĄŻ Doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy, wykładowca, szkoleniowiec, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług.

Lokalizacje i terminy

Bydgoszcz woj. kujawsko-pomorskie
centrum Bydgoszczy
27.08.2019 - 27.08.2019
0,00 zł (0,00 netto)
Wrocław woj. dolnośląskie
Centrum Wrocławia
18.09.2019 - 18.09.2019
0,00 zł (0,00 netto)
Poznań woj. wielkopolskie
Centrum Poznania
23.10.2019 - 23.10.2019
0,00 zł (0,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Warszawy
20.11.2019 - 20.11.2019
0,00 zł (0,00 netto)
Błąd serwera.

Polecane szkolenia

5% rabatu Windykacja i egzekucja. Jak skutecznie odzyskać należności
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
17.06.2020 - 17.06.2020
1 082,40 zł (880,00 netto)
5% rabatu Umowy handlowe - praktyczny warsztat sporządzania umów
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
01.06.2020 - 02.06.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
ISTOTNE ZMIANY DOTYCZĄCE PRZEPISÓW KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO OBJĘTYCH USTAWĄ Z DNIA 4.7.2019 R.
Centrum Szkoleń Eureka
kamienica pod Aniołami, Wrocław, dolnośląskie
16.06.2020 - 16.06.2020
675,27 zł (549,00 netto)
10% rabatu Prawo własności intelektualnej i mediów cyfrowych w gospodarce 4.0
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Radisson Blu Hotel, Kraków, małopolskie
06.07.2020 - 07.07.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
10% rabatu Prawo własności intelektualnej w praktyce
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
29.06.2020 - 30.06.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
10% rabatu Spółki handlowe – z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
29.06.2020 - 30.06.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
Umowy na usługi i systemy IT (warsztaty)
eduFuturo
saleMordor.pl, Warszawa, mazowieckie
10.12.2020 - 10.12.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Zatrudnianie cudzoziemców - ze szczególnym uwzględnieniem cudzoziemców spoza UE
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
22.06.2020 - 22.06.2020
910,20 zł (740,00 netto)
5% rabatu Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
28.05.2020 - 29.05.2020
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
5% rabatu Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) dla początkujących. Kompendium obowiązujących przepisów od podstaw – 1-dnio
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel*** w centrum, Kraków, małopolskie
08.06.2020 - 08.06.2020
725,70 zł (479,67 netto)
Aspekty prawnoautorskie wdrożeń i dostaw w ramach IT
eduFuturo
saleMordor.pl, Warszawa, mazowieckie
05.06.2020 - 05.06.2020
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
5% rabatu Postępowanie odwoławcze w praktyce w świetle obowiązujących przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA) 1 d
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel*** w centrum, Kraków, małopolskie
18.06.2020 - 18.06.2020
848,70 zł (690,00 netto)
5% rabatu Kodeks Spółek Handlowych (KSH). Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
15.06.2020 - 16.06.2020
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
10% rabatu Kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny w praktyce spółki 2019 PREMIUM
HIGH5 Training Group
Warszawa, Warszawa, mazowieckie
02.06.2020 - 03.06.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
5% rabatu Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym i ich należyte zabezpieczenie -2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Golden Floor Milenium Plaza, Warszawa, mazowieckie
08.06.2020 - 09.06.2020
1 350,00 zł (1 097,56 netto)
5% rabatu Kodeks Postępowania Administracyjnego KPA w świetle nowelizacji 2017-2019 oraz redagowanie aktów administracyjnych
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel***, Zakopane, małopolskie
07.07.2020 - 10.07.2020
1 990,00 zł (1 617,89 netto)
Akredytywa Dokumentowa - Aktualności i Obowiązujące Standardy.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2, Warszawa, mazowieckie
27.05.2020 - 27.05.2020
971,70 zł (790,00 netto)
NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA KARNEGO DOKONANA USTAWĄ Z 19 LIPCA 2019 R. – NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY.
Centrum Szkoleń Eureka
Millennium Plaza, Warszawa, mazowieckie
30.06.2020 - 30.06.2020
736,77 zł (599,00 netto)
Zasady technik prawodawczych
WIK Consulting
sala szkoleniowa WIK Consulting, Warszawa, mazowieckie
06.07.2020 - 06.07.2020
984,00 zł (800,00 netto)
Rozwiązania praktyczne i nowości prawne w zakresie stosowania: prawo pracy - RODO - ubezp. społeczne - PPK - w 2020r.
JAKRO SZKOLENIA AUDYT Jacek Kropkowski
Mława, Mława, mazowieckie
25.05.2020 - 25.05.2020
405,90 zł (330,00 netto)
Ochrona Danych Osobowych – Pracownicze Plany Kapitałowe Szkolenie w siedzibie Zamawiającego
JAKRO SZKOLENIA AUDYT Jacek Kropkowski
Bolesławiec, Bolesławiec, dolnośląskie
02.03.2020 - 31.07.2020
676,50 zł (550,00 netto)
5% rabatu Prawo autorskie i prawa pokrewne - Kompendium obowiązujących przepisów w praktyce.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Warszawa, Warszawa, mazowieckie
08.06.2020 - 09.06.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
5% rabatu Kodeks Postępowania Administracyjnego KPA w świetle nowelizacji 2017-2019 oraz redagowanie aktów administracyjnych
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel***, Kołobrzeg, zachodniopomorskie
29.09.2020 - 02.10.2020
2 693,70 zł (2 190,00 netto)
Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie książki obiektu budowlanego - warsztaty
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
03.06.2020 - 03.06.2020
725,70 zł (590,00 netto)
Wycena nieruchomości - operat szacunkowy jako dowód w postępowaniu administracyjnym.
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
05.06.2020 - 05.06.2020
725,70 zł (590,00 netto)
Prawo ochrony konkurencji - zagadnienia praktyczne
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
04.06.2020 - 04.06.2020
848,70 zł (690,00 netto)
Podróże służbowe na obszarze kraju i poza jego granicami
ODDK Sp.z o.o. Sp.k.
Centrum Szkoleniowe ODDK ul. Rzemieślnicza 33, Sopot-Wyścigi, pomorskie
27.05.2020 - 27.05.2020
450,00 zł (450,00 netto)
VAT od transakcji międzynarodowych (towary i usługi), w tym zmiany od 1.01.2020.
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Warszawa/online, Warszawa, mazowieckie
05.06.2020 - 05.06.2020
848,70 zł (690,00 netto)
Rozwiązania praktyczne i nowości prawne w zakresie stosowania: prawo pracy - RODO - ubezp. społeczne - PPK - w 2020r.
JAKRO SZKOLENIA AUDYT Jacek Kropkowski
Malbork, MAlbork, pomorskie
16.06.2020 - 16.06.2020
270,60 zł (220,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe