Szukaj szkolenia

TRUDNE PRZYPADKI Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP na które nie ma odpowiedzi w przepisach III EDYCJA (2019 r.)

Kategoria szkolenia: Prawo ogólne
Centrum Poznania, Poznań, wielkopolskie
23.10.2019 - 23.10.2019
590 zł brutto

Zakres tematyczny szkolenia

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest wskazanie prawidłowych rozwiązań w przedmiocie kontrowersyjnych i problematycznych zagadnień dotyczących wybranych kwestii z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Szkolenie pozwala na zdobycie wiedzy niezbędnej do rozstrzygnięcia przedstawionych w jego trakcie problemów w praktyce. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane rozbieżności występujące w doktrynie i orzecznictwie w zakresie analizowanych zagadnień, a także stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektoratu Pracy. Każde z zagadnień zostanie omówione na tle licznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty.

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie ma charakter warsztatowy. W jego trakcie prowadzący podejmuje próbę odpowiedzi na wiele pytań z pogranicza materialnego prawa pracy i bhp, na które nie zawsze odpowiadają przepisy. Podczas szkolenia dowiesz się m.in.:

1. Dwa stosunki pracy z tym samym pracodawcą a konsekwencje w sferze praw i obowiązków pracowniczych. 2. Czy pomyłka pracodawcy w dacie zawarcia umowy o pracę przywołanej w wypowiedzeniu może stanowić podstawę do jego uchylenia? 3. Jakie są konsekwencje rozwiązania umowy o pracę bez zachowania formy pisemnej (SMS, fax, mail) przez pracownika i pracodawcę? Czy tego typu czynność prawna jest prawnie skuteczna? 4. W którym momencie ustaje stosunek pracy, gdy druga strona (pracodawca lub pracownik) nie przyjmuje oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę i zostaje ono wysłane do niej pocztą tradycyjną? 5. Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym (art. 52 KP) wskazując datę przyszłą? 6. Z ilu godzin odpoczynku może skorzystać pracownik, który zakończył podróż służbową w godzinach nocnych? 7. Jak prawidłowo udzielić pracownikowi równoważnego odpoczynku (art. 132 § 3 KP) w zamian za niezachowany odpoczynek dobowy? 8. Jaki jest wymiar urlopu pracownika, który przepracował jedynie parę dni na przełomie dwóch miesięcy? 9. Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego przy zatrudnieniu jednoczesnym (równoległym)? 10. Czy pracownik może skutecznie odmówić zwrotu omyłkowo nadpłaconego wynagrodzenia za pracę? 11. Czy pracownicy ze stopniem niepełnosprawności mogą odpracowywać wyjścia prywatne poza godzinami swojej pracy? 12. Jakie przyczyny mogą uzasadniać odmowę akceptacji wniosku pracownika w przedmiocie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą oraz korzystania z uprawnień określonych w art. 676 § 6 KP i art. 1421 KP? 13. Czy urodzenie dziecka przez pracownicę korzystającą z urlopu wychowawczego przerywa ten urlop? 14. Ile lat należy doliczyć do stażu urlopowego absolwentowi 2-letniego liceum eksternistycznego? 15. Czy pracodawca jest zobowiązany zapewnić miejsce do siedzenia pracownikowi wykonującemu pracę w pozycji stojącej? 16. Jak spełnić wymóg zapewnienia co czwartej niedzieli wolnej od pracy? 17. Czy pracownikowi przysługuje „urlop okolicznościowy” z tytułu własnego ślubu kościelnego, który ma się odbyć w pewien czas po ślubie cywilnym? 18. Czy w trybie art. 163 § 3 KP urlop wypoczynkowy może zostać udzielony zaliczkowo? 19. Jak sklasyfikować wypadek, któremu uległ pracownik podczas przerwy w pracy na terenie zakładu pracy i poza nim oraz podczas tzw. wyjścia prywatnego? 20. Czy BHP-owiec wychowujący dziecko w wieku do lat 4 może odmówić udziału w pracach zespołu powypadkowego w nocy, poza jego godzinami pracy lub poza stałym miejscem pracy? 21. Czy uzyskanie stopnia niepełnosprawności pociąga za sobą obowiązek skierowania na profilaktyczne badania lekarskie? Czy w skierowaniu na badania lekarskie pracodawca może zamieścić informację o niepełnosprawności pracownika? 22. Na jakich zasadach jest realizowane zwolnienie od pracy dawcy organów oraz dawcy szpiku kostnego? 23. Czy okres przygotowania się do pracy (np. przebranie się, pobieranie narzędzi, podział załogi) jest wliczany do czasu pracy? 24. Komu przysługuje status emeryta-byłego pracownika uprawnionego do świadczeń z ZFŚS? 25. Czy czas podróży służbowej wlicza się do czasu pracy? 26. Ile razy pracownik może kwestionować ustalenia poczynione w protokole powypadkowym dotyczącym tego samego zdarzenia? 27. W jaki sposób ustalić dodatek nocy, gdy pracownik świadczy pracę na przełomie miesięcy o różnym nominale czasu pracy? 28. Czy dopuszczalne jest dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia należnego zleceniobiorcy? 29. Jaką dietę otrzyma pracownik odbywający zagraniczną podróż służbową przez kilka państw? 30. Jaki jest skład zespołu powypadkowego, w sytuacji, gdy wypadkowi uległ członek służby bhp/osoba wykonująca zadania tej służby w zakładzie pracy? 31. Czy wypadek pracownika na terenie prywatnej posesji pracodawcy może zostać uznany za wypadek przy pracy? 32. Jak rozliczyć czas pracy pracownika, który został zobligowany do pracy w „wolną sobotę” (art. 1513 KP) w sytuacji, gdy wziął on w tym dniu urlop na żądanie? 33. Czy pracownik, który zawiadomił o przyczynie nieobecności lecz spóźnił się z jej usprawiedliwieniem może zostać zwolniony z pracy? 34. Czy pracodawca musi skierować na badania kontrolne pracownika, którego 30 dniowy okres nieobecności w pracy był przerywany weekendami? 35. Czy pracodawca jest zobowiązany zapewnić prysznic pracownikowi dojeżdżającemu do pracy na rowerze? 35. Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika, który przed uzyskaniem orzeczenia o stopniu niepełnosprawności był zatrudniony na ¾ etatu? 37. Czy pracownik ma prawo do diety za podróż służbową trwającą pomiędzy 8 a 12 godzin, za którą pracodawca nie zapewnił pełnego wyżywienia a jedynie 2 posiłki? 38. Czy pracodawca może zwolnić z pracy pracownika, który nie przeszedł badań kontrolnych jednocześnie otrzymując w tym dniu L-4? 39. Czy przedłużenie terminowej umowy o pracę do dnia porodu w trybie art. 177 § 3 KP może doprowadzić do jej przekształcenia w umowę o pracę na czas nieokreślony z powodu przekroczenia „limitu 3/33”? 40. Czy polski pracodawca w umowie o pracę z obywatelem polskim może wskazać jako prawo właściwe prawo innego państwa, jeżeli praca nie będzie świadczona poza granicami Rzeczpospolitej Polski? 41. Czy pracownik zmieniający pracę w trakcie roku kalendarzowego ma prawo do 14 dni wypoczynku? 42. Jaka jest treść świadectwa pracy w przypadku przegranego przez pracodawcę sporu w przedmiocie zasadności rozwiązania umowy o pracę? 43. Czy umowa o pracę może zostać sporządzona w języku obcym? 44. Jak rekompensować pracę wykonywaną w okresie tzw. „czarnej dziury”, czyli pomiędzy dobami pracowniczymi? 45. Czy wynagrodzenie za pracę może zostać określone na poziomie niższym od minimalnego i zostać uzupełnione stałym dodatkiem wyrównawczym? 46. Czy pracodawca może wypożyczyć swojego pracownika innemu pracodawcy? 47. Jaki jest termin wymaganej wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy? 48. Czy należy zrekompensować pracę nadliczbową trwającą krócej niż 1 godzina? 49. Czy pracownik zatrudniony na 1/8 etatu ma prawo do 32 dni urlopu? 50. Jak ustalić 14 kolejnych dni wypoczynku na potrzeby art. 162 KP? 51. Czy pracodawca zatrudniający obydwu małżonków może odmówić dofinansowania do wypoczynku z ZFŚS jednemu z nich z uwagi na fakt przyznania dofinansowania drugiemu małżonkowi? 52. Czy pracodawca może skierować pracownika na badania lekarskie przed upływem ważności poprzednich badań? 53. Czy pracodawca jest zobligowany wystawić pracownikowi referencje? 54. Czy w przypadku udokumentowania wyższego stażu pracy z opóźnieniem pracownikowi przysługuje roszczenie o wyrównanie dodatku stażowego czy nagrody jubileuszowej? 55. Czy urlop wypoczynkowy może trwać przez część dnia pracy? 56. Czy pracownik ma prawo do urlopu okolicznościowego z tytułu śmierci i pogrzebu byłego małżonka lub byłej teściowej? 57. Czy siedząca praca biurowa lub praca na stanowisku kierowcy mogą być uznane za prace w wymuszonej pozycji ciała? 58. Czy egzamin kończący szkolenie bhp przeprowadzane w formie e-learningu może odbyć się na odległość? 59. Czy pracownik uczęszczający na studia doktoranckie ma prawo do urlopu szkoleniowego z art. 1031 § 2 pkt 1 KP? 60. Jaki jest termin pieniężnej rekompensaty za dobowe godziny nadliczbowe w przypadku wielomiesięcznego okresu rozliczeniowego?

Grupa docelowa

Pracodawcy i pracownicy, zwłaszcza osoby zajmujące się obsługą kadrowo-płacową przedsiębiorstw, członkowie służb bhp oraz osoby wykonujące jej zadania, jak również osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z zakresu problematyki będącej przedmiotem szkolenia.

Certyfikaty

tak

Metodologia

wykładowo-warsztatowa

Informacje dodatkowe

PROWADZĄCY:

PIOTR WĄŻ Doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy, wykładowca, szkoleniowiec, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług.

Lokalizacje i terminy

Bydgoszcz woj. kujawsko-pomorskie
centrum Bydgoszczy
27.08.2019 - 27.08.2019
520 zł
Wrocław woj. dolnośląskie
Centrum Wrocławia
18.09.2019 - 18.09.2019
590 zł
Poznań woj. wielkopolskie
Centrum Poznania
23.10.2019 - 23.10.2019
590 zł
Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Warszawy
20.11.2019 - 20.11.2019
590 zł
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

OGÓLNOPOLSKI KONGRES PRAWA PRACY „Prawo pracy 2019/2020 – nowelizacje przepisów regulaminy rozwiązywanie umów w praktyce” – Dzie
Grupa Most Wanted! Sp. z o.o. Grupa Most Wanted! Sp. z o.o.
Centrum Warszawy, Warszawa, mazowieckie
24.10.2019 - 24.10.2019
490 zł brutto
ELEKTRONIZACJA DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ – OKPP Dzień II – Warsztat 2
Grupa Most Wanted! Sp. z o.o. Grupa Most Wanted! Sp. z o.o.
Centrum Warszawy, Warszawa, mazowieckie
25.10.2019 - 25.10.2019
690 zł brutto
CZAS PRACY OD A DO Z 2019/2020 z uwzględnieniem najnowszych zmian związanych z ewidencjonowaniem czasu pracy – OKPP Dzień II – W
Grupa Most Wanted! Sp. z o.o. Grupa Most Wanted! Sp. z o.o.
Centrum Warszawy, Warszawa, mazowieckie
25.10.2019 - 25.10.2019
690 zł brutto
ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH z uwzględnieniem zmian od 4 maja 2019 r.
Grupa Most Wanted! Sp. z o.o. Grupa Most Wanted! Sp. z o.o.
Centrum Warszawy, Warszawa, mazowieckie
15.11.2019 - 15.11.2019
590 zł brutto
PRAWO PRACY 2020 – podsumowanie wprowadzonych przepisów i nadchodzących zmian oraz praktyka stosowania obowiązujących rozwiązań
Grupa Most Wanted! Sp. z o.o. Grupa Most Wanted! Sp. z o.o.
Centrum Poznania, Poznań, wielkopolskie
02.12.2019 - 02.12.2019
590 zł brutto
DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO PRACY DO INNEGO PAŃSTWA W 2020 R. z uwzględnieniem zmian wynikających z dyrektywy 2018/957/UE
Grupa Most Wanted! Sp. z o.o. Grupa Most Wanted! Sp. z o.o.
Centrum Poznania, Poznań, wielkopolskie
18.12.2019 - 18.12.2019
590 zł brutto

Polecane szkolenia

Prawo energetyczne w praktyce. Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty i konsultacje.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Hotel*** w centrum, Gdańsk, pomorskie
24.10.2019 - 25.10.2019
1 350 zł brutto
Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy – przejawy i przeciwdziałanie
WIK Consulting
sala szkoleniowa WIK Consulting ul. Łucka 13 Warszawa, Warszawa, mazowieckie
21.10.2019 - 21.10.2019
800 zł brutto
Prawo pracy 2019 z najnowszymi zmianami
WIK Consulting
sala szkoleniowa WIK Consulting ul. Łucka 13 Warszawa, Warszawa, mazowieckie
15.11.2019 - 15.11.2019
800 zł brutto
Międzynarodowy obrót towarami strategicznymi
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
25.10.2019 - 25.10.2019
590 zł brutto
Kodeks pracy z uwzględnieniem zmian w ochronie danych osobowych (RODO) oraz elektronizacją akt pracowniczych
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Gdańsk, pomorskie
21.10.2019 - 22.10.2019
1 050 zł brutto
Zamówienia Publiczne dla Wykonawców - Jak Przygotować Konkurencyjną Ofertę Przetargową? 2-dniowe warsztaty praktyczne z uwzględn
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Hotel*** w centrum, Kraków, małopolskie
28.10.2019 - 29.10.2019
1 350 zł brutto
Redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej w postępowaniu administracyjnym. Poprawny i przejrzysty język urz
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Hotel*** w centrum, Kraków, małopolskie
15.11.2019 - 15.11.2019
550 zł brutto
Akredytywa Dokumentowa - Aktualności i Obowiązujące Standardy.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2, Warszawa, mazowieckie
20.11.2019 - 20.11.2019
790 zł brutto
Prawo zamówień publicznych w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów - trzydniowe warsztaty praktyczne
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Hotel*** w centrum, Zakopane, małopolskie
10.12.2019 - 13.12.2019
1 990 zł brutto
Umowy w systemie zamówień publicznych - przygotowanie zawieranie zmiany rozwiązywanie unieważnienie [2-dniowe warsztaty praktycz
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza, Warszawa, mazowieckie
07.11.2019 - 08.11.2019
1 090 zł brutto
Prawo wodne - kompendium obowiązujących przepisów [2-dniowe warsztaty praktyczne].
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza, Warszawa, mazowieckie
25.11.2019 - 26.11.2019
1 390 zł brutto
System Intrastat – warsztat praktyczny z uwzględnieniem najnowszych zmian
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel Centrum****, Wrocław, dolnośląskie
25.10.2019 - 25.10.2019
640 zł brutto
Klauzule w Umowach Handlowych. Formułowanie Interpretacja Wykorzystanie.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2, Warszawa, mazowieckie
23.10.2019 - 23.10.2019
790 zł brutto
Specjalista ds. Negocjacji Handlowych.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2, Warszawa, mazowieckie
24.10.2019 - 25.10.2019
1 390 zł brutto
Zawieranie Umów Zakupu.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2, Warszawa, mazowieckie
25.11.2019 - 26.11.2019
1 390 zł brutto
Zakupy: Skuteczny Specjalista Działu Zakupów. Negocjacje warunki umowy proces zakupu.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2, Warszawa, mazowieckie
12.12.2019 - 13.12.2019
1 390 zł brutto
Skuteczny Specjalista Działu Eksportu. Jak najkorzystniej wejść na rynek zagraniczny i dobrać najlepsze taktyki negocjacyjne?
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum**** ul. Roosevelta 20, Poznań, wielkopolskie
28.11.2019 - 29.11.2019
1 390 zł brutto
Dochodzenie i Załatwianie Reklamacji na Rynku B2B w Kraju i za Granicą.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2, Warszawa, mazowieckie
11.12.2019 - 11.12.2019
790 zł brutto
Incoterms 2010 / 2020. Praktyka - Zagrożenia – Pułapki - Wyzwania..
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2, Warszawa, mazowieckie
23.10.2019 - 23.10.2019
790 zł brutto
PRAWO PRACY 2019 – praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów
Progress Project Sp. z o.o.
Centrum Szkoleniowe - Progress Project, Warszawa, mazowieckie
21.11.2019 - 22.11.2019
1 190 zł brutto
Specjalista ds. Umów Handlowych.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum**** ul. Roosevelta 20, Poznań, wielkopolskie
24.10.2019 - 25.10.2019
1 390 zł brutto
Specjalista ds. realizacji procesu inwestycyjnego zgodnie z prawem budowlanym - 3-dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość indywid
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Hotel*** w centrum, Wrocław, dolnośląskie
23.10.2019 - 25.10.2019
1 690 zł brutto
Zamówienia publiczne w projektach unijnych - jak prawidłowo przeprowadzić procedurę. Warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowel
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Hotel*** w centrum, Kraków, pomorskie
21.11.2019 - 22.11.2019
990 zł brutto
Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne obejmujące naj
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Hotel*** w centrum, Kraków, małopolskie
21.11.2019 - 22.11.2019
1 250 zł brutto
Umowy handlowe z pozycji zakupowej
Progress Project Sp. z o.o.
IBIS STYLES***, Wrocław, dolnośląskie
22.10.2019 - 22.10.2019
940 zł brutto
Handel Wewnątrzwspólnotowy Eksport Import.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2, Warszawa, mazowieckie
18.12.2019 - 18.12.2019
790 zł brutto
Jak Unikać Pułapek w Umowach i Formułować Niezbędne Zabezpieczenia.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2, Warszawa, mazowieckie
27.11.2019 - 27.11.2019
790 zł brutto
Jak bezpiecznie prowadzić handel krajowy i zagraniczny?
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2, Warszawa, mazowieckie
06.11.2019 - 06.11.2019
790 zł brutto
Praktyka Handlu Zagranicznego. Uwarunkowania Zwyczajowe i Prawne w 2018 roku.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2, Warszawa, mazowieckie
23.10.2019 - 23.10.2019
790 zł brutto
Finanse publiczne w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów. Analiza aspektów prawnych finansowych i organizacyjnych zwią
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Hotel*** w centrum, Kraków, małopolskie
24.10.2019 - 25.10.2019
1 090 zł brutto
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe