Szukaj szkolenia

Wartościowanie stanowisk pracy i jego wykorzystanie do kształtowania polityki płacowej organizacji *HR PREMIUM*

Kategoria szkolenia: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Hotel Scandic**** Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
26.11.2020 - 27.11.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
 • Opcje szkoleniamożliwość dofinansowania
 • Maksymalna liczba uczestników14

Wartościowanie stanowisk pracy i jego wykorzystanie do kształtowania polityki płacowej organizacji 

*HR Premium*


 

Adresaci szkolenia:

 

Szkolenie jest skierowane do menedżerów wyższego i średniego szczebla zarządzania HR, menedżerów i pracowników działów odpowiedzialnych za realizację polityki kadrowej i płacowej.

 
Korzyści ze szkolenia:

 

 • Przeanalizowane zostaną wspólnie i przećwiczone zasady i konkretne metody wartościowania stanowisk pracy i kształtowania systemu wynagrodzeń zasadniczych adekwatnych do różnych grup zawodowych.
 • Uczestnicy zostaną przygotowani do prowadzenia projektu opracowania, zakomunikowania w Organizacji i realnego wdrożenia wartościowania stanowisk pracy, wraz z ukształtowaniem systemu wynagrodzeń stałych.
 • Przekazana zostanie uczestnikom wiedza w zakresie nowoczesnych, stosowanych na rynku metod wartościowania wraz z ich zaletami i wadami oraz rekomendacjami stosowania zależnie od wielkości, specyfiki i charakteru organizacji i jej stanowisk.
 • Zaprezentowane zostaną sposoby porównywania wysokości wynagrodzeń względem rynku wraz z oceną przydatności dostępnych na rynku raportów płacowych.
 • Przećwiczone zostaną metody prowadzenia projektu wartościowania stanowisk pracy, a także budowania efektywnego systemu wynagradzania z użyciem niektórych gotowych dokumentów do wykorzystania lub zmiany.
 
Metody pracy:

 

Szkolenia będą mieć głównie charakter prezentacji realnych i możliwych do zastosowania rozwiązań, gdzie na tej postawie nastąpi praktyczne przećwiczenie:

 1. Doboru metodologii Wartościowania Stanowisk Pracy, ew. decyzji o formie zastępczej do procesu Wartościowania Stanowisk Pracy (mapowania stanowisk).
 2. Wykorzystania opisów stanowisk pracy do Wartościowania Stanowisk Pracy.
 3. Wartościowania Stanowisk Pracy z wykorzystaniem różnorodnych kryteriów, w tym m.in. kryteriów zadaniowych, kompetencyjnych, dot. wyników biznesowych.
 4. Kształtowania zasad systemu wynagrodzeń zasadniczych na bazie Wartościowania Stanowisk Pracy.
 5. Porównywania wysokości wynagrodzeń do rynku pracy (benchmark wynagrodzeń i  raporty płacowe).

Zaprezentowane i przećwiczone zostaną konkretne metodologie i narzędzia rynkowe, które mogą być później stosowane przez uczestników w praktyce zawodowej w swoich organizacjach w następującym zakresie:

 • Prowadzący dostarczy użytecznych wzorów dokumentów i wycinki procedur. Dostarczone materiały będą miały charakter uniwersalny – do zastosowania przez uczestników w późniejszej praktyce zawodowej.
 •  
 • Uczestnicy będą mogli również pozyskać informacje o metodologiach dostępnych na rynku i benchmarkach w obszarze wynagradzania wraz z rekomendacjami ich wykorzystania i oceną użyteczności i rzetelności.

PROGRAM SZKOLENIA:

 

Dzień 1. Wartościowanie stanowisk pracy.

Cele dnia :
 • Ustalenie czym dokładnie jest, a czym nie jest Wartościowanie Stanowisk Pracy, do czego może być ono przydatne w organizacji,
 • Poznanie stosowanych na rynku pracy metod Wartościowania Stanowisk Pracy, ustalenie zawartości maksymalnej i optymalnej schematu wartościowania Stanowisk Pracy,
 • Zmierzenie się z wartościowaniem stanowisk pracy – poznanie metodologii wartościowania, wagi i znaczenia poszczególnych kryteriów wartościowania, prawidłowych sposobów wartościowania, wyzwań które się z tym wiążą.
Program dnia :
 1. Wartościowanie Stanowisk Pracy:
  • Definicja, użyteczność, wykorzystanie Wartościowania Stanowisk Pracy,
  • Znaczenie Wartościowania Stanowisk Pracy z punktu widzenia prawa pracy,
  • Wartościowanie Stanowisk Pracy a ocena osób je zajmujących – wyzwania i rozróżnienie.
 2. Metody wartościowania i ich występowanie na rynku pracy:
  • Metody Wartościowania Stanowisk Pracy – kilka metod,
  • Użyteczność poszczególnych metod Wartościowania Stanowisk Pracy zależnie od potrzeb i specyfiki organizacji,
  • Realne stosowanie metod Wartościowania Stanowisk Pracy na rynku pracy, mody i trendy, przykłady schematów wartościowania,
  • Wartościowanie Stanowisk Pracy a mapowanie stanowisk – rozróżnienie, zastosowanie.
 3. Baza Wartościowania Stanowisk Pracy:
  • Opis stanowiska pracy,
  • Inne dokumenty przydatne w Wartościowaniu Stanowisk Pracy,
  • Metody radzenia sobie, jeśli z dokumentów nie płyną użyteczne informacje do Wartościowania Stanowisk Pracy.
 4. Procedury Wartościowania Stanowisk Pracy:
  • Przećwiczenie procedury Wartościowania Stanowisk Pracy kolejnymi metodami (rangowanie, porównywanie parami, klasyfikacja stanowisk, metoda analityczno-punktowa),
  • Przećwiczenie procedury posługiwania się metodami zastępczymi do Wartościowania Stanowisk Pracy (mapowanie stanowisk, carrier map).
 5. Dobór metody Wartościowania Stanowisk Pracy:
  • Kryteria Wartościowania Stanowisk Pracy a późniejsze wyniki wartościowania,
  • Dobór metody Wartościowania Stanowisk Pracy a późniejsze zarządzanie systemem wynagrodzeń,
  • Dobór metody Wartościowania Stanowisk Pracy a możliwości porównywania wynagrodzeń z rynkiem,
  • Wybór metody Wartościowania Stanowisk Pracy dostosowanej do specyfiki branży i charakterystyki stanowisk pracy w firmie.
 6. Uwzględnienie ścieżki kariery stanowiskowej i płacowej w ramach Wartościowania Stanowisk Pracy i jej znaczenie dla późniejszych procesów : rekrutacji i selekcji, oceny okresowej i motywowania oraz prawidłowej polityki płacowej i awansowej:
  • Znaczenie gradacji stanowisk dla doboru, utrzymania i motywacji pracowników oraz ich wynagradzania,
  • Jak prawidłowo uwzględnić gradację stanowisk w Wartościowania Stanowisk Pracy:
   • Awans płacowy w obrębie stanowiska i poza stanowiskiem,
   • Metoda kroków awansowych naturalnych i ryzykownych,
  • Znaczenie gradacji dla późniejszych decyzji personalnych wobec pracownika.
 7. Wyniki Wartościowania Stanowisk Pracy:
  • Wyniki wycen indywidulanych,
  • Finalna wycena stanowiska,
  • Punktacja (wyceny), ranking stanowisk, taryfikacja stanowisk (gradacja),
  • Rola moderatora w Wartościowaniu Stanowisk Pracy.
 8. Instrukcja Wartościowania Stanowisk Pracy:
  • Zakres i forma instrukcji, jej znaczenie w procesie Wartościowania Stanowisk Pracy,
  • Ogólne i szczegółowe wskazówki dla osób wartościujących stanowiska pracy,
  • Zapisy do Instrukcji – przykłady z rynku,
  • Praktyczne posługiwanie się Instrukcją,
  • Rekomendowany wzór i zakres Instrukcji Wartościowania Stanowisk Pracy.

 

Dzień 2. Warsztat z zakresu wdrażania projektu Wartościowania Stanowisk Pracy w Organizacji.

 
Cele dnia :
 • Przećwiczenie modelowania etapów projektu Wartościowania Stanowisk Pracy, w tym tworzenia karty projektu Wartościowania Stanowisk Pracy pomocnej w organizacji akcji wartościowania w Organizacji i wdrożeniu wyników wartościowania,
 • Przygotowanie uczestników szkolenia do zarządzania projektem Wartościowania Stanowisk Pracy i realizacji akcji wartościowania, w tym w zakresie typowych wyzwań i sposobów radzenia sobie z nimi,
 • Ustalenie zakresu wdrożenia wyników Wartościowania Stanowisk Pracy w polityce płacowej firmy.
Program dnia :

Przeprowadzenie projektu Wartościowania Stanowisk Pracy:

 • Cele i korzyści projektu Wartościowania Stanowisk Pracy,
 • Podział ról i odpowiedzialności w projekcie:
  • Osoby zarządzające projektem wartościowania stanowisk pracy – zakres zadań i odpowiedzialność zespołu / stanowiska ds. Wartościowania Stanowisk Pracy
  • Komisja wartościująca – osoby wartościujące stanowiska – wybór osób i znaczenie tego wyboru dla akcji Wartościowania Stanowisk Pracy,
  • Szczególna rola moderatora prac Komisji,
  • Partycypacja zarządu, kadry kierowniczej i pracowników w procesie Wartościowania Stanowisk Pracy,
  • Miejsce i rola reprezentacji pracowników w procesie Wartościowania Stanowisk Pracy,
 • Przebieg projektu Wartościowania Stanowisk Pracy:
  • Etapy projektu i zakres prac Wartościowania Stanowisk Pracy, harmonogram prac,
  • Zakres i forma przygotowania osób wartościujących, moderatora i osób zarządzających projektem,
  • Przygotowanie akcji Wartościowania Stanowisk Pracy, sprawy organizacyjne i formalne,
  • Przeprowadzenie Wartościowania Stanowisk Pracy, dokumentowanie wyników prac,
  • Konstruowanie siatki płac na podstawie wyników Wartościowania Stanowisk Pracy:
   • Ranking stanowisk na podstawie wyników wartościowania,
   • Ustalanie gradów, taryfikacji,
   • Analityka płacowa, porównywanie wynagrodzeń z rynkiem i raporty płacowe (przykłady z rynku, ćwiczenia),
   • Metodyka określania wynagrodzeń adekwatnych do zakresów zadań na stanowiskach pracy i wynagrodzeń na rynku pracy,
  • Polityka kształtowania płac zasadniczych na bazie Wartościowania Stanowisk Pracy:
   • Sporządzanie założeń do systemu wynagrodzeń stałych,
   • Racjonalizacja podejścia do wynagrodzeń w organizacji; polityka kształtowania płac zasadniczych względem rynku – zasady kształtowania, wykorzystanie benchmarków płacowych i raportów wynagrodzeniowych w praktyce, podejście do płac na tle branży i rynku regionalnego,
   • Sporządzenie finalnego taryfikatora i siatki płac oraz zaszeregowania stanowisk,
   • Koszty zmian wynagrodzeń a metody alternatywne, polityka dojścia do minimów i maksimów płacowych,
   • Analiza długofalowych i pochodnych kosztów nowego systemu wynagradzania,
  • Formalne aspekty wdrażania nowego systemu wynagradzania:
   • Komunikacja wyników Wartościowania Stanowisk Pracy, obsługa odwołań od wyników wartościowania,
   • Regulamin wynagradzania lub zapisy do zakładowego układu zbiorowego pracy,
   • Zmiany w dokumentach personalnych dot. warunków wynagradzania (w tym regulaminy wynagradzania i układy zbiorowe pracy oraz indywidualne umowy i pracę),
 • Kluczowe ryzyka i czynniki sukcesu projektu, sterowanie nimi,
 • Realizacja projektu wartościowania własnymi siłami oraz przy współudziale firmy doradczej:
  • Korzyści i ryzyka prowadzenia projektu własnymi siłami oraz przy współudziale firmy doradczej,
  • Koszty, korzyści, harmonogram projektu i podział ról w projekcie prowadzonym przy współudziale firmy doradczej, zakres odpowiedzialności firmy doradczej,
 • Rozwiązania informatyczne w projekcie.

Zasady późniejszej aktualizacji tabel płac a koszty wynagradzania w czasie:

 • Wdrożenie jednolitych sposobów ustalania wynagrodzeń w firmie; taryfikator, tabele płac a ścieżki rozwoju, awansów i karier w organizacji,
 • Korzystanie z rynkowych przeglądów płacowych i benchmarków organizacyjnych:
  • Analiza wynagrodzeń wpisana w stałą praktykę firmy,
  • Okresowe zbieranie i weryfikacja informacji o wynagrodzeniach – raporty płacowe,
 • Wdrożenie mechanizmów aktualizacji wynagrodzeń w firmie z zachowaniem motywacyjnej funkcji podwyżek:
  • Zasady podwyżek płac zasadniczych akcyjnych, okresowych i indywidualnych,
  • Decentralizacja wynagrodzeń w firmie – przygotowanie menedżerów do zarządzania wynagrodzeniami – wady i zalety podejścia.
 • Przygotowanie do negocjacji z reprezentacją pracowników nowego systemu wynagradzania:
  • Aspekty formalne negocjacji,
  • Przygotowanie do negocjacji i strategie negocjacyjne,
  • Porozumienie lub brak porozumienia a wdrożenie nowych rozwiązań płacowych.

 

 

Opinie Uczestników o szkoleniu:

 

„Bardzo ciekawe szkolenie. Duża dynamika i wiedza prowadzącego. Częste odniesienia do indywidualnych potrzeb. Rewelacja.” (HR Manager, Polska Akcja Humanitarna)

 

„Szkolenie bardzo intensywne, dużo wiedzy praktycznej, ćwiczenia z wykorzystaniem przykładów z biznesu. Gorąco polecam.” (Z-ca Dyrektora ds. ZZL, Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A.)

 

Informacje dodatkowe: 

Przy zgłoszeniu większej ilości osób proponujemy atrakcyjne rabaty 
Płatność za udział realizowana jest po odbytym szkoleniu 
W trakcie szkolenia Uczestnik otrzymuje poczęstunek w formie przerw kawowych oraz obiad dwudaniowy
Pomagamy w rezerwacji noclegów 
Program szkolenia wraz z opisem trenera dostępny jest na naszej stronie internetowej www.kompetea.pl

Lokalizacje i terminy

Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjne Golden Floor
09.03.2020 - 10.03.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel Scandic**** Wrocław
18.05.2020 - 19.05.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjne Golden Floor
22.06.2020 - 23.06.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel Scandic**** Wrocław
22.07.2020 - 23.07.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjne Golden Floor
01.10.2020 - 02.10.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel Scandic**** Wrocław
26.11.2020 - 27.11.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjne Golden Floor
14.12.2020 - 15.12.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)

Pozostałe szkolenia firmy

Strategiczne zarządzanie szkoleniami i rozwojem pracowników w organizacji
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
04.11.2020 - 06.11.2020
2 952,00 zł (2 400,00 netto)
oferta promowana
HR Business Partner – zarządzanie coachingowe
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
16.12.2020 - 18.12.2020
2 201,70 zł (1 790,00 netto)
Profesjonalne zarządzanie wynagrodzeniami - trzydniowe warsztaty
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
16.12.2020 - 18.12.2020
2 952,00 zł (2 400,00 netto)
HR Business Partner – współpraca z menedżerami i pracownikami na rzecz sukcesu firmy
Kompetea
Hotel Scandic**** Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
18.11.2020 - 20.11.2020
2 201,70 zł (1 790,00 netto)
Onboarding – program adaptacji pracowniczej *HR Premium*
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
19.11.2020 - 20.11.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Profilaktyka systemowa i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu–warsztat dla kadr zarządzających zespołami pracowniczymi
Kompetea
Hotel Scandic**** Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
16.11.2020 - 17.11.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Opisy stanowisk pracy *HR Premium*
Kompetea
Hotel Scandic**** Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
16.11.2020 - 17.11.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Zarządzanie talentami w organizacji *HR Premium*
Kompetea
Hotel Scandic**** Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
23.11.2020 - 24.11.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Holilider HR- Zarządzanie kapitałem pracowniczym 3.0
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
26.10.2020 - 27.10.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)

Polecane szkolenia

Etyka w biznesie
Modus Vivendi. Etyka w Biznesie
do ustalenia, Szczecin, zachodniopomorskie
18.11.2020 - 18.11.2020
1 500,00 zł (1 219,51 netto)
Coaching w zarządzaniu
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
19.11.2020 - 20.11.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Mentoring czyli przekazywanie wiedzy poprzez siłę autorytetu
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
05.11.2020 - 06.11.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Motywowanie pracowników i współpracowników
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
23.11.2020 - 24.11.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Feedback - przekazywanie informacji zwrotnej
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
26.10.2020 - 27.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Leadership świadome przywództwo
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
09.11.2020 - 10.11.2020
1 300,00 zł (1 056,91 netto)
Zarządzanie zmianą - dobra strategia i współpraca z ludźmi - w poszukiwaniu porządku
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
05.11.2020 - 06.11.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie pracownikami i współpracownikami w praktyce
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
16.11.2020 - 17.11.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie produktywnością szkolenie dla kadry zarządzającej niższego szczebla
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
09.11.2020 - 10.11.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie dla brygadzistów liderów mistrzów
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
09.11.2020 - 10.11.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie konfliktem - strategia, opanowanie, ekologiczne rozwiązania
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
16.11.2020 - 17.11.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Rozmowa rekrutacyjna w praktyce / rozmowa kwalifikacyjna . Technika wywiadu kompetycyjnego.
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
26.10.2020 - 27.10.2020
1 300,00 zł (1 056,91 netto)
Rozmowy okresowe z pracownikami. Rozwojowe rozmowy oceniające
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
13.11.2020 - 13.11.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie zespołem handlowców - szkolenie zarządzanie zespołem handlowym
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
12.11.2020 - 13.11.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie działem zakupów prowadzenie projektów zakupowych i negocjacje
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
19.11.2020 - 20.11.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Excel we wspomaganiu controllingu personalnego z elementami mierników efektywności działu personalnego
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
10.12.2020 - 11.12.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
ITIL4 Foundation Express – szkolenie akredytowane z egzaminem
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Airport Okęcie***, Warszawa, mazowieckie
09.10.2020 - 10.11.2020
2 447,70 zł (1 990,00 netto)
Kierowanie zespołem pracowniczym - Trening kreowania własnego autorytetu i zarządzania personelem
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
09.12.2020 - 11.12.2020
1 810,00 zł (1 471,54 netto)
Komunikacja i praca zespołowa w projekcie
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
26.11.2020 - 27.11.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Prawo pracy dla kadry kierowniczej
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
27.11.2020 - 27.11.2020
799,50 zł (650,00 netto)
Pracownicze plany kapitałowe oraz prawo pracy aktualny stan i planowane zmiany na 2020 rok
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
16.11.2020 - 16.11.2020
799,50 zł (650,00 netto)
Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
23.10.2020 - 23.10.2020
799,50 zł (650,00 netto)
Standardy pracy kierowniczej. Ograniczanie ryzyka w zarządzaniu
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
07.12.2020 - 08.12.2020
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
TRIZ – podstawy metodologii w oparciu o model Oxford Creativity
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum****, Poznań, wielkopolskie
26.10.2020 - 27.10.2020
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Assessment Center/Development Center – podstawowe zasady efektywnego procesu AC/DC
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
23.11.2020 - 24.11.2020
1 906,50 zł (1 550,00 netto)
Warsztat przygotowujący do pełnienia roli kierowniczej
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
23.11.2020 - 24.11.2020
1 648,20 zł (1 340,00 netto)
Wdrożenie nowego pracownika do organizacji - onboarding
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
10.12.2020 - 11.12.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
23.11.2020 - 24.11.2020
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Zarządzanie projektami dla PRAKTYKÓW
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
25.11.2020 - 27.11.2020
2 263,20 zł (1 840,00 netto)
5% rabatu Zarządzanie pracownikami na placu budowy - kompendium najskuteczniejszych praktyk. 2-dniowe szkolenie praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
hotel*** w centrum, Wrocław, dolnośląskie
03.11.2020 - 04.11.2020
1 537,50 zł (1 016,26 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe