Szukaj szkolenia

Wartościowanie stanowisk pracy i jego wykorzystanie do kształtowania polityki płacowej organizacji *HR PREMIUM*

Kategoria szkolenia: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Hotel Scandic**** Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
18.05.2020 - 19.05.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
 • Opcje szkoleniamożliwość dofinansowania
 • Maksymalna liczba uczestników14

Wartościowanie stanowisk pracy i jego wykorzystanie do kształtowania polityki płacowej organizacji 

*HR Premium*


 

Adresaci szkolenia:

 

Szkolenie jest skierowane do menedżerów wyższego i średniego szczebla zarządzania HR, menedżerów i pracowników działów odpowiedzialnych za realizację polityki kadrowej i płacowej.

 
Korzyści ze szkolenia:

 

 • Przeanalizowane zostaną wspólnie i przećwiczone zasady i konkretne metody wartościowania stanowisk pracy i kształtowania systemu wynagrodzeń zasadniczych adekwatnych do różnych grup zawodowych.
 • Uczestnicy zostaną przygotowani do prowadzenia projektu opracowania, zakomunikowania w Organizacji i realnego wdrożenia wartościowania stanowisk pracy, wraz z ukształtowaniem systemu wynagrodzeń stałych.
 • Przekazana zostanie uczestnikom wiedza w zakresie nowoczesnych, stosowanych na rynku metod wartościowania wraz z ich zaletami i wadami oraz rekomendacjami stosowania zależnie od wielkości, specyfiki i charakteru organizacji i jej stanowisk.
 • Zaprezentowane zostaną sposoby porównywania wysokości wynagrodzeń względem rynku wraz z oceną przydatności dostępnych na rynku raportów płacowych.
 • Przećwiczone zostaną metody prowadzenia projektu wartościowania stanowisk pracy, a także budowania efektywnego systemu wynagradzania z użyciem niektórych gotowych dokumentów do wykorzystania lub zmiany.
 
Metody pracy:

 

Szkolenia będą mieć głównie charakter prezentacji realnych i możliwych do zastosowania rozwiązań, gdzie na tej postawie nastąpi praktyczne przećwiczenie:

 1. Doboru metodologii Wartościowania Stanowisk Pracy, ew. decyzji o formie zastępczej do procesu Wartościowania Stanowisk Pracy (mapowania stanowisk).
 2. Wykorzystania opisów stanowisk pracy do Wartościowania Stanowisk Pracy.
 3. Wartościowania Stanowisk Pracy z wykorzystaniem różnorodnych kryteriów, w tym m.in. kryteriów zadaniowych, kompetencyjnych, dot. wyników biznesowych.
 4. Kształtowania zasad systemu wynagrodzeń zasadniczych na bazie Wartościowania Stanowisk Pracy.
 5. Porównywania wysokości wynagrodzeń do rynku pracy (benchmark wynagrodzeń i  raporty płacowe).

Zaprezentowane i przećwiczone zostaną konkretne metodologie i narzędzia rynkowe, które mogą być później stosowane przez uczestników w praktyce zawodowej w swoich organizacjach w następującym zakresie:

 • Prowadzący dostarczy użytecznych wzorów dokumentów i wycinki procedur. Dostarczone materiały będą miały charakter uniwersalny – do zastosowania przez uczestników w późniejszej praktyce zawodowej.
 •  
 • Uczestnicy będą mogli również pozyskać informacje o metodologiach dostępnych na rynku i benchmarkach w obszarze wynagradzania wraz z rekomendacjami ich wykorzystania i oceną użyteczności i rzetelności.

PROGRAM SZKOLENIA:

 

Dzień 1. Wartościowanie stanowisk pracy.

Cele dnia :
 • Ustalenie czym dokładnie jest, a czym nie jest Wartościowanie Stanowisk Pracy, do czego może być ono przydatne w organizacji,
 • Poznanie stosowanych na rynku pracy metod Wartościowania Stanowisk Pracy, ustalenie zawartości maksymalnej i optymalnej schematu wartościowania Stanowisk Pracy,
 • Zmierzenie się z wartościowaniem stanowisk pracy – poznanie metodologii wartościowania, wagi i znaczenia poszczególnych kryteriów wartościowania, prawidłowych sposobów wartościowania, wyzwań które się z tym wiążą.
Program dnia :
 1. Wartościowanie Stanowisk Pracy:
  • Definicja, użyteczność, wykorzystanie Wartościowania Stanowisk Pracy,
  • Znaczenie Wartościowania Stanowisk Pracy z punktu widzenia prawa pracy,
  • Wartościowanie Stanowisk Pracy a ocena osób je zajmujących – wyzwania i rozróżnienie.
 2. Metody wartościowania i ich występowanie na rynku pracy:
  • Metody Wartościowania Stanowisk Pracy – kilka metod,
  • Użyteczność poszczególnych metod Wartościowania Stanowisk Pracy zależnie od potrzeb i specyfiki organizacji,
  • Realne stosowanie metod Wartościowania Stanowisk Pracy na rynku pracy, mody i trendy, przykłady schematów wartościowania,
  • Wartościowanie Stanowisk Pracy a mapowanie stanowisk – rozróżnienie, zastosowanie.
 3. Baza Wartościowania Stanowisk Pracy:
  • Opis stanowiska pracy,
  • Inne dokumenty przydatne w Wartościowaniu Stanowisk Pracy,
  • Metody radzenia sobie, jeśli z dokumentów nie płyną użyteczne informacje do Wartościowania Stanowisk Pracy.
 4. Procedury Wartościowania Stanowisk Pracy:
  • Przećwiczenie procedury Wartościowania Stanowisk Pracy kolejnymi metodami (rangowanie, porównywanie parami, klasyfikacja stanowisk, metoda analityczno-punktowa),
  • Przećwiczenie procedury posługiwania się metodami zastępczymi do Wartościowania Stanowisk Pracy (mapowanie stanowisk, carrier map).
 5. Dobór metody Wartościowania Stanowisk Pracy:
  • Kryteria Wartościowania Stanowisk Pracy a późniejsze wyniki wartościowania,
  • Dobór metody Wartościowania Stanowisk Pracy a późniejsze zarządzanie systemem wynagrodzeń,
  • Dobór metody Wartościowania Stanowisk Pracy a możliwości porównywania wynagrodzeń z rynkiem,
  • Wybór metody Wartościowania Stanowisk Pracy dostosowanej do specyfiki branży i charakterystyki stanowisk pracy w firmie.
 6. Uwzględnienie ścieżki kariery stanowiskowej i płacowej w ramach Wartościowania Stanowisk Pracy i jej znaczenie dla późniejszych procesów : rekrutacji i selekcji, oceny okresowej i motywowania oraz prawidłowej polityki płacowej i awansowej:
  • Znaczenie gradacji stanowisk dla doboru, utrzymania i motywacji pracowników oraz ich wynagradzania,
  • Jak prawidłowo uwzględnić gradację stanowisk w Wartościowania Stanowisk Pracy:
   • Awans płacowy w obrębie stanowiska i poza stanowiskiem,
   • Metoda kroków awansowych naturalnych i ryzykownych,
  • Znaczenie gradacji dla późniejszych decyzji personalnych wobec pracownika.
 7. Wyniki Wartościowania Stanowisk Pracy:
  • Wyniki wycen indywidulanych,
  • Finalna wycena stanowiska,
  • Punktacja (wyceny), ranking stanowisk, taryfikacja stanowisk (gradacja),
  • Rola moderatora w Wartościowaniu Stanowisk Pracy.
 8. Instrukcja Wartościowania Stanowisk Pracy:
  • Zakres i forma instrukcji, jej znaczenie w procesie Wartościowania Stanowisk Pracy,
  • Ogólne i szczegółowe wskazówki dla osób wartościujących stanowiska pracy,
  • Zapisy do Instrukcji – przykłady z rynku,
  • Praktyczne posługiwanie się Instrukcją,
  • Rekomendowany wzór i zakres Instrukcji Wartościowania Stanowisk Pracy.

 

Dzień 2. Warsztat z zakresu wdrażania projektu Wartościowania Stanowisk Pracy w Organizacji.

 
Cele dnia :
 • Przećwiczenie modelowania etapów projektu Wartościowania Stanowisk Pracy, w tym tworzenia karty projektu Wartościowania Stanowisk Pracy pomocnej w organizacji akcji wartościowania w Organizacji i wdrożeniu wyników wartościowania,
 • Przygotowanie uczestników szkolenia do zarządzania projektem Wartościowania Stanowisk Pracy i realizacji akcji wartościowania, w tym w zakresie typowych wyzwań i sposobów radzenia sobie z nimi,
 • Ustalenie zakresu wdrożenia wyników Wartościowania Stanowisk Pracy w polityce płacowej firmy.
Program dnia :

Przeprowadzenie projektu Wartościowania Stanowisk Pracy:

 • Cele i korzyści projektu Wartościowania Stanowisk Pracy,
 • Podział ról i odpowiedzialności w projekcie:
  • Osoby zarządzające projektem wartościowania stanowisk pracy – zakres zadań i odpowiedzialność zespołu / stanowiska ds. Wartościowania Stanowisk Pracy
  • Komisja wartościująca – osoby wartościujące stanowiska – wybór osób i znaczenie tego wyboru dla akcji Wartościowania Stanowisk Pracy,
  • Szczególna rola moderatora prac Komisji,
  • Partycypacja zarządu, kadry kierowniczej i pracowników w procesie Wartościowania Stanowisk Pracy,
  • Miejsce i rola reprezentacji pracowników w procesie Wartościowania Stanowisk Pracy,
 • Przebieg projektu Wartościowania Stanowisk Pracy:
  • Etapy projektu i zakres prac Wartościowania Stanowisk Pracy, harmonogram prac,
  • Zakres i forma przygotowania osób wartościujących, moderatora i osób zarządzających projektem,
  • Przygotowanie akcji Wartościowania Stanowisk Pracy, sprawy organizacyjne i formalne,
  • Przeprowadzenie Wartościowania Stanowisk Pracy, dokumentowanie wyników prac,
  • Konstruowanie siatki płac na podstawie wyników Wartościowania Stanowisk Pracy:
   • Ranking stanowisk na podstawie wyników wartościowania,
   • Ustalanie gradów, taryfikacji,
   • Analityka płacowa, porównywanie wynagrodzeń z rynkiem i raporty płacowe (przykłady z rynku, ćwiczenia),
   • Metodyka określania wynagrodzeń adekwatnych do zakresów zadań na stanowiskach pracy i wynagrodzeń na rynku pracy,
  • Polityka kształtowania płac zasadniczych na bazie Wartościowania Stanowisk Pracy:
   • Sporządzanie założeń do systemu wynagrodzeń stałych,
   • Racjonalizacja podejścia do wynagrodzeń w organizacji; polityka kształtowania płac zasadniczych względem rynku – zasady kształtowania, wykorzystanie benchmarków płacowych i raportów wynagrodzeniowych w praktyce, podejście do płac na tle branży i rynku regionalnego,
   • Sporządzenie finalnego taryfikatora i siatki płac oraz zaszeregowania stanowisk,
   • Koszty zmian wynagrodzeń a metody alternatywne, polityka dojścia do minimów i maksimów płacowych,
   • Analiza długofalowych i pochodnych kosztów nowego systemu wynagradzania,
  • Formalne aspekty wdrażania nowego systemu wynagradzania:
   • Komunikacja wyników Wartościowania Stanowisk Pracy, obsługa odwołań od wyników wartościowania,
   • Regulamin wynagradzania lub zapisy do zakładowego układu zbiorowego pracy,
   • Zmiany w dokumentach personalnych dot. warunków wynagradzania (w tym regulaminy wynagradzania i układy zbiorowe pracy oraz indywidualne umowy i pracę),
 • Kluczowe ryzyka i czynniki sukcesu projektu, sterowanie nimi,
 • Realizacja projektu wartościowania własnymi siłami oraz przy współudziale firmy doradczej:
  • Korzyści i ryzyka prowadzenia projektu własnymi siłami oraz przy współudziale firmy doradczej,
  • Koszty, korzyści, harmonogram projektu i podział ról w projekcie prowadzonym przy współudziale firmy doradczej, zakres odpowiedzialności firmy doradczej,
 • Rozwiązania informatyczne w projekcie.

Zasady późniejszej aktualizacji tabel płac a koszty wynagradzania w czasie:

 • Wdrożenie jednolitych sposobów ustalania wynagrodzeń w firmie; taryfikator, tabele płac a ścieżki rozwoju, awansów i karier w organizacji,
 • Korzystanie z rynkowych przeglądów płacowych i benchmarków organizacyjnych:
  • Analiza wynagrodzeń wpisana w stałą praktykę firmy,
  • Okresowe zbieranie i weryfikacja informacji o wynagrodzeniach – raporty płacowe,
 • Wdrożenie mechanizmów aktualizacji wynagrodzeń w firmie z zachowaniem motywacyjnej funkcji podwyżek:
  • Zasady podwyżek płac zasadniczych akcyjnych, okresowych i indywidualnych,
  • Decentralizacja wynagrodzeń w firmie – przygotowanie menedżerów do zarządzania wynagrodzeniami – wady i zalety podejścia.
 • Przygotowanie do negocjacji z reprezentacją pracowników nowego systemu wynagradzania:
  • Aspekty formalne negocjacji,
  • Przygotowanie do negocjacji i strategie negocjacyjne,
  • Porozumienie lub brak porozumienia a wdrożenie nowych rozwiązań płacowych.

 

 

Opinie Uczestników o szkoleniu:

 

„Bardzo ciekawe szkolenie. Duża dynamika i wiedza prowadzącego. Częste odniesienia do indywidualnych potrzeb. Rewelacja.” (HR Manager, Polska Akcja Humanitarna)

 

„Szkolenie bardzo intensywne, dużo wiedzy praktycznej, ćwiczenia z wykorzystaniem przykładów z biznesu. Gorąco polecam.” (Z-ca Dyrektora ds. ZZL, Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A.)

 

Informacje dodatkowe: 

Przy zgłoszeniu większej ilości osób proponujemy atrakcyjne rabaty 
Płatność za udział realizowana jest po odbytym szkoleniu 
W trakcie szkolenia Uczestnik otrzymuje poczęstunek w formie przerw kawowych oraz obiad dwudaniowy
Pomagamy w rezerwacji noclegów 
Program szkolenia wraz z opisem trenera dostępny jest na naszej stronie internetowej www.kompetea.pl

Lokalizacje i terminy

Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjne Golden Floor
09.03.2020 - 10.03.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel Scandic**** Wrocław
18.05.2020 - 19.05.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjne Golden Floor
22.06.2020 - 23.06.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel Scandic**** Wrocław
22.07.2020 - 23.07.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjne Golden Floor
01.10.2020 - 02.10.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel Scandic**** Wrocław
26.11.2020 - 27.11.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjne Golden Floor
14.12.2020 - 15.12.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)

Pozostałe szkolenia firmy

Akademia Menadżera: Zarządzanie przez cele
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
28.05.2020 - 29.05.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Profilaktyka systemowa i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu–warsztat dla kadr zarządzających zespołami pracowniczymi
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza, Warszawa, mazowieckie
02.04.2020 - 03.04.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Strategiczne zarządzanie szkoleniami i rozwojem pracowników w organizacji
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
27.04.2020 - 29.04.2020
2 952,00 zł (2 400,00 netto)
oferta promowana
HR Business Partner – zarządzanie coachingowe
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza, Warszawa, mazowieckie
13.05.2020 - 15.05.2020
2 201,70 zł (1 790,00 netto)
Profesjonalny controlling HR PREMIUM
Kompetea
Hotel Scandic**** Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
22.04.2020 - 24.04.2020
2 952,00 zł (2 400,00 netto)
Profesjonalne zarządzanie wynagrodzeniami - trzydniowe warsztaty
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
13.05.2020 - 15.05.2020
2 952,00 zł (2 400,00 netto)
HR Business Partner – współpraca z menedżerami i pracownikami na rzecz sukcesu firmy
Kompetea
Hotel Scandic**** Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
22.04.2020 - 24.04.2020
2 201,70 zł (1 790,00 netto)
Onboarding – program adaptacji pracowniczej *HR Premium*
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
20.04.2020 - 21.04.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Profilaktyka systemowa i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu–warsztat dla kadr zarządzających zespołami pracowniczymi
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
02.04.2020 - 03.04.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Opisy stanowisk pracy *HR Premium*
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
20.04.2020 - 21.04.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Zarządzanie talentami w organizacji *HR Premium*
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
27.04.2020 - 28.04.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Holilider HR- Zarządzanie kapitałem pracowniczym 3.0
Kompetea
Hotel Scandic**** Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
07.05.2020 - 08.05.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)

Polecane szkolenia

5% rabatu Nowoczesne narzędzia selekcji pracowników czyli rekrutacja w poszukiwaniu talentów
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum Szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
07.05.2020 - 07.05.2020
1 082,40 zł (880,00 netto)
Kierowanie zespołem pracowniczym
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
23.04.2020 - 24.04.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Cykl szkoleń z zarządzania projektami z certyfikacją IPMA poziom D
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
23.04.2020 - 24.04.2020
5 658,00 zł (4 600,00 netto)
Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków finansowanych z ZUS, umów cywilnoprawnych
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Topaz Hotel, Poznań, wielkopolskie
03.04.2020 - 03.04.2020
540,00 zł (439,02 netto)
AgilePM Foundation - szkolenie akredytowane
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
27.04.2020 - 28.04.2020
1 525,20 zł (1 240,00 netto)
Emerytury i renty - najnowsze zmiany.
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
hotel Topaz, Poznań, wielkopolskie
16.04.2020 - 16.04.2020
664,20 zł (540,00 netto)
AgilePM & AgileBA Foundation - szkolenie akredytowane
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
22.04.2020 - 24.04.2020
1 890,00 zł (1 536,59 netto)
AgilePM Practitioner – szkolenie akredytowane
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
29.04.2020 - 30.04.2020
1 340,70 zł (1 090,00 netto)
P3O Foundation - szkolenie akredytowane
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
15.06.2020 - 17.06.2020
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Coaching menedżerski. Jak wykorzystywać podejście coachingowe w zarządzaniu?
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
11.05.2020 - 12.05.2020
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Budowanie wizerunku menedżera - szkolenie z Ireną Kamińską-Radomską i Dominiką Grodowską
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
23.04.2020 - 24.04.2020
2 816,70 zł (2 290,00 netto)
Agile - Zwinne zarządzanie zmianą
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
11.06.2020 - 12.06.2020
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
hotel Topaz, Poznań, wielkopolskie
21.04.2020 - 22.04.2020
1 180,80 zł (756,10 netto)
Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
centrum miasta, Wrocław, dolnośląskie
28.04.2020 - 29.04.2020
960,00 zł (756,10 netto)
Zarządzanie Zasobami Komunikacją i Interesariuszami
PM Experts Sp. z o.o.
Warszawa, Warszawa, mazowieckie
07.04.2020 - 08.04.2020
2 398,50 zł (1 950,00 netto)
10% rabatu Budowanie zespołu i komunikacja w grupie
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel*** Quality Silesian, Katowice, śląskie
04.05.2020 - 05.05.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
Kierowanie zespołem - trening menedżerski
VIDI CENTRUM ROZWOJU KADR
Golden Floor Airport, Warszawa, mazowieckie
02.04.2020 - 03.04.2020
2 078,70 zł (1 690,00 netto)
10% rabatu Zarządzanie konfliktem w zespole i efektywna komunikacja
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel ***** Radisson Blu, Kraków, małopolskie
29.06.2020 - 30.06.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
10% rabatu Rozmowa oceniająca i trudne rozmowy z pracownikami.
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel ***** Radisson Blu, Kraków, małopolskie
06.04.2020 - 07.04.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
10% rabatu Przywództwo w praktyce. Nowoczesne techniki zarządzania zespołem
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel ***** Radisson Blu, Kraków, małopolskie
25.05.2020 - 26.05.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
PODSTAWY ZARZĄDZANIA DLA LIDERÓW PRODUKCJI
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
TQMsoft, Kraków, małopolskie
29.06.2020 - 29.06.2020
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
10% rabatu Młody menadżer - jak stworzyć zwycięski zespół
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel*****Radisson Blu, Kraków, małopolskie
21.05.2020 - 22.05.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
5% rabatu Dobre motywowanie - czyli jak wpływać na zaangażowanie i efektywność pracowników
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
21.04.2020 - 21.04.2020
1 082,40 zł (880,00 netto)
5% rabatu ZARZĄDZANIE SZKOLENIAMI I ROZWOJEM PRACOWNIKÓW - CZYLI TRENING MISTRZÓW ROZWOJU
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
25.05.2020 - 25.05.2020
1 082,40 zł (880,00 netto)
5% rabatu Menadżer w nowoczesnej organizacji: delegowanie motywowanie rozmowy z pracownikami
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Sale szkoleniowe - Ogrodowa 12 Conference Center, Poznań, wielkopolskie
09.06.2020 - 09.06.2020
1 082,40 zł (880,00 netto)
5% rabatu Rekrutacja i selekcja w nowoczesnej organizacji
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel*****Radisson Blu, Wrocław, dolnośląskie
03.07.2020 - 03.07.2020
1 082,40 zł (880,00 netto)
Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel, Kraków, małopolskie
21.04.2020 - 21.04.2020
799,50 zł (650,00 netto)
10% rabatu Budowanie zespołu poprzez komunikację pracę zespołową i relacje
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel***AMBER, Gdańsk, pomorskie
02.04.2020 - 03.04.2020
1 820,40 zł (1 480,00 netto)
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Gdańsk, pomorskie
17.06.2020 - 17.06.2020
799,50 zł (650,00 netto)
Zatrudnianie cudzoziemców
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Poleski, Kraków, małopolskie
26.05.2020 - 26.05.2020
799,50 zł (650,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe