Szukaj szkolenia

XX FORUM KOORDYNATORÓW CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH

Kategoria szkolenia: Administracja publiczna
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)

Zapraszamy do udziału w XX Forum Koordynatorów Czynności Kancelaryjnych. Program został zaplanowany tak, by każdy mógł znaleźć odpowiedzi na pytania i wątpliwości wynikające z postępowania z dokumentacją.
Na początek przedstawiony zostanie temat praktycznego wykorzystania jednolitego rzeczowego wykazu akt w pracy koordynatora czynności kancelaryjnych. Kolejnym zagadnieniem będzie zaprezentowanie Państwu tych problemów, które w najbliższym czasie powinny zostać doprecyzowane w działalności podmiotów. Przypomnimy także odnosząc się do konkretnych sytuacji podstawowe zasady obsługi spraw i sposobu ich dokumentowania. W tym zakresie szczególnie ciekawa może być kwestia sposobu postępowania z elektronicznymi fotografiami, filmami i nagraniami, udostępnianymi głównie na stronach internetowych i w mediach społecznościowych bez zabezpieczania w podmiotach publicznych. Ostatni temat, to nowość w naszym programie, czyli formalnoprawne aspekty przekazywania pism i akt spraw do sądów administracyjnych z perspektywy sądów administracyjnych.
Po każdym temacie przewidziany jest czas na zadawanie pytań i na dyskusję!
Serdecznie zapraszamy!

PROGRAM

9:00 Rejestracja uczestników, poranna kawa. 10:00 Przyjęcie prowadzenia Forum, kilka zdań na początek.
dr Ewa Perłakowska, ekspert i wykładowca z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym dokumentem elektronicznym), systemów klasy EZD, systemów kancelaryjnych, archiwistyki i prawa archiwalnego, funkcjonowania archiwów, informatyzacji podmiotów publicznych, Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner” 10:10 

Wykaz akt jako narzędzie pracy koordynatora czynności kancelaryjnych: 

 • Jednolity rzeczowy wykaz akt budowa i funkcje.
 • Sposoby wykorzystania JRWA w bieżącym zarządzaniu dokumentacją w komórką organizacyjnych
 • Konfiguracja JRWA w systemach klasy EZD na przykładzie systemu EZD PUW
 • Modyfikacja JRWA - przykłady praktyczne

dr Elżbieta Wróblewska
(główny specjalista kierujący pracami Wydziału Zarządzania Obiegiem Dokumentów i Archiwum, administrator biznesowy EZD w Ministerstwie Finansów

11:10 Sesja pytań i odpowiedzi. Dyskusja.
Moderowanie: dr Ewa Perłakowska 11:20 

Wystąpienie on-line:
Przegląd zagadnień wymagających nowych procedur postępowania z dokumentacją: 

 • doręczenie dokumentów elektronicznych z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego organu - nowe wymagania prawne
 • przechowywanie dokumentów objętych tajemnicą przedsiębiorstwa - wątpliwości
 • elektroniczna dokumentacja dotycząca dowodów osobistych - interpretacja przepisów
 • system do obsługi postępowań administracyjnych w budownictwie - czy EZD będzie obowiązkowy?

Artur Prasal
(absolwent Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Łodzi oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1998 r. pracownik Urzędu Miasta Łodzi. Realizuje zadania związane z wdrożeniem i utrzymaniem systemu do zarządzania dokumentacją, w tym koordynacji czynności kancelaryjnych, podpisu elektronicznego, zarządzania usługami elektronicznymi.) 

12:05 Sesja pytań i odpowiedzi. Dyskusja.
Moderowanie: dr Ewa Perłakowska 12:15 Przerwa, poczęstunek 12:45 

Obsługa spraw tradycyjnych (papierowych) i elektronicznych (system EZD, systemy dziedzinowe) 

 • Zasady rejestracji i prowadzenia spraw bez względu na ich postać
 • Jakie elementy opisu spraw mogą się zmieniać w czasie?
 • Dokumentowanie sprawy w postaci papierowej – czy wszystko musi być wydrukowane?
 • Dokumentowanie sprawy w postaci elektronicznej – czy wszystko musi być odzwierciedlone w postaci elektronicznej?
 • Zakres ingerencji archiwistów w obsługę i dokumentowanie spraw

dr Ewa Perłakowska
(ekspert i wykładowca z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym dokumentem elektronicznym), systemów klasy EZD, systemów kancelaryjnych, archiwistyki i prawa archiwalnego, funkcjonowania archiwów, informatyzacji podmiotów publicznych, Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”) 

13:30 Sesja pytań i odpowiedzi. Dyskusja.
Moderowanie: dr Ewa Perłakowska 13:40 

Sposób postępowania z cyfrowymi fotografiami i filmami, kiedy podmiot działa albo tradycyjnie albo elektronicznie w dokumentowaniu spraw (propozycje rozwiązań, ewidencja, zabezpieczenie techniczne): 

 • gromadzenie akt w systemie tradycyjnym i EZD (w sprawcach też są fotografie, czasem także nagrania i filmy)
 • sposoby gromadzenia dokumentacji fotograficznej i audiowizualnej w systemie tradycyjnym
 • czy możliwe i w jakim zakresie jest wykorzystanie rozwiązań dotyczących składów informatycznych nośników danych w obsłudze dokumentacji fotograficznej i audiowizualnej)?
 • rozeznanie, kto w ramach instytucji tworzy materiały fotograficzne i audiowizualne, ich ilość i kwalifikacja archiwalne, czy przynależą one do spraw, wspólna przestrzeń, czy osobne zbiory?
 • tworzenie zbioru/zbiorów fotografii, filmów i nagrań
 • ewidencja fotografii, filmów i nagrań
 • rozwiązania przy masowych ilościach fotografii
 • zmiana wartościowania fotografii i materiałów audiowizualnych przy obecnym stanie prawnym
 • najważniejsze elementy opisu z punktu widzenia podmiotu i późniejszego przekazania do archiwum państwowego (prawa autorskie, osoby/miejsca występujące na fotografii/nagraniu /filmie), powiązanie ze sprawą)

Iwona Fischer
(Archiwum Narodowe w Krakowie

14:40 Sesja pytań i odpowiedzi. Dyskusja.
Moderowanie: dr Ewa Perłakowska 14:50 Przerwa na kawę 15:10 

Formalnoprawne aspekty komunikacji elektronicznej stron postępowania sądowoadmnistracyjnego z uwzględnieniem akt administracyjnych elektronicznych 

 • Wnoszenie pism elektronicznych w PPSA:
 • Wpływ skargi bezpośrednio do Sądu a komunikacja z organem
 • Doręczanie pism w trybie art. 74a § 10 PPSA
 • Paczka eADM i jej wizualizacja.

Grzegorz Magdoń
(Kierownik Zespołu do spraw utrzymania i rozwoju systemów informatyzujących postępowanie sądowo-administracyjne w Naczelnym Sądzie Administracyjnym

16:10 Sesja pytań i odpowiedzi. Dyskusja.
Moderowanie: dr Ewa Perłakowska 16:30 Zakończenie XX Forum KCK. 

Iwona Fischer

Historyk - archiwista z wieloletnim doświadczeniem i praktyką zawodową; absolwentka Wydziału Filozoficzno – Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – kierunek historia. Ukończone studia podyplomowe z zakresu archiwistyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Instytut Historii i Archiwistyki) oraz Podyplomowe Studium Muzeologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej). Specjalizuje się w tematyce opracowania różnych rodzajów materiałów archiwalnych oraz wartościowania dokumentacji.
Pracownik Archiwum Narodowego w Krakowie, obecnie na stanowisku kierownika Oddziału IV - akt najnowszych wytworzonych po 1945 roku oraz akt jednostek gospodarczych z XIX i XX w., odpowiedzialnym za sprawy udostępniania, gromadzenia i opracowania dokumentacji oraz promocji zasobu. Członek Komisji Metodycznej, Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji i Zespołu Zakupów Materiałów Archiwalnych w Archiwum Narodowym w Krakowie. W kadencji 2011-2016 Przewodnicząca Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych w Warszawie (m.in. opracowanie nowych wskazówek dot. porządkowania i wartościowania akt osobowych). Trener na kursach kancelaryjno-archiwalnych I i II stopnia (od 2004 r.) w ramach działalności Archiwum Państwowego/Narodowego w Krakowie; od 2012 r. we współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji (MISTIA) w Krakowie, gdzie w 2013 r. została uhonorowana tytułem Wykładowca Roku. Szkoli z zakresu archiwistyki, metodyki archiwalnej i zarządzania dokumentacją - w skali lokalnej i ogólnopolskiej. Współpracowała z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie przy opracowywaniu egzaminów na technika – archiwistę. Szkoli według własnego autorskiego programu kursu kancelaryjno-archiwalnego II stopnia.
Wykładowca akademicki – prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu prawa archiwalnego oraz zarządzania archiwum zakładowym w ramach specjalizacji archiwalnej na kierunku historia, na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (lata 2006-2011); obecnie na studiach podyplomowych Dawna książka, zbiory specjalne i archiwalia (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Komunikacji Społecznej, Instytut Bibliotekoznawstwa).
Autorka artykułów i publikacji dot. metodyki archiwalnej m.in.: Przekazywanie akt do archiwów państwowych – praktyka, problemy, raport o stanie przekazywania; Konsekwencje wartościowania i selekcji dokumentacji masowej dla użytkowników archiwów; Problem wartościowania dokumentacji w świetle potrzeb użytkowników archiwów państwowych; Wielopostaciowa forma dokumentu – sposób postępowania z załącznikami do akt (załączniki elektroniczne, audio, wideo, biologiczne).
Aktywny uczestnik konferencji i seminariów krajowych i międzynarodowych z zakresu historii, historii Krakowa, archiwistyki, metodyki archiwalnej. Autorka i kustosz kilku wystaw historycznych i archiwalnych. Miłośnik Krakowa, członek Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, autorka licznych artykułów dot. historii tego miasta.
 

Grzegorz Magdoń

Od 22 lat związany z Naczelnym Sądem Administracyjnym początkowo jako asystent sędziego, a następnie kierownik Informacji o Sprawach, kierownik Sekretariatu Izby Gospodarczej, główny specjalista w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego odpowiedzialny za część analityczno-projektową rozwiązań informatyzujących postępowanie sądowo-administracyjne oraz ich wdrożenie w sądownictwie administracyjnym. Obecnie Kierownik Zespołu do spraw utrzymania i rozwoju systemów informatyzujących postępowanie sądowo-administracyjne.

Ewa Perłakowska

Ekspert z zakresu zarządzania dokumentacją tradycyjną i elektroniczną, systemów klasy EZD, archiwistyki, prawa archiwalnego, funkcjonowania archiwów, systemów kancelaryjnych (instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i wykazów akt), informatyzacji administracji publicznej.
Historyk-archiwista, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczony trener na kursach i szkoleniach kancelaryjnych, archiwalnych oraz specjalistycznych z zakresu funkcjonowania systemów teleinformatycznych klasy EZD (ponad 30 kursów kancelaryjno-archiwalnych oraz prawie 520 szkoleń, ponad 4100 godzin szkoleniowych). Wykładowca uniwersytecki (UW, UMCS, UJ).
Ekspert, doradca i analityk przy wdrażaniu systemów teleinformatycznych, w szczególności klasy EZD, w podmiotach publicznych oraz ich optymalizacji, a także budowy w tych systemach modułu „archiwum”. Doświadczony praktyk. 
Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”. Członek Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
Autorka publikacji w naukowych czasopismach archiwalnych i historycznych. Współautorka takich publikacji, jak:

 • „Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji” (Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018),
 • „Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznych” pod red. nauk. Grażyny Szpor (Wolters Kluwer, Warszawa 2013).

Długoletni pracownik sieci archiwów państwowych, w tym w latach 2009-2014 pierwszy dyrektor Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Była członkiem Rady Informatyzacji IV kadencji w latach 2011-2013 przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji, Rady Naukowej w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Rady do spraw informatyzacji i digitalizacji przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych, Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego oraz Rady Programowej Projektu „Archiwa Przełomu”.

Współautorka zasad dla systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) w ramach prac nad rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. oraz szeregu aktów prawnych, m.in. nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 2015 r. oraz wielu rozporządzeń. Od początku pracy zawodowej interesuje się problematyką zarządzania dokumentacją, w szczególności wartościowaniem archiwalnym dokumentacji oraz dokumentem elektronicznym, a także organizacją i funkcjonowaniem archiwów zakładowych, w tym archiwów elektronicznych.

 

Artur Prasal

Absolwent Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Łodzi oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1998 r. pracownik Urzędu Miasta Łodzi. Obecnie Kierownik Oddziału ds. Elektronicznego Urzędu w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami Urzędu Miasta Łodzi i analityk w e-Instytucja.pl. Realizuje zadania związane z wdrożeniem i utrzymaniem systemu do zarządzania dokumentacją, w tym koordynacji czynności kancelaryjnych, podpisu elektronicznego, zarządzania usługami elektronicznymi. 
W latach 2009 - 2011 członek grupy roboczej powołanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, odpowiedzialnej za opracowanie założeń nowej Instrukcji kancelaryjnej. W latach 2013 - 2015 współprzewodniczący grupy ds. elektronizacji usług administracji, powołanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach inicjatywy Linia Współpracy. Głównym przedmiotem zainteresowania zawodowego są procedury administracyjne dotyczące realizacji usług publicznych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Szkoleniowiec, autor i współautor ponad 100 publikacji dotyczących prawnych aspektów informatyzacji administracji.

Elżbieta Wróblewska

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kieruje pracami Wydziału Zarządzania Obiegiem Dokumentów i Archiwum w Ministerstwie Finansów, administrator biznesowy EZD, wieloletni koordynator czynności kancelaryjnych w jednostkach administracji rządowej, członek Rady Użytkowników EZD RP, członek zespołu do opracowania wzoru instrukcji kancelaryjnej dla urzędów obsługujących naczelne organy administracji rządowej przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych, założycielka i pierwszy administrator grupy „Praca dla archiwisty” na portalu społecznościowym Facebook.

INFORMACJE:

 

Termin i Miejsce

Termin:

16 marca 2023

Miejsce:

szkolenie on-line 

 

Koszt 

Koszt udziału jednej osoby wynosi:

 • 690 zł + 23% VAT - udział w szkoleniu on-line, przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 3 marca
 • 790 zł + 23% VAT - udział w szkoleniu on-line, przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 4 marca
 • 790 zł + 23% VAT - udział w szkoleniu stacjonarnym, przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 3 marca
 • 890 zł + 23% VAT - udział w szkoleniu stacjonarnym, przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 4 marca
 •  
 • Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały, obsługę cateringową w przerwach, certyfikat udziału.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

 

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 9 marca 2023 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

 

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 506 178 228, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl 

Trenerzy biorący udział

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.

Beata Kurpiewska
+48
Godziny kontaktu
8-16
Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Polecane szkolenia

Zastosowanie Excela w controllingu
ADN Akademia
Do ustalenia
1 190,00 zł (967,48 netto)
Studium wykonalności - analiza finansowa i ekonomiczna
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Tworzenie projektów współfinansowanych z EFS – warsztaty praktyczne
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Współpraca partnerska na rzecz społeczności lokalnych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
VAT 2014 – rewolucyjne zmiany w rozliczeniach podatku w jednostkach samorządowych
Kompetea
Do ustalenia
590,00 zł (479,67 netto)
Profilowanie klientów Powiatowego Urzędu Pracy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kontrakt socjalny
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Praca socjalna z rodziną problemową
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Podatek od środków transportowych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Spółdzielnie mieszkaniowe wspólnoty na tle egzekucji administracyjnej opłaty śmieciowej
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kodeks postępowania administracyjnego- z uwzględnieniem najnowszych zmian
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Postępowanie administracyjne w praktyce pomocy społecznej
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Wykorzystanie możliwości ePUAP – elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Metryka sprawy jako obligatoryjny element akt sprawy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Asystenci rodziny
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Współpraca służb i instytucji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Controling Inwestycyjny – Planowanie i analiza opłacalności procesu inwestycyjnego 23-24.10
HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
Do ustalenia
1 450,00 zł (1 178,86 netto)
Last Minute 20% Metody wyceny przedsiębiorstwa – szacowanie wartości spółki własnej lub kontrahenta 29-30.10 TERMIN PEWNY
HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
Do ustalenia
1 300,00 zł (1 056,91 netto)
Coaching operacyjny w skutecznym zarządzaniu Działem Sprzedaży
HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
Do ustalenia
1 300,00 zł (1 056,91 netto)
Fundusze Sołeckie w praktyce
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Strategie efektywnego podejmowania decyzji menedżerskich
HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
Do ustalenia
Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego
Kompetea
Do ustalenia
750,00 zł (609,76 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe