Szukaj szkolenia

Zarządzanie talentami w organizacji *HR Premium*

Kategoria szkolenia: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
22.10.2020 - 23.10.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
 • Opcje szkoleniamożliwość dofinansowania
 • Maksymalna liczba uczestników14

Zarządzanie talentami w organizacji *HR Premium*

Cel szkolenia:

 

Szkolenie ma na celu nabycie/uzupełnienie wiedzy Uczestników w zakresie efektywnych programów talentowych.

Założeniem warsztatu jest zbudowanie toolboxa kompetencyjnego oraz metodycznego dla osób chcących samodzielnie zaprojektować i wdrożyć program talentowy w organizacji. Uczestnicy dowiedzą się jak wspierać kluczowe stanowiska w organizacji oraz dział personalny w pozyskaniu, utrzymaniu i wydajnym zarządzaniu potencjałem kompetencyjnym pracowników, bez straty na efektywności zespołu.

 

Korzyści ze szkolenia:

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli

 • Samodzielnie zaprojektować proces zarządzania talentami w organizacji
 • Opracować program ZT wraz z dokumentacją adekwatną do potrzeb organizacji
 • Dokonać wyboru modelu wdrożenia programu ZT w kontekście potrzeb organizacyjnych
 • Wybrać właściwą ścieżkę wdrożenia programu w oparcie o diagnozę potencjału Pracownika
 • Koordynować przebieg procesu i niezwłocznie reagować na odchylenia
 • Zdefiniować korzyści z wdrożenia programu ZT i zaprezentować je w argumentacji podsumowującej proces
 • Określić i dobrać do programu wskaźniki efektywności (wielowymiarowe)
 • Doskonalić oraz optymalizować proces ZT w zależności od wymagań środowiska wdrożenia
 • Zbudować profesjonalny wizerunek eksperta organizacyjnego procesu ZT w oparciu o doświadczenia własne oraz wiedzę i umiejętności nabyte podczas warsztatu.
 
Adresaci szkolenia:

 

Szkolenie adresowane jest do osób, które są obecnie lub będą w przyszłości odpowiedzialne za projektowanie, implementację, koordynację lub ewaluację programów talentowych w organizacjach oraz chcących doskonalić swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

 
Metody pracy:

 

Szkolenie ma charakter warsztatowy, nakierowane na transfer wiedzy i praktycznych umiejętności uczestników. Wykorzystywane formy pracy z grupą:

 • Mini wykłady, prezentacje
 • Instruktarze narzędziowe, symulacje wdrożeń
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Testy, ankiety, kwestionariusze – do wykorzystania w praktyce własnej uczestników
 • Analiza studiów przypadków, praca warsztatowa
 • Analiza dobrych praktyk rynkowych w ramach tematyki merytorycznej

PROGRAM SZKOLENIA:

 

DZIEŃ I:

 

1. Kontekst zarządzania talentami

• Definicje i wymiary zarządzania talentami
• Pojęcia i cechy talentu organizacyjnego
• Cele wdrożenia programów talentowych do organizacji
• Przegląd podstawowych procesów ZZL – systematyka i możliwości „podpięcia procesów dodatkowych”
• Interesariusze programów talentowych w organizacjach

2. Czynniki determinujące potrzebę podejścia talentowego w organizacjach

• Czynniki demograficzne / zmiana pokoleniowa
• Wzrost podmiotowości pracy ludzi w życiu zawodowym
• Filozofia work-life balance w organizacjach XXI wieku
• Wartości pracowników vs. wartości organizacyjne, wspólnota celów
• Sytuacja rynku pracy (zmiany, wyzwania, kierunki)
• Gospodarka oparta na wiedzy
• Transformacja rynku pracy (z ery przemysłowej w erę informacji)
• Globalizacja i mobilność kadr

3. Rozpoznanie talentów organizacyjnych (czas, przestrzeń, narzędzia)

4. Pracownik „nowych czasów” motywacje, wartości, potrzeby – przygotowanie organizacji do realizowania potrzeb pracowników, w celu budowania środowiska zawodowego, sprzyjającego uwalnianiu potencjału pracowników.

5. Segmentacja talentów – pomysł na niewykluczającą politykę zarządzania talentami

6. Charakterystyka procesu zarządzania talentami

• Projektowanie procesu zarządzania talentami (kryteria, etapy, zasoby, kadry, decyzje)
• Implementacja programu talentowego do organizacji
• Elementy programów talentowych
• Pozyskiwanie talentów
• Rozwój talentów
• Aktywności motywacyjne i podtrzymujące zaangażowanie talentów
• Zatrzymywanie talentów w organizacji (polityka zaangażowania czasowego/zadaniowego)
• Zagospodarowanie pracowników „wychodzących” z programu

7. Ewaluacja i ROI programów talentowych (na etapach projektowania, wdrożenia, kalibracji, aktualizacji, wygaszania)

8. Strategiczne aspekty procesu zarządzania talentami

• Cel projektu wdrożenia zarządzania talentami vs. strategia organizacji
• Wdrożenie programu talentowego i jego wpływ na politykę personalną
• Wybór modelu programu talentowego (pomysł, projekt, wdrożenie)
• Konsekwencje udanych i nieudanych wdrożeń programów talentowych (ścieżki krytyczne)
• Wycena programu i stopa zwrotu dla organizacji na poziomie zasobów (finansowych, ludzkich, organizacyjnych)

 

DZIEŃ II:

 

ETAPY PROCESU ZARZĄDZANIA TALENTAMI (ujęcie teoretyczne, praktyka rynkowa budowania programów talentowych + rekomendacje)

1.Projektowanie programu/procesu* (implementacja pierwszorazowa/adaptacja kolejnego podejścia)

• Umiejscowienie programu w procesie w komplementarności z innymi procesami ZZL
• Zasady projektowania programów talentowych
• Kryteria wejścia pracowników/kandydatów do programu i regulacja sposobu zwrotu inwestycji
• Konsekwencje właściwie i błędnie zaprojektowanych programów, sposoby weryfikacji i planów naprawczych
• Zarządzanie programami talentowymi, dobór kadr do grupy projektowej związanej z tym procesem
• Ewaluacja projektu projektowania programu (kalibracja, wdrożenie testowe)

2.Pozyskiwanie talentów

• Czynniki wpływające na proces planowania w zakresie ZZL
• Źródła pozyskiwania pracowników (kadrowy rynek zewnętrzny i wewnętrzny)
• Proces rekrutacji pracowników utalentowanych (stanowiska szeregowe, specjalistyczne, kierownicze)
• Narzędzia selekcji i doboru pracowników do programów talentowych
• Praktyczne zastosowanie narzędzi procesów selekcji w kontekstach użyteczności organizacyjnej (możliwości zastosowania, budżet, specjalizacja HR, adekwatność, cel i korzyści z narzędzi, agregacja danych z procesu i monitorowanie przebiegu procesu)

3. Retencja pracowników utalentowanych 

• Aktywności utrzymaniowe pracowników
• Działania podejmowane w celu utrzymania właściwego poziomu retencji pracowników utalentowanych
• Zatrzymywanie talentów poprzez aktywizowanie motywacji autotelicznej – kierunki akcentowania procesów motywacyjnych

4.Motywowanie pracowników w różnych etapach zaangażowania w pracę 

• Rola skutecznego onboardingu w utrzymywaniu poziomu motywacji pracowników/talentów
• Uwarunkowania skutecznego systemu płacowego
• Systemy zarzadzania pracownikami ukierunkowane na efektywność ZPC, ZPE, ZPZ
• Czynniki wpływające na motywację
• Motywacyjne upodmiotawianie potrzeb pracowników, aktywności organizacji w budowaniu środowiska pracy sprzyjającego zaangażowaniu

5. Rozwój pracowników utalentowanych 

• Elementy procesu rozwoju pracowników utalentowanych
• Mechanizmy wspierające kreatywność/ zaangażowanie w organizacjach
• Specyfika procesów rozwojowych pracowników utalentowanych
• Zarządzanie wiedzą, wdrożenia modelu organizacji uczącej się
• Pomiar i ocena efektów w procesach zarządzania talentami

6. Kontrola procesu odejść 

• Możliwość przeciwdziałania tendencjom odejść, motyw organizacji jako „uniwersytetu rynku pracy”
• Przekazywanie następstw stanowiskowych, sukcesja
• Przygotowanie kadr pozostających w zespołach z talentami
• Przeciwdziałanie spadkowi motywacji w procesie odejść (etap spadku zaangażowania, wygaszania,wyjścia)
• Aktywności organizacyjne (formalne i nieformalne) w procesie wyjścia

7. Współczesne wyzwania zarządzania talentami

• Globalizacja
• Demografia
• Model kultury organizacyjnej – gotowość organizacji na zmianę podejścia
• Uwarunkowania organizacyjne zastosowania programów talentowych

8. Efektywny zespół wdrażający programy talentowe

• Modele wdrożeń
• Przygotowanie organizacji, kadry wdrożeniowej, kadry prowadzącej program
• Zarządzanie wiedzą w procesie (alokacja, wymiana)
• Wynagradzanie kadry wewnętrznej prowadzącej/ współpracującej programy talentowe
• Możliwości rozwoju zespołu prowadzącego wdrożenie/ prowadzącego projekty dedykowane

Informacje dodatkowe: 

Przy zgłoszeniu większej ilości osób proponujemy atrakcyjne rabaty 
Płatność za udział realizowana jest po odbytym szkoleniu 
W trakcie szkolenia Uczestnik otrzymuje poczęstunek w formie przerw kawowych oraz obiad 
Pomagamy w rezerwacji noclegów 
Program szkolenia wraz z opisem trenera dostępny jest na naszej stronie internetowej www.kompetea.pl

Lokalizacje i terminy

Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjne Golden Floor
27.02.2020 - 28.02.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjne Golden Floor
27.04.2020 - 28.04.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel Scandic**** Wrocław
21.05.2020 - 22.05.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjne Golden Floor
22.06.2020 - 23.06.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjne Golden Floor
27.08.2020 - 28.08.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjne Golden Floor
22.10.2020 - 23.10.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel Scandic**** Wrocław
23.11.2020 - 24.11.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjne Golden Floor
10.12.2020 - 11.12.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)

Pozostałe szkolenia firmy

Strategiczne zarządzanie szkoleniami i rozwojem pracowników w organizacji
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
04.11.2020 - 06.11.2020
2 952,00 zł (2 400,00 netto)
oferta promowana
HR Business Partner – zarządzanie coachingowe
Kompetea
Hotel Scandic**** Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
07.10.2020 - 09.10.2020
2 201,70 zł (1 790,00 netto)
Profesjonalne zarządzanie wynagrodzeniami - trzydniowe warsztaty
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
07.10.2020 - 09.10.2020
2 952,00 zł (2 400,00 netto)
HR Business Partner – współpraca z menedżerami i pracownikami na rzecz sukcesu firmy
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
14.10.2020 - 16.10.2020
2 201,70 zł (1 790,00 netto)
Onboarding – program adaptacji pracowniczej *HR Premium*
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
19.11.2020 - 20.11.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Profilaktyka systemowa i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu–warsztat dla kadr zarządzających zespołami pracowniczymi
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
12.10.2020 - 13.10.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Opisy stanowisk pracy *HR Premium*
Kompetea
Hotel Scandic**** Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
16.11.2020 - 17.11.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Wartościowanie stanowisk pracy i jego wykorzystanie do kształtowania polityki płacowej organizacji *HR PREMIUM*
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
01.10.2020 - 02.10.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Holilider HR- Zarządzanie kapitałem pracowniczym 3.0
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
26.10.2020 - 27.10.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)

Polecane szkolenia

Etyka w biznesie
Modus Vivendi. Etyka w Biznesie
do ustalenia, Szczecin, zachodniopomorskie
18.11.2020 - 18.11.2020
1 500,00 zł (1 219,51 netto)
Coaching w zarządzaniu
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
19.10.2020 - 20.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Mentoring czyli przekazywanie wiedzy poprzez siłę autorytetu
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
05.10.2020 - 06.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Motywowanie pracowników i współpracowników
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
22.10.2020 - 23.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Feedback - przekazywanie informacji zwrotnej
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
26.10.2020 - 27.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Leadership świadome przywództwo
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
08.10.2020 - 09.10.2020
1 300,00 zł (1 056,91 netto)
Zarządzanie zmianą - dobra strategia i współpraca z ludźmi - w poszukiwaniu porządku
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
05.10.2020 - 06.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie pracownikami i współpracownikami w praktyce
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
19.10.2020 - 20.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie produktywnością szkolenie dla kadry zarządzającej niższego szczebla
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
08.10.2020 - 09.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie dla brygadzistów liderów mistrzów
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
08.10.2020 - 09.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie konfliktem - strategia, opanowanie, ekologiczne rozwiązania
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
14.10.2020 - 15.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Rozmowa rekrutacyjna w praktyce / rozmowa kwalifikacyjna . Technika wywiadu kompetycyjnego.
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
26.10.2020 - 27.10.2020
1 300,00 zł (1 056,91 netto)
Rozmowy okresowe z pracownikami. Rozwojowe rozmowy oceniające
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
16.10.2020 - 16.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie zespołem handlowców - szkolenie zarządzanie zespołem handlowym
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
12.10.2020 - 13.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie działem zakupów prowadzenie projektów zakupowych i negocjacje
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
19.10.2020 - 20.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Excel we wspomaganiu controllingu personalnego z elementami mierników efektywności działu personalnego
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
10.12.2020 - 11.12.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
ITIL4 Foundation Express – szkolenie akredytowane z egzaminem
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Airport Okęcie***, Warszawa, mazowieckie
09.10.2020 - 10.11.2020
2 447,70 zł (1 990,00 netto)
Kierowanie zespołem pracowniczym - Trening kreowania własnego autorytetu i zarządzania personelem
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
09.12.2020 - 11.12.2020
1 810,00 zł (1 471,54 netto)
Komunikacja i praca zespołowa w projekcie
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
26.11.2020 - 27.11.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Metodyka zarządzania projektami badawczymi Six Sigma DMAIC
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
05.10.2020 - 06.10.2020
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Prawo pracy dla kadry kierowniczej
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
27.11.2020 - 27.11.2020
799,50 zł (650,00 netto)
Pracownicze plany kapitałowe oraz prawo pracy aktualny stan i planowane zmiany na 2020 rok
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
22.10.2020 - 22.10.2020
799,50 zł (650,00 netto)
Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
23.10.2020 - 23.10.2020
799,50 zł (650,00 netto)
Standardy pracy kierowniczej. Ograniczanie ryzyka w zarządzaniu
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
07.12.2020 - 08.12.2020
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
TRIZ – podstawy metodologii w oparciu o model Oxford Creativity
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum****, Poznań, wielkopolskie
26.10.2020 - 27.10.2020
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Assessment Center/Development Center – podstawowe zasady efektywnego procesu AC/DC
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
23.11.2020 - 24.11.2020
1 906,50 zł (1 550,00 netto)
Warsztat przygotowujący do pełnienia roli kierowniczej
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
23.11.2020 - 24.11.2020
1 648,20 zł (1 340,00 netto)
Wdrożenie nowego pracownika do organizacji - onboarding
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
22.10.2020 - 23.10.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
22.10.2020 - 23.10.2020
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Zarządzanie projektami dla PRAKTYKÓW
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
21.10.2020 - 23.10.2020
2 263,20 zł (1 840,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe