Szukaj szkolenia

Zatrudnianie cudzoziemców – Kompendium wiedzy - szkolenie 2 dni

Kategoria szkolenia: Prawo pracy
online
615,00 zł (500,00 netto)
 • Opcje szkoleniapewne szkolenie

Szkolenie dwudniowe 18 i 25.08.2020

PROGRAM SZKOLENIA / WARSZTATÓW - DZIEŃ I - ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERENIE RP

 1. Legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce:
  • poruszanie się cudzoziemców w Polsce w ramach ruchu bezwizowego;
  • wizy „pozytywne” oraz „negatywne” (bez możliwości pracy);
  • zezwolenia na pobyt w Polsce oraz „negatywne karty” (bez możliwości pracy);
  • legalizacja pobytu i pracy na podstawie stempla w paszporcie w tzw. „procedurze”;
  • wizy i dokumenty państw UE i Schengen;
  • część warsztatowa - weryfikacja dokumentów pobytowych.
 2. Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę w Polsce:
  • posiadanie określonych statusów w Polsce (m.in. pobyt stały, Karta Polaka);
  • krótkie okresy pracy nie wymagające uzyskania zezwoleń na pracę w Polsce;
  • konkretne prace, których wykonywanie nie wymaga otrzymania zezwolenia na pracę w Polsce.
 3. Praca w oparciu o wpis do „ewidencji oświadczeń”:
  • na czym polega uproszczony tryb legalizacji pracy cudzoziemców;
  • kogo dotyczy i przez jaki okres;
  • organ/miejsce uzyskania wpisu do ewidencji oświadczeń;
  • dokumenty niezbędne do uzyskania wpisu do ewidencji oświadczeń;
  • odmowa zarejestrowania oświadczenia – odmowa obligatoryjna i fakultatywna;
  • termin wpisu do ewidencji oświadczeń/ odmowa uzyskania wpisu;
  • treść oświadczenia;
  • obowiązki podmiotu po uzyskaniu oświadczenia;
  • praca zgodna z uzyskanym oświadczeniem;
  • przesłanki zmiany oświadczenia;
  • praca pomiędzy oświadczeniem a zezwoleniem na pracę;
  • część warsztatowa - przygotowanie wniosku oświadczenia w praktyce.
 4. Zezwolenie na pracę cudzoziemców na terenie Polski:
  • co to jest zezwolenie na pracę;
  • kiedy można się ubiegać się o zezwolenie;
  • organ wydający zezwolenie;
  • procedura uzyskania zezwolenia;
  • treść zezwolenia;
  • okres zezwolenia;
  • zmiana zezwolenia;
  • przedłużenie zezwolenia;
  • przesłanki odmowy wydania zezwolenia;
  • obowiązki cudzoziemca i przedsiębiorcy po uzyskaniu zezwolenia.
  • część warsztatowa - przygotowanie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę oraz przygotowanie wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę.
 5. Zezwolenie na pobyt i pracę cudzoziemców na terenie Polski:
  • co to jest zezwolenie na pobyt i pracę;
  • kiedy można się ubiegać się o zezwolenie;
  • organ wydający zezwolenie;
  • procedura uzyskania zezwolenia;
  • treść zezwolenia;
  • okres zezwolenia;
  • zmiana zezwolenia;
  • przedłużenie zezwolenia;
  • przesłanki odmowy wydania zezwolenia;
  • obowiązki cudzoziemca po uzyskaniu zezwolenia.
  • część warsztatowa - przygotowanie wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt i pracę oraz załącznika pracodawcy do wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt i pracę;
  • część warsztatowa - przygotowanie wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt i pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oraz załącznika pracodawcy do wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt i pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.
 6. Powierzenie pracy po zalegalizowaniu pobytu i pracy cudzoziemca i ich konsekwencje dla wykonawców / podwykonawców:
  • umowy o pracę umowy cywilnoprawne – obwiązki;
  • tłumaczenie dokumentów w procesie i po zatrudnieniu cudzoziemców;
  • badania lekarskie i szkolenia bhp dla cudzoziemców;
  • ochrona trwałość stosunku pracy w przypadku utraty legalnego pobytu / pracy cudzoziemca;
  • ochrona praw rodzicielskich cudzoziemca w czasie i po zakończeniu stosunku zatrudnienia.
  • część warsztatowa - obowiązki informacyjne po uzyskaniu oświadczenia / zezwolenia na pracę / pobyt i pracę.
 7. Uzyskanie nr PESEL dla cudzoziemca:
  • podstawa prawna,
  • warunki,
  • dokumenty,
  • procedura,
  • opłaty;
  • część warsztatowa - przygotowanie wniosku o wydanie nr pesel.
 8. Zameldowanie cudzoziemca w Polsce:
  • podstawa prawna,
  • obowiązek meldunkowy,
  • warunki,
  • dokumenty,
  • procedura,
  • opłaty;
  • część warsztatowa - przygotowanie wniosku o zameldowanie.
 9. Wyjaśnienie obowiązków odnoszących się do cudzoziemców delegowanych do pracy w Polsce przez podmioty nie mające siedziby na terenie RP.
  • cudzoziemcy delegowani do pracy w Polsce przez podmioty zagraniczne mające siedzibę w UE oraz EOG;
  • cudzoziemcy delegowani do pracy w Polsce przez podmioty zagraniczne nie mające siedziby w UE oraz EOG;
  • zapewnienie cudzoziemcom delegowanym minimalnych warunków wynikających z polskich przepisów;
  • delegowanie cudzoziemców z polskich podmiotów do pracy na budowach za granicę (UE, EOG, pozostałe kraje);
  • wymagane dokumenty dla organów kontrolnych;
  • część warsztatowa - przygotowanie informacji do PIP oraz innych wymaganych dokumentów dla delegowania.
 10. Skutki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca:
  • odpowiedzialność przedsiębiorców i cudzoziemców na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – mandaty karne, postępowanie przed sądem;
  • sankcje wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – wykroczenia, przestępstwa;
  • inne konsekwencje związane z nielegalnym zatrudnieniem cudzoziemca – wydalenie cudzoziemca z Polski, uchylenie zezwolenia na pobyt i pracę.


PROGRAM SZKOLENIA / WARSZTATÓW - DZIEŃ II - BŁĘDY W PROCEDURZE ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW, KONTROLE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Nielegalny pobyt na podstawie dokumentów wydanych przez inne państwa UE.
 2. Nielegalny pobyt w ramach ruchu bezwizowego.
 3. Wizy nieuprawniające do pracy.
 4. Zezwolenia na pobyt wyłączające pracę.
 5. Pełny i niepełny dostęp do rynku w ramach zezwolenia na pobyt czasowy.
 6. Stampile a pobyt w Polsce.
 7. Stampile w paszporcie a kwestia pracy w tzw. „procedurze”.
 8. Mały Ruch Graniczny a legalna praca w Polsce.
 9. Kwestia nielegalnej pracy w ramach Karty Polaka.
 10. Stały pobyt/rezydentura WE a praca w Polsce.
 11. Nielegalna praca cudzoziemca będącego małżonkiem obywatela polskiego.
 12. Praca wykładowcy i naukowca a legalna praca w Polsce.
 13. Szkolenia, staże, douczanie a legalna praca w Polsce.
 14. Błędy formalne w procedurze wpisu „oświadczenia”.
 15. Problem PKD a stanowisko pracy cudzoziemca.
 16. Niewłaściwe oznaczenie miejsca pracy cudzoziemca.
 17. Nieprawidłowości w zakresie okresów „oświadczenia”.
 18. Umowy o pracę i umowy cywilnoprawne cudzoziemców w ramach „oświadczenia”.
 19. Zmiana wymiaru czasu pracy a nielegalna praca w ramach „oświadczenia”.
 20. Świadczenie z tytułu pracy a nielegalna praca.
 21. Poprawne przeprowadzenie procedury z „oświadczenia” na zezwolenie na pobyt/pracę.
 22. Niedopełnienie obowiązków a odmowa uzyskania „oświadczenia”.
 23. Błędy formalne w procedurze uzyskania zezwolenia na pracę.
 24. Postępowanie przedsiębiorcy w przypadku przedłużającej się procedury zarejestrowania „oświadczenia”.
 25. Brak możliwości zarejestrowania „oświadczenia”.
 26. Rodzaj pracy a brak wymogu „testu rynku”.
 27. Nieprawidłowości w „testach rynku”.
 28. Kalifikacje/wymagania w „testach rynku” i ich wpływ na wymogi określone we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę/pobyt i pracę.
 29. Faktyczne wykonywanie pracy a nielegalna praca.
 30. Zmiany w procesie zatrudnienia i ich wpływ na w treść zezwolenia na pracę.
 31. Postępowanie przedsiębiorcy w przypadku przedłużającej się procedury wydania zezwolenia na pracę/pobyt i pracę.
 32. Odmowa wydania i uchylenie zezwolenia na pracę.
 33. Niedopełnienie obowiązków w procesie przedłużenia zezwolenia na pracę.
 34. Obowiązki przedsiębiorcy po uzyskaniu zezwolenia na pracę.
 35. Błędy formalne w procedurze zezwolenia na pobyt i pracę.
 36. Czas ubezpieczenia zdrowotnego a uzyskanie zezwolenie na pobyt i pracę.
 37. Dochody cudzoziemca uniemożliwiające zalegalizowanie pracy.
 38. Kwestia zamieszkania cudzoziemca w procedurze uzyskania zezwolenia.
 39. Brak możliwości przedłużenia zezwolenia na pobyt i pracę.
 40. Obowiązki informacyjne a ważność zezwolenia.
 41. Uchylenie i nieważnienie zezwolenia na pobyt i pracę.
 42. Powadzenie dokumentacji cudzoziemców a przepisy dotyczące RODO.
 43. Przesłanki zawarcia umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej z cudzoziemcem.
 44. Obowiązki przedsiębiorcy w ramach zawartej z cudzoziemcem umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej.
 45. Trwałość stosunku pracy w przypadku utraty legalnego pobytu/pracy cudzoziemca.
 46. Ochrona praw rodzicielskich cudzoziemca w czasie i po zakończeniu stosunku zatrudnienia.
 47. Regulaminy, akty wewnątrzzakładowe oraz inne dokumenty pracownicze w procesie zatrudniania cudzoziemców.
 48. szkolenia oraz wymagania bhp w procesie zatrudniania cudzoziemców.
 49. Uprawnienia i kwalifikacje cudzoziemców uznawane przez polskie organy i instytucje.
 50. Tłumaczenie dokumentów w trakcie legalizacji zatrudnienia, stosunku zatrudnienia, kontroli PIP i SG, postępowania wykroczeniowego oraz sądowego.
 51. Praca tymczasowa cudzoziemców.
 52. Obowiązki agencji pracy tymczasowej w procesie zatrudniania cudzoziemców.
 53. Obowiązki pracodawcy użytkownika po zatrudnieniu cudzoziemca.
 54. Przesłanki outsourcingu pracowniczego.
 55. Obowiązki usługodawcy w procesie outsourcingu pracowniczego.
 56. Obowiązki usługobiorcy w trackie zatrudnienia cudzoziemca w ramach outsourcingu pracowniczego.
 57. Legalna praca cudzoziemców w Polsce w ramach delegowania do 30 dni/3 miesięcy.
 58. Wymagania wobec cudzoziemców delegowanych do pracy w Polsce.
 59. Wymogi Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej w czasie kontroli legalności zatrudnienia.
 60. Nielegalne zatrudnienie a brak odpowiedzialności przedsiębiorcy.
 61. Przesłanki zwolnienia cudzoziemca z odpowiedzialności za nielegalną pracę.
 62. Nielegalna praca a anulowanie wizy, uchylenie zezwolenia na pobyt/pracę cudzoziemca.
 63. Nielegalna praca a „wydalenie” cudzoziemca oraz zakaz wjazdu do Polski.

 

Lokalizacje i terminy

online
18.08.2020 - 25.08.2020
615,00 zł (500,00 netto)

Trenerzy biorący udział

Most Wanted!

Beata Jagielska
535 228
Godziny kontaktu
8:30-13:30
Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Praktyczne aspekty zatrudnienia cudzoziemców - legalizacja, umowy, wymagania, praca tymczasowa, outsourcing
Most Wanted!
Do ustalenia
307,50 zł (250,00 netto)
Płace 2020 kompleksowo
Most Wanted!
Do ustalenia
430,50 zł (350,00 netto)
Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług - zmiany przepisów obowiązujące od dnia 30 lipca 2020 r.
Most Wanted!
Do ustalenia
369,00 zł (300,00 netto)
Lista płac 2020 w czasie pandemii - Nowości związane z Tarczą Antykryzysową
Most Wanted!
Do ustalenia
246,00 zł (200,00 netto)
Zasady prawa pracy przy przejściu z dokumentacji papierowej na elektroniczną
Most Wanted!
Do ustalenia
307,50 zł (250,00 netto)
Podatki a lista płac w 2020 nowości i kontrowersje
Most Wanted!
Do ustalenia
430,50 zł (350,00 netto)
Urlop wypoczynkowy w pigułce - wszystko co trzeba wiedzieć o urlopie w tym roku
Most Wanted!
Do ustalenia
307,50 zł (250,00 netto)
Lista płac a PPK w praktyce
Most Wanted!
Do ustalenia
369,00 zł (300,00 netto)
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z w 2020 r. - najnowsze zmiany
Most Wanted!
Do ustalenia
369,00 zł (300,00 netto)
Podatki a lista płac w 2020 nowości i kontrowersje
Most Wanted!
Do ustalenia
430,50 zł (350,00 netto)
Praca zdalna zgodnie z nowo-wprowadzonymi regulacjami
Most Wanted!
Do ustalenia
307,50 zł (250,00 netto)
Dokumentacja pracownicza w nowej rzeczywistości - zasady poprawnego gromadzenia i przechowywania dokumentów
Most Wanted!
Do ustalenia
307,50 zł (250,00 netto)
Planowanie i rozliczanie czasu pracy w systemie równoważnym i w wydłużonym okresie rozliczeniowym regulacjami
Most Wanted!
Do ustalenia
307,50 zł (250,00 netto)
Niezbędnik kadrowca – najnowsze zagadnienia prawa pracy - szkolenie 3 dniowe
Most Wanted!
Do ustalenia
738,00 zł (600,00 netto)
Lista płac 2020 w czasie pandemii - Nowości związane z Tarczą Antykryzysową
Most Wanted!
Do ustalenia
246,00 zł (200,00 netto)
Czas pracy dla kierowników – co każdy kierownik powinien na ten temat wiedzieć?
Most Wanted!
Do ustalenia
307,50 zł (250,00 netto)
Urlopy i inne uprawnienia pracownicze – o czym decyduje kierownik i co może egzekwować?
Most Wanted!
Do ustalenia
307,50 zł (250,00 netto)
PPK dla pracownika
Most Wanted!
Do ustalenia
369,00 zł (300,00 netto)
KURS KADRY i PŁACE - 10 dni
Most Wanted!
Do ustalenia
1 968,00 zł (1 600,00 netto)
Najważniejsze zasady prawa pracy i nawiązanie stosunku pracy
Most Wanted!
Do ustalenia
307,50 zł (250,00 netto)
Obowiązki pracodawcy wobec nowego pracownika – dokumentacja pracownicza
Most Wanted!
Do ustalenia
307,50 zł (250,00 netto)
Uprawnienia rodzicielskie i urlopy wypoczynkowe
Most Wanted!
Do ustalenia
307,50 zł (250,00 netto)
Czas pracy
Most Wanted!
Do ustalenia
307,50 zł (250,00 netto)
Ustanie zatrudnienia i poprawne zwalnianie z pracy
Most Wanted!
Do ustalenia
307,50 zł (250,00 netto)
Zmiana warunków zatrudnienia, poprawne świadectwo pracy oraz zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych
Most Wanted!
Do ustalenia
307,50 zł (250,00 netto)
Technika naliczania wynagrodzenia z poszczególnych umów – od brutto do netto
Most Wanted!
Do ustalenia
738,00 zł (600,00 netto)
ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERENIE RP
Most Wanted!
Do ustalenia
369,00 zł (300,00 netto)

Polecane szkolenia

oferta promowana
Webinar: Pandemia koronawirusa a obowiązki pracodawcy i pracownika
Kompetea
Do ustalenia
479,70 zł (390,00 netto)
oferta promowana
Webinar: zatrudnianie w formie telepracy vs praca zdalna
Kompetea
Do ustalenia
479,70 zł (390,00 netto)
oferta promowana
Webinar: Rozwiązywanie umów o pracę - m.in. w związku z panującą epidemią
Kompetea
Do ustalenia
Prawo pracy i umowy cywilno-prawne w sytuacji stanu zagrożenia epidemicznego
Langas Group
Do ustalenia
1 070,10 zł (870,00 netto)
Prawo pracy i umowy cywilno-prawne w stanie epidemii
Langas Group
Do ustalenia
Prawo pracy i umowy cywilno-prawne w stanie epidemii
Langas Group
Do ustalenia
online - Prawo pracy dla menedżerów
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
553,50 zł (450,00 netto)
online - Pracownicze plany kapitałowe oraz prawo pracy z uwzględnieniem pakietu antykryzysowego
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
553,50 zł (450,00 netto)
PRAWO PRACY A COVID 19 ON LINE
WIK Consulting
Do ustalenia
246,00 zł (200,00 netto)
Praktyczne aspekty zatrudnienia cudzoziemców - legalizacja, umowy, wymagania, praca tymczasowa, outsourcing
Most Wanted!
Do ustalenia
307,50 zł (250,00 netto)
Płace 2020 kompleksowo
Most Wanted!
Do ustalenia
430,50 zł (350,00 netto)
Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług - zmiany przepisów obowiązujące od dnia 30 lipca 2020 r.
Most Wanted!
Do ustalenia
369,00 zł (300,00 netto)
Lista płac 2020 w czasie pandemii - Nowości związane z Tarczą Antykryzysową
Most Wanted!
Do ustalenia
246,00 zł (200,00 netto)
Zasady prawa pracy przy przejściu z dokumentacji papierowej na elektroniczną
Most Wanted!
Do ustalenia
307,50 zł (250,00 netto)
Podatki a lista płac w 2020 nowości i kontrowersje
Most Wanted!
Do ustalenia
430,50 zł (350,00 netto)
Urlop wypoczynkowy w pigułce - wszystko co trzeba wiedzieć o urlopie w tym roku
Most Wanted!
Do ustalenia
307,50 zł (250,00 netto)
Pracownicze Programy Kapitałowe 2020
WIK Consulting
Do ustalenia
246,00 zł (200,00 netto)
Lista płac a PPK w praktyce
Most Wanted!
Do ustalenia
369,00 zł (300,00 netto)
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z w 2020 r. - najnowsze zmiany
Most Wanted!
Do ustalenia
369,00 zł (300,00 netto)
Podatki a lista płac w 2020 nowości i kontrowersje
Most Wanted!
Do ustalenia
430,50 zł (350,00 netto)
Praca zdalna zgodnie z nowo-wprowadzonymi regulacjami
Most Wanted!
Do ustalenia
307,50 zł (250,00 netto)
Dokumentacja pracownicza w nowej rzeczywistości - zasady poprawnego gromadzenia i przechowywania dokumentów
Most Wanted!
Do ustalenia
307,50 zł (250,00 netto)
Planowanie i rozliczanie czasu pracy w systemie równoważnym i w wydłużonym okresie rozliczeniowym regulacjami
Most Wanted!
Do ustalenia
307,50 zł (250,00 netto)
Niezbędnik kadrowca – najnowsze zagadnienia prawa pracy - szkolenie 3 dniowe
Most Wanted!
Do ustalenia
738,00 zł (600,00 netto)
Lista płac 2020 w czasie pandemii - Nowości związane z Tarczą Antykryzysową
Most Wanted!
Do ustalenia
246,00 zł (200,00 netto)
Czas pracy dla kierowników – co każdy kierownik powinien na ten temat wiedzieć?
Most Wanted!
Do ustalenia
307,50 zł (250,00 netto)
Urlopy i inne uprawnienia pracownicze – o czym decyduje kierownik i co może egzekwować?
Most Wanted!
Do ustalenia
307,50 zł (250,00 netto)
PPK dla pracownika
Most Wanted!
Do ustalenia
369,00 zł (300,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe