Szukaj szkolenia

Aspekty prawne międzynarodowych umów gospodarczych – zagadnienia praktyczne

Kategoria szkolenia: Prawo ogólne
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)

Zakres tematyczny szkolenia

Aspekty prawne międzynarodowych umów gospodarczych – zagadnienia praktyczne(kliknij temat szkolenia)


Program szkolenia:Zagadnienia z teorii handlu zagranicznego.

1. Pojęcie i źródła międzynarodowego prawa handlowego:
- Konwencja N.Z. o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (1980);
- Prawo prywatne międzynarodowe (Ustawa z 4.02.2011 r.)

2. Pojęcie i zakres transakcji handlowej w obrocie zagranicznym.

3. Podstawowe formy handlu zagranicznego:
- eksport, import, handel tranzytowy;
- wewnątrzwspólnotowa dostawa i wewnątrzwspólnotowe nabycie;
- sprzedaż wysyłkowa z terytorium i na terytorium kraju.

4. Handel bezpośredni i pośredni (przedstawiciel handlowy, dystrybutor, dealer, komisant, konsygnatariusz, agent handlowy, broker).

5. Przedmiot transakcji w handlu międzynarodowym (towar lub usługa).

6. Formy zawierania umów handlowych w obrocie zagranicznym.

7. Rodzaje umów w handlu zagranicznym.


Kontrakt w handlu zagranicznym, jego struktura i obowiązki stron.
1. Pojęcie kontraktu i głównych obowiązków stron umowy.

2. Elementy formalno – prawne kontraktu:
- prawo właściwe dla umowy i problem jego wyboru;
- budowa i rodzaje norm kolizyjnych oraz zakres normy kolizyjnej;
- tytuł umowy oraz miejsce i data jej zawarcia;
- określenie stron umowy (siedziby statutowe i handlowe) oraz zakresu uprawnień przedstawicieli;
- preambuła (deklaracja intencji stron, charakter umowy, definicje podstawowych pojęć).

3. Główne elementy umowy w handlu międzynarodowym:
- Przedmiot umowy (ilość, jakość, kondycja, pochodzenie, sposób opakowania i oznakowania)
- Warunki dostawy (określone według reguł handlowych Incoterms®2010);
- Cena jednostkowa i wartość ogólna umowy (rabaty, skonta, bonifikaty);
- Termin dostawy;
- Warunki płatności (wybór terminu, miejsca, sposobu i formy zapłaty – płatności dokumentowe:    akredytywa i inkaso).

4. Elementy dodatkowe kontraktu.
- klauzule zawieszająco – uchylające;
- klauzule warunkująco – uzależniające (np. wejścia kontraktu w życie);
- klauzule zastrzegająco – zakazujące (klauzule dotyczące tajemnicy handlowej, poufności,  antykonkurencyjne, praw własności intelektualnej, itp.);
- klauzule zabezpieczające (rękojmie, gwarancje rzeczowe, jakościowe, procedury reklamacyjne,  gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, kary umowne);
- klauzule wygasająco – rozwiązujące (rozwiązanie umowy, wygaśnięcie i ich skutki);
- klauzule formalizujące tryb wejścia w życie, realizacji i rozwiązania umowy;
- klauzule o prawie rządzącym kontraktem i sposobie rozstrzygania sporów;
- pozostałe klauzule niezbędne dla prawidłowej i obopólnie skutecznej realizacji kontraktu.


Procedury postępowania stron w ramach realizacji cyklu transakcyjnego.


- Przygotowanie transakcji (wymiana i analiza dokumentów transakcyjnych: list intencyjny, zapytanie ofertowe, oferta sprzedaży ogólna i szczegółowa, kontroferta, zamówienie czyli oferta kupna); 

- Zawarcie umowy (w drodze negocjacji pośrednich lub bezpośrednich);

- Realizacja umowy (wysyłka towaru, dokumentacja handlowa, organizacja transportu, ubezpieczenia, czynności kontrolnych, procedur celno-podatkowych); 

- Wykonanie i rozliczenie kontraktu (w sposób i formie oraz terminie ustalonym w umowie).

Analiza przypadków studialnych dotyczących umów w międzynarodowym obrocie handlowym.

1. Najczęstsze błędy popełniane przez strony w umowie handlowej przy konstruowaniu jej warunków (niewłaściwy dobór formuły handlowej, błędnie przeprowadzone kalkulacje cenowe – ćwiczenia praktyczne).

2. Praktyczne sposoby zabezpieczenia płatności w transakcjach międzynarodowych (ćwiczenia praktyczne dotyczące właściwego wyboru i zastosowania formy płatności).

3. Analiza skutków odpowiedzialności kontraktowej (typowe przypadki naruszenia umowy przez eksportera lub importera).

4. Jurysdykcja i wykonalność wyroków (klauzule arbitrażowe ICC).

Grupa docelowa

Cel szkolenia:

Zamierzeniem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy o tym:

- Jak przygotować transakcję w zagranicznym obrocie towarowym z punktu widzenia skuteczności jej realizacji,

- Jak doprowadzić do zawarcia kontraktu z partnerem zagranicznym, aby był on korzystny dla obu stron,

- Jak dobrać warunki płatności, aby sprzedający mógł otrzymać zapłatę w terminie wyznaczonym bez opóźnień i w ustalonej wysokości, a z kolei kupujący był pewien, że otrzyma towar zgodny z umową (co do terminu, ilości, jakości, kondycji, ceny, itd.)


W związku z powyższym przedmiotem szkolenia będzie:


- analiza warunków kontraktowych, umów handlowych w obrocie zagranicznym,

- poprawność sporządzania dokumentacji transakcyjnej (zapytanie ofertowe, oferta sprzedaży, kontroferta, zamówienie importowe, kontrakt eksportowy lub importowy)

- poprawność wyboru właściwego sposobu i formy płatności (płatność z góry, akredytywa dokumentowa, inkaso dokumentowe, płatność w rachunku otwartym),

- prawidłowe przygotowanie wymaganej (m.in. przez sposób zapłaty) dokumentacji handlowej, stwierdzającej wykonanie zobowiązania przez sprzedającego i zarazem umożliwiającej kupującemu dysponowanie towarem (wprowadzenie go na obszar celny kraju importu a następnie do obrotu handlowego),

- właściwy dobór instrumentów zabezpieczających wykonanie zobowiązań kontraktowych a zwłaszcza płatniczych.

Certyfikaty

Uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia szkolenia

Informacje dodatkowe

Przy zgłoszeniu większej ilości osób proponujemy atrakcyjne rabaty

Płatność za udział realizowana jest po odbytym szkoleniu

W trakcie szkolenia Uczestnik otrzymuje poczęstunek w formie przerw kawowych oraz obiad

Pomagamy w rezerwacji noclegów

Program szkolenia wraz z opisem trenera dostępny jest na naszej stronie internetowej www.kompetea.pl

Lokalizacje

Zakopane woj. małopolskie
Hotel Resort & SPA****
darmowe
Warszawa woj. mazowieckie
Hotel*** lub centrum konferencyjne w centrum miasta
darmowe
Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel*** bądź Centrum Konferencyjne w centrum miasta
darmowe
Warszawa woj. mazowieckie
Hotel*** bądź Centrum Konferencyjne w centrum miasta
darmowe
Gdańsk woj. pomorskie
Hotel***
darmowe
Gdańsk woj. pomorskie
Hotel Scandic****
darmowe
Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjne Golden Floor (budynek Millenium Plaza)
darmowe
Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjne Golden Floor (budynek Millenium Plaza)
darmowe
Kraków woj. małopolskie
Hotel*** bądź Centrum Konferencyjne w centrum miasta
darmowe
Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel Scandic****
darmowe
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Praktyki w zakresie działań antymobbingowych
Kompetea
Do ustalenia
750,00 zł (609,76 netto)
Prawo pracy – Vademecum menadżera - Szkolenie dla kadry zarządzającej zespołami
Kompetea
Do ustalenia
590,00 zł (479,67 netto)
VAT 2014 – rewolucyjne zmiany w rozliczeniach podatku
Kompetea
Do ustalenia
590,00 zł (479,67 netto)
Czas pracy 2016 r.
Kompetea
Do ustalenia
550,00 zł (447,15 netto)
Obowiązki i uprawnienia pracodawcy wobec związków zawodowych
Kompetea
Do ustalenia
550,00 zł (447,15 netto)
Ochrona danych osobowych po nowelizacji
Kompetea
Do ustalenia
550,00 zł (447,15 netto)
Prawo pracy ze zmianami 2017-2018 r.
Kompetea
Do ustalenia
1 190,00 zł (967,48 netto)
VAT – nowe regulacje od 01.07.2015 r. i od 01.01.2016 r. Doświadczenia z wdrożeń wcześniejszych zmian.
Kompetea
Do ustalenia
550,00 zł (447,15 netto)
Zamówienia publiczne
Kompetea
Do ustalenia
1 190,00 zł (967,48 netto)
Nowelizacja ustawy – Prawo Zamówień Publicznych
Kompetea
Do ustalenia
1 090,00 zł (886,18 netto)
Prawo celne w świetle aktualnych uregulowań obrotu towarowego z zagranicą
Kompetea
Do ustalenia
1 590,00 zł (1 292,68 netto)
Prawo pracy 2016 – zmiany w urlopach rodzicielskich i umowach o pracę
Kompetea
Do ustalenia
590,00 zł (479,67 netto)
AEO – Status Upoważnionego Eksportera w praktyce
Kompetea
Do ustalenia
650,00 zł (528,46 netto)
INTRASTAT w praktyce
Kompetea
Do ustalenia
Obsługa celna przedsiębiorstwa - podstawy
Kompetea
Do ustalenia

Polecane szkolenia

Prawo pracy dla kadry kierowniczej
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Do ustalenia
Ochrona danych osobowych – nowe przepisy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Szkolenie kancelaryjno - archiwalne
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Nowa instrukcja kancelaryjna i EZD
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Podstawy prawa pracy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kodeks postępowania administracyjnego w świetle najnowszych zmian
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Lista płac od podstaw
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo pracy na liście płac
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Place od A do Z w 2011 szkolenie dla zaawansowanych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Praktyczne metody obliczeniowe w analizie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Przekształcanie i likwidacja zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Nowa instrukcja kancelaryjna dla podmiotów oświatowych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Istota i praktyka funkcjonowania CEIDG
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zmiany w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Elektroniczne załatwianie spraw. Profil potwierdzony ePUAP.
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo autorskie i prawa pokrewne w działalności podmiotów prawa oświatowego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo autorskie i prawa pokrewne
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Istota i praktyka ochrony danych osobowych i ich legalnego przetwarzania
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Nowelizacja ustawy o systemie informacji oświatowej - nowe SIO nowe wymagania nowe cele
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Umowa o pracę a cywilnoprawne formy zatrudnienia
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Praktyczne aspekty postępowania cywilnego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Urlopy pracownicze
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe