Szukaj szkolenia

Certyfikowany Corporate Governance Manager

Kategoria szkolenia: Organizacja
online
2 330,85 zł (1 895,00 netto)
  • Opcje szkoleniapewne szkolenie

CERTYFIKOWANY CORPORATE GOVERNANCE MANAGER

2 – 3 GRUDNIA 2021 r.
 

Kontakt/Zgłoszenia:
tel. 22 651 80 75, kom. 604 152 181, fax: 22 203 40 52
e-mail: info@certge.pl

Podczas kursu dowiedzą się Państwo o:
– Aktualnych problemach prawnych, w tym temat Komitetu Audytu po zmianach prawnych
– Funkcjonowaniu Rady Nadzorczej
– Pozycji Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
– Posiedzeniach, uchwałach, głosowaniu Rady Nadzorczej
– Wpływie Nadzoru Korporacyjnego na wyniki finansowe spółek
– Wpływie Inwestorów Aktywistów na działalność spółek
– Akwizycjach i przejęciach jako elemencie nadzoru korporacyjnego w Polsce
– Systemowym pojęciu do tworzenia postanowień Ładu Korporacyjnego

KURS CERTYFIKOWANY PRZEZ:

PROGRAM KURSU

 

Dzień I, 


Sesja I, 9:00 – 12:30


ZNACZENIE CORPORATE GOVERNANCE


-Co to jest corporate governance?
-Elementy systemu corporate governance
-Wpływ funkcjonowania corporate governance na wyniki spółki
-Rola corporate governance w różnych obszarach funkcjonowania spółki
 

ASPEKTY FINANSOWE


-Analiza i ocena funkcjonowania spółki na podstawie sprawozdań finansowych spółki
-Manipulacje w sprawozdaniach finansowych – jak odczytywać sygnały ostrzegawcze? (Studia przypadków)
-Rola komitetu audytu
 

RELACJE INWESTORSKIE i INWESTORZY AKTYWIŚCI


System komunikowania się z akcjonariuszami
– Charakter inwestorów instytucjonalnych
– Monitoring spółek przez inwestorów instytucjonalnych
– Aktywiści w Polsce
 

Prelegent: Prof. ALK Aneta Hryckiewicz, Wykładowca, Akademia Leona Koźmińskiego


12.30-13.00 przerwa
 

Sesja II, 13:00 – 16:00

 

OCENA NADZORU KORPORACYJNEGO W SPÓŁKACH


Macierz oceny nadzoru korporacyjnego
– Metody pomiaru nadzoru właścicielskiego
– Analiza wewnętrznego nadzoru korporacyjnego (Studia przypadków)
– Analiza zewnętrznego nadzoru korporacyjnego (Studia przypadków)
 

AKWIZYCJE I PRZEJĘCIA JAKO ELEMENT NADZORU KORPORACYJNEGO W POLSCE


– Dynamika procesów konsolidacyjnych w Polsce
– Budowanie imperiów a wartości
– Przejęcie jako zewnętrzny element nadzoru korporacyjnego
– Metody obrony przed i po złożeniu oferty
– Zachowania menedżerów w procesach konsolidacyjnych
– Zachowania rad nadzorczych w procesach konsolidacyjnych
 

Prelegent: Prof. ALK Aneta Hryckiewicz, Wykładowca, Akademia Leona Koźmińskiego

Dzień II


Sesja I, 9:00 – 12:30


GŁÓWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA RADY NADZORCZEJ


– Powołanie i mandat członka Rady Nadzorczej
– Kadencja, prawa i obowiązki przewodniczącego rady, wiceprzewodniczącego rady, sekretarza i pozostałych członków rady
– Członek rady delegowany do czasowego wykonywania czynności członka zarządu
– Absolutorium, wygaśnięcie mandatu
 

POZYCJA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ


– Podział kompetencji pomiędzy organami spółki kapitałowej
– Obowiązki członka Zarządu (znaczenie i rola podziału obowiązków pomiędzy członkami Zarządu, działanie indywidualne i kolegialne, pozycja i rola Prezesa Zarządu)
– Obowiązki Rady Nadzorczej
– Obowiązki członka Rady Nadzorczej delegowanego do Zarządu
– Pozycja członka Zarządu wobec Rady Nadzorczej
– Rozliczenie członków rady nadzorczej z pełnienia funkcji
– Tryb udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej
– Prawo członka rady nadzorczej do uzyskania absolutorium
– Skutki odmowy udzielenia absolutorium
 

POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ


– Zwoływanie i organizacja posiedzeń: zarządu i rady nadzorczej
– Sposoby odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej, tryby podejmowania uchwał
– Droga elektroniczna zwołanie posiedzeń rady nadzorczej
– Elementy i treść dokumentu elektronicznego zwołania posiedzenia
– Uczestnicy posiedzenia rady (zarząd, goście)
– Przebieg posiedzeń Rady Nadzorczej
– Jak tworzyć regulamin Rady Nadzorczej, aby uskuteczniał pracę?
 

UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ


– Zasady podejmowania uchwał w spółce z o.o. i akcyjnej
– Uchwały wyrażające zgodę (tryb kwestionowania) i „opiniujące”
– Jakie sprawy wymagają uchwał Rady Nadzorczej
– Jakie grożą sankcje w przypadku uchybień w procesie podejmowania uchwał?
– Najczęściej spotykane błędy w procesie podejmowania uchwał, redagowanie uchwał
– Zasady sporządzania protokołów (uchwał) Rady Nadzorczej
 

GŁOSOWANIE RADY NADZORCZEJ


– Głosowanie: większość bezwzględna, zwykła, głos rozstrzygający
– Tajne i jawne głosowanie
– Zastąpienie formy pisemnej przez komunikację elektroniczną przy podejmowaniu decyzji
– Dopuszczenie głosowania korespondencyjnego i telefonicznego
 

ZASKARŻANIE UCHWAŁ RADY NADZORCZEJ


– Postanowienia KSH odnośnie uchwał Rady Nadzorczej
– Postanowienia umowy (statutu) i regulaminów odnośnie uchwał Rady Nadzorczej
– Odwołania od uchwał Rady Nadzorczej odmawiających zgody na dokonanie czynności
– Zaskarżanie do sądu uchwał rady nadzorczej
– Wniesienie powództwa (legitymacja czynna i bierna)
 

AKTUALNE PROBLEMY PRAWNE – NOWE ZASADY DZIAŁANIA KOMITETÓW AUDYTU RAD NADZORCZYCH


– nowe zasady powoływania Komitetów Audytów
– nowe wymogi wobec członków Komitetów Audytów
– wątpliwości w zakresie spełniania kryteriów niezależności przez członków Komitetów Audytu
– nowe zadania i kompetencje Komitetów Audytu
– termin wejścia zmian w życie – czy wszystkie nowe obowiązki wiążą dopiero od 21 października 2017 r.?
– sankcje za brak powołania lub niewłaściwy skład Komitetów Audytu
 

Prelegent: Dariusz Kulgawczuk, Partner, Radca Prawny, Kancelaria KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy


12.30-13.00 przerwa
 

Sesja II, 13:00 – 16:00


SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO TWORZENIA POSTANOWIEŃ ŁADU KORPORACYJNEGO


– Poszerzone rozumienie Ładu Korporacyjnego
– Dlaczego wybrani menedżerowie Corporate Governance zaczęli być tak doceniani?
– Systemowe podejście do tworzenia wewnętrznych regulacji prawnych – typy i przeznaczenie dokumentów
– Precyzja języka organizacyjnego – klucz do poprawnych regulacji
– Przykładowy proces stworzenia/weryfikacji pakietu regulacji wewnętrznych
– Pominięte, ważne zagadnienia – nad czym warto się jeszcze pochylić
 

Prelegent: dr Tadeusz Lis, Prezes, Reinvention Sp. z o.o.


16.00 Zakończenie kursu

 

PARTNER KURSU
WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA

PRELEGENCI

 

Prof. ALK Aneta Hryckiewicz
Doktor nauk ekonomicznych, ekspert w dziedzinie finansów przedsiębiorstw i bankowości. Doktorat zdobyła na Uniwersytecie Goethe we Frankfurcie nad Menem. Stypendystka Uniwersytetu Whartona w Stanach Zjednoczonych. Pracownik naukowy i wykładowca Uniwersytetu Goethe we Frankfurcie nad Menem oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Dyrektor Instytutu Rozwoju Biznesu w obszarze finansów i rachunkowości oraz ładu korporacyjnego. Wykładowca na Programie Executive MBA, Duke-Goethe Business School oraz Euro*MBA. Stypendystka Uniwersytetu Whartona w Pennylvanii, a od 2010 roku stowarzyszona w Financial Institutions Center w Wharton School na Uniwersytcie Pennsylvania. Autorka licznych publikacji z funkcjonowania rynków finansowych, reform finansowych i corporate governance w krajach rozwijających się. Przez pewien okres związana z bankowością inwestycyjną, gdzie doradzała przy wycenach przedsiębiorstw w transakcjach fuzji i przejęć w jednym z największych banków inwestycyjnych.

 

Dariusz Kulgawczuk, Partner, Radca Prawny Kancelarii Prawnej RKKW-KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy, LL.M.
Specjalizuje się w bieżącej obsłudze spółek, w tym z branży ubezpieczeniowej, produkcyjnej oraz budowlanej, jak też spółek z udziałem Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Doradzał w złożonych sporach prawnych o charakterze korporacyjnym, nieruchomościowym, ubezpieczeniowym oraz związanych z własnością intelektualną i inwestycjami budowlanymi. Doradzał przy transakcjach M&A oraz transakcjach związanych z obrotem nieruchomościami. Autor publikacji z zakresu prawa handlowego i procesowego, współautor pozycji „Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu prawa spółek handlowych” wyd.: 2006 – 2009, 2009 – 2010, oraz 2011- 2012. Wykładowca na krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach dotyczących prawa gospodarczego, w szczególności zaś poświęconych prawu spółek oraz rozwiązywaniu sporów prawnych. Arbiter Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim. Specjalizacja w zakresie: Prawo spółek, Spory korporacyjne, Własność intelektualna. Umowy (Kontrakty). Postępowanie sądowe i arbitraż.

 

dr Tadeusz Lis
Ekspert w zakresie organizacji i zarządzania oraz zasad kształtowania Ładu Korporacyjnego. Autor kilkunastu wdrożeń nowoczesnych rozwiązań organizacyjno-zarządczych wykorzystujących nowoczesne rozumienie pojęcia Ładu Korporacyjnego. Studia na Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Mechanicznym-Technologicznym w zakresie projektowania firm oraz procesów technologicznych. Ukończył Pedagogikę Myślenia Twórczego w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Marii Grzegorzewskiej – specjalność – tworzenie i zarządzanie zespołami wielodyscyplinarnymi w projektach ekstremalnych. Uczeń prof. Jan Madeya, oraz prof. W. Turskiego na Uniwersytecie Warszawskim (inżynieria oprogramowania, systemy operacyjne, bazy danych). W Polskiej Akademii Nauk uczeń profesora W.W. Bojarskiego. Doktorat w zakresie Polskiej Akademii Nauk, w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki. Projektant i budowniczy kilkunastu unikalnych systemów informatycznych wspomagających procesy podejmowanie decyzji (np. system do symulacji skutków rozwiązań prawnych promujących zrównoważony rozwój dla biznesu europejskiego, wykonany na zlecenie Parlamentu Europejskiego, systemy oceny wniosków koncesyjnych dla Urzędu Regulacji Energetyki, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska, itp.) Aktywny na forum europejskim – wykładał w Stuttgarcie, Grenoble, Palermo, Brukseli, Kopenhadze, Sztokholmie, Hanowerze, Pradze i Wilnie. Wykładowca harvardzkiej szkoły biznesu – w zakresie standardów zarządczych firm XXI wieku. Był delegatem rządowym w Brukseli, reprezentując Polskę w ramach unijnego Piątego Programu Ramowego (Energia i Środowisko) – w Kraju pełnił funkcję głównego koordynatora programu. Jest czynnym członkiem Project Management Institute (USA) aktywnie szerząc wiedzę na temat profesjonalnych metod zarządzania przedsięwzięciami (nagroda za udział w stworzeniu PMI Warsaw Chapter, wykładowca Intel Innovation Forum). Jako praktyk kierował lub współkierował projektami o budżetach dziewięciocyfrowych (USD). Jest posiadaczem amerykańskiego Certyfikatu Kompetencji TSPM (w dziedzinie zarządzania projektami) oraz amerykańskiego certyfikatu audytora zarządzania aPRO.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line przy zgłoszeniu się:


do dnia 19 listopada 2021 – 1895 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 200 PLN
od dnia 20 listopada 2021 – 2195 PLN + 23% VAT

 

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy w takim przypadku o podpisanie oświadczenia, które znajduje się na każdym formularzu zgłoszeniowym.

 

W cenę szkolenia wliczone są:


– Uczestnictwo w szkoleniu
– Dostęp do platformy
– Materiały szkoleniowe w formie pdf

 

Sposób płatności: płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

 

PKO Bank Polski S.A.: 08 1440 1387 0000 0000 1495 2551

 

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

 

Każde przesłane zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone mailowo. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

Lokalizacje i terminy

online
02.12.2021 - 03.12.2021
2 330,85 zł (1 895,00 netto)

Trenerzy biorący udział

Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

oferta promowana
Zarządzanie ryzykiem braku zgodności – szkolenie on-line
Certified Global Education
Do ustalenia
854,85 zł (695,00 netto)
Certyfikowany Product Manager – kurs on-line
Certified Global Education
Do ustalenia
2 207,85 zł (1 795,00 netto)
Certyfikowany Menedżer Innowacji
Certified Global Education
Do ustalenia
2 207,85 zł (1 795,00 netto)
Certyfikowany Szef Utrzymania Ruchu
Certified Global Education
Do ustalenia
1 961,85 zł (1 595,00 netto)
Certyfikowany Szef Biura Zarządu i RN szkolenie on-line
Certified Global Education
Do ustalenia
2 207,85 zł (1 795,00 netto)
Certyfikowany Corporate Governance Manager – kurs on-line
Certified Global Education
Do ustalenia
2 330,85 zł (1 895,00 netto)

Polecane szkolenia

Zarządzanie Ryzykiem w sytuacji kryzysowej On LINE
WIK Consulting
Do ustalenia
1 230,00 zł (1 000,00 netto)
Zarządzanie zespołem na home office
Langas Group
Do ustalenia
Zarządzanie sobą w czasie na home office
Langas Group
Do ustalenia
Organizacja projektów zwinnych
eduFuturo
Do ustalenia
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Audytowanie systemów zarządzania wg normy ISO 19011:2018. Live online
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
Do ustalenia
452,64 zł (368,00 netto)
ISO/IEC 17025:2017 – zmiany w systemie zarządzania jakością w laboratorium. Live online
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
Do ustalenia
507,99 zł (413,00 netto)
System zarządzania środowiskowego – podstawy ISO 14001. E-learning
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
Do ustalenia
307,50 zł (250,00 netto)
PPAP
Lean Action Plan
Do ustalenia
555,00 zł (451,22 netto)
Compliance w instytucji finansowej w czasie kryzysu – szkolenie on-line
Certified Global Education
Do ustalenia
695,00 zł (565,04 netto)
Audytowanie wg ISO 19011
Lean Action Plan
Do ustalenia
511,00 zł (415,45 netto)
Audyty warstwowe (LPA) wg CQI-8
Lean Action Plan
Do ustalenia
358,00 zł (291,06 netto)
Dodatkowe wytyczne dla audytorów wg ISO 19011
Lean Action Plan
Do ustalenia
311,00 zł (252,85 netto)
Trylogia APQP a zarządzanie projektem w motoryzacji
Lean Action Plan
Do ustalenia
585,00 zł (475,61 netto)
Zarządzanie czasem
Llidero Sp. z o.o.
Do ustalenia
109,47 zł (89,00 netto)
Lean Management – doskonalenie procesów i Organizacji
HIGH5 Training Group
Do ustalenia
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Porządkowanie i archiwizacja dokumentacji projektów unijnych
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
Obieg dokumentów w Systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
Do ustalenia
688,80 zł (560,00 netto)
online - Asertywność w warunkach home office/pracy zdalnej/pracy rozproszonej
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 217,70 zł (990,00 netto)
10% rabatu Lean team - budowanie zaangażowania i motywowania zespołu produkcyjnego lean
Langas Group
Do ustalenia
1 562,10 zł (1 270,00 netto)
10% rabatu Prawno – finansowe aspekty pracy działu administracji JAK PODNIEŚĆ EFEKTYWNOŚĆ FINANSOWĄ DZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO?
Langas Group
Do ustalenia
2 300,10 zł (1 870,00 netto)
10% rabatu Lean team - budowanie zaangażowania i motywowania zespołu produkcyjnego lean
Langas Group
Do ustalenia
1 562,10 zł (1 270,00 netto)
10% rabatu Certyfikowany audytor wewnętrzny 5S
Langas Group
Do ustalenia
1 808,10 zł (1 470,00 netto)
Zarządzanie projektami - skuteczny warsztat zarządzania projektem
KM Studio - szkolenia coaching
Do ustalenia
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie projektem - czyli wyprzedź wyobraźnią przyszłość
KM Studio - szkolenia coaching
Do ustalenia
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie zmianą - zarządzanie procesem zmiany w organizacji
KM Studio - szkolenia coaching
Do ustalenia
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie zmianą - change management
KM Studio - szkolenia coaching
Do ustalenia
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie zakupami wraz z elementami negocjacji
KM Studio - szkolenia coaching
Do ustalenia
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie zakupami - prowadzenie projektów zakupowych i negocjacje
KM Studio - szkolenia coaching
Do ustalenia
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe