Szukaj szkolenia

Co każdy urzędnik wiedzieć musi - Elementarne szkolenie dla urzędników administracji publicznej

Kategoria szkolenia: Prawo ogólne
Do ustalenia

Zakres tematyczny szkolenia

Cel szkolenia

Szkolenie stanowi kompendium wiedzy z zakresu przepisów prawnych i zasad, które musi znać i którymi musi kierować się w swojej pracy zawodowej każdy urzędnik w Polsce. Celem szkolenia jest przygotowanie urzędników do doskonałego pełnienia obowiązków służbowych.


Program szkolenia

1. Kodeks postępowania administracyjnego –  ABC urzędnika

- Zasady ogólne postępowania

- Zakres podmiotowy i przedmiotowy Kpa

- Właściwość instancyjna w postępowaniu administracyjnym

- Właściwość rzeczowa i miejscowa organów administracji publicznej

- Wyłączenie pracownika oraz organu administracji publicznej z postępowania administracyjnego

- Strona postępowania administracyjnego oraz podmioty występujące na prawach strony

- Terminy załatwiania spraw, w tym obowiązki organu po upływie terminu

- Doręczanie pism

- Inicjatywa wszczęcia postępowania administracyjnego

- Forma wniesienia podania

- Data wszczęcia postępowania

- Braki formalne podania

- Wezwania organu administracji

- Dokumenty urzędowe

- Dowody w sprawie

- Protokoły i adnotacje sporządzane w toku postępowania

- Udostępnianie akt stronom postępowania

- Zawieszenie postępowania

- Umorzenie postępowania

- Rozstrzygnięcie w sprawie – decyzja administracyjna (struktura, doręczenie, odwołanie, sprostowanie, uzupełnienie decyzji)

- Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji

- Wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją organu administracji

- Postanowienia wydawane w toku postępowania

- Postępowanie skargowo-wnioskowe

- Wydawanie zaświadczeń przez organ administracji

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie  instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w  sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – czyli jak wygląda  obieg dokumentacji w urzędzie i jak prawidłowo gromadzić, przechowywać  i  archiwizować dokumentację na stanowisku pracy.

- Zakres przedmiotowy i podmiotowy Rozporządzenia

- Instrukcja kancelaryjna

• Czynności kancelaryjne w systemie tradycyjnym i w systemie EZD

• Nadzór nad wykonywaniem czynności kancelaryjnych

• Dokumentacja tworząca akta sprawy i nietworząca akt sprawy

• Gromadzenie dokumentacji – teczki aktowe, znak sprawy

• Postępowanie z dokumentacją w przypadku ustania działalności podmiotu lub jego reorganizacji

- Instrukcja archiwalna

• Porządkowanie dokumentacji przekazywanej do archiwum zakładowego

• Spis zdawczo-odbiorczy

• Dostęp do dokumentacji przechowywanej w archiwum

- Jednolity rzeczowy wykaz akt.

3. Ustawa o ochronie danych osobowych – każdy ma prawo do ochrony danych dotyczących jego osoby

- Organ ochrony danych osobowych w Polsce

- Pojęcie danych osobowych ( dane zwykłe, dane szczególnie chronione)

- Obowiązek rejestracji zbiorów danych osobowych oraz zasady przetwarzania danych

- Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane

- Odpowiedzialność karna za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

4. Ustawa o dostępie do informacji publicznej – każda informacja o sprawach publicznych stanowi informacje publiczną i każdemu przysługuje prawo dostępu do niej.

- Podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej

- Rodzaj informacji publicznych podlegających udostępnieniu

- Sposób udostępniania informacji publicznej 

- Termin udostępnienia informacji, w tym uchybienie terminu

- Forma odmowy udzielenia informacji publicznej.

5. Ustawa z dnia 20 stycznia 2011r. o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa

- Od kiedy obowiązuje ustawa?

- Kto ponosi odpowiedzialność?

- Zasady odpowiedzialności majątkowej – kiedy urzędnik ponosi odpowiedzialność i co należy rozumieć pod pojęciem „rażącego naruszenia prawa”?

- Postępowanie wobec urzędnika w przypadku stwierdzenia, iż rażąco naruszył prawo

- Wysokość odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa

- Przepisy karne.

6. Zasady doskonałej obsługi klienta – trudny klient czy klient w trudnej sytuacji?


Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi dyplomowany trener, absolwentka Akademii Trenera Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, praktyk administratywista z 20 letnim doświadczeniem zawodowym. W swojej pracy zawodowej zajmuje się m.in. organizacją, realizacją i szkoleniem pracowników samorządowych, w tym szkoleniem z zakresu służby przygotowawczej dla nowozatrudnionych pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników administracji publicznej.

Certyfikaty

Certyfikat ukończenia szkolenia.

Metodologia

Wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia oraz dyskusja.

Informacje dodatkowe

Przedstawione szkolenie ma formę szkolenia zamkniętego (wewnętrznego), które jest organizowane w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli interesuje Państwa wzięcie udziału w szkoleniu otwartym z tego zakresu (szkolenia otwarte odbywają się Gdańsku) prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: ewa.kaszynska@adept.info.pl. Więcej informacji na temat szkoleń zamkniętych uzyskać można na http://adept.info.pl/szkolenia-zamkniete#header.

Lokalizacje

woj.
Do uzgodnienia
darmowe
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Ochrona danych osobowych – nowe przepisy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Szkolenie kancelaryjno - archiwalne
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Nowa instrukcja kancelaryjna i EZD
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Podstawy prawa pracy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kodeks postępowania administracyjnego w świetle najnowszych zmian
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Lista płac od podstaw
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo pracy na liście płac
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Place od A do Z w 2011 szkolenie dla zaawansowanych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Praktyczne metody obliczeniowe w analizie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Przekształcanie i likwidacja zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Nowa instrukcja kancelaryjna dla podmiotów oświatowych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Istota i praktyka funkcjonowania CEIDG
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zmiany w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Elektroniczne załatwianie spraw. Profil potwierdzony ePUAP.
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo autorskie i prawa pokrewne w działalności podmiotów prawa oświatowego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo autorskie i prawa pokrewne
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Istota i praktyka ochrony danych osobowych i ich legalnego przetwarzania
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Nowelizacja ustawy o systemie informacji oświatowej - nowe SIO nowe wymagania nowe cele
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Umowa o pracę a cywilnoprawne formy zatrudnienia
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Praktyczne aspekty postępowania cywilnego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Urlopy pracownicze
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo pracy dla specjalistów z zakresu kadr i płac
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Praktyczne aspekty ogólnego postępowania administracyjnego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia

Polecane szkolenia

Prawo pracy dla kadry kierowniczej
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Do ustalenia
Ochrona danych osobowych – nowe przepisy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Szkolenie kancelaryjno - archiwalne
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Nowa instrukcja kancelaryjna i EZD
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Podstawy prawa pracy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kodeks postępowania administracyjnego w świetle najnowszych zmian
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Lista płac od podstaw
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo pracy na liście płac
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Place od A do Z w 2011 szkolenie dla zaawansowanych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Praktyczne metody obliczeniowe w analizie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Przekształcanie i likwidacja zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Nowa instrukcja kancelaryjna dla podmiotów oświatowych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Istota i praktyka funkcjonowania CEIDG
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zmiany w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Elektroniczne załatwianie spraw. Profil potwierdzony ePUAP.
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo autorskie i prawa pokrewne w działalności podmiotów prawa oświatowego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo autorskie i prawa pokrewne
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Istota i praktyka ochrony danych osobowych i ich legalnego przetwarzania
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Nowelizacja ustawy o systemie informacji oświatowej - nowe SIO nowe wymagania nowe cele
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Umowa o pracę a cywilnoprawne formy zatrudnienia
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Praktyczne aspekty postępowania cywilnego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Urlopy pracownicze
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo pracy dla specjalistów z zakresu kadr i płac
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe