Szukaj szkolenia

Holilider HR- Zarządzanie kapitałem pracowniczym 3.0

Kategoria szkolenia: Organizacja
online
1 450,00 zł (1 178,86 netto)
 • Opcje szkoleniamożliwość dofinansowania
 • Maksymalna liczba uczestników14

W związku z dynamicznym rozwojem organizacji i wyzwań rynku, oczekiwania wobec pracowników działów HR rosną w postępie geometrycznym. Poza standardowymi aktywnościami związanymi z administrowaniem i/lub koordynowaniem Kapitału ludzkiego, rola HR co raz częściej zaznacza się we wsparciu organizacji m.in. w obszarze ilościowych i jakościowych procesów organizacyjnych, sytuacjach konfliktowych/trudnych/niezadowolenia pracowników, w sytuacji naruszenia prawa czy wew. regulaminu,  zmian organizacyjnych,  działań employer branding ect. W tym świetle niezbędna wydaje się być profesjonalizacja fukncji HR i wystandaryzowanie modelu „multi-ról” Holilidera HR, jako menadżera procesów.

Adresaci szkolenia:

 

Szkolenie adresowane jest do osób które pełnią role charakterystyczne dla obszaru w funkcji personalnej w organizacjach. Szefów i członków zespołów HR, działów wsparcia, ekspertów świadczących usługi doradcze w obszarze rozwoju organizacji i Kapitału ludzkiego. Szkolenie przygotowane zarówno dla osób doświadczonych, z długim stażem w zawodzie i materii pracy z kapitałem ludzkim jak i dla osób pragnących zaprojektować i/lub optymalizować swoje działania jako Holilider HR.

Cel szkolenia:

 

Nabycie wiedzy eksperckiej i umiejętności wykorzystania jej w praktyce zawodowej w połączeniu z własnym potencjałem i doświadczeniem przez uczestników szkolenia do profesjonalizacji funkcji personalnej w obszarze pomocy i wsparcia organizacji i jej pracowników w organizacjach (niezależnie od jej wielkości, profilu, sektora czy branży) oraz doskonalenie umiejętności własnych oraz współpracowników w tym zakresie.

Metody pracy:

 

Szkolenie ma charakter warsztatowy, nakierowane będzie na transfer wiedzy i praktycznych umiejętności uczestników. Wykorzystane formy pracy z grupą:

 

 • Mini wykłady
 • Prezentacje i instruktaże narzędziowe
 • Ćwiczenia indywidualne / grupowe
 • Analiza studiów przypadków
 • Rozwiązywanie zagadnień problemowych
 • Praca warsztatowa
 • Analiza dobrych praktyk

 

Prowadząca dostarczy użytecznych wzorów dokumentów i procedur postępowania do zastosowania przez uczestników w późniejszej praktyce zawodowej.

 

Uczestnicy szkolenia mają możliwość skorzystać ze zdalnej konsultacji poszkoleniowej z Trenerem (w wymiarze do 3 h), z obszaru zagadnień podejmowanych na szkoleniu.

Program szkolenia:

 

 1. Rola funkcji personalnej w organizacjach
  • Model specjalizacyjny
  • Model generalizacyjny
  • Model macierzowy
 2. Oczekiwania odnośnie ról organizacyjnych od pracowników działów szerokiego HR w odniesieniu do funkcji pomocy i wsparcia organizacji i jej pracowników
 3. Wymagania wobec funkcji personalnej w odniesieniu do ról organizacyjnych
  • Obszar organizacji pracy
  • Obszar efektywności pracy
  • Obszar doskonalenia jakościowego procesów pracy
  • Centrum usług informacyjnych dla organizacji
  • Obszar usług doradczych dla Zarządu, Kadry menadżerskiej
  • Obszar usług doradczych dla Pracowników
  • Obszar budowania wizerunku pracodawcy, w tym:
   • Zarządzanie procesem EB wewnętrznego
   • Zarządzanie procesem EB zewnętrznego w obszarze Kapitału ludzkiego
  • Reakcja i aktywność w podejmowaniu działań w obszarze interwencji HR
 4. Rodzaje najczęściej podejmowanych interwencji w obszarze wsparcia Kapitału ludzkiego
  • Diagnoza i analiza oraz rekomendacje działań w zależności od sytuacji
  • Rekomendacje w obszarze pożądanej aktywności działu HR w ramach skutecznego działania
 5. Obszary aktywności działu HR w sytuacjach wymagających interwencji:
  • Błędy i pomyłki w dokumentacji pracowniczej, nieskuteczny onboarding, offboarding
  • Procedury, brak, luki, słaba jakość, nieadekwatność, przeterminowanie, aktualizacja wobec zmian prawa
  • Naruszenia litery prawa, zasad ładu organizacyjnego, Regulaminów organizacyjnych, zasad BHP oraz innych wytycznych regulujących zasady współpracy
  • Ilościowe procesy organizacyjne (planowanie zatrudnienia, reakcja na dynamikę rynku, rozstawanie się z pracownikami)
  • Jakościowe procesy organizacyjne (spadek efektywności, słabe wyniki badań satysfakcji, brak korelacji między inwestycjami pracodawcy w Kapitał ludzki a stopą zwrotu, nieosiągalne KPI, wyniki SOOP niezgodne z profilowaniem, spadek wyników na ustalonych wskaźnikach /ilość, jakość, wartość/, rozbieżności między planem a wynikiem
  • Konflikty, sytuacje trudne, impasy zespołowe, wsparcie kadry menadżerskiej i specjalistycznej
  • Sytuacje nietypowe, absencje chorobowe, przejścia pracownicze do konkurencji, wzrost wskaźnika utraty specjalistów i ekspertów, realizacja programów PDO oraz outplacementu, przygotowanie organizacji do procesu zmiany
  • Zdarzenia krytyczne, strajki, odejście od pracy, wypadki w pracy, śmierć pracownika, aresztowania pracownika, nałogi niedopuszczające do pracy, kradzieże w firmie, zdarzenia losowe
  • Reakcje na niezadowolenie pracowników, trudne rozmowy z pracownikami, mediacje wewnątrzorganizacyjne, mobbing, molestowanie, dyskryminacja, niedozwolone prawem zdarzenia wewnątrzfirmowe
  • Neutralizowanie efektów nieskutecznych aktywności wdrożeniowych (nieudane, przerwane wdrożenia, niewłaściwi dostawcy, nieadekwatne do potrzeb organizacji aktywności osób trzecich/usług dostawców, reagowanie po krytycznych sytuacjach, stabilizowanie zmiany w ujęciu pozytywnych wzmocnień
  • Działania i aktywności prognostyczne wynikające z posiadanych zasobów diagnostycznych i otrzymanej wiedzy a mające kluczowy wpływ na perspektywę organizacji
 6. Model rezyliencji w sytuacji krytycznej (problemowej/trudnej/ „wyzwania”)
  • Oosobisty model jednostkowy (pracownik HR – szef/członek zespołu/ekspert)
  • Zespołowy model wypracowany przez dział HR/grupę ekspercką „pierwszego reagowania”
  • Systemowy model wypracowany dla działu/jednostki/organizacji
  • Uzyskiwanie masy krytycznej poprzez aktywne wprowadzanie innowacji i/lub wniosków po zdarzeniach krytycznych
 1. HR jako inicjator zmian , procesów, aktywności w organizacji
  • Kryteria doboru współpracowników, dostawców w outsourcingu
  • Jakość łańcucha dostaw w procesie doskonalenia Kapitału ludzkiego
  • Etyka wartości i standardy współpracy z dostawcami w obszarze HR
  • Rodzaje dostawców wsparcia HR i rekomendacje w kwestii standaryzowania współpracy
   • Szkoleniowcy, Coachowie, „Rozwojowcy” (Kapitał ludzki)
   • Konsultanci, Eksperci, Wdrożeniowcy (procesy, zmiany, restrukturyzacje, wdrożenia)
   • Dostawcy usług ( systemy, narzędzia, benefity)
   • Agencje zatrudnienia
   • Audytorzy
  • Konsekwencje dla HR trafionych i nietrafionych wyborów dostawców usług współpracujących
 2. Role członków zespołu HR najczęściej wyróżniane w procesach wsparcia organizacyjnego
  • Koordynator procesów
  • Inicjator aktywności, procesów, działań organizacyjnych
  • Negocjator (wewnątrzorganizacyjny, zewnątrzorganizacyjny)
  • Facylitator
  • Moderator
  • Mediator
  • Arbiter
  • Rzecznik pracowników
  • Centrum wiedzy (obszarowej, organizacyjnej, funkcjonalnej)
  • Doradca (Zarządu, Kadry menadżerskiej, grup pracowniczych, pracowników)
  • Diagnosta
  • Integrator usług wspierających Kapitał ludzki
 • Oczekiwania organizacyjne odnośnie wskazanej roli
 • Rekomendacje przyjęcia i wypełniania roli w organizacji
 • Standaryzacje aktywności wskazanej roli i przypisanie jej właściwemu stanowisku
 • Siatka kompetencji użyteczna w wypełnianiu funkcji personalnej w układzie ról
 • Profilowanie kompetencyjne w układzie ról
 • Rozwijanie poszczególnych kompetencji optymalizujących skuteczne wypełnianie roli
 • Kluczowe czynniki sukcesu zbudowania profesjonalizacji funkcji personalnej w obszarze „multi-ról”
 • Wyzwania i ograniczenia oraz konsekwencje niewłaściwego doboru roli do osoby
 1. Typy konfliktów w miejscu pracy
  • Przyczyny, źródła i definicje konfliktów, sytuacji konfliktowych w organizacjach
  • Metody rozwiązywania konfliktów
  • Rodzaje i funkcje konfliktów w organizacjach
  • Style zarządzania konfliktem
  • Profilaktyka konfliktów
  • Planowanie kryzysowe
  • Niezbędnik kompetencyjny członka zespołu wsparcia (diagnoza i analiza własnych potencjałów w materii sterowania konfliktami organizacyjnymi)
  • Profesjonalizacja roli aktywnej członka zespołu wsparcia w obszarze zarządzania konfliktami
 2. Mediacje jako sposób przeciwdziałania eskalacji konfliktów destrukcyjnych
  • Procedury i przebieg mediacji pracowniczych
  • Rola działu HR w procesie mediacji pracowniczych
  • Wariant wewnątrz organizacyjny
  • Wariant mediacyjnego wsparcia zewnętrznego (zawodowego mediatora)
  • Polityka informacyjna w procesie mediacji pracowniczej
   • Spotkanie informacyjne
   • Spotkanie wstępne
   • Spotkania indywidualne ze stronami
   • Spotkania wspólne
  • Regulacje prawne w mediacjach pracowniczych
  • Rekomendacje dla mediatorów wewnątrzorganizacyjnych (delegowany przedstawiciel HR, „Mąż zaufania, Przedstawiciel pracowników, Mediator wewnątrz organizacyjny)
  • Sposoby wprowadzania standaryzowanych procesów mediacyjnych w środowisko pracy
   • Wariant wewnątrz organizacyjny
   • Wariant zewnątrz organizacyjny (zawodowy mediator)
 3. Diagnozy wewnątrzorganizacyjne, badania satysfakcji i zadowolenia pracowników
  • Źródła wiedzy dla organizacji wynikające z wyników i metodologii badań
  • Interpretacja wyników w przełożeniu na Raport rekomendacji proponowanych zmian w ujęciu cyklu organizacyjnego
  • Dokumentacja Raportu Rekomendacji i taktyki celowego reagowania
   • Perspektywa problemów bieżących
   • Perspektywa problemów odłożonych w czasie
   • Perspektywa problemów potencjalnych (konsekwencje reakcji/braku reakcji)
  • Plany działań – dokumentacja oparta na analizie pogłębionej krytycznych obszarów
  • Wdrożenia programów naprawczych
  • Polityka informacyjna
  • Proces zarządzania (koordynowania) zmianą
  • Ewaluacja i raportowanie do Zarządu
 4. Profesjonalizacja funkcji personalnej – perspektywy wdrożeń w organizacjach (wielkość organizacji, model biznesowy, wielkość budżetu, potencjał zespołu)
 5. Model Centrum usług doradczo – pomocowych dla Kapitału ludzkiego w organizacji
 6. Korzyści wynikające z inwestycji w profesjonalizację służby personalnej (w modelu wsparciowo – pomocowym dla organizacji.
 7. Holilider HR – w kierunku przyszłości – wyzwania i perspektywy zmian
Prowadzący:

 

Ekspert obszaru – szkolenia HR. Praktyk. Mediator. Certyfikowany Trener biznesu. Menadżer z kilkunastoletnim oświadczeniem w biznesie w obszarze HR (ścieżka menadżerska, ekspercka i wdrożeniowa). Realizator projektów implementacji /optymalizacji procesów HR w organizacjach w randze Kierownika projektu, Eksperta oraz Konsultanta wiodącego. Współtwórca, wykładowca i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Trenerstwo i Coaching w WSZP w Warszawie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu działem personalnym w organizacji, o profilu produkcyjnym, funkcjonującej w dynamicznym otoczeniu biznesowym (restrukturyzacja, standaryzacje procesów HR/operacje, wdrożenie zmiany modelu zarządzania, systemy ewaluacji pracowniczej – bieżącej i okresowej, systemy motywacyjne/rozliczeniowe). Projektant narzędzi diagnostycznych i programów rozwojowe dla pracowników przedsiębiorstw i organizacji.

 

Obszar wiedzy fachowej:

 

 • Zarządzanie kapitałem pracowniczym,
 • Inicjowanie i koordynacja procesów HR, (w tym restrukturyzacje)
 • Interwencyjny HR (mediacje, negocjacje pracownicze, rezyliencja)
 • Onboarding, projektowanie programów adaptacyjnych, standaryzacja procesu i narzędzi, wdrożenia
 • Projektowanie i realizacja projektów rozwojowych dla pracowników
 • Ewaluacje skuteczności działań rozwojowych w organizacjach
 • Zmiany organizacyjne i zarządzanie zmianą (w tym restrukturyzacje)
 • Standaryzacja procesów i działań organizacyjnych HR, projektowanie, testy, wdrożenia dedykowanych narzędzi diagnostycznych

 

Certyfikaty:

 

 • Trenera rozwoju umiejętności coachingowych, metod i technik pracy rozwojowej
 • Szkoła Trenerów i Doradców Biznesu
 • Management Trainers School MATRIK
 • Szkoła Tutorów Akademickich Collegium Wratislaviense
 • Mediatora w postępowaniu z prawa pracy i mediacji w organizacji
 • Mediatora w postępowaniu cywilnym i gospodarczym
Informacje organizacyjne:

 

Harmonogram godzinowy:

 

I dzień

 

Rejestracja uczestników: 08:45
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 17:00

 

II dzień

 

Rozpoczęcie szkolenia 08:00
Przerwa obiadowa 12:00
Zakończenie szkolenia 16:00

 

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

 

Pobierz program szkolenia: http://kompetea.pl/szkolenia/zarzadzanie-kapitalem-pracowniczym/#

SZKOLENIE ON-LINE

 

Miejsce realizacji szkolenia: on-line

 

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line, materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej, dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU. Uczestnik musi posiadać komputer z dostępem do internetu oraz słuchawki (rekomendowane).

 

REGULAMIN: https://kompetea.pl/regulamin-szkolen-on-line/

Lokalizacje i terminy

online
22.04.2021 - 23.04.2021
1 450,00 zł (1 178,86 netto)

Pozostałe szkolenia firmy

Opisy i wartościowanie stanowisk pracy oraz ich wykorzystanie w polityce personalnej organizacji
Kompetea
Do ustalenia
2 100,00 zł (1 707,32 netto)
Profesjonalne zarządzanie wynagrodzeniami
Kompetea
Do ustalenia
2 100,00 zł (1 707,32 netto)
Strategiczne zarządzanie szkoleniami i rozwojem pracowników w organizacji
Kompetea
Do ustalenia
2 400,00 zł (1 951,22 netto)
Efektywny proces szkoleniowy – od projektu do realizacji działań rozwojowych w organizacji
Kompetea
Do ustalenia
2 583,00 zł (2 100,00 netto)
Model kompetencji – przygotowanie i wdrożenie w organizacji
Kompetea
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)
Bezpieczny OFF-BOARDING – derekrutacja kadr w organizacji, narzędziowy program wsparcia
Kompetea
Do ustalenia
1 450,00 zł (1 178,86 netto)
Onboarding – program adaptacji pracowniczej
Kompetea
Do ustalenia
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Planowanie ścieżek karier
Kompetea
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
Tworzenie i wdrażanie efektywnych systemów okresowych ocen pracowniczych
Kompetea
Do ustalenia
1 190,00 zł (967,48 netto)
Zarządzanie kryzysowe – narzędziowy program interwencyjny przeciwdziałania skutkom kryzysu
Kompetea
Do ustalenia
1 450,00 zł (1 178,86 netto)

Polecane szkolenia

Organizacja projektów zwinnych
eduFuturo
Do ustalenia
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Audytowanie systemów zarządzania wg normy ISO 19011:2018. Live online
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
Do ustalenia
452,64 zł (368,00 netto)
ISO/IEC 17025:2017 – zmiany w systemie zarządzania jakością w laboratorium. Live online
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
Do ustalenia
507,99 zł (413,00 netto)
System zarządzania środowiskowego – podstawy ISO 14001. E-learning
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
Do ustalenia
307,50 zł (250,00 netto)
Compliance w instytucji finansowej w czasie kryzysu – szkolenie on-line
Certified Global Education
Do ustalenia
695,00 zł (565,04 netto)
Zarządzanie czasem
Llidero Sp. z o.o.
Do ustalenia
356,70 zł (290,00 netto)
online - Asertywność w warunkach home office/pracy zdalnej/pracy rozproszonej
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
Opisy i wartościowanie stanowisk pracy oraz ich wykorzystanie w polityce personalnej organizacji
Kompetea
Do ustalenia
2 100,00 zł (1 707,32 netto)
Profesjonalne zarządzanie wynagrodzeniami
Kompetea
Do ustalenia
2 100,00 zł (1 707,32 netto)
Strategiczne zarządzanie szkoleniami i rozwojem pracowników w organizacji
Kompetea
Do ustalenia
2 400,00 zł (1 951,22 netto)
Efektywny proces szkoleniowy – od projektu do realizacji działań rozwojowych w organizacji
Kompetea
Do ustalenia
2 583,00 zł (2 100,00 netto)
Model kompetencji – przygotowanie i wdrożenie w organizacji
Kompetea
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)
Bezpieczny OFF-BOARDING – derekrutacja kadr w organizacji, narzędziowy program wsparcia
Kompetea
Do ustalenia
1 450,00 zł (1 178,86 netto)
Onboarding – program adaptacji pracowniczej
Kompetea
Do ustalenia
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Planowanie ścieżek karier
Kompetea
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
Tworzenie i wdrażanie efektywnych systemów okresowych ocen pracowniczych
Kompetea
Do ustalenia
1 190,00 zł (967,48 netto)
Zarządzanie kryzysowe – narzędziowy program interwencyjny przeciwdziałania skutkom kryzysu
Kompetea
Do ustalenia
1 450,00 zł (1 178,86 netto)
online - Planowanie, harmonogramowanie i sterowanie produkcją z użyciem APS i MRPII – praktyczne dopasowanie metod
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
TPM – Total Productive Maintenance. Live online
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 217,70 zł (990,00 netto)
VSM – Mapowanie Strumienia Wartości. Live online
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 217,70 zł (990,00 netto)
Rekrutacja i selekcja pracowników branży IT
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Do ustalenia
280,00 zł (280,00 netto)
10% rabatu Komunikacja w zespole projektowym
eduFuturo
Do ustalenia
Współpraca Biznesu i Informatyki czyli IT-Business Alignment w praktyce
eduFuturo
Do ustalenia
2 091,00 zł (1 700,00 netto)
Procesy zarządzania usługami w IT
eduFuturo
Do ustalenia
2 324,70 zł (1 890,00 netto)
Management 3.0 - warsztat online
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Do ustalenia
1 300,00 zł (1 056,91 netto)
online - Lean Manufacturing
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
online - SMED – skracania czasów przezbrojeń
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
online - System 5 „S” – praktyczna organizacja miejsca pracy
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
online - Harmonogram i planowanie produkcji
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
online - TPM – zarządzanie parkiem maszynowym
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe