Szukaj szkolenia

Incoterms 2020. Jak ustrzec się pułapek i niebezpieczeństw wprowadzając nowe terminy do umowy

Kategoria szkolenia: Prawo ogólne
online
934,80 zł (760,00 netto)
 • Opcje szkoleniamożliwość dofinansowania
 • Maksymalna liczba uczestników12

Zakres tematyczny szkolenia

 

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo pod nr telefonu:

22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

 

Uczestnicy otrzymują autorską wykładnię graficzną każdej z reguł Incoterms ®2020.Multimedialna prezentacja, wykorzystująca ilustrację poszczególnych czynności i problemów spornych(zdjęcia z magazynów, portów, składów, terminali kontenerowych). 

 

Dlaczego ten temat zasługuje na szczególną uwagę:


Najnowsza wersja terminów handlowych o nazwie Incoterms® 2020 jest 9-tą wersją zwyczajów określających tak ważny element umowy jak baza dostawy. Weszła ona w życie od 1.01.2020 r. i firmy od tego momentu wprowadzają nowe zwyczaje do umów handlowych. Zmiany w nowej wersji są bardzo zaskakujące i proste zastąpienie jedynie daty edycji wiąże się z poważnymi ryzykami. Ryzyka te są o tyle istotne, że najważniejsze zmiany nie dotyczyły nowych terminów, chociaż takie też pojawiły się, a dotyczyły one ważnych treści w terminach, którymi posługiwano się już w wersji poprzedniej. 
Należy pamiętać, że baza dostawy, którą określa się według Incoterms® 2020, jest elementem kosztotwórczym, czyli w znaczącym stopniu wpływa na wynik finansowy transakcji. Rozstrzyga nie tylko o tak ważnych kwestiach jak koszt transportu, ale także o kosztach odpraw celnych, dokumentów, załadunków, przeładunków i rozładunków, ubezpieczeniu i innych. Kolejną ważną kwestią jest rozstrzyganie kwestii ryzyka związanego z towarem podczas jego przemieszczania, w szczególności ryzyka utraty, ubytków czy uszkodzeń. Może okazać się, że to sprzedający załatwia transport i płaci przewoźne czy fracht, a za wszystko co zdarzy się z towarem podczas przewozu będzie odpowiadał kupujący. Te argumenty przemawiają za tym, żeby bazę dostawy wprowadzać do umów świadomie i negocjować ją zgodnie ze swoim interesem.  Należy także umiejętnie zastępować dotychczas używane bazy, bazami nowymi, według nowej wersji Incoterms® 2020. Po istotnych zmianach w treści terminów może okazać się, że do umowy trzeba zastosować inną bazę niż do tej pory, albo wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia umowne. 
Incoterms® 2020 jest bardzo rzetelnym i potrzebnym zbiorem interpretacji bazy dostawy, opracowanym przez ICC w Paryżu. Brak dobrej znajomości tych postanowień lub nieumiejętne jego zastosowanie może dopiero generować pułapki i niebezpieczeństwa. Bezpieczeństwo bieżące i ograniczenie kosztownej odpowiedzialności w przyszłości są argumentami, za traktowaniem naszego szkolenia jako niezbędnej inwestycji.
 

Cele szkolenia – dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy:

 • poznają zmiany w najnowszej wersji Incoterms® 2020 i zasady zmian bazy dostawy w umowach handlowych,
 • uporządkują wiedzę na temat zwyczajów Incoterms i zasad ich wykorzystania w bieżącej pracy,
 • zdobędą wiedzę na temat skutecznego posługiwania się zwyczajami Incoterms,
 • zdobędą wiedzę odnośnie zasad prowadzenia działalności handlowej z wykorzystaniem reguł Incoterms,
 • zdobędą praktyczne umiejętności posługiwania się procedurami handlowymi i transportowymi, zgodnie z regułami Incoterms,
 • nabędą umiejętności radzenia sobie z różnymi problemami przy zawieraniu umów z wykorzystaniem Incoterms,
 • zdobędą praktyczne umiejętności zabezpieczania transakcji handlowych w zakresie bazy dostawy,
 • nabędą kompetencje odnośnie samokształcenia się oraz zdobywania niezbędnej wiedzy o zwyczajach w zakresie bazy dostawy, uzansach i ich aktualizacjach,
 • zdobędą kompetencje w zakresie fachowego porozumiewania się z uczestnikami rynków zagranicznych i rynku krajowego,
 • zdobędą kompetencje rozstrzygania sporów wynikających z różnej interpretacji postanowień reguł Incoterms.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

1. PUŁAPKI WYNIKAJĄCE Z POWOŁYWANIA SIĘ NA BAZĘ DOSTAWY W UMOWIE.

 • Konsekwencje braku powołania na wykładnię bazy dostawy.
 • Problemy związane z brakiem roku edycji w wykładni.
 • Błędne powołanie na „Incoterm” i interpretacja braku „s” np. przy akredytywie.
 • Pułapki wynikające z przyjęcia do interpretacji Combiterms czy RAFTD.
 • Niebezpieczeństwa nieplanowanego przejęcia obowiązków transportowych.
 • Niebezpieczeństwa nieplanowanego przejęcia obowiązków celnych w zależności od wykładni.

2. PUŁAPKI  NA ETAPIE NEGOCJOWANIA TERMINÓW INCOTERMS  W UMOWIE.

 • Terminy, których powinien unikać sprzedający, gdy nie chce mieć gestii transportowej. 
 • Terminy, których powinien unikać sprzedający, gdy chce mieć gestię transportową lub musi ją mieć.
 • Terminy, których powinien unikać kupujący, gdy nie chce mieć gestii transportowej.
 • Terminy, których powinien unikać kupujący, gdy chce mieć gestię transportową lub musi ją mieć.
 • Problemy związane z interpretacją miejsca dostawy oraz miejsca przejścia prawa własności.
 • Moment i miejsce dostawy z punktu widzenia księgowego i podatkowego.
 • Problemy związane z terminem zapłaty liczonym od momentu dostawy.
 • Baza dostawy a nowe uregulowania o terminach zapłaty od 1.01.2020 r.

3. NIEBEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z PRZEJŚCIEM Z INCOTERMS® 2010 NA INCOTERMS® 2020 W UMOWIE.

 • Problemy wynikające z prostej zmiany roku edycji wersji Incoterms.
 • Niebezpieczeństwa związane z brakiem dostosowań obowiązków stron w tak samo brzmiących  terminach.
 • Problemy związane ze zmiana umów ramowych.
 • Niebezpieczeństwa wynikające ze zmiany ogólnych warunków umów (OWZ / OWS / OWU).
 • Dostosowania umów ze spedytorami i przewoźnikami.
 • Konieczność dostosowania umów z ubezpieczycielami.

4. PUŁAPKI I NIEBEZPIECZEŃSTWA TKWIĄCE W POSTANOWIENIACH NOWYCH  INCOTERMS® 2020  Z PUNKTU WIDZENIA SPRZEDAJĄCEGO I KUPUJĄCEGO.

 • Analiza terminów grupy E (EXW, warianty z załadunkiem i odprawą w eksporcie w wyniku postanowień umownych).
 • Analiza terminów grupy F (FCA – 2 warianty, plus nowa wersja  z B/L, FAS, FOB – w tym warianty ze sztauerką).
 • Analiza terminów grupy C (CPT, CIP, CFR, CIF, warianty z ubezpieczeniem „C” i „A”).
 • Analiza terminów grupy D (DPU, DAP, DDP, warianty z wyładunkiem i bez).
 • Dodatkowa analiza wykorzystania terminów uniwersalnych w różnych sytuacjach, w tym uniwersalnych, wykorzystywanych w transporcie morskim.
 • Dodatkowa analiza wykorzystania terminów typowo morskich.

5. NIEBEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z DUALIZMEM W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA W NOWYCH INCOTERMS® 2020.

 • Problem zmiany umów ubezpieczenia generalnego.
 • Niebezpieczeństwa wynikające z posługiwania się dotychczasowymi polisami generalnymi.
 • Dualizm w zakresie polis jednorazowych.
 • Pułapki wynikające z ubezpieczeń OCP / OCS w kontekście ryzyk transportowych.
 • Pułapki w zakresie ubezpieczeń cargo według klauzul instytutowych A, B, C.
 • Posługiwanie się polisą jednokrotną, polisą generalną i certyfikatem ubezpieczeniowym.

6. OGRANICZANIE RYZYK WYNIKAJĄCYCH Z UREGULOWAŃ DOTYCZĄCYCH DOKUMENTÓW W NOWYCH  INCOTERMS® 2020.

 • Niebezpieczeństwa wynikające z ogólnej interpretacji obowiązków w zakresie dokumentów.
 • Problem dokumentów celnych – importowych, wydawanych w kraju eksportu. 
 • Nowe postanowienia dotyczące konosamentu on board.
 • Kwestia kosztów i ryzyk związanych z wydaniem dokumentów.

7. ELIMINOWANIE PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ODPRAWAMI CELNYMI I WYŁADUNKIEM W NOWYCH  INCOTERMS® 2020.

 • Problemy wynikające z innych baz w umowie a innych kodów celnych.
 • Problemy praktyczne, związane z postanowieniami odnośnie odpraw celnych w EXW i DDP.
 • Niebezpieczeństwa wynikające ze zmiany uregulowań w zakresie obowiązków celnych w bazach dostawy w umowach w stosunku do oryginalnych zapisów interpretacji.
 • Obowiązki w zakresie procedur celnych i dokumentów celnych w Incoterms® 2020.

8. ANALIZA PROBLEMÓW ZGŁASZANYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW.

 

Analiza przypadków (case study):

 • praktyczna analiza pułapek związanych z bazą dostawy
 • omówienie konkretnych sytuacji na podstawie zdjęć z portów, magazynów, składów celnych, terminali kontenerowych

Incoterms® 2020 jest znakiem towarowym ICC w Paryżu. Program nie stanowi harmonogramu i tematy są omawiane w różnej, aczkolwiek logicznej kolejności oraz rozwijane zgodnie z zainteresowaniem uczestników. 
 

DODATKOWO: 

 • Uczestnicy otrzymują komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.
 • Konsultacje z trenerem po szkoleniu przez Internet. (Jeden miesiąc po szkoleniu)
 • Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań związanych z tematyką szkolenia na min. 10 dni przed jego terminem.

 

Grupa docelowa

Szkolenie kierujemy do: kadry menedżerskiej, pracowników działów: sprzedaży i zakupów, eksportu i importu, oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie, zawieranie i realizowanie umów. Zapraszamy także spedytorów i przewoźników różnych gałęzi transportu.

Certyfikaty

Zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin w wersji elektronicznej (PDF).

Metodologia

Program jest realizowany w formie praktycznych warsztatów. Każdy problem omawiany jest z podaniem uzasadnienia prawnego, obowiązujących zwyczajów, a istotniejsze z nich są analizowane na przykładzie konkretnych sytuacji na schematach. 

Informacje dodatkowe

Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym  na platformie on-line.

09:50 – 10:00 Logowanie do platformy 
10:00 – 13:00 Zajęcia część I 
13:00 – 14:00 przerwa na lunch 
14:00 – 16:00 Zajęcia część II

 

Cena promocyjna szkolenia on-line wynosi 760 zł. netto + 23% VAT i obejmuje:  

 • wysoki poziom merytoryczny szkolenia,
 • uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach,
 • obszerne, praktyczne materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF ,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia w postaci elektronicznej PDF.   

Cena po okresie promocji: 860 + 23% VAT. 

UWAGA! ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).  

SZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi.  


Szkolenia zamknięte – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.  

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dofinansowanych EFS - zamieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych PARP . 

Posiadamy certyfikat SUS 2.0 i wpis do RIS WUP.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań, bardzo prosimy o kontakt pod nr telefonu: 22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053. 

Lokalizacje i terminy

online
25.11.2022 - 25.11.2022
934,80 zł (760,00 netto)

Trenerzy biorący udział

Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Akredytywa Dokumentowa - Skuteczne zabezpieczenie płatności.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
934,80 zł (760,00 netto)
Incoterms 2020. NOWA WERSJA REGUŁ MIĘDZYNARODOWEJ IZBY HANDLOWEJ (ICC) NIEZBĘDNYCH PRZY ZAWIERANIU UMÓW HANDLOWYCH.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
934,80 zł (760,00 netto)
Zabezpieczanie Płatności i Formy Rozliczeń Umów Handlowych.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
Specjalista ds. Umów Handlowych.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 389,90 zł (1 130,00 netto)
Zakupy: Skuteczny Specjalista Działu Zakupów. Negocjacje warunki umowy proces zakupu.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Zawieranie Umów Zakupu.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Klauzule w Umowach Handlowych. Formułowanie Interpretacja Wykorzystanie.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
934,80 zł (760,00 netto)
Handel Wewnątrzwspólnotowy Eksport Import.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
934,80 zł (760,00 netto)
Jak Unikać Pułapek w Umowach i Formułować Niezbędne Zabezpieczenia.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
934,80 zł (760,00 netto)
Akredytywa eksportowa jak przygotować dokumenty, żeby bank zapłacił? Praktyczne warsztaty.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
934,80 zł (760,00 netto)
Import i zakupy wewnątrzwspólnotowe. Profesjonalne zabezpieczenie interesów kupującego.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
934,80 zł (760,00 netto)
Reklamacje - Dochodzenie i załatwianie reklamacji (B2B) w kraju i za granicą.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
934,80 zł (760,00 netto)
Zawieranie umów handlowych. Jak zabezpieczyć interesy firmy i ograniczyć ryzyko przy zawieraniu umów handlowych?
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 586,70 zł (1 290,00 netto)

Polecane szkolenia

Umowy najmu w czasach kryzysu
Langas Group
Do ustalenia
Długoterminowa deklaracja dostawcy, EUR1, deklaracja na fakturze czyli POCHODZENIE TOWARÓW w praktyce
Perfect Mind Szkolenia
Do ustalenia
678,96 zł (552,00 netto)
TARYFIKACJA TOWARÓW - nadawanie kodów CN oraz korzystanie ze wspólnej taryfy celnej
Perfect Mind Szkolenia
Do ustalenia
678,96 zł (552,00 netto)
System INTRASTAT - aktualne uregulowania prawne z uwzględnieniem zmian
Perfect Mind Szkolenia
Do ustalenia
678,96 zł (552,00 netto)
Umowy na usługi i systemy IT (warsztaty)
eduFuturo
Do ustalenia
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Akredytywa Dokumentowa - Skuteczne zabezpieczenie płatności.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
934,80 zł (760,00 netto)
Incoterms 2020. NOWA WERSJA REGUŁ MIĘDZYNARODOWEJ IZBY HANDLOWEJ (ICC) NIEZBĘDNYCH PRZY ZAWIERANIU UMÓW HANDLOWYCH.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
934,80 zł (760,00 netto)
Zabezpieczanie Płatności i Formy Rozliczeń Umów Handlowych.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
Specjalista ds. Umów Handlowych.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 389,90 zł (1 130,00 netto)
Dobre Praktyki w Umowach IT
eduFuturo
Do ustalenia
2 447,70 zł (1 990,00 netto)
Zakupy: Skuteczny Specjalista Działu Zakupów. Negocjacje warunki umowy proces zakupu.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Zawieranie Umów Zakupu.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Klauzule w Umowach Handlowych. Formułowanie Interpretacja Wykorzystanie.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
934,80 zł (760,00 netto)
Handel Wewnątrzwspólnotowy Eksport Import.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
934,80 zł (760,00 netto)
Jak Unikać Pułapek w Umowach i Formułować Niezbędne Zabezpieczenia.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
934,80 zł (760,00 netto)
10% rabatu Dokumentacja Biura Zarządu od A do Z, TWORZENIE, UAKTUALNIANIE, UDOSTĘPNIANIE, ARCHIWIZOWANIE, OBIEG DOKUMENTÓW SPÓŁKI
Langas Group
Do ustalenia
2 177,10 zł (1 770,00 netto)
10% rabatu Kompendium Biura Zarządu: KSH posiedzenia zarządu walne dokumentacja biura zarządu umowy i uchwały
Langas Group
Do ustalenia
2 177,10 zł (1 770,00 netto)
10% rabatu System zarządzania zgodnością dla biura zarządu i działów prawnych
Langas Group
Do ustalenia
1 562,10 zł (1 270,00 netto)
10% rabatu Prawo dla Działów Zakupów
Langas Group
Do ustalenia
2 300,10 zł (1 870,00 netto)
10% rabatu Specjalista ds. obsługi Biura Zarządu, OBSŁUGA FORMALNO-PRAWNA W BIURZE ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O. I AKCYJNEJ
Langas Group
Do ustalenia
2 300,10 zł (1 870,00 netto)
Reklamacje w ujęciu B2B i B2C – nowelizacja przepisów od 01.01.2021
Kompetea
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
Prawne aspekty procesu rekrutacji i zatrudniania
Kompetea
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
Zarządzanie szkoleniami w świetle przepisów prawnych
Kompetea
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
Praktyki w zakresie działań antymobbingowych
Kompetea
Do ustalenia
650,00 zł (528,46 netto)
Reklamacje w przewozie i spedycji – włącznie z nowelizacją 2021 r.
Kompetea
Do ustalenia
650,00 zł (528,46 netto)
TOP 10 - największe błędy w umowach IT
eduFuturo
Do ustalenia
367,77 zł (299,00 netto)
AGILE CONTRACT’S DESIGN ZWINNE PROJEKTOWANIE WARUNKÓW PRAWNYCH DLA WDROŻE
eduFuturo
Do ustalenia
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
10% rabatu Forum Biura Zarządu i Rady Nadzorczej 2021
Langas Group
Do ustalenia
2 177,10 zł (1 770,00 netto)
10% rabatu Dokumentacja Biura Zarządu od A do Z, TWORZENIE, UAKTUALNIANIE, UDOSTĘPNIANIE, ARCHIWIZOWANIE, OBIEG DOKUMENTÓW SPÓŁKI
Langas Group
Do ustalenia
2 177,10 zł (1 770,00 netto)
Aspekty prawnoautorskie wdrożeń i dostaw w ramach IT
eduFuturo
Do ustalenia
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe