Szukaj szkolenia

Kodeks postępowania administracyjnego w świetle najnowszych zmian

Kategoria szkolenia: Prawo ogólne
Do ustalenia

Zakres tematyczny szkolenia

Cel szkolenia

Przygotowanie urzędników administracji publicznej do prawidłowego, zgodnego z prawem prowadzenia postępowania administracyjnego. 


Program szkolenia

I. Kodeks postępowania administracyjnego

1.  Fundamentalne zasady postępowania administracyjnego

2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy Kodeksu

3. Właściwość instancyjna w postępowaniu administracyjnym

4. Właściwość rzeczowa oraz miejscowa organów administracji publicznej

5. Tryb wyłączenia pracownika oraz organu  administracji z postępowania administracyjnego,

6. Załatwianie spraw

- terminy realizacji spraw, w tym niezwłoczna realizacja sprawy oraz realizacja sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,

- obowiązki organu po upływie terminu,

- prawo do składania zażaleń na niezałatwienie sprawy w terminie lub na przewlekłe prowadzenie postępowania oraz wezwanie organu do usunięcia naruszenia prawa

7. Doręczenia

- Zasada oficjalności doręczeń.

- Doręczanie pism za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej organu administracji.

- Doręczanie pism osobom fizycznym.

- Doręczenie bezpośrednie, czyli właściwe.

- Doręczenie pośrednie, czyli zastępcze.

- Fikcja prawna doręczenia.

- Sposób doręczenia pisma, w sytuacji, gdy strona ustanowiła kilku pełnomocników.

- Obowiązek wskazania pełnomocnika strony do doręczeń, w przypadku, gdy strona mieszka lub ma siedzibę za granicą, w tym postępowanie w przypadku niedopełnienia obowiązku przez stronę.

- Doręczanie pism podmiotom nie będącymi osobami fizycznymi.

8. Wezwania

- Wezwanie do czynności procesowych.

- Ograniczenie obowiązku osobistego stawiennictwa.

- Pomoc prawna.

- Obowiązek osobistego stawiennictwa.

- Treść wezwania.

- Wezwanie pilne.

9. Postępowania administracyjne:

- Inicjatywa wszczęcia postępowania.

- Forma wniesienia podania i treść podania .

- Data wszczęcia postępowania.

- Postanowienie w sprawie odmowy wszczęcia postępowania.

- Terminy.

- Braki formalne podania.

- Brak właściwości organu do rozpatrzenia sprawy.

- Protokoły i adnotacje sporządzane w toku postępowania.

- Udostępnianie akt stronie lub stronom postępowania.

- Forma odmowy umożliwienia stronie przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, uwierzytelniania kopii i odpisów.

- Zasada prawdy obiektywnej, czyli dowody w sprawie.

- Udział strony w postępowaniu.

- Udział strony, świadka lub biegłego w czynnościach wyjaśniających.

- Niezdolność bycia świadkiem.

- Odmowa zeznań i odmowa odpowiedzi na pytania.

- Opinia biegłego.

- Oględziny.

- Przesłuchanie strony.

- Rozprawa administracyjna, w tym wezwanie na rozprawę, wyznaczenie terminu rozprawy, kierownictwo rozprawy, uprawnienia strony podczas rozprawy.

10. Podstawa oraz forma zawieszenia postępowania w sprawie, w tym obligatoryjne zawieszenie postępowania i zawieszenie fakultatywne oraz obowiązki organu po zawieszeniu postępowania

11. Podstawa oraz forma umorzenia postępowania.

12. Rozstrzygnięcie w sprawie, czyli wydanie decyzji administracyjnej

- Pojęcie decyzji oraz jej struktura

- Współdziałanie przy wydawaniu decyzji

- Klauzula natychmiastowej wykonalności decyzji

- Wstrzymanie natychmiastowej wykonalności decyzji

- Doręczenie decyzji

- Autokorekta wydanej decyzji

- Odwołanie od decyzji, w tym obowiązki organu , który wydał w pierwszej  instancji zaskarżoną decyzję

- Uchybienie terminu odwołania

- Rodzaje decyzji wydawanych w postępowaniu odwoławczym.

- Wznowienie oraz odmowa wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną.

- Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej.

13. Ugoda administracyjna

- Przesłanki zawarcia ugody

- Forma ugody

- Wykonalność ugody

14. Postanowienia organu administracji publicznej wydawane w toku postępowania

15. Usunięcie stanu niezgodnego z prawem.

16. Postępowanie skargowo-wnioskowe, w tym ocena załatwiania skarg i wniosków.

17. Wydawanie zaświadczeń przez organ administracji publicznej.

 

II. Ustawa z dnia 20 stycznia 2011r. o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.

- Od kiedy obowiązuje ustawa?

- Kto ponosi odpowiedzialność?

- Zasady odpowiedzialności majątkowej – kiedy urzędnik ponosi odpowiedzialność i co należy rozumieć pod pojęciem „rażącego naruszenia prawa”?

- Postępowanie wobec urzędnika w przypadku stwierdzenia, iż rażąco naruszył prawo

- Wysokość odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa

- Przepisy karne.


Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi dyplomowany trener, absolwentka Akademii Trenera Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, praktyk administratywista z 20 letnim doświadczeniem zawodowym. W swojej pracy zawodowej zajmuje się m.in. organizacją, realizacją i szkoleniem pracowników samorządowych, w tym szkoleniem z zakresu służby przygotowawczej dla nowozatrudnionych pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników administracji publicznej.

Certyfikaty

Certyfikat ukończenia szkolenia.

Metodologia

Wykład połączony z prezentacją multimedialną, dyskusja.

Informacje dodatkowe

Przedstawione szkolenie ma formę szkolenia zamkniętego (wewnętrznego), które jest organizowane w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli interesuje Państwa wzięcie udziału w szkoleniu otwartym z tego zakresu (szkolenia otwarte odbywają się Gdańsku) prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: ewa.kaszynska@adept.info.pl. Więcej informacji na temat szkoleń zamkniętych uzyskać można na http://adept.info.pl/szkolenia-zamkniete#header.

Lokalizacje

woj.
Do uzgodnienia
darmowe
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Ochrona danych osobowych – nowe przepisy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Szkolenie kancelaryjno - archiwalne
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Nowa instrukcja kancelaryjna i EZD
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Podstawy prawa pracy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Lista płac od podstaw
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo pracy na liście płac
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Place od A do Z w 2011 szkolenie dla zaawansowanych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Praktyczne metody obliczeniowe w analizie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Przekształcanie i likwidacja zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Nowa instrukcja kancelaryjna dla podmiotów oświatowych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Istota i praktyka funkcjonowania CEIDG
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zmiany w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Elektroniczne załatwianie spraw. Profil potwierdzony ePUAP.
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo autorskie i prawa pokrewne w działalności podmiotów prawa oświatowego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo autorskie i prawa pokrewne
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Istota i praktyka ochrony danych osobowych i ich legalnego przetwarzania
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Nowelizacja ustawy o systemie informacji oświatowej - nowe SIO nowe wymagania nowe cele
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Umowa o pracę a cywilnoprawne formy zatrudnienia
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Praktyczne aspekty postępowania cywilnego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Urlopy pracownicze
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo pracy dla specjalistów z zakresu kadr i płac
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Praktyczne aspekty ogólnego postępowania administracyjnego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia

Polecane szkolenia

Prawo pracy dla kadry kierowniczej
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Do ustalenia
Ochrona danych osobowych – nowe przepisy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Szkolenie kancelaryjno - archiwalne
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Nowa instrukcja kancelaryjna i EZD
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Podstawy prawa pracy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Lista płac od podstaw
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo pracy na liście płac
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Place od A do Z w 2011 szkolenie dla zaawansowanych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Praktyczne metody obliczeniowe w analizie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Przekształcanie i likwidacja zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Nowa instrukcja kancelaryjna dla podmiotów oświatowych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Istota i praktyka funkcjonowania CEIDG
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zmiany w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Elektroniczne załatwianie spraw. Profil potwierdzony ePUAP.
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo autorskie i prawa pokrewne w działalności podmiotów prawa oświatowego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo autorskie i prawa pokrewne
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Istota i praktyka ochrony danych osobowych i ich legalnego przetwarzania
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Nowelizacja ustawy o systemie informacji oświatowej - nowe SIO nowe wymagania nowe cele
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Umowa o pracę a cywilnoprawne formy zatrudnienia
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Praktyczne aspekty postępowania cywilnego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Urlopy pracownicze
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo pracy dla specjalistów z zakresu kadr i płac
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe