Szukaj szkolenia

Leadership Training – skuteczne narzędzia menadżerskie – trzydniowe szkolenie PREMIUM

Kategoria szkolenia: Umiejętności osobiste
online
28.12.2021 09:00-30.12.2021 16:00
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
 • Opcje szkoleniamożliwość dofinansowania

Leadership Training – skuteczne narzędzia menadżerskie

Trzydniowe warsztaty - PREMIUM 

Od sprawności działania kadry kierowniczej zależy efektywność organizacji i jej konkurencyjność na rynku, dlatego tak ważna jest płynność menadżerów w zarządzaniu procesami oraz wiedza o możliwościach wykorzystania potencjału podległego zespołu. Niniejsze szkolenie ma za zadanie ukierunkować i wesprzeć w wyzwaniach codzienności zawodowej doświadczonych menadżerów, którzy poszukują rozwiązań zwiększających skuteczność zarządzania zespołem, budując przy tym profesjonalną markę osobistą.

 
Adresaci szkolenia:

 

Szkolenie jest adresowane do osób, które są odpowiedzialne za zarządzanie i koordynację podległymi pracownikami, projektami, zespołami czy grupami eksperckimi w organizacjach oraz chcących doskonalić swoją wiedzę i umiejętności menadżerskie i przywódcze.

 
Korzyści ze szkolenia:

 

UMIEJĘTNOŚCI

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli:

 • Samodzielnie zaprojektować modele realizacji procesów ZZL w podległym zespole, opierając się na standardach organizacji
 • Opracować program optymalizacji działań organizacyjnych wraz z dokumentacją
 • Wybrać właściwą ścieżkę produktywnego rozwiązania konfliktów w zespole
 • Koordynować przebieg procesów biznesowych w podległym zespole i niezwłocznie reagować na odchylenia
 • Określić i dobrać do programu wskaźniki efektywności (wielowymiarowe)
 • Zbudować profesjonalny wizerunek menadżera – eksperta w oparciu o doświadczenia własne oraz wiedzę i umiejętności nabyte podczas warsztatu.

 

NARZĘDZIA

 •  
 • STANDARYZOWANE MODELE ROZMÓW przydatnych w praktyce menadżerskiej (rozmowa kwalifikacyjna, instruktaż zadaniowy/ stanowiskowy, menadżerski, rozmowa motywacyjna, rozmowa delegująca, rozmowa egzekwująca, exit interview, feedback zadaniowy, rozmowa separująca, rozmowy rozstania, rozmowa argumentująca decyzje zespołowi)
 • Pakiet materiałów – dobrych praktyk rynkowych z omówieniem i rekomendacjami dla wdrożenia organizacyjnego (podział sektorowy i branżowy)
 • Pakiet materiałów i rekomendacji literatury i artykułów branżowych w obszarze prowadzenia/ koordynowania procesami zarządzania kapitałem pracowniczym w organizacji
 • Realizacja testu z interpretacją i rekomendacjami do osobistej zmiany behawioralnej w zakresie poprawy kompetencji menadżerskich (Oparty na modelu Blancharda– Servant Leaderhip )
 • Narzędzie diagnostyczne z rekomendacją wdrożenia w podległy zespół  dotyczące strategii działania w sytuacjach konfliktowych w wybranym zespole

 

BONUS

 

Uczestnicy szkolenia mają możliwość skorzystać ze ZDALNEJ KONSULTACJI POSZKOLENIOWEJ z Trenerem, w wymiarze do 2 h, z obszaru zagadnień podejmowanych na szkoleniu.

 
Metody pracy:

 

Szkolenie ma charakter warsztatowy, nakierowane na transfer wiedzy i praktycznych umiejętności uczestników. Wykorzystywane formy pracy z grupą:

 • Mini wykłady, prezentacje
 • Instruktarze narzędziowe, symulacje wdrożeń
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Testy, ankiety, kwestionariusze – do wykorzystania w praktyce własnej uczestników
 • Analiza studiów przypadków, praca warsztatowa
 • Analiza dobrych praktyk rynkowych w ramach tematyki merytorycznej

PROGRAM SZKOLENIA:

 

Dzień I

 

MODUŁ 1/ NOWOCZESNE PRZYWÓDZTWO. WYZWANIA ORGANIZACJI CZASÓW „POSTCOVID”

 1. Efektywność lidera w realizowaniu zadań menadżerskich, merytorycznych i zespołowych
 2. „Servant leadership” – nowoczesne podejście do przywództwa organizacyjnego w modelu 3.0
 3. Lider transgresyjny – nowoczesny typ przywództwa w organizacjach innowacyjnych.
 4. Rola procesu grupowego w efektywnym zarządzaniu podległym zespołem w warunkach dynamicznie zmieniające się otoczenia organizacji
 5. Model przywództwa sytuacyjnego Blancharda – prowadzenie menadżerskie i oczekiwania efektywności wyników pracy
 6. Zachowania lidera i wpływ ukierunkowany na stymulowanie aktywności podległych pracowników (orientacja na kreację i/lub na implementację celów biznesowych i postaw zawodowych)
 7. Typy pracowników – behawioralne ujęcie w kontekście wyników pracy
 8. „Personal branding” w ścieżce kariery doświadczonego menadżera

MODUŁ 2/ PROCESY ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM PRACOWNICZYM W PRAKTYCE

REKRUTACJA I SELEKCJA – WYBÓR WŁAŚCIWYCH KANDYDATÓW DO ZESPOŁÓW Z POTENCJAŁEM EFEKTYWNOŚCI

 • Metody identyfikacji gotowości zespołu na przyjęcie nowego pracownika
 • Rozmowy kwalifikacyjne W PRAKTYCE REKRUTACYJNEJ (scenariusze, zestawy pytań, modele wyborów)
 • Skuteczne zasady wyboru Kandydata do zespołu – adekwatność versus dopasowanie
 • Błędy w procesach rekrutacyjnych i sposoby ich neutralizacji z pozycji menadżera zespołu
 • Rola przygotowania zespołu na przyjęcie nowego pracownika – skuteczność preadaptacji w procesach naboru

SKUTECZNY ONBOARDING – MODELOWANIE WDROŻENIA NOWEGO CZŁONKA ZESPOŁU

 • Role i zadania interesariuszy procesu adaptacji
 • Podmioty wspierające wdrożenie adaptacyjne w odniesieniu do relacji interpersonalnych
 • Skuteczne formy szkolenia w procesie adaptacji (instruktarze, obserwacje, modelowanie, rotacje, onthejob training)
 • Etapy procesu onboardingu w odniesieniu do potrzeb zespołu i Przełożonego
 • Ewaluacja ilościowa i jakościowa procesu wsparcia nowego pracownika oraz efektów jego pracy w okresie próbnym
 • Główne zadania przełożonego w procesie adaptacji zadaniowej i relacyjnej
 • Czas trwania procesów onboardingowych – harmonogramy wdrożenia pracownika (Wiedza, Umiejętności, Postawy)

Dzień II

 

SZKOLENIE PODLEGŁEGO ZESPOŁU – JAK WYDOBYWAĆ POTENCJAŁY PRACOWNIKÓW ZARZĄDZAJĄC PROCESAMI ROZWOJU

 • Psychologia uczenia się dorosłych – praktyczne zastosowania w praktyce menadżerskiej
 • Obszary uwarunkowań dla sprawnej realizacji procesu szkoleniowego
 • Model skutecznego transferu wiedzy i umiejętności w organizacjach
 • Proces rozwoju kompetencji i elementy kształcenia wykorzystywane w pracy zawodowej – projektowanie sprzyjające płynności transferowi umiejętności
 • Cele edukacyjne w procesach rozwojowych – jak stawiać i wymagać, czyli kluczowa rola Przełożonego ewaluacji procesu rozwojowego
 • Model interwencji szkoleniowej efektywnej biznesowo – podstawowe etapy z uwypukleniem etapów identyfikacji i analizy potrzeb wsparcia uczestników
 • Struktura logiczna szkolenia/ zebrania/ prezentacji/ wystąpienia – narzędziowni szefa w roli trenera i/lub instruktora

EFEKTYWNA EWALUACJA JAKO OCENA SŁUŻĄCA POPRAWIE WYNIKÓW PRACY

 • Wymiary oceniania pracowników: kompetencyjne, behawioralne i wskaźnikowe – użyteczność modeli dla potrzeb menadżera prowadzącego zespół pracowniczy
 • Menadżerski wymiar SOOP podległego zespołu
 • Systemy ocen okresowych pracowników (modele 90/180/270/360 stopniowe) przygotowanie zespołu do momentu oceny i wewnątrz zespołowa polityka komunikacji towarzysząca procesowi oceny
 • Wskazówki dla menadżera prowadzącego rozmowę oceniającą – wymiar indywidualny i zespołowy
 • Rola procesu facylitacji w bieżącym ocenianiu kompetencji i wyników pracy
 • Raporty z ocen okresowych jako źródło informacji o potrzebach rozwojowych pracownika i zespołu

OFFBOARDING – ZARZĄDZANIE PROCESEM ODCHODZENIA PRACOWNIKÓW Z ZESPOŁU

 • Scenariusze postępowania w realizacji procesu offboardingu w zespole
 • Kierownicze aktywności przygotowawcze do wdrożenia procesu rozstania z pracownikiem
 • Rozmowy separacyjne, exit – interview, e -firing – przygotowanie merytoryczne i wsparcie mentalne kadr przeprowadzających zadania offboardingowe (menadżer, HR, dedykowani)
 • Dysonans poznawczy u pracowników związanych z procesem offboardingu i skuteczne neutralizowanie zachowań kontrproduktywnych (zwalniani, odchodzący, pozostający, przełożeni, współpracujący)
 • Mechanizmy psychologiczne obejmujące pracowników pozostających w zatrudnieniu – rola lidera w przeprowadzeniu zespołu przez proces odnowy kadrowej
 • Skutki niewłaściwie przeprowadzanych odejść pracowników (wymiar projektowania i/lub realizacji) i sposoby neutralizacji bezpośrednio z linii menadżerskiej

Dzień III

 

MODUŁ 3 ZARZĄDZANIE MOTYWACJĄ PRACOWNIKÓW

 1. Język lidera – sposoby na skuteczność działania w bieżącej pracy menadżerskiej.
 2. Skuteczna komunikacja na różnych poziomach organizacji (układ merytoryczny i funkcjonalny)
 3. Wsparcie pracowników i zespołu w obszarze wykonywania zadań merytorycznych (działania bieżące, awaryjne, interwencyjne).
 4. Przeciwdziałanie trudnościom związanym z kompetentnym przywództwem
 5. Sprawczość menadżerska poprzez rozwój umiejętności zadaniowych w procesie decyzyjnym
 6. Efektywne rozmowy w kontekście skuteczności pracy (modelowanie i standaryzacja)
 7. Nowoczesne modele rozwiązań kierowania kapitałem pracowniczym.
  • Instruowanie, instruktaże kompetencyjne, kalibracja zachowań
  • Delegowanie zadań, uprawnień, odpowiedzialności za efektywność
  • Rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji
  • Rozmowa kontrolna / korekcyjna / separacyjna
  • Przekazywanie informacji zwrotnej
  • Bezpieczne i efektywne korygowanie – w ujęciu mentalnym i zadaniowym
  • Pochwały, rozmowy doceniające, praktyki motywacyjne – ukierunkowanie podmiotowe na pracowników i/lub zespół
 8. Narzędzia efektywnej komunikacji stosowane w praktyce menadżerskiej.
  • Rozmowa motywująca/ korygująca/ podsumowująca/wspierająca/ separująca/ oceniająca
  • Komunikaty „aktywnościowe”/ neutralizujące/ oznajmiające/ podtrzymujące decyzje
  • Reakcje na gry i mechanizmy podczas udzielania informacji zwrotnej

MODUŁ 4/ WYZWANIA LIDERA NOWYCH CZASÓW

 1. Budowanie sieci wpływów, koalicji ku efektywności działania (różne poziomy organizacyjne).
 2. Zarządzanie złożonością biznesu w świecie V U C A.
 3. Ekonomia zaufania (model pracy efektywnych zespołów 5D).
 4. Produktywne rozwiązywanie konfliktów (aspekt zarządzania i neutralizacji konfliktów – połączenie zasady rezultatu i starannego działania w ujęciu menadżera zespołu)
 5. Zarządzanie konfliktami w dynamice organizacyjnej (narzędzia, modele, scenariusze postępowania)
  • Etapy procesu rozwoju sytuacji konfliktowej
  • Postawy interesariuszy w sytuacji konfliktowej i warianty rozwiązań (postawa pasywna/ aktywna)
  • Interakcje konfliktowe pomiędzy jednostkami i/lub grupami
  • Zjawiska determinujące skuteczność porozumienia
  • Potencjał interakcji konfliktowej i możliwości wykorzystania zjawiska dla efektywności zespołowej
 6. Pseudorozwiązania sytuacji konfliktowych – diagnoza sytuacyjna i sposoby neutralizacji nieskutecznego postepowania przez menadżera zespołu
 7. Dobre praktyki oraz przykłady wdrożenia narzędzi, dokumentów wspierających konstruktywne sposoby przechodzenia przez spory, konflikty, sytuacje trudne i kroki milowe organizacji
  w dynamicznych warunkach otoczenia biznesu.
 8. Dekalog Przełożonego jako skutecznego neutralizatora sytuacji konfliktowych w organizacji

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 

Szkolenie zostanie przeprowadzone z użyciem platformy MS Teams

Każdy uczestnik otrzyma komplet materiałów - ćwiczeń w wersji elektronicznej

Każdy uczestnik otrzymuje elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia 

 

Agenda szkolenia dla trzech dni szkolenia on-line live:

09:00 - 16:00

 

Regulamin zgłoszeń na szkolenia otwarte: https://kompetea.pl/regulamin-szkolen-on-line/

Lokalizacje i terminy

online
29.11.2021 - 01.12.2021
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
online
28.12.2021 - 30.12.2021
1 955,70 zł (1 590,00 netto)

Trenerzy biorący udział

Kompetea

Biuro
223
Godziny kontaktu
9:00 - 16:00
Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

HR Business Partner – zarządzanie coachingowe
Kompetea
Do ustalenia
1 590,00 zł (1 292,68 netto)
Trening NIE TYLKO DLA Trenerów
Kompetea
Do ustalenia
1 450,00 zł (1 178,86 netto)
oferta promowana
First Time Manager – pierwsze kroki w zarządzaniu zespołem po awansie
Kompetea
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)

Polecane szkolenia

10% rabatu NEGOCJACJE W ZAKUPACH BIZNESOWYCH
GOODMAN GROUP Sp. z o. o.
Do ustalenia
1 400,00 zł (1 138,21 netto)
Efektywność osobista w czasie sytuacji kryzysowych
WIK Consulting
Do ustalenia
1 230,00 zł (1 000,00 netto)
Dzień z mentorem na progu kryzysu
Langas Group
Do ustalenia
Trening dla Trenerów – Train the Trener w świecie online
Network Masters
Do ustalenia
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
Lider – zarządzanie zespołem rozproszonym
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
553,50 zł (450,00 netto)
online - Zarządzanie zespołem zdalnym. Aspekty prawne, organizacyjne, psychologiczne
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
430,50 zł (350,00 netto)
Zwinne zarządzanie backlogiem
eduFuturo
Do ustalenia
1 968,00 zł (1 600,00 netto)
online - Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy zdalnej
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
553,50 zł (450,00 netto)
online - Trudne rozmowy, sytuacje i konflikty – jak skutecznie się porozumiewać w kryzysie
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
online - Lider – zarządzanie zespołem rozproszonym
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
553,50 zł (450,00 netto)
online - Trening sprawnego rozwiązywania problemów i funkcjonowania w zespole – warsztat w formule Action Learning
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
725,70 zł (590,00 netto)
online - Komunikowanie zmian
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 094,70 zł (890,00 netto)
online - Przywództwo sytuacyjne w czasach niepewności
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
online - Informacja zwrotna i egzekwowanie
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW
VIDI Centrum Rozwoju Kadr
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
online - Praca pod presją – warsztat dla menedżerów produkcji
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
602,70 zł (490,00 netto)
online - Jak motywować i rozmawiać z pracownikami w formule Home Office?
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
Informacja zwrotna w beznadziejnych przypadkach (online)
VR Training
Do ustalenia
280,00 zł (227,64 netto)
Informacja zwrotna w beznadziejnych przypadkach (online)
VR Training
Do ustalenia
280,00 zł (227,64 netto)
Budowanie autorytetu lidera (online)
VR Training
Do ustalenia
210,00 zł (170,73 netto)
Exposé szefa - najważniejsze wystąpienie lidera (online)
VR Training
Do ustalenia
210,00 zł (170,73 netto)
Ustalanie celów i delegowanie zadań (online)
VR Training
Do ustalenia
210,00 zł (170,73 netto)
Tajemnice feedbacku (online)
VR Training
Do ustalenia
210,00 zł (170,73 netto)
Wywieranie wpływu menedżerskiego (online)
VR Training
Do ustalenia
210,00 zł (170,73 netto)
online - Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
Skuteczna komunikacja w zdalnym zespole
Network Masters
Do ustalenia
676,50 zł (550,00 netto)
online - Efektywna komunikacja podczas kryzysowych sytuacji w zarządzaniu zespołem produkcyjnym – warsztat menedżerski
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
799,50 zł (650,00 netto)
Chiny. Różnice kulturowe, zasady współpracy handlowej, komunikacja i negocjacje z partnerem chińskim.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 512,90 zł (1 230,00 netto)
Negocjacje Zakupowe. Jak dobrać najlepsze taktyki negocjacyjne żeby kupić najkorzystniej?
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 389,90 zł (1 130,00 netto)
MENEDŻER – LIDEREM 2020 – WEBINAR
V Financial Conferences
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe