Szukaj szkolenia

Lista płac od podstaw

Kategoria szkolenia: Prawo ogólne
Do ustalenia

Zakres tematyczny szkolenia

Cel szkolenia

Kompleksowe omówienie oraz przećwiczenie na przykładach ogólnych zasad ustalania wynagrodzeń z punktu widzenia prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.


Program szkolenia

Dzień 1

1. Regulacje prawne niezbędne do prawidłowej kalkulacji listy płac

– Kodeks pracy

– Ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń Społecznych

– Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

– Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29.5.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie Pracy

– Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8.1.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop

– Regulamin pracy

– Regulamin wynagradzania

– Inne akty wewnątrzzakładowe

2. System wynagrodzeń – co oznacza i jak wpływa na listę płac

– Rodzaje systemów wynagrodzeń

– Dostosowanie systemu do specyfiki firmy

3. Lista płac dla pracownika

– Przychód z umowy o pracę podstawą do naliczania składek ZUS i zaliczki na podatek

– Koszty uzyskania przychodu

– PIT-2

4. Minimalne wynagrodzenie za pracę

– Minimalna wysokość zasiłku

– Kwota wolna od potrąceń

– Dodatek za pracę w porze nocnej

5. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

– Wysokość składek

– Podstawa naliczania składek

– Przychody zwolnione ze składek

– Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i  rentowe

– Obliczanie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

– Świadczenia na rzecz pracowników a składki ZUS

– Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – zasady zwolnień

– Termin przekazywania składek do ZUS

6. Zaliczka na podatek dochodowy

– Skala podatkowa

– Świadczenia na rzecz pracowników a zaliczka na podatek dochodowy

– Wyliczanie zaliczki na podatek dochodowy (uwzględnienie kosztów uzyskania przychodu oraz kwoty wolnej)

– 50% koszty uzyskania przychodu

– Termin przekazywania zaliczek do urzędu skarbowego

7. Przychody zwolnione od podatku i składek – zestawienie porównawcze

8. Technika naliczania listy płac z różnych tytułów – omówienie porównawcze

– Umowa o pracę

– Umowa zlecenia

– Umowa o dzieło

– Kontrakt menedżerski

– Wynagrodzenie członka zarządu

– Wynagrodzenie członka rady nadzorczej

– Opodatkowanie ryczałtowe umów cywilnoprawnych („małych umów zleceń i o dzieło do kwoty 200 zł brutto”)

9. Przykładowe listy płac.

 

Dzień 2

10. Listy płac – obliczenia składek ZUS, zaliczki na podatek i wynagrodzenia do wypłat- ćwiczenia

11. Obligatoryjne składniki wynagrodzenia, m.in.:

– Wynagrodzenie za czas pełnionego dyżuru

– Wynagrodzenie za czas niezawinionego przestoju

– Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

– Dodatek wyrównawczy

– Odprawy, odszkodowania

12. Fakultatywne składniki wynagrodzenia, m.in.:

– Dodatki

– Premie/nagrody

– Opieka medyczna

13. Nieobecność pracownika i jej wpływ na listę płac

– Zwolnienie lekarskie

– Urlop bezpłatny

– Urlop wypoczynkowy

14. Obliczanie wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop

– Wpływ zmiany warunków wynagrodzenia na podstawę wymiaru urlopu wypoczynkowego

– Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe niż jeden miesiąc – wliczane tylko do ekwiwalentu za urlop – ćwiczenia praktyczne

– Zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy

– Zastosowanie zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop

15. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę

– Kolejność dokonywanych potrąceń

– Granice dokonywania potrąceń

– Kwota wolna od potrąceń

– Fakultatywne potrącenia wymagające zgody pracownika

– Potrącenia z zasiłków, umów cywilnoprawnych, potrącenia z ZFŚS

16. „Wieloskładnikowe” listy płac – ćwiczenia

17. Jak unikać pułapek sporządzając listy płac – rady praktyczne.


Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Zarządzania kierunek zarządzanie i marketing w zakresie zarządzania gospodarczego), ukończyła również studia podyplomowe MBA dla kadry HR. oraz z Psychologii i Zarządzania Personelem. Jako trener Stowarzyszenia Księgowych w Polsce prowadzi autorskie szkolenia z zakresu naliczania wynagrodzeń „Płace od podstaw” oraz „Płace dla zaawansowanych”. Jako Menedżer ds. Kadrowo-Płacowych dużej firmy w Polsce kształtuje politykę wynagrodzenia i benefitów, bierze udział w badaniach rynkowych wynagrodzeń oraz przeprowadza i monitoruje wyceny stanowisk.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników działu płac, księgowych, oraz pracodawców.

Certyfikaty

Certyfikat ukończenia szkolenia.

Metodologia

Szkolenie ma charakter wykładowo-warsztatowy.

Informacje dodatkowe

Przedstawione szkolenie ma formę szkolenia zamkniętego (wewnętrznego), które jest organizowane w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli interesuje Państwa wzięcie udziału w szkoleniu otwartym z tego zakresu (szkolenia otwarte odbywają się Gdańsku) prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: ewa.kaszynska@adept.info.pl. Więcej informacji na temat szkoleń zamkniętych uzyskać można na http://adept.info.pl/szkolenia-zamkniete#header.

Lokalizacje

woj.
Do uzgodnienia
darmowe
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Ochrona danych osobowych – nowe przepisy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Szkolenie kancelaryjno - archiwalne
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Nowa instrukcja kancelaryjna i EZD
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Podstawy prawa pracy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kodeks postępowania administracyjnego w świetle najnowszych zmian
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo pracy na liście płac
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Place od A do Z w 2011 szkolenie dla zaawansowanych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Praktyczne metody obliczeniowe w analizie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Przekształcanie i likwidacja zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Nowa instrukcja kancelaryjna dla podmiotów oświatowych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Istota i praktyka funkcjonowania CEIDG
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zmiany w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Elektroniczne załatwianie spraw. Profil potwierdzony ePUAP.
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo autorskie i prawa pokrewne w działalności podmiotów prawa oświatowego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo autorskie i prawa pokrewne
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Istota i praktyka ochrony danych osobowych i ich legalnego przetwarzania
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Nowelizacja ustawy o systemie informacji oświatowej - nowe SIO nowe wymagania nowe cele
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Umowa o pracę a cywilnoprawne formy zatrudnienia
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Praktyczne aspekty postępowania cywilnego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Urlopy pracownicze
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo pracy dla specjalistów z zakresu kadr i płac
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Praktyczne aspekty ogólnego postępowania administracyjnego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia

Polecane szkolenia

Prawo pracy dla kadry kierowniczej
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Do ustalenia
Ochrona danych osobowych – nowe przepisy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Szkolenie kancelaryjno - archiwalne
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Nowa instrukcja kancelaryjna i EZD
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Podstawy prawa pracy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kodeks postępowania administracyjnego w świetle najnowszych zmian
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo pracy na liście płac
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Place od A do Z w 2011 szkolenie dla zaawansowanych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Praktyczne metody obliczeniowe w analizie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Przekształcanie i likwidacja zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Nowa instrukcja kancelaryjna dla podmiotów oświatowych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Istota i praktyka funkcjonowania CEIDG
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zmiany w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Elektroniczne załatwianie spraw. Profil potwierdzony ePUAP.
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo autorskie i prawa pokrewne w działalności podmiotów prawa oświatowego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo autorskie i prawa pokrewne
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Istota i praktyka ochrony danych osobowych i ich legalnego przetwarzania
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Nowelizacja ustawy o systemie informacji oświatowej - nowe SIO nowe wymagania nowe cele
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Umowa o pracę a cywilnoprawne formy zatrudnienia
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Praktyczne aspekty postępowania cywilnego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Urlopy pracownicze
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo pracy dla specjalistów z zakresu kadr i płac
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe