Szukaj szkolenia

online - Planowanie, harmonogramowanie i sterowanie produkcją z użyciem APS i MRPII – praktyczne dopasowanie metod

Kategoria szkolenia: Organizacja
online
1 599,00 zł (1 300,00 netto)

Procesy produkcyjne funkcjonują zawsze w konkretnej specyfice biznesu. Żeby opanować stosowanie technik i metod planistycznych trzeba poznać interakcje konkretnych działów i specjalizacji w organizacji. W planowaniu i harmonogramowaniu produkcji obok rozwiązań prowadzących kalkulacje sekwencyjnie, jak MRPII (Manufacturing Resource Planning) stosowanie są coraz częściej rozwiązania prowadzące obliczenia bardziej „w czasie rzeczywistym” – typu APS (Advanced Planning and Scheduling). APS wymaga zrozumienia zbieżności między stosowanymi algorytmami kolejkowania harmonogramów, a celami (np. wydajność, redukcja przezbrojeń), jak i opanowania zasad zarządzania priorytetami zleceń. Użycie metod APS służących zaawansowanemu harmonogramowaniu powoduje, iż koniecznym staje się zawarcie w programie tematów dotyczących podnoszenia stabilności procesów (np. stabilność normatywów technologicznych) – za pomocą TOC (Theory of Constraints) i wybranych technik Lean.

W trakcie szkolenia ćwiczone są wpływ jakości planowania na poprawę wskaźników np. wymagany poziom rotacji zapasów i obsługi klienta, harmonogramowanie produkcji, zarządzanie wąskimi gardłami i priorytetami zleceń, sterowanie rotacją zapasów, zadania związane z planowaniem zarówno od strony materiałowej, jak i różnego rodzaju nośników zdolności.

Szkolenie online przekazuje wiedzę techniczną (np. możliwości i ograniczenia systemów informatycznych klasy ERP, czy też powszechne rozwiązania w … Excel’u), jak realizować typowe prace planistyczne jednocześnie pamiętając o dobrych praktykach promowanych przez ASCM®/APICS®. Spotkanie ułatwia zrozumienie wielu interakcji zachodzących na styku działów współpracujących w obszarze planowania. Wskazuje na konkretnych case’ach z projektów (np. wdrożenia/integracje narzędzi ERP) dalsze kierunki rozwoju.

Cel szkolenia

Można powiedzieć, iż celem nadrzędnym szkolenia online jest opanowanie metod i technik dot. planowania, harmonogramowania i sterowania, zrozumienie wielu interakcji zachodzących na styku różnych działów, jak i wskazanie na konkretnych przykładach kierunków rozwoju “zderzając” ze sobą koncepcję MRPII z APS, jak i Lean z TOC.

Korzyści 

 • praktyczne zarządzanie zasobami przez wąskie gardła, opanowanie TOC/MBC np. Drum Buffer Rope i wiele innych powiązanych z tematem metod,
 • otrzymanie bardzo dużej ilości przykładów z projektów – ciągły benchmarking metod planistycznych,
 • nabycie pewności w pracy z wykresami Gantt’a,
 • rozstrzyganie sprzecznych celów/priorytetów z użyciem konkretnej argumentacji – wskaźniki,
 • opanowanie metod prowadzenia planowania, harmonogramowania i w pewnym stopniu sterowania produkcją,
 • poznanie koncepcji, zasad i metod zarządzania produkcją w ramach narzędzi z grupy APS i MRPII,
 • nabycie umiejętności usprawniania i optymalizacji procesów produkcyjnych (też “wyjście” po za swój dział i poprawa interakcji z innymi departamentami),
 • poznanie możliwości skutecznych technologii w obszarze wsparcia raportowania, „wystawiania” potrzebnych danych do zbiorczego dashboard np. MES, SCADA, wybrany software jak Crystal Reports, itd.
 • użycie wybranych narzędzi Lean mając na celu redukcję odchyleń miedzy planowanymi, a realizowanymi harmonogramami,
 • w gospodarce materiałowej rozumienie różnicy i praktyczne stosowanie dwóch wskaźników „dostępność do obiecania” i „planowana dostępność magazynowa”,
 • integracja szkolonych osób, zachęcanie do dyskusji o dobrych praktykach poprzez testowanie własnych planistycznych przyzwyczajeń/nawyków,
 • opanowanie zasad prowadzenia audytu swoich praktyk planistycznych dla np. określenie priorytetów wdrażania usprawnień – Oliver Wight.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Dzień I

 

Wprowadzenie do planowania, harmonogramowania i sterowania produkcją:

 • określenie oczekiwań i celów uczestników zajęć,
 • uniwersalność metod planistycznych – od produkcji, dystrybucji po prywatne życie,
 • wskaźnik OTP (Order to Payment Process) – czas od rejestracji zamówienia klienta do realizacji płatności,
 • minimum, które trzeba spełnić dla osiągniecia „victory” w planowaniu,
 • spójne i sprzeczne cele wewnątrz firmy, a jakość planowania,
 • spójne i sprzeczne cele partnerów gospodarczych, a jakość planowania (przykłady),
 • cele stojące przez planowaniem, przed harmonogramowaniem i sterowaniem produkcją.

Dobór narzędzi planistycznych, w zależności od specyfiki danej firmy:

 • typy i rodzaje procesów wytwórczych – przyporządkowanie własnego przedsiębiorstwa do wybranego rodzaju procesu/ów produkcyjnego/ych,
 • zaprezentowanie różnych metod planowania w zależności od relacji high/low mix/volume, dostępności zdolności wytwórczych, dyskretnej lub procesowej produkcji,
 • pytania w konsultingu, typowo zadawane przy doborze narzędzi planistycznych – zgodnie z zasadą „podobne pytania, różne odpowiedzi prowadzące do indywidualnie dopasowanego modelu planowania”.

Planowanie zasobów produkcyjnych – MRPII:

 • planowanie zasobów produkcyjnych w oparciu o rozwiązania zawarte w APICS®/ASCM®,
 • stosowanie kalkulacji na poziomie grupy asortymentowej, czyli rodziny produktów/usług,
 • horyzont/granica planowania i granica popytu,
 • plan operacji i sprzedaży – S&OP, integracja w procesie planowania różnych działów,
 • cztery strategie łączenia planu sprzedaży (SP) i planu produkcji (PP): chase, level, hybrid, subcontracting; ich zalety i wady,
 • długoterminowa weryfikacja dostępności zasobów dla grup asortymentowych – RP/RRP (Resource Requirements Planning).
 • główny harmonogram produkcji – MPS:
  • praktyczne użycie dwóch wskaźników – ATP (dostępne do obiecania) i PAB (planowana dostępność magazynowa),
  • przeliczanie planu produkcji do głównych harmonogramów,
  • zasady prowadzenia MPS i zabezpieczenie możliwości skutecznej realizacji finalnego harmonogramu „montażu” – FAS,
  • zasady wprowadzania korekt do głównego harmonogramu produkcji na podstawie kalkulacji planowanej dostępności magazynowej, jak i zapasów bezpieczeństwa.
  • MPS jako narzędzie zarządzania poziomem obsługi klienta.
 • Zgrubne planowanie zdolności produkcyjnych (load profile i weryfikacja wąskich gardeł przy przyjmowaniu zamówień) czyli RCCP.

Warsztat – stabilność i skuteczność procesów planowania w oparciu o Beer Game:

 • przeprowadzenie symulacji Beer Game (gra opracowana na MIT) – cel to poprawianie poziomu rotacji zapasów, jak i wskaźnika poziomu obsługi klienta,
 • budowa relacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami procesu planowania (“walka” lub synergia poszczególnych podmiotów),
 • jak jakość przetwarzania informacji w procesie planowania wpływa na łączny koszt funkcjonowania współpracujących działów i przedsiębiorstw,
 • agregacja wyników i ich obróbka statystyczna (wykładowca realizuje to zadanie po warsztacie) – prezentacja wyników w kolejnym dniu szkolenia, dane są przetwarzane i prezentowane w oparciu o dostarczone rozwiązanie informatyczne).

 

Dzień II

 

Prezentacja wyników Beer Game – dyskusja:

 • zaprezentowanie tzw. “Bullwhip Effect” powodującego nieregularne wzrosty i spadki obciążeń nośników zdolności, jak i zmiany poziomu zapasów magazynowych,
 • obsługa w planowaniu popytu zależnego i niezależnego,
 • identyfikacja czynników podnoszących koszty,
 • zaproponowanie rozwiązań mających na celu podniesienie efektywności planowania – dobór strategii.

Problematyczne interakcje pracownicze w procesie planowania:

 • kompletność danych w procesie przygotowania produkcji,
 • problem całkowitego braku dostępu do prognoz handlowych i formułowanie prognozowania przez … zakupy,
 • przyczyny tzw. „wrzutek na wczoraj” w tzw. „okres zamrożony” harmonogramu,
 • uśrednianie kosztów między zleceniami,
 • identyfikacja cech pozycji zakupowej, np. rodzaj powierzchni, kolor,
 • brak aktualnych danych w systemie np. stany magazynowe,
 • indywidualne zestawienia danych on-demand, czyli jak skutecznie rozwijać ergonomiczne dashboard’y informacyjne,
 • rozwój standaryzacji,
 • system motywacyjny kojarzący pracowników z procesami, a nie tylko z działami.

Teoria ograniczeń TOC i zarządzanie przez ograniczenia MBC, koncepcje Goldratt’a:

 • praktyczne zastosowania teorii ograniczeń w identyfikacji, harmonogramowaniu, wizualizacji i sterowaniu “wąskimi gardłami” produkcyjnymi,
 • metody podporządkowania organizacji firmy “wąskiemu gardłu” np. Drum Buffer Rope,
 • wpływ wąskiego gardła na kierunek harmonogramowania zleceń.

Warsztat Shop Floor Game – symulacja planowania i harmonogramowania, balansowania zdolności produkcyjnych; praca zgodna z dobrymi praktykami APS (zaawansowane planowanie i harmonogramowanie):

 • uczestnicy realizują w grupach symulację dotyczącą planowania i harmonogramowania (praca z wykresami Gantt’a) produkcji w warunkach ograniczonych zdolności produkcyjnych,
 • zespoły rywalizują ze sobą w pozyskiwaniu zleceń i ofert z rynku, jak i minimalizują koszty celem uzyskania korzystnego dla siebie wyniku finansowego,
 • rozwijana jest wrażliwość dotycząca identyfikacji wąskich gardeł (TOC) i skupieniu na nich procesu harmonogramowania,
 • gra pozwala zrozumieć zależności między budową struktur materiałowych, marszrutami, szybkością narastania wartości dodanej w procesie produkcji, współpracą z kooperantami, realizacją zakupów, a decyzjami dotyczącymi określania właściwych poziomów stanów magazynowych np. zapasy bezpieczeństwa i zapewnienia terminowej realizacji zleceń,
 • warsztat ćwiczy również podejmowania decyzji “make or buy”.

 

Dzień III

 

Prezentacja wyników warsztatu Shop Floor Game:

 • podsumowanie wyników symulacji i zaprezentowanie najlepszych praktyk w harmonogramowaniu,
 • dyskusja o narzędziach wspierających skuteczne harmonogramowanie.

Planowanie potrzeb materiałowych, zarządzanie rotacją zapasów – gospodarka materiałowa i „wysterowanie” zasad kalkulacji wielkości partii dla poszczególnych indeksów pozycji magazynowych:

 • czynniki kosztowe w zarządzaniu zapasami,
 • kalkulacja planowania potrzeb materiałowych – MRP i krytyczna rola zakupów (np. wiarygodne LT dostaw),
 • kształtowanie poziomu zapasów w zależności od profilu produkcji i przyjętej strategii przedsiębiorstwa,
 • wielowymiarowa analiza zapasów (np. ABC, XZY i wiele innych) dla uzyskania grup indeksów i przyporządkowania im zasad określania wielkości partii,
 • zapas bezpieczeństwa – SS, a zapas minimalny,
 • zaprezentowanie nowoczesnych metod identyfikacji materiałowej np. voice picking, light picking, RFID.

Advanced Planning and Scheduling – know-how wdrażania i stosowania:

 • infinite kontra finite – harmonogramowanie przy limitowanych zdolnościach,
 • typowe obszary aplikacji np. MTO (produkcja pod zamówienie/zlecenie), limitowane zdolności, złożone operacje i produkty, high mix low volume,
 • rodzaje monitorowanych zdolności – maszyny, ludzie, narzędzia, środki transportu, opakowania, powierzchnia magazynowa, działania remontowe,
 • metody harmonogramowania wprzód/ wstecz/ na punkt centralny – CPS, redukcja przezbrojeń i macierze przezbrojeń, poprawa terminowości, wygładzanie obciążeń i inne częto wykorzystywane algorytmy w harmonogramowaniu,
 • warunki skutecznego użytkowania APS – szczegółowość migrowanych i aktualizowanych w trakcie pracy danych, integracja z MES i rejestracja realizacji zleceń online, wysoka wymagana moc obliczeniowa.

Przykłady całkowicie indywidualnie rozwiniętych modeli planowania:

 • hybrydyzacja metod MRPII, APS i innych – rozwijanie indywidualnej strategii dla planowania produkcji,
 • analiza case’ów wdrożeń, szytych na miarę rozwiązań do planowania, harmonogramowania i sterowania produkcją – przykłady z projektów, całkowicie nieszablonowe rozwiązania.

Użycie wybranych metod Lean Manufacturing dla poprawienia wiarygodności używanych w harmonogramowaniu danych np. normatywów technologicznych:

 • krytyczny dla sukcesu użycia APS cel redukcji przyczyn prowadzących do odchyleń między planowanymi, a realizowanymi harmonogramami,
 • zasady prowadzenia analizy procesów jednocześnie redukując margines błędu w zebranych danych,
 • wdrażanie wybranych techniki Lean tam, gdzie to jest potrzebne (nie wszędzie), podejście Paretowskie,
 • pomiar poprawy stabilności cykli produkcyjnych,
 • Yamazumi (równoważenie obciążeń), Heijunka (zrównoważone planowanie) i równoważenie mix-u produkcyjnego,
 • visual management w sterowaniu produkcją wsparty przez 5S (Sort, Straighten, Sweet, Standardize, Sustain) do poziomu Poka-Yoke,
 • redukcja postojów w tamach TPM – przykłady wdrożeń.

Warsztat z Lego – Kanban produkcyjny i transportowy dla obsługi Pull w sterowaniu produkcją:

 • pacemaker w procesie produkcyjnym,
 • zasady budowy systemu Kanban i korzyści z jego wykorzystania,
 • szkolona grupa w symulowanej fabryce ćwiczy, jak wdrożyć i używać system Kanban,
 • obliczanie ilości kart/pętli Kanban,
 • rozwiązania manualne i elektroniczne.

Nowoczesne narzędzia informatyczne we wsparciu zarządzania produkcją – systemy klasy ERP (Enterprise Resource Planning) i inne rozwiązania:

 • systemy ERP, kierunki rozwoju software – w oparciu o doświadczenia z SAP i IFS; rozwiązaniami typu APS lub oparte o MRPII,
 • zasady postępowania przed, przy i po wdrożeniu – wskazania najbardziej typowych pułapek i potknięć,
 • proste i tanie rozwiązanie problemu wystawiania danych z wielu źródeł do indywidualnych dashboard (paneli informacyjnych) np. Crystal Reports.

Zakończenie zajęć:

 • podsumowanie i follow-up (praca domowa),
 • zasady prowadzenia wsparcia po zajęciach,
 • literatura i rekomendowane metody prowadzenia audytu stosowanych praktyk w planowaniu,
 • ankiety i sesja ocen.

Dyskusja, odpowiedzi na pytania.

 

Informacje organizacyjne:

Dzień I i II i III

09:00 – 15:00

 

Szkolenie online będzie realizowane na platformie Zoom.

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

 

Certyfikaty

Dyplom Effect Group

Metodologia

 • podstawowa komunikacja w wirtualnej sali szkoleniowej przebiega domyślnie z wykorzystaniem narzędzia Zoom; przed zajęciami przekazany jest uczestnikom numer/link umożliwiający zalogowanie się przez przeglądarkę internetową lub przez darmowy software Zoom,
 • materiały szkoleniowe zostają przekazane na początku zajęć w formacie plików pdf,
 • pliki używane do ćwiczeń przekazywane są systematycznie w trakcie zajęć do wglądu/edycji uczestnikom,
 • wszelkie opracowania/wizualizacje wykonywane w trakcie trwania szkolenia zostają zdigitalizowane i są dostępne do pobrania z sieci po zakończeniu zajęć.
 • przedstawienie złożonych tematów krok po kroku dostosowując tempo zajęć do możliwości uczestników,
 • w około 90% przypadków stosowanie “nieksiążkowych”, przykładów opartych o doświadczenia autora zebrane na terenie UK, Polski i Niemiec,
 • wszystkie tematy zawierają ćwiczenia ułatwiające zrozumienie zagadnień, jak i konkretne przykłady

Informacje dodatkowe

Cena udziału w szkoleniu online wynosi 1300 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesja pytań, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

 

Lokalizacje i terminy

online
10.10.2022 - 11.10.2022
1 599,00 zł (1 300,00 netto)

Pozostałe szkolenia firmy

online - Asertywność w warunkach home office/pracy zdalnej/pracy rozproszonej
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
online - Lean Manufacturing
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
online - SMED – skracania czasów przezbrojeń
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
971,70 zł (790,00 netto)
online - System 5 „S” – praktyczna organizacja miejsca pracy
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
online - Harmonogram i planowanie produkcji
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
online - TPM – zarządzanie parkiem maszynowym
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)
online - Narzędzia i metody rozwiązywania problemów produkcyjnych i jakościowych
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
online - Problem Solving – warsztat systematycznego rozwiązywania problemów
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
online - Doskonalenie kompetencji kierowniczych
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 537,50 zł (1 250,00 netto)

Polecane szkolenia

Organizacja projektów zwinnych
eduFuturo
Do ustalenia
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Audytowanie systemów zarządzania wg normy ISO 19011:2018. Live online
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
Do ustalenia
452,64 zł (368,00 netto)
ISO/IEC 17025:2017 – zmiany w systemie zarządzania jakością w laboratorium. Live online
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
Do ustalenia
507,99 zł (413,00 netto)
System zarządzania środowiskowego – podstawy ISO 14001. E-learning
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
Do ustalenia
307,50 zł (250,00 netto)
Compliance w instytucji finansowej w czasie kryzysu – szkolenie on-line
Certified Global Education
Do ustalenia
695,00 zł (565,04 netto)
Zarządzanie czasem
Llidero Sp. z o.o.
Do ustalenia
356,70 zł (290,00 netto)
online - Asertywność w warunkach home office/pracy zdalnej/pracy rozproszonej
Effect Group Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 414,50 zł (1 150,00 netto)
Zarządzanie projektami - skuteczny warsztat zarządzania projektem
KM Studio - szkolenia coaching
Do ustalenia
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie projektem - czyli wyprzedź wyobraźnią przyszłość
KM Studio - szkolenia coaching
Do ustalenia
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie zmianą - zarządzanie procesem zmiany w organizacji
KM Studio - szkolenia coaching
Do ustalenia
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie zmianą - change management
KM Studio - szkolenia coaching
Do ustalenia
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie zakupami wraz z elementami negocjacji
KM Studio - szkolenia coaching
Do ustalenia
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie zakupami - prowadzenie projektów zakupowych i negocjacje
KM Studio - szkolenia coaching
Do ustalenia
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Opisy i wartościowanie stanowisk pracy oraz ich wykorzystanie w polityce personalnej organizacji
Kompetea
Do ustalenia
2 100,00 zł (1 707,32 netto)
Profesjonalne zarządzanie wynagrodzeniami
Kompetea
Do ustalenia
2 100,00 zł (1 707,32 netto)
Strategiczne zarządzanie szkoleniami i rozwojem pracowników w organizacji
Kompetea
Do ustalenia
2 400,00 zł (1 951,22 netto)
Efektywny proces szkoleniowy – od projektu do realizacji działań rozwojowych w organizacji
Kompetea
Do ustalenia
2 583,00 zł (2 100,00 netto)
Model kompetencji – przygotowanie i wdrożenie w organizacji
Kompetea
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)
Bezpieczny OFF-BOARDING – derekrutacja kadr w organizacji, narzędziowy program wsparcia
Kompetea
Do ustalenia
1 450,00 zł (1 178,86 netto)
Onboarding – program adaptacji pracowniczej
Kompetea
Do ustalenia
1 783,50 zł (1 450,00 netto)
Planowanie ścieżek karier
Kompetea
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
Tworzenie i wdrażanie efektywnych systemów okresowych ocen pracowniczych
Kompetea
Do ustalenia
1 190,00 zł (967,48 netto)
Zarządzanie kryzysowe – narzędziowy program interwencyjny przeciwdziałania skutkom kryzysu
Kompetea
Do ustalenia
1 450,00 zł (1 178,86 netto)
Holilider HR- Zarządzanie kapitałem pracowniczym 3.0
Kompetea
Do ustalenia
1 450,00 zł (1 178,86 netto)
TPM – Total Productive Maintenance. Live online
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 217,70 zł (990,00 netto)
VSM – Mapowanie Strumienia Wartości. Live online
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 217,70 zł (990,00 netto)
Rekrutacja i selekcja pracowników branży IT
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Do ustalenia
280,00 zł (280,00 netto)
10% rabatu Komunikacja w zespole projektowym
eduFuturo
Do ustalenia
2 214,00 zł (1 800,00 netto)
Współpraca Biznesu i Informatyki czyli IT-Business Alignment w praktyce
eduFuturo
Do ustalenia
2 091,00 zł (1 700,00 netto)
Procesy zarządzania usługami w IT
eduFuturo
Do ustalenia
1 845,00 zł (1 500,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe