Szukaj szkolenia

Prawo Budowlane

Kategoria szkolenia: Prawo ogólne
Do ustalenia

Zakres tematyczny szkolenia

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja oraz usystematyzowanie wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów, dotyczących prawa budowlanego z uwzględnieniem najnowszych zmian legislacyjnych.


Program szkolenia   

USTAWA: PRAWO BUDOWLANE:

1. Wstęp:

• zakres obowiązywania ustawy, jako podstawowego aktu prawnego w budownictwie,

• podstawowe definicje i pojęcia,

• właściwości organów administracji,

2. Ogólne omówienie procesu inwestycyjnego od uzyskania decyzji o warunkach zabudowy (lokalizacji celu publicznego) do pozwolenia na użytkowanie:

• plan miejscowy, a decyzja o warunkach zabudowy / lokalizacji celu publicznego.

• pozwolenie na budowę, a zgłoszenie robót budowlanych. Jakie inwestycje i przedsięwzięcia wymagają zgłoszenia, a jakie pozwolenia na budowę.

• projekt budowlany. Omówienie zakresu i formy projektu budowlanego w świetle zmian wprowadzonych kolejnymi nowelizacjami przepisów w 2009 i 2010r. Co w praktyce powinna zawierać dokumentacja projektowa. Czego należy wymagać od projektanta.

• ogólny przebieg procesu budowlanego

• dokumentacja powykonawcza, kto sporządza dokumentację powykonawczą, jak powinna wyglądać

• odbiór i oddanie obiektu do użytkowania. Pozwolenie na użytkowanie.

3. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie:

• prawa i obowiązki Inspektora nadzoru inwestorskiego,

• inwestycje, przy których istnieje obowiązek ustanowienia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

• prawa i obowiązki kierownika budowy,

• prawa i obowiązki projektanta,

4. Istotne / nieistotne odstępstwo od pozwolenia na budowę

• klasyfikacja istotnych odstępstw od pozwolenia na budowę

• co powinien zawierać i jak wyglądać projekt zamienny.

• Istotne odstępstwa od pozwolenia na budowę w sytuacji, gdy zaczyna działać nowo uchwalony plan miejscowy (!).

5. Samowola budowlana

• budowa obiektu budowlanego bez zgłoszenia lub pozwolenia na budowę,

• konsekwencje samowoli budowlanej,

• możliwości legalizacji samowoli budowlanej,

6. Zmiana sposobu użytkowania / wyodrębnienie samodzielnego lokalu

• kiedy mamy do czynienia ze zmianą sposobu użytkowania,

• postępowanie w przypadku zmiany sposobu użytkowania,

• postępowanie w przypadku chęci wyodrębnienia osobnego lokalu z nieruchomości,

• zaświadczenie o samodzielności lokalu,

• podział geodezyjny działki zabudowanej – jakie sytuacje dopuszcza prawo.

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE:

7. Miejscowy plan zagospodarowania terenu

• ogólne omówienie procedury uchwalania planu miejscowego,

• zakres rzeczowy planu miejscowego

8. Decyzja o warunkach zabudowy / lokalizacji celu publicznego

• ogólne omówienie procedury ustalania warunków zabudowy / lokalizacji celu publicznego

• określenie zakresu analizy urbanistycznej,

• omówienie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego.

• omówienie wybranego orzecznictwa SA,

 

WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI ORAZ WYBRANE AKTY PRAWNE ZAWIERAJĄCE SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA WZGLĘDEM BUDYNKÓW.

9. Wstęp: podstawowe akty prawne zawierające szczegółowe, obowiązkowe wymagania względem budynków.

10. Omówienie podstawowych wymagań warunków technicznych względem budynków oraz głównych zmian wynikających z nowelizacji wprowadzanych systematycznie od 2009r.

• sytuowanie budynków na działce budowlanej,

• parametry urbanistyczne oraz parametry zabudowy istotne z uwagi na uzgodnienia względem np.: planu czy warunków zabudowy.

• Ogólne omówienie kwestii związanych z charakterystyką energetyczną i świadectwem energetycznym. Wymogi prawne względem charakterystyki oraz świadectwa energetycznego. Kiedy jest obowiązek wykonywania charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego i jak powinna ona wyglądać

11. Omówienie głównych wymogów prawnych względem ochrony akustycznej budynków z naciskiem na budownictwo mieszkaniowe.

12. Ogólne omówienie głównych wymogów związanych z ochroną przeciw pożarową budynków w świetle ostatnich nowelizacji (2011r). Przykłady aktualnych interpretacji (komendy wojewódzkie). Częste problemy i pułapki, które powodować mogą brak odbioru budynku przez strażaka.

13. Obliczanie powierzchni użytkowych w projektach i w istniejących budynkach.

• Ogólne omówienie i zastosowanie w praktyce:

- PN-070 B-02365 z 1970r

- PN-69/B-02360 (kubatura)

- PN ISO 9836 z 1997r.

 

USTAWA O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI – OCHRONA ŚRODOWISKA.

14. Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym. 

• Decyzja środowiskowa (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia) – założenia ogólne.

• Inwestycje, które wymagają lub potencjalnie mogą wymagać przeprowadzenia OOS (Rozporządzenie Ministra). Istotne zmiany w stosunku do wcześniejszego Rozporządzenia.

• Procedury związane z przeprowadzeniem OOS. Raport o oddziaływaniu na środowisko – zakres merytoryczny Raportu.

15. Wycinka drzew.

• Wniosek o wycinkę drzew / krzewów. Procedura. Zmiany w ustawie o ochronie środowiska.

16. Pytania i konsultacje.

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi architekt, członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów, projektant wiodący w Pracowni Architektury Via Nova w Poznaniu. W trakcie praktyki zawodowej prowadził i koordynował prace projektowe oraz nadzorował budowę min.: kilku dużych osiedli mieszkaniowych (w tym osiedla mieszkaniowego z handlem i usługami na ponad 80.000m2 powierzchni użytkowej), kilku budynków biurowych (w tym dla PBG S.A.), hotelowych (min. dla marki Hilton) i usługowo - handlowych.  Ukończył wydział Architektury na Politechnice Gdańskiej oraz studia podyplomowe z planowania przestrzennego na Politechnice Poznańskiej. Dodatkowo studiował na wydziale architektury FH Bochum oraz wydziałach budownictwa i urbanistyki GH Essen. Ukończył także: Studium Prawa Europejskiego – kurs świadectwa charakterystyki energetycznej oraz szkolenia z zakresu certyfikacji energetycznej budynków, ochrony akustycznej oraz bezpieczeństwa pożarowego w budownictwie. Obecnie jest także redaktorem działu prawnego na portalu: www.architekci.pl oraz autorem kilku artykułów w dziale: ustawy i rozporządzenia miesięcznika „Świat Architektury”.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników wydziałów architektury i budownictwa (istnieje możliwość realizacji szkolenia dla innej grupy docelowej m.in. urzędników, inżynierów, deweloperów oraz zarządców nieruchomościami).

Certyfikaty

Certyfikat ukończenia szkolenia.

Metodologia

Wykład, prezentacja oraz dyskusja.

Informacje dodatkowe

Przedstawione szkolenie ma formę szkolenia zamkniętego (wewnętrznego), które jest organizowane w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli interesuje Państwa wzięcie udziału w szkoleniu otwartym z tego zakresu (szkolenia otwarte odbywają się Gdańsku) prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: ewa.kaszynska@adept.info.pl. Więcej informacji na temat szkoleń zamkniętych uzyskać można na http://adept.info.pl/szkolenia-zamkniete#header.

Lokalizacje

do uzgodnienia woj.
do uzgodnienia
darmowe
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Ochrona danych osobowych – nowe przepisy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Szkolenie kancelaryjno - archiwalne
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Nowa instrukcja kancelaryjna i EZD
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Podstawy prawa pracy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kodeks postępowania administracyjnego w świetle najnowszych zmian
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Lista płac od podstaw
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo pracy na liście płac
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Place od A do Z w 2011 szkolenie dla zaawansowanych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Praktyczne metody obliczeniowe w analizie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Przekształcanie i likwidacja zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Nowa instrukcja kancelaryjna dla podmiotów oświatowych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Istota i praktyka funkcjonowania CEIDG
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zmiany w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Elektroniczne załatwianie spraw. Profil potwierdzony ePUAP.
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo autorskie i prawa pokrewne w działalności podmiotów prawa oświatowego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo autorskie i prawa pokrewne
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Istota i praktyka ochrony danych osobowych i ich legalnego przetwarzania
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Nowelizacja ustawy o systemie informacji oświatowej - nowe SIO nowe wymagania nowe cele
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Umowa o pracę a cywilnoprawne formy zatrudnienia
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Praktyczne aspekty postępowania cywilnego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Urlopy pracownicze
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo pracy dla specjalistów z zakresu kadr i płac
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia

Polecane szkolenia

Prawo pracy dla kadry kierowniczej
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Do ustalenia
Ochrona danych osobowych – nowe przepisy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Szkolenie kancelaryjno - archiwalne
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Nowa instrukcja kancelaryjna i EZD
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Podstawy prawa pracy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kodeks postępowania administracyjnego w świetle najnowszych zmian
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Lista płac od podstaw
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo pracy na liście płac
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Place od A do Z w 2011 szkolenie dla zaawansowanych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Praktyczne metody obliczeniowe w analizie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Przekształcanie i likwidacja zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Nowa instrukcja kancelaryjna dla podmiotów oświatowych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Istota i praktyka funkcjonowania CEIDG
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zmiany w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Elektroniczne załatwianie spraw. Profil potwierdzony ePUAP.
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo autorskie i prawa pokrewne w działalności podmiotów prawa oświatowego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo autorskie i prawa pokrewne
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Istota i praktyka ochrony danych osobowych i ich legalnego przetwarzania
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Nowelizacja ustawy o systemie informacji oświatowej - nowe SIO nowe wymagania nowe cele
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Umowa o pracę a cywilnoprawne formy zatrudnienia
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Praktyczne aspekty postępowania cywilnego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Urlopy pracownicze
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe