Szukaj szkolenia

PRAWO PRACY 2019 – praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów

Kategoria szkolenia: Prawo ogólne
Do ustalenia
1 190,00 zł (967,48 netto)

Zakres tematyczny szkolenia

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON

Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12
Opis i cele szkolenia

Ideą zajęć jest dostarczenie uczestnikom aktualnej, przekrojowej, kompleksowej wiedzy na temat najskuteczniejszych sposobów stosowania prawa pracy po zmianach z założeniem, iż działają oni pod presją oczekiwanej wysokiej dynamiki i samodzielności względem tempa zmian biznesowych.
Istotnym celem warsztatu jest aktualizacja wiedzy w zakresie najnowszych zmian prawnych, zwłaszcza nowelizacji prawa pracy, obowiązujących pracodawców w 2019 roku. Celem zajęć jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i narzędzi do praktycznego stosowania przepisów prawa pracy w ich organizacjach.
Szkolenie poprzez nacisk na wskazywanie możliwie bezpiecznych i wygodnych rozwiązań prawnych oraz swój elitarny charakter dostarcza – uczestnikom praktykom – nowych umiejętności stosowania prawa pracy w praktyce funkcjonowania działu personalnego oraz na samodzielnych stanowiskach związanych z prowadzeniem spraw pracowniczych, w tym HR Business Menedżerom oraz kadrze kierowniczej zarządzającej zespołem pracowniczym.
Zakres szkolenia, z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie pracy, obejmuje problematykę konstruowania najkorzystniejszych warunków nawiązania zatrudnienia, doboru form wynagradzania, optymalizacji kosztów pracy, skutecznego wyboru form planowania i rozliczania czasu pracy, identyfikację i rozliczanie nadgodzin, tematykę urlopów pracowniczych, obowiązków i odpowiedzialności pracownika w zatrudnieniu, środków ochrony prawnej przy rozstaniu się z pracownikiem, roszczeń ze stosunku pracy. Uwzględnia również orzeczenia sądowe oraz interpretacje urzędowe i stanowiska organów kontrolujących wskazujących rażące błędy popełniane przez pracodawców, za które grożą sankcje karne.
Zajęcia skierowane są szczególnie do menedżerów, specjalistów działów personalnych oraz pracowników działów administracji kadrowej odpowiedzialnych za dokumentowanie spraw pracowniczych, zarządzanie systemem kadrowym, tworzenie i monitorowanie wewnętrznego porządku prawa pracy oraz kadry kierowniczej odpowiedzialnej za realizację procesów pracowniczych i stosowanie prawa pracy w imieniu pracodawcy. Szkolenie ma głównie charakter warsztatowy, w którym praktycznie – na przykładach – prezentowane są zagadnienia zarządzania pracownikami i organizacją pracy.

Korzyści dla uczestników

• ugruntowanie praktycznych umiejętności z zakresu dokumentowania umów o pracę, zwalniania pracowników, planowania i rozliczania czasu pracy i urlopów, uprawnień pracowniczych, kontroli pracy, nagradzania i karania, prowadzenia dokumentacji pracowniczej i akt osobowych,
• wyposażenie w gotowe do stosowania narzędzia i metody pracy na stanowiskach odpowiedzialnych za prawidłowe zarządzanie sprawami pracowniczymi,
• umiejętność przekształcania obowiązków nakładanych na pracodawców przez prawo pracy na regulacje wewnętrzne, a następnie na wzory postępowań,
• doskonalenie umiejętności stosowania kontrowersyjnych przepisów o czasie pracy,
• dostęp do wieloletniej, praktycznej wiedzy oraz sprawdzonych rozwiązań.

Program szkolenia

1. Nawiązanie zatrudnienia – konstruowanie najkorzystniejszych ekonomicznie i formalnie warunków:
• potrzebne menedżerom informacje o kandydacie do pracy przed podpisaniem umowy o pracę:
• pytania potencjalnego pracodawcy w rozmowie kwalifikacyjnej – celowość zapytań a dopuszczalność w świetle obostrzeń antydyskryminacyjnych i ochrony danych osobowych
• jak wybrać najbardziej optymalną formę zatrudnienia korzystając z wachlarza rodzajów umów:
• dostępność i zakres stosowania umowy na czas próbny
• praktyczne aspekty stosowania przepisów dotyczących umów na czas określony
• umowy na zastępstwo po zmianach przepisów
• zatrudnienie w warunkach telepracy
• umowa na czas nieokreślony
• ponowne nawiązanie stosunku pracy z byłym pracownikiem – co z dokumentacją w związku ze zmianą przepisów o archiwizacji
• obowiązki pracodawcy przed dopuszczeniem pracownika do pracy
• prawidłowe powierzenie pracownikowi obowiązków służbowych
• forma dokumentowa stosunku pracy po zmianie przepisów
• nowe zasady przechowywania dokumentacji obowiązujące od 2019 roku
• skrócony okres archiwizacji akt pracowniczych
• warunki korzystania z elektronicznej formy tworzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej

2. Czas pracy w 2019 roku – planowanie, organizowanie, nadzór i kontrola:
• gotowość a dyspozycyjność pracownika do wykonywania pracy
• czym jest dyscyplina czasu pracy pracownika
• wymiar czasu pracy w 2019 roku
• normy czasu pracy w przyjętym przez pracodawcę okresie rozliczeniowym
• systemy i rozkłady czasu pracy
• podstawowy a równoważny system czasu pracy
• czas pracy w ruchu ciągłym
• czas pracy w skróconych normach czasu pracy
• zadaniowy / nienormowany czas pracy
• przerywany czas pracy
• system pracy weekendowej
• ruchomy czas pracy
• indywidualny rozkład czasu pracy
• konsekwencje wyboru systemu i rozkładu czasu pracy
• rygor doby pracowniczej a okresy odpoczynku – dobowego i tygodniowego
• przerwy w pracy – wliczane i nie wliczane do czasu pracy
• ustalanie czasu pracy podległych pracowników w okresie rozliczeniowym, tworzenie i wprowadzanie zmian w grafikach czasu pracy (harmonogramach)
• praca w porze nocnej
• zarządzanie limitami nadgodzin:
• dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych
• polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych
• rekompensowanie pracy w nadgodzinach
• praca w godzinach nadliczbowych osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
• praca w dni wolne od pracy, w niedziele i święta i ich rekompensata
• zakaz handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem, obowiązujące w 2019 roku
• czas wliczany i nie wliczany do czasu pracy – delegacja służbowa, szkolenia obowiązkowe i rozwojowe, badania lekarskie, spotkania integracyjne
• dyżur pracownika w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę
• czas pracy pracownika niepełnosprawnego
• czas pracy kadry kierowniczej i osób zarządzających w imieniu pracodawcy
• czas pracy pracownika podnoszącego kwalifikacje zawodowe za zgodą / skierowaniem pracodawcy i bez
• obowiązek pracownika potwierdzenia obecności w pracy (lista obecności, karta zegarowa) a ewidencja czasu pracy stanowiąca podstawę wypłaty wynagrodzenia za pracę
• jak unikać błędów w rozliczaniu czasu pracy – problemy z praktyki
• nowe obowiązki pracodawcy dotyczące tworzenia i przechowywania dokumentacji czasu pracy
• problematyka różnorodnych form prowadzenia dokumentacji czasu pracy

3. Urlopy pracownicze w 2019 roku – zasady, uprawnienia, szczególne przypadki:
• efektywne planowanie i zasady udzielania urlopów wypoczynkowych
• uprawnienia pracownika do pierwszego urlopu i kolejnych
• udzielanie urlopu bieżącego i za lata poprzednie:
• urlop w wymiarze podstawowym
• urlop w zwiększonym i zmniejszonym wymiarze
• urlop w dodatkowym miejscu pracy
• konsekwencje zalegania urlopu wypoczynkowego
• przesunięcie terminu urlopu
• odwołanie pracownika z urlopu
• szczególne przypadki udzielania urlopu wypoczynkowego bez wniosku pracownika ("wysłanie na urlop")
• specyfika regulacji wewnętrznych „urlopu na żądanie”
• wynagrodzenie a ekwiwalent za urlop
• szczególne zasady udzielania urlopów związanych z rodzicielstwem:
• urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski, wychowawczy po zmianach
• łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą
• praca w obniżonym wymiarze czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego
• opieka nad dzieckiem do lat 14 – wymiar godzinowy, podział zwolnienia na części
• urlopy okolicznościowe oraz całodniowe płatne i niepłatne zwolnienia pracowników od pracy
• inne urlopy pracownicze – bezpłatne (obligatoryjne i fakultatywne), szkoleniowe i dodatkowe
• skuteczność wnioskowania pracowników o poszczególne urlopy pracownicze

4. Odpowiedzialność pracodawcy za naruszanie przepisów o czasie pracy i urlopach pracowniczych; wyłączenia odpowiedzialności w szczególnych przypadkach:
• kontrola zwolnień lekarskich prowadzona przez pracodawcę – uprawnienia, obowiązki
• uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie kontroli ewidencji czasu pracy

5. Obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy w stosunkach pracy:
• nowe wymogi i sankcje dla pracodawców i działów HR w zakresie ochrony danych osobowych kandydatów do pracy, pracowników i ich rodzin oraz współpracowników
• praktyka wypełniania obowiązków pracodawcy:
• prawidłowego zatrudniania pracowników
• organizowania i kierowania procesem pracy
• ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych
• wyłączenia obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP
• zapewnienia socjalnych potrzeb pracowników
• konsekwencje wzrostu odpisu na ZFŚŚ
• odpowiedzialność pracodawcy i konsekwencje prawne naruszeń na terenie zakładu pracy przepisów antydyskryminacyjnych i antymobbingowych
• zabezpieczenie interesów pracodawcy przez stosowanie monitoringu – wizyjnego, poczty elektronicznej, GPS
• kontrola miejsc pracy, kontrola osobista, stanu trzeźwości a nowe wymogi ochrony dóbr osobistych pracownika
• procedury kontroli pracowników – zakres, tworzenie i wdrażanie
• pracodawca wobec roszczeń pracownika ze stosunku pracy

6. Obowiązki i odpowiedzialność pracownika na tle udzielonych mu kompetencji:
• dyspozycja i podporządkowanie
• lojalność pracownika i obowiązek zakazu działalności konkurencyjnej
• obowiązek dbałości o dobro pracodawcy
• obowiązek ochrony i konsekwencje przetwarzania danych osobowych
• należyta staranność
• odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna:
• pwymogi formalne udzielenia kary porządkowej
• sprzeciw od kary porządkowej
• uznanie kary porządkowej za niebyłą
• kara dyscyplinarna po postępowaniu dyscyplinarnym lub bez
• odpowiedzialność materialna i warunki jej stosowania:
• za szkodę wyrządzoną pracodawcy
• za mienie powierzone z obowiązkiem rozliczenia
• wina umyślna i nieumyślna pracownika

7. Dyscyplinowanie pracowników:
• prawne podstawy stosowania kontroli jako jedno z uprawnień kierowniczych pracodawcy
• wydawanie poleceń służbowych (granice związania pracownika poleceniem służbowym, odmowa wykonania polecenia i możliwe skutki prawne odmowy)
• dyscyplinowanie pracownika – możliwości przełożonego, scenariusz rozmowy dyscyplinującej
• prawne aspekty oceny podwładnych

8. Zmiana warunków zatrudnienia pracownika – stała i czasowa:
• czasowa zmiana stanowiska lub miejsca pracy poleceniem służbowym
• zmiana umowy o pracę w ramach porozumienia stron / wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy lub płacy

9. Środki ochrony prawnej przy rozwiązaniu umowy o pracę:
• jak zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem
• kodeksowe i pozakodeksowe formy rozwiązania stosunku pracy:
• na mocy porozumienia stron
• za wypowiedzeniem jednej ze stron
• bez wypowiedzenia
• wypowiedzeniem zmieniającym
• z przyczyn niedotyczących pracownika
• okresy wypowiedzenia
• jakie obowiązują a jakie wybrać terminy wypowiadania i rozwiązywania stosunku pracy
• kiedy stosować skrócony okres wypowiedzenia oraz zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
• czym jest ochrona ogólna i ochrona szczególna zatrudnienia, w tym m.in:
• ochrona pracownicy w ciąży, pracownika niepełnosprawnego, pracownika młodocianego, pracownika-rodzica, pracownika-opiekuna
• wiek emerytalny a ochrona przedemerytalna pracownika
• kiedy i w jakiej wysokości stosować odprawy i odszkodowania pieniężne, wyłączenia z obowiązku wypłat
• przyczyny i uzasadnienie wypowiedzeń:
• negatywna ocena pracy
• utrata zaufania
• działalność konkurencyjna
• przyczyny niezawinione
• uwzględnianie interesów pracodawcy
• świadectwo pracy na nowych zasadach
• terminy odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę

10. Konsekwencje wzrostu minimalnego wynagrodzenia w 2019 roku.

11. Zmiany w wypłacie wynagrodzenia od 2019 roku:
• wypłata na rachunek bankowy pracownika
• dokonywanie potrąceń z tytułu alimentów
• ograniczenia w potrąceniach z wynagrodzenia zleceniobiorcy

12. Przygotowanie, organizacja i zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym.


Grupa docelowa


Certyfikaty

imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Metodologia


Lokalizacje

Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Szkoleniowe - Progress Project
darmowe
Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Szkoleniowe - Progress Project
darmowe
Olsztyn woj. warmińsko-mazurskie
Hotel Kur***
darmowe
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

System Intrastat – warsztat praktyczny z uwzględnieniem najnowszych zmian
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
640,00 zł (520,33 netto)
Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 340,00 zł (1 089,43 netto)
Umowy handlowe z pozycji zakupowej
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
940,00 zł (764,23 netto)
Zmiany w prawach konsumenta i reklamacje 2018/2019 - warsztaty prawne
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
740,00 zł (601,63 netto)
Zatrudnianie cudzoziemców - ze szczególnym uwzględnieniem cudzoziemców spoza UE
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
740,00 zł (601,63 netto)
Ochrona danych osobowych - z uwzględnieniem zmian prawa i nowych rozwiązań ochronnych RODO
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
740,00 zł (601,63 netto)

Polecane szkolenia

Prawo pracy dla kadry kierowniczej
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Do ustalenia
Ochrona danych osobowych – nowe przepisy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Szkolenie kancelaryjno - archiwalne
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Nowa instrukcja kancelaryjna i EZD
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Podstawy prawa pracy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kodeks postępowania administracyjnego w świetle najnowszych zmian
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Lista płac od podstaw
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo pracy na liście płac
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Place od A do Z w 2011 szkolenie dla zaawansowanych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Praktyczne metody obliczeniowe w analizie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Przekształcanie i likwidacja zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Nowa instrukcja kancelaryjna dla podmiotów oświatowych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Istota i praktyka funkcjonowania CEIDG
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zmiany w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Elektroniczne załatwianie spraw. Profil potwierdzony ePUAP.
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo autorskie i prawa pokrewne w działalności podmiotów prawa oświatowego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo autorskie i prawa pokrewne
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Istota i praktyka ochrony danych osobowych i ich legalnego przetwarzania
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Nowelizacja ustawy o systemie informacji oświatowej - nowe SIO nowe wymagania nowe cele
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Umowa o pracę a cywilnoprawne formy zatrudnienia
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Praktyczne aspekty postępowania cywilnego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Urlopy pracownicze
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe