Szukaj szkolenia

Szkolenie kancelaryjno - archiwalne

Kategoria szkolenia: Prawo ogólne
Do ustalenia

Zakres tematyczny szkolenia

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie kompleksowo problematyki obiegu dokumentów w instytucji, stosowanie bezdziennikowego systemu kancelaryjnego, posługiwanie się rzeczowym wykazem akt, sposób opracowywania dokumentacji, przekazywania jej do archiwum zakładowego. Omówione zostałoby również funkcjonowanie archiwum zakładowego, procedury udostępniania dokumentacji oraz przekazywania jej do archiwum państwowego.


Program szkolenia

1. RODZAJE WSPÓŁCZESNEJ DOKUMENTACJI

A. Dokument – pojęcie, rodzaje

B. Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie

C. Dokumentacja tworząca akta spraw i nie tworząca akta spraw

2. PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ W PODMIOCIE

A. ”KONSTYTUCJA ARCHIWALNA” ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.)

B. Przepisy wykonawcze:

• Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych(Dz. U .z 2002r. poz. 1375)

• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 20 stycznia 2011 r (Dz. U. Nr 14, poz. 67)

3. OBIEG DOKUMENTACJI W PODMIOCIE - NOWA INSTRUKCJA KANCELARYJNA

A. zakres podmiotowy i przedmiotowy

• słowniczek pojęć

• Kim jest koordynator czynności kancelaryjnych?

• Interoperacyjność znaku sprawy

• Udział komórek innych niż merytoryczne przy załatwianiu spraw

• Czy można rozszerzyć RWA i jak to skutecznie zrobić?

• Brak wzorów blankietów, pieczątek itp.

B. Czynności kancelaryjne w systemie EZD

C. Czynności kancelaryjne w systemie tradycyjnym

4. INSTRUKCJA ARCHIWALNA

A. Organizacja i zadania archiwum zakładowego (składnicy akt)

B. Lokal archiwum zakładowego (składnicy akt)

C. Przejmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego (składnicy akt)

D. Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji

E. Przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym oraz porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym

F. Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym (składnicy akt)

G. Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego (składnicy akt)

H. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej

I. Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych

J. Sprawozdawczość archiwum zakładowego

5. WARSZTATY polegające miedzy innymi na:

• dokonaniu opisu teczek

• dokonaniu opisu akt osobowych

• sporządzeniu spisu spraw

• nadaniu znaku sprawy

• sporządzeniu odpowiednich spisów zdawczo– odbiorczych dokumentacji papierowej- oddzielnie dla kategorii „A” i „B” do archiwum zakładowego

• sporządzeniu spisów zdawczo –odbiorczych dokumentacji papierowej do archiwum państwowego

• nadaniu teczkom sygnatury akt

• sporządzeniu wykazu spisów zdawczo– odbiorczych

• przygotowaniu zarządzenia powołującego komisję do brakowania

• sporządzeniu spisu dokumentacji niearchiwalnej

• wypełnieniu protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej

• wypełnieniu wniosku do archiwum państwowego z prośbą o wydanie jednorazowego zezwolenia na zniszczenie akt

• rozszerzeniu RWA 

6. Panel dyskusyjny


Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi dyplomowany archiwista, absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej. W swojej karierze zawodowej współpracował ponadto m .in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w administracji i przedsiębiorstwach. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, oraz w archiwizacji dokumentacji niejawnej. Prowadzi szkolenia w zakresie stosowania przepisów kancelaryjnych oraz prawidłowego obiegu dokumentów, funkcjonowania i organizacji archiwum zakładowego, a także właściwej współpracy na styku komórki organizacyjne - archiwum zakładowe - archiwum państwowe.

Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest do tych urzędów i instytucji, które albo nie miały dotychczas obowiązku stosowania ujednoliconych procedur i normatywów kancelaryjno-archiwalnych, albo też taki obowiązek miały ale nie był on jak dotąd egzekwowany.

Certyfikaty

Wykład, prezentacja, ćwiczenia oraz dyskusja.

Metodologia

Wykład, prezentacja, ćwiczenia oraz dyskusja.

Informacje dodatkowe

Przedstawione szkolenie ma formę szkolenia zamkniętego (wewnętrznego), które jest organizowane w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli interesuje Państwa wzięcie udziału w szkoleniu otwartym z tego zakresu (szkolenia otwarte odbywają się Gdańsku) prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: ewa.trafalska@adept.info.pl. Więcej informacji na temat szkoleń zamkniętych uzyskać można na http://adept.info.pl/szkolenia-zamkniete#header.

Lokalizacje

woj.
Do uzgodnienia
darmowe
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Ochrona danych osobowych – nowe przepisy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Nowa instrukcja kancelaryjna i EZD
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Podstawy prawa pracy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kodeks postępowania administracyjnego w świetle najnowszych zmian
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Lista płac od podstaw
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo pracy na liście płac
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Place od A do Z w 2011 szkolenie dla zaawansowanych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Praktyczne metody obliczeniowe w analizie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Przekształcanie i likwidacja zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Nowa instrukcja kancelaryjna dla podmiotów oświatowych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Istota i praktyka funkcjonowania CEIDG
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zmiany w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Elektroniczne załatwianie spraw. Profil potwierdzony ePUAP.
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo autorskie i prawa pokrewne w działalności podmiotów prawa oświatowego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo autorskie i prawa pokrewne
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Istota i praktyka ochrony danych osobowych i ich legalnego przetwarzania
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Nowelizacja ustawy o systemie informacji oświatowej - nowe SIO nowe wymagania nowe cele
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Umowa o pracę a cywilnoprawne formy zatrudnienia
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Praktyczne aspekty postępowania cywilnego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Urlopy pracownicze
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo pracy dla specjalistów z zakresu kadr i płac
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Praktyczne aspekty ogólnego postępowania administracyjnego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia

Polecane szkolenia

Prawo pracy dla kadry kierowniczej
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Do ustalenia
Ochrona danych osobowych – nowe przepisy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Nowa instrukcja kancelaryjna i EZD
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Podstawy prawa pracy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kodeks postępowania administracyjnego w świetle najnowszych zmian
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Lista płac od podstaw
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo pracy na liście płac
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Place od A do Z w 2011 szkolenie dla zaawansowanych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Praktyczne metody obliczeniowe w analizie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Przekształcanie i likwidacja zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Nowa instrukcja kancelaryjna dla podmiotów oświatowych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Istota i praktyka funkcjonowania CEIDG
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zmiany w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Elektroniczne załatwianie spraw. Profil potwierdzony ePUAP.
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo autorskie i prawa pokrewne w działalności podmiotów prawa oświatowego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo autorskie i prawa pokrewne
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Istota i praktyka ochrony danych osobowych i ich legalnego przetwarzania
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Nowelizacja ustawy o systemie informacji oświatowej - nowe SIO nowe wymagania nowe cele
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Umowa o pracę a cywilnoprawne formy zatrudnienia
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Praktyczne aspekty postępowania cywilnego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Urlopy pracownicze
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo pracy dla specjalistów z zakresu kadr i płac
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe