Szukaj szkolenia

Zmiany w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Kategoria szkolenia: Prawo ogólne
Do ustalenia

Zakres tematyczny szkolenia

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie i uporządkowanie nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w zakresie zapewnienia uczniom wsparcia i zindywidualizowanej pomocy, zarówno w pokonywaniu trudności w uczeniu się, jak i w rozwijaniu uzdolnień, w zależności od dokonanego na poziomie szkoły rozpoznania.


Program szkolenia

1.Nowa definicja specjalnej potrzeby edukacyjnej.

2.Nowy kontekst prawny specjalnych potrzeb edukacyjnych. Wielość rozporządzeń – wyeliminowanie ryzyka braku spójności przepisów w prawie oświatowym.

3.Zmiana zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (od 1 lutego 2011).

•Zasada zapewnienia każdemu uczniowi kompleksowej oferty pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

•Zasada rozpoznawania i zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawania indywidualnych możliwości psychofizycznych.

•Katalog indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych.

•Zasada dobrowolności i nieodpłatności korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

•Kto jest odpowiedzialny i w jakim zakresie za organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

•Określenie momentu wszczęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Z czyjej inicjatywy?

•Zróżnicowanie form udzielanej pomocy.

•Rezygnacja z zasady określania minimalnej liczby uczniów w grupie. Odstąpienie od zasady organizowania klas wyrównawczych.

•Nowe formy pomocy dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

•Katalog czynności, jakie zobowiązani mają podejmować w stosunku do danego ucznia w celu udzielenia mu odpowiedniej, indywidualnej formy pomocy.

•„Zespół” i jego działania w nowym kontekście prawnym.

•KIPU - Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia.

•Przepisy przejściowe.

4.Szczegółowe zasady działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (od 1 lutego 2011).

•Rozszerzenie i uszczegółowienie zadań poradni.

•Rozszerzenie katalogu form, w których poradnia realizuje swoje zadania.

•Nowy sposób określania terenu działania poradni.

•Zasada stwarzania możliwości uzyskania przez dzieci i młodzież oraz ich rodziców informacji o wynikach diagnozy.

•Zobowiązanie specjalistów zatrudnionych w poradni do realizacji zadań poradni również poza poradnią.

•Uzupełnienie działań poradni o działalność świadczoną przez wolontariuszy.

•Tworzenie, likwidacja oraz określenie zakresu i terenu działania filii poradni.

•Nowe formy dokumentacji – Rejestr Wydanych Opinii i Orzeczeń. Elektroniczne formy prowadzenia tego rejestru.

•Przepisy przejściowe.

5.Zmiany w ramowym statucie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (od 1 lutego 2011).

•Zobowiązanie do określenia zakresu współdziałania z przedszkolami, szkołami i placówkami oraz podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc nauczycielom.

•Zmiana terminu zatwierdzania przez organ prowadzący arkusza organizacji na kolejny rok szkolny.

•Zobowiązanie do określenia zakresu zadań pracowników poradni realizowanych poza poradnią.

•Zmiana zasad umożliwienia dyrektorowi poradni tworzenia stanowisk wicedyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych.

6.Zmiany od 1 września 2011.

•Zmiany w warunkach organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.

•Zmiany w warunkach organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach.

•Zmiany w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

•Zmiany w warunkach i sposobach oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.


Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi absolwent Uniwersytetu Opolskiego (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii; Fizyka i Informatyka) oraz Akademii  Ekonomicznej we Wrocławiu (Studia Podyplomowe, Systemy Mikrokomputerowe w Zarządzaniu), doświadczony trener, posiadający certyfikat trenerski (Trener Biznesu) Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Szkolenia, kursy i wykłady prowadzi od 1991 roku. Posiada praktyczną znajomość technik szkoleniowych, skutecznych form komunikacji, przekazywania wiedzy oraz umiejętność łączenia zagadnień prawnych z zagadnieniami informatycznymi i biznesowymi. Prowadzi szkolenia między innymi na zlecenie Ministerstwa Finansów, służb celnych, sądów okręgowych i rejonowych, Podmiotów Lasów Państwowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Grupa docelowa

Pracownicy placówek oświatowych.

Certyfikaty

Certyfikat ukończenia szkolenia.

Metodologia

Wykład, prezentacja oraz dyskusja.

Informacje dodatkowe

Przedstawione szkolenie ma formę szkolenia zamkniętego (wewnętrznego), które jest organizowane w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli interesuje Państwa wzięcie udziału w szkoleniu otwartym z tego zakresu (szkolenia otwarte odbywają się Gdańsku) prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: ewa.kaszynska@adept.info.pl. Więcej informacji na temat szkoleń zamkniętych uzyskać można na http://adept.info.pl/szkolenia-zamkniete#header.

Lokalizacje

woj.
Do uzgodnienia
darmowe
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Ochrona danych osobowych – nowe przepisy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Szkolenie kancelaryjno - archiwalne
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Nowa instrukcja kancelaryjna i EZD
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Podstawy prawa pracy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kodeks postępowania administracyjnego w świetle najnowszych zmian
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Lista płac od podstaw
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo pracy na liście płac
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Place od A do Z w 2011 szkolenie dla zaawansowanych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Praktyczne metody obliczeniowe w analizie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Przekształcanie i likwidacja zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Nowa instrukcja kancelaryjna dla podmiotów oświatowych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Istota i praktyka funkcjonowania CEIDG
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Elektroniczne załatwianie spraw. Profil potwierdzony ePUAP.
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo autorskie i prawa pokrewne w działalności podmiotów prawa oświatowego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo autorskie i prawa pokrewne
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Istota i praktyka ochrony danych osobowych i ich legalnego przetwarzania
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Nowelizacja ustawy o systemie informacji oświatowej - nowe SIO nowe wymagania nowe cele
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Umowa o pracę a cywilnoprawne formy zatrudnienia
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Praktyczne aspekty postępowania cywilnego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Urlopy pracownicze
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo pracy dla specjalistów z zakresu kadr i płac
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Praktyczne aspekty ogólnego postępowania administracyjnego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia

Polecane szkolenia

Prawo pracy dla kadry kierowniczej
SGP Training and Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Do ustalenia
Ochrona danych osobowych – nowe przepisy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Szkolenie kancelaryjno - archiwalne
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Nowa instrukcja kancelaryjna i EZD
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Podstawy prawa pracy
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Kodeks postępowania administracyjnego w świetle najnowszych zmian
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Lista płac od podstaw
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo pracy na liście płac
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Place od A do Z w 2011 szkolenie dla zaawansowanych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Praktyczne metody obliczeniowe w analizie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Przekształcanie i likwidacja zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Nowa instrukcja kancelaryjna dla podmiotów oświatowych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Istota i praktyka funkcjonowania CEIDG
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Elektroniczne załatwianie spraw. Profil potwierdzony ePUAP.
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo autorskie i prawa pokrewne w działalności podmiotów prawa oświatowego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo autorskie i prawa pokrewne
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Istota i praktyka ochrony danych osobowych i ich legalnego przetwarzania
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Nowelizacja ustawy o systemie informacji oświatowej - nowe SIO nowe wymagania nowe cele
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Umowa o pracę a cywilnoprawne formy zatrudnienia
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Praktyczne aspekty postępowania cywilnego
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Urlopy pracownicze
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Prawo pracy dla specjalistów z zakresu kadr i płac
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe