Szukaj szkolenia

Controlling w logistyce – kompendium wiedzy skutecznego menedżera

Kategoria szkolenia: Transport i logistyka
Do ustalenia
1 940,00 zł (1 577,24 netto)

Opis szkolenia i cel 


Od dawna wiadomo, że o zabezpieczeniu funkcjonowania przedsiębiorstwa w długim okresie czasu decyduje jego zdolność dopasowania się do zmian w otoczeniu. Problem polega jednak na tym, że dynamika zmian w otoczeniu jest tak duża, że tradycyjne metody i techniki w wielu przypadkach przestają być skuteczne. Dodatkowe ryzyko generuje coraz większa komplikacja procesów i ciągle zmniejszające się marże. Takie uwarunkowania wymagają zastosowania rozwiązań systemowych, które sprostają tym trendom i pozwolą wykorzystać dotychczas niewykorzystane „luki wartości”. Jednym z elementów takich rozwiązań jest delegowanie uprawnień i odpowiedzialności na niższe szczeble. Konsekwencją tego jest to, że menedżerowie z obszaru logistyki muszą dysponować wiedzą, która często wykracza poza ich wąską specjalizację. Controlling jest nowoczesnym podejściem do zarządzania, które zakłada partycypację w procesie podejmowania decyzji menedżerów wszystkich szczebli zarządzania. Jego metodyka pozwala lepiej wykorzystać zasoby przedsiębiorstwa,  optymalizować koszty w całym łańcuchu dostaw i skutecznie budować przewagę konkurencyjną.  


Korzyści dla uczestników 


• umiejętność analizy procesów logistycznych, 
• poznanie metod analizy kosztów, 
• praktycznie stosowanie narzędzi powszechnie stosowanych w controllingu, 
• znajomość budżetowania kosztów. 

 

Program szkolenia 


1. Warunki skutecznego zastosowania controllingu w logistyce. 
2. Miejsce controllingu w logistyce, Self-controlling menedżerów logistyki, wsparcie działu controllingu dla obszaru logistyki. 
3. Kluczowe aspekty, narzędzia i techniki controllingu: 
• orientacja na cele i zasady definiowania kierunku oraz tempa zmiany: 
• zarządzenie przez cele, 
• zasady skutecznego stawiania celów, 
• najczęściej spotykane błędy i ich konsekwencje. 
• orientacja na „wąskie gardła” – znaczenie analizy „wąskich gardeł” w planowaniu i określaniu priorytetów, analiza niezawodności i ryzyka w łańcuchu dostaw, 
• sprzężenie wyprzedzające: 
• planowanie, 
• błędy i mity planowania oraz ich konsekwencje, 
• perspektywy planowania (okres, rodzaj, informacje bazowe), 
• rodzaje planowania (strategiczne, operacyjne, dyspozycyjne), 
• planowanie a prognoza, 
• analiza odchyleń i jej znaczenie. 
• koncentracja na rachunkowości zarządczej: 
• różnice między rachunkowością zarządczą a finansową, 
• zależności między rachunkowością zarządczą a finansową istotne dla budowy systemu controllingu, 
• zarządzanie przez cele, budżetowanie i rachunkowość zarządcza jako komponenty systemu controllingu. 
• koncentracja na aspektach personalnych: 
• podejście współuczestniczące w budżetowaniu, 
• motywowanie pracowników do udziału w budżetowaniu, 
• zasady komunikowania się w procesie budżetowania, 
• tworzenie języka ekonomicznego i budowanie kultury przedsiębiorstwa. 
4. Rachunkowość zarządcza i podstawy rachunku kosztów na potrzeby budżetowania i controllingu – analiza przypadku: 
• ocena rentowności w controllingu, 
• próg rentowności, 
• pokrycie finansowe (marża pokrycia) – kluczowe pojęcie controllingu, 
• klasyfikacja kosztów w controllingu, 
• dźwignia operacyjna – podejście controllingowe, 
• koszty standardowe, 
• rentowność a analiza portfela produktów, 
• macierz BCG i jej modyfikacje, 
• rentowność a krzywa życia produktów, 
• krzywa uczenia się i krzywa doświadczenia, 
• dolna granica ceny, 
• ćwiczenie – zależności i powiązania podstawowych pojęć rachunkowości zarządczej. 
5. Gra decyzyjna – metodyka rozwiązywania problemów złożonych w budżetowaniu: 
• wykorzystanie zarządzania przez cele, 
• wykorzystanie technik planistycznych, 
• metodyka konferencji i komitetów budżetowych, 
• analiza make or buy. 
6. Wielostopniowy rachunek (kosztów) pokryć finansowych jako podstawa do budowy systemu controllingu oraz platforma integracji narzędzi i technik zarządzania: 
• budowa i zasady działania rachunku pokryć finansowych, 
• korzyści rachunku pokryć finansowych, 
• analiza ABC, 
• Target Costing, 
• budżety elastyczne jako analityczne źródło informacji zarządczej, 
• analiza wykorzystania zasobów logistycznych, 
• analityczne rachunki pokryć finansowych, 
• wykorzystanie rachunku pokryć finansowych do zarządzania łańcuchem wartości, 
• wykorzystanie rachunku do decyzji o outsourcingu i optymalizacji kosztów, 
• Activity Based Costing (Rachunek kosztów działań lub Procesowy rachunek kosztów). 
7. Jednostki biznesowe czyli podejście do mpk w controllingu: 
• zasady definiowania jednostek biznesowych do zarządzania procesowego i rachunku kosztów ABC, 
• mierniki jednostek biznesowych, 
• sposoby weryfikacji mierników jednostek biznesowych, 
• rodzaje jednostek biznesowych, 
• produkty, klienci, projekty, procesy jako jednostki biznesowe, 
• ćwiczenie definiowanie jednostek biznesowych w logistyce i określanie dla nich mierników. 
8. Rozliczanie świadczeń wewnętrznych oraz koszty i przychody kalkulacyjne: 
• sposoby rozliczania świadczeń wewnętrznych, ich wady i zalety, 
• zasady rozliczania świadczeń wewnętrznych, 
• zastosowanie kosztów i przychodów kalkulacyjnych do rozliczania świadczeń wewnętrznych i do korekt wyników, 
• przykłady rozliczania świadczeń wewnętrznych w logistyce, 
• wpływ rozliczeń wewnętrznych na ocenę procesów logistycznych, 
• wykorzystanie przychodów i kosztów kalkulacyjnych. 
9. Funkcje budżetowania. 
10. Budżetowanie jako system samouczący: 
• organizacja procesu budżetowania, 
• korekty budżetu, 
• ocena pracowników w oparciu o budżety. 
11. Budżetowanie na bazie zerowej. 
12. Budowa arkuszy budżetowych. 
13. Sporządzanie budżetu dla logistycznych jednostek biznesowych – ćwiczenie. 
14. Pytania weryfikujące realność budżetu. 
15. Specyfika budżetu projektu, produktu, klienta. 
16. Planowanie i controlling strategiczny: 
• analiza makro i mikro otoczenia (analiza sektora, analiza konkurencji), 
• analiza SWOT, 
• mapa strategii. 
17. Balanced Scorecard jako narzędzie zarządzania strategicznego: 
• BSC jako wsparcie zarządzania w logistyce, 
• przełożenie strategii na budżetowanie w obszarze logistyki, 
• kaskadowanie celów, 
• opisy funkcji dla jednostek biznesowych w logistyce, 
• Key Process Indicators, 
• optymalizacja kosztów logistyki w oparciu o skaskadowane BSC. 
18. System wskaźników logistycznych łańcucha dostaw: zaopatrzenia, produkcji i przepływu materiałów, zapasów, transportu i spedycji, dystrybucji, magazynowania, obsługi klienta. 
19. Definiowanie celów strategicznych w obszarze logistyki - ćwiczenie. 
 

Grupa docelowa

Szkolenie skierowanie jest do:
• menedżerów wyższego i średniego szczebla oraz analityków i strategów łańcuchów dostaw,
• dyrektorów, kierowników i specjalistów ds. logistyki w przedsiębiorstwach,
• planistów oraz koordynatorów elastycznych i zintegrowanych łańcuchów dostaw,
• kierowników, planistów i specjalistów poszczególnych odcinków zarządzania logistyką przedsiębiorstwa - zarządzających:
• obsługą klienta,
• zakupami i zaopatrzeniem,
• zapasami,
• logistyką produkcji i przepływem materiałów,
• magazynem i gospodarką magazynową oraz systemami składowania,
• transportem i spedycją,
• sprzedażą i dystrybucją,
• controllingiem w przedsiębiorstwie lub controllingiem logistyki oraz optymalizacją i efektywnością wykorzystania zasobów.

Certyfikaty

imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Metodologia

Szkolenie ma charakter interaktywny. Tam gdzie jest to możliwe, wiedza i umiejętności przekazywane są przy pomocy ćwiczeń, przykładów rynkowych i paneli dyskusyjnych. Wykłady natomiast, nasycone są anegdotami, metaforami i porównaniami. W myśl chińskiego przysłowia, że „jeden obraz jest wart więcej niż tysiące słów”, treść szkolenia wizualizowana jest tak, aby przekaz był możliwie plastyczny i trafiał do wyobraźni uczestników szkolenia.

W szkoleniu wykorzystywana jest wiedza zdobyta w projektach doradczych, która nadaje zajęciom wymiaru praktycznego. Prowadzący wychodzi z założenia, że szkolenie powinno być nie tylko „przygodą intelektualną”, ale również impulsem do zmian, które powinny się przełożyć na wyniki przedsiębiorstwa i zabezpieczenie jego funkcjonowania w długim okresie.
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Zarządzanie procesami logistycznymi - zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 810,00 zł (1 471,54 netto)
Controlling w logistyce - Controlling operacyjny
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 790,00 zł (1 455,28 netto)
Zarządzanie łańcuchem dostaw
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 440,00 zł (1 170,73 netto)
Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)
Negocjacje zakupowe i zarządzanie dostawcami
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 890,00 zł (1 536,59 netto)
Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa – przewozy drogowe i morskie
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 890,00 zł (1 536,59 netto)
Zarządzanie i mapowanie procesów logistycznych w przedsiębiorstwie
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 660,00 zł (1 349,59 netto)
Zarządzanie i optymalizacja zapasów zaopatrzeniowych i zapasów wyrobów gotowych
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 440,00 zł (1 170,73 netto)
Dystrybucja i planowanie dostaw
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 440,00 zł (1 170,73 netto)
Negocjacje zakupowe i zarządzanie dostawcami
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 740,00 zł (1 414,63 netto)
Organizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie z elementami gospodarki materiałowej
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)
Organizacja transportu i logistyki wewnątrz przedsiębiorstwa
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)
Reklamacje i dochodzenie roszczeń w transporcie i spedycji na rynku krajowym i międzynarodowym
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)
Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza magazynu
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)
Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 440,00 zł (1 170,73 netto)
Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia - metody redukcji kosztów w zakupach
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 810,00 zł (1 471,54 netto)
Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 340,00 zł (1 089,43 netto)
Przewozy kontenerowe i drobnicowe - spedycja i transport morski
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
840,00 zł (682,93 netto)
Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 340,00 zł (1 089,43 netto)
Zarządzanie flotą samochodową
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)
Negocjacje zakupowe umowy handlowe i zarządzanie dostawcami
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
2 490,00 zł (2 024,39 netto)
Warunki dostaw INCOTERMS 2010 - najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów hand
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
760,00 zł (617,89 netto)
Prawidłowa gospodarka paletowa w przedsiębiorstwie
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
740,00 zł (601,63 netto)
Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 890,00 zł (1 536,59 netto)
Prognozowanie w logistyce w oparciu o statystyki sprzedaży
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
ADR – Transport składowanie i oznakowanie materiałów niebezpiecznych
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
790,00 zł (642,28 netto)
Pochodzenie towarów a konsekwencje wystawiania świadectw pochodzenia w handlu międzynarodowym
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
640,00 zł (520,33 netto)
VAT w transporcie
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 340,00 zł (1 089,43 netto)
Negocjacje zakupowe i umowy handlowe
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 890,00 zł (1 536,59 netto)
Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 390,00 zł (1 130,08 netto)

Polecane szkolenia

Zarządzanie procesami logistycznymi - zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie
Progress Project Sp. z o.o.
Do ustalenia
1 810,00 zł (1 471,54 netto)
Optymalizacja zapasów z wykorzystaniem MS Excel
Kompetea
Do ustalenia
1 190,00 zł (967,48 netto)
Spedycja i transport w transakcjach krajowych i międzynarodowych
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Zarządzenie kategoriami zakupowymi
Kompetea
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
Strategiczne zarządzanie zakupami
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Optymalizacja procesu kompletacji
Kompetea
Do ustalenia
650,00 zł (528,46 netto)
Negocjacje w zakupach z elementami perswazji
Kompetea
Do ustalenia
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Mapowanie Strumienia Wartości
Kompetea
Do ustalenia
590,00 zł (479,67 netto)
Efektywne procesy logistyczne w nowoczesnych magazynach
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Controlling logistyki
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Lean Warehousing – szczupłe zarządzanie nowoczesnym magazynem
Kompetea
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
Zarządzanie
Kompetea
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
MS Excel w logistyce
Kompetea
Do ustalenia
550,00 zł (447,15 netto)
Optymalizacja kosztów w dziale zakupów
Kompetea
Do ustalenia
650,00 zł (528,46 netto)
Współpraca z dostawcami
Kompetea
Do ustalenia
650,00 zł (528,46 netto)
Prognozowanie jako element skutecznego zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie
Kompetea
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Zabezpieczenia płatności w transakcjach handlowych
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Kontrola eksportu – procedury systemowe w zakresie bezpieczeństwa
Kompetea
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
Transport Drogowy: Konwencja CMR i List Przewozowy.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
Efektywna gospodarka zakupowa w przedsiębiorstwie handlowo-dystrybucyjnym
Kompetea
Do ustalenia
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Handel z Chinami – minimalizacja ryzyka płatności i dostawy towaru
Kompetea
Do ustalenia
1 350,00 zł (1 097,56 netto)
Inwentaryzacja w przedsiębiorstwie
Kompetea
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
Optymalizacja obsługi magazynów i logistyki wewnątrzzakładowej
Kompetea
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Obsługa logistyczna transakcji eksportowych
Kompetea
Do ustalenia
1 350,00 zł (1 097,56 netto)
Racjonalizacja procesów magazynowych
Kompetea
Do ustalenia
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Gospodarka magazynowa jako element efektywnego zarządzania logistyką w firmie
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
System INTRASTAT w perspektywie zmian na 2015r.
Kompetea
Do ustalenia
590,00 zł (479,67 netto)
System INTRASTAT w perspektywie zmian na 2015r.
Kompetea
Do ustalenia
590,00 zł (479,67 netto)
Zarządzanie magazynem e-commerce
Kompetea
Do ustalenia
850,00 zł (691,06 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe