Szukaj szkolenia

OOŚ W PROCESIE INWESTYCYJNYM; ROLA RAPORTU OOŚ (WARSZTATY, STUDIUM PRZYPADKÓW); KONSULTACJE SPOŁECZNE

Kategoria szkolenia: Ochrona środowiska
Hotel Czarny Potok, Zakopane, małopolskie
30.11.2021 - 03.12.2021
2 460,00 zł (2 000,00 netto)

Szkolenie adresujemy głównie do inwestorów – podmiotów prywatnych i publicznych, do wszystkich zainteresowanych.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Uczestnicy zapoznają się z nowymi regulacjami prawnymi, poznają na przekładach schematy postępowania w przypadku decyzji z obowiązkiem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz z możliwością nałożenia takiego obowiązku, począwszy od wszczęcia postępowania, przez ustalanie kręgu stron, opiniowania zakresu raportu, uzgadnianie decyzji, do rozpatrywania uwag i wniosków społeczeństwa. Zapoznają się także z zasadami postępowania dowodowego i wyjaśniającego, w tym dotyczącymi oceny raportu oddziaływania na środowisko
 • Wskazane zostaną uczestnikom najczęściej powtarzające się uchybienia i błędy w postępowaniu w sprawach wymagających wydania decyzji środowiskowej oraz w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Uczestnicy nabędą umiejętności składania wniosków w celu uzyskiwania decyzji środowiskowej oraz stosowania przepisów procedury administracyjnej (uzupełnianie braków formalnych wniosku, prawidłowe sporządzanie dokumentacji, terminy załatwienia sprawy, zasady wnoszenia odwołań).
 • Na szkoleniu omówione zostanie orzecznictwo sądów administracyjnych, poglądy doktryny.
 • Uczestnicy wezmą udział w dyskusji, wymianie doświadczeń z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia, omawianiu przykładów z praktyki, uzyskają odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

PROGRAM

 

Dzień pierwszy

 

 1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – funkcja decyzji w systemie inwestycyjnym:
  • organy wydające decyzję,
  • składniki wniosku,
  • ustalenie kręgu stron,
  • decyzja w sprawach inwestycji na terenie kilku gmin,
  • uzgodnienia decyzji środowiskowych,
  • postanowienie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
  • zasady wydawania decyzji w sprawach gdy inwestorem jest gmina; powrót właściwości do wójta/burmistrza,
  • rola RDOŚ w postępowaniu gdy inwestorem jest gmina,
  • składniki decyzji – przykłady,
  • regulacje w zakresie możliwej odmowy wydania decyzji środowiskowej,
  • przypadki zawieszenia postępowania.

 2. Postępowanie w sprawach wymagających wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
  • przed jakimi decyzjami uzyskuje się decyzję środowiskową – kiedy decyzja środowiskowa nie jest wymagana – omówienie wyjątków,
  • rodzaje inwestycji i przedsięwzięć, w stosunku do których wymagana jest ocena oddziaływania na środowisko – kwalifikacja przedsięwzięć na podstawie rozporządzenia,
  • uzgodnienia i opinia w toku postępowania z innymi organami; terminy uzgadniania decyzji.

 3. Przebieg procedury w sprawie wydawania decyzji środowiskowej:
  • dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko gdy z wnioskiem złożono raport,
  • dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko gdy z wnioskiem złożono raport lub gdy z wnioskiem złożono kartę informacyjną przedsięwzięcia.

 4. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – podstawowe informacje

 5. Ponowne przeprowadzanie oceny oddziaływania na środowisko – zasady i podstawy prawne

 6. Ocena oddziaływania na obszar NATURA2000

 7. Udział organizacji ekologicznych w postępowaniu

 8. Zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu – jakie obowiązki ciążą na organie

 9. Zmiana decyzji środowiskowej – przesłanki, procedura

 10. Przeniesienie decyzji środowiskowej na inny podmiot – przesłanki, procedura

 11. Nowelizacja ustawy z 2021 roku:
  • przepisy przejściowe do nowelizacji,
  • obowiązek podawania do wiadomości informacji o wydanych decyzjach, możliwości zapoznania się z aktami oraz udostępnianie decyzji na BIP,
  • nowe zasady wstrzymywania wykonalności decyzji środowiskowych,
  • rozszerzenie uprawnień organizacji ekologicznych,
  • nowe zadania organów wydających decyzje środowiskowe (m.in. w zakresie informowania/upubliczniania danych na BIP), 
  • nowe uprawnienia stron postępowania o decyzję środowiskową i organizacji ekologicznych w zakresie odwołań/skarg od decyzji inwestycyjnych,
  • zmiany dotyczące postępowania odwoławczego,
  • zmiany dotyczące postępowania przed sądami administracyjnymi,
  • zmiany innych przepisów – m.in. prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innych ustaw inwestycyjnych.


Dzień drugi

 

 1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: 
  • tryb i zasady sporządzania – kto i kiedy,
  • składniki,
  • różnice pomiędzy Raportem o oddziaływaniu na środowisko a Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia,
  • orzecznictwo sądowe,
  • typowe błędy i podstawowe problemy,
  • metody identyfikacji i oceny możliwych skutków realizacji przedsięwzięcia.

  WARSZTATY: identyfikacja możliwych oddziaływań dla inwestycji punktowych i liniowych.

  Studium przypadków – wymiana doświadczeń.

 2. Konsultacje społeczne jako sposób zapobiegania konfliktom:
  • czym są konsultacje społeczne,
  • kto i kiedy prowadzi konsultacje społeczne,
  • metody prowadzenia konsultacji społecznych,
  • konsultacje społeczne a mediacje w postępowaniu OOŚ,
  • wymiana doświadczeń.


Konsultacje, dyskusja

WYKŁADOWCA
 

Specjalista do spraw środowiskowych z 15-letnim doświadczeniem w  zakresie postępowań administracyjnych dotyczących ochrony środowiska, który szeroką wiedzę teoretyczną i doświadczenie praktyczne wykorzystuje podczas prowadzenia ocen oddziaływania na środowisko, zakończonych już ponad setką decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Autor kart informacyjnych przedsięwzięć oraz raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Doświadczony wykładowca

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
 

Zakwaterowanie: 30 listopada od godz. 16:00; rozpoczęcie zajęć: 1 grudnia o godz. 8:30; 
Czas trwania zajęć: 18 godzin akademickich; zakończenie szkolenia: 2 grudnia o godz. 11:00.

 

Cena szkolenia: 2000 zł netto; 1900 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy;
dopłata do pokoju 1 – osobowego – 300 zł netto (ograniczona ilość miejsc).
Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.

 

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.

Lokalizacje i terminy

Zakopane woj. małopolskie
Hotel Czarny Potok
30.11.2021 - 03.12.2021
2 460,00 zł (2 000,00 netto)

AMG Szkolenia

Agnieszka Ochmańska
789
Godziny kontaktu
pn - pt w godz. 8:00 - 16:00
Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

IUCLID 6 – REACH / CLP. WARSZTATY
AMG Szkolenia
Hotel Czarny Potok, Zakopane, małopolskie
30.11.2021 - 03.12.2021
2 337,00 zł (1 900,00 netto)
OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM
AMG Szkolenia
Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza (budynek Atlas Tower), al. Jerozolimskie 123a., Warszawa, mazowieckie
27.10.2021 - 27.10.2021
799,50 zł (650,00 netto)
OCHRONA POWIETRZA: WYMAGANIA PRAWNE I TECHNICZNE; BILANS LZO
AMG Szkolenia
Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza (budynek Atlas Tower), al. Jerozolimskie 123a., Warszawa, mazowieckie
09.11.2021 - 09.11.2021
799,50 zł (650,00 netto)
OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI; REGULACJE FORMALNO-PRAWNE IDENTYFIKACJI I REMEDIACJI ZANIECZYSZCZONEJ GLEBY I ZIEMI
AMG Szkolenia
Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza (budynek Atlas Tower), al. Jerozolimskie 123a., Warszawa, mazowieckie
09.12.2021 - 09.12.2021
799,50 zł (650,00 netto)
GEOTECHNIKA W PROJEKTOWANIU I W WYKONAWSTWIE. KURS SZKOLENIOWY
AMG Szkolenia
Hotel Czarny Potok, Zakopane, małopolskie
23.11.2021 - 26.11.2021
2 337,00 zł (1 900,00 netto)
BAZA GOSPODARKI ODPADAMI (BDO): REJESTRACJA, AKTUALIZACJA, EWIDENCJA, SPRAWOZDAWCZOŚĆ – WARSZTATY W BAZIE BDO
AMG Szkolenia
Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza (budynek Atlas Tower), al. Jerozolimskie 123a., Warszawa, mazowieckie
09.11.2021 - 09.11.2021
799,50 zł (650,00 netto)
PRAKTYCZNE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORSTW ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA; ĆWICZENIA
AMG Szkolenia
Hotel Czarny Potok, Zakopane, małopolskie
30.11.2021 - 03.12.2021
2 337,00 zł (1 900,00 netto)
OCHRONA ŚRODOWISKA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH ZMIAN PRZEPISÓW PRAWNYCH
AMG Szkolenia
Hotel Czarny Potok, Zakopane, małopolskie
22.11.2021 - 26.11.2021
2 521,50 zł (2 050,00 netto)
GOSPODAROWANIE ODPADAMI, W TYM ODPADAMI POUŻYTKOWYMI: OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE, PLANOWANE ZMIANY
AMG Szkolenia
Hotel Czarny Potok, Zakopane, małopolskie
23.11.2021 - 26.11.2021
2 337,00 zł (1 900,00 netto)
TRANSGRANICZNE PRZEMIESZCZANIE ODPADÓW – STOSOWANIE PRZEPISÓW W PRAKTYCE
AMG Szkolenia
Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza (budynek Atlas Tower), al. Jerozolimskie 123a., Warszawa, mazowieckie
09.11.2021 - 09.11.2021
799,50 zł (650,00 netto)
10% rabatu DZIKIE ZWIERZĘTA A BEZPIECZEŃSTWO I GOSPODARKA CZŁOWIEKA: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I ZWALCZANIE ASF
AMG Szkolenia
Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza (budynek Atlas Tower), al. Jerozolimskie 123a., Warszawa, mazowieckie
27.10.2021 - 27.10.2021
799,50 zł (650,00 netto)
PRAWNE ASPEKTY GOSPODARKI LEŚNEJ W LASACH NIEPAŃSTWOWYCH – WARSZTATY PRAKTYCZNE
AMG Szkolenia
Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza (budynek Atlas Tower), al. Jerozolimskie 123a., Warszawa, mazowieckie
09.12.2021 - 09.12.2021
848,70 zł (690,00 netto)
PRAKTYCZNE ASPEKTY DOSTOSOWANIA POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH DO KONKLUZJI BAT
AMG Szkolenia
Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza (budynek Atlas Tower), al. Jerozolimskie 123a., Warszawa, mazowieckie
09.12.2021 - 09.12.2021
799,50 zł (650,00 netto)
SPORZĄDZANIE OPERATÓW WODNOPRAWNYCH: WARSZTATY KOMPUTEROWE
AMG Szkolenia
Hotel Czarny Potok, Zakopane, małopolskie
30.11.2021 - 03.12.2021
2 337,00 zł (1 900,00 netto)
REMEDIACJA ŚRODOWISKA GRUNTOWO-WODNEGO: ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE; TECHNOLOGIE OCZYSZCZANIA ŚRODOWISKA GRUNTOWO-WODNEGO
AMG Szkolenia
Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza (budynek Atlas Tower), al. Jerozolimskie 123a., Warszawa, mazowieckie
10.12.2021 - 10.12.2021
799,50 zł (650,00 netto)

Polecane szkolenia

5% rabatu Prawo ochrony środowiska w praktyce – 3-dniowe szkolenie w Zakopanem (noclegi i wyżywienie w cenie szkolenia).
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Zakopane, Zakopane, małopolskie
14.12.2021 - 17.12.2021
2 693,70 zł (2 190,00 netto)
Transgraniczne przemieszczanie odpadów – przepisy i praktyka
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Warszawa lub ONLINE, Warszawa lub ONLINE, mazowieckie
08.11.2021 - 09.11.2021
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
Prawo wodne – najważniejsze regulacje prawne oraz ich praktyczne zastosowanie.
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Warszawa lub ONLINE, Warszawa lub ONLINE, mazowieckie
13.12.2021 - 14.12.2021
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
Prawo wodne a ocena oddziaływania na środowisko
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Warszawa lub ONLINE, Warszawa lub ONLINE, mazowieckie
22.11.2021 - 23.11.2021
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
Opakowania i odpady opakowaniowe - przepisy i praktyka, planowane zmiany.
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Warszawa, Warszawa, mazowieckie
15.11.2021 - 15.11.2021
848,70 zł (690,00 netto)
Prawo ochrony środowiska a obowiązki przedsiębiorców - przepisy i praktyka z uwzględnieniem najnowszych zmian.
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Warszawa lub ONLINE, Warszawa lub ONLINE, mazowieckie
03.11.2021 - 04.11.2021
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
BDO - najnowsze wymagania prawne, zmiany w 2021 roku. Gospodarka odpadami i opakowaniami w praktyce.
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Warszawa lub ONLINE, Warszawa lub ONLINE, mazowieckie
17.11.2021 - 18.11.2021
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
Oceny wodnoprawne i analiza oddziaływania na cele środowiskowe
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Warszawa lub ONLINE, Warszawa lub ONLINE, mazowieckie
29.11.2021 - 30.11.2021
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - obowiązki przedsiębiorców, wymagania.
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Warszawa, Warszawa, mazowieckie
29.11.2021 - 29.11.2021
848,70 zł (690,00 netto)
Zbieranie i przetwarzanie odpadów - procedura dostosowawcza
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Warszawa lub ONLINE, Warszawa lub ONLINE, mazowieckie
09.12.2021 - 09.12.2021
848,70 zł (690,00 netto)
Odpady medyczne w 2021 r. Gospodarka odpadami medycznymi w świetle nowych przepisów prawnych.
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Warszawa lub ONLINE, Warszawa lub ONLINE, mazowieckie
06.12.2021 - 06.12.2021
725,70 zł (590,00 netto)
Opłaty za korzystanie ze środowiska, pozwolenia środowiskowe - warsztaty
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Warszawa lub ONLINE, Warszawa lub ONLINE, mazowieckie
07.12.2021 - 07.12.2021
725,70 zł (590,00 netto)
Gospodarka odpadami i inne obowiązki branży budowlano-remontowej w zakresie ochrony środowiska
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Warszawa lub ONLINE, Warszawa lub ONLINE, mazowieckie
09.12.2021 - 10.12.2021
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
Baza danych o odpadach - warsztaty przy komputerach
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Warszawa lub ONLINE, Warszawa lub ONLINE, mazowieckie
15.12.2021 - 15.12.2021
848,70 zł (690,00 netto)
Kody UFI, portal PCN, nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie.
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
ONLINE, ONLINE, mazowieckie
02.12.2021 - 02.12.2021
787,20 zł (640,00 netto)
Karta charakterystyki i scenariusze narażenia - aktualne przepisy i praktyka
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
ONLINE, ONLINE, mazowieckie
16.11.2021 - 16.11.2021
787,20 zł (640,00 netto)
Rozporządzenia REACH i CLP oraz ustawa o substancjach i mieszaninach chemicznych - obowiązki dalszych użytkowników
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
ONLINE, ONLINE, mazowieckie
29.11.2021 - 29.11.2021
787,20 zł (640,00 netto)
Sporządzanie operatów wodnoprawnych - warsztaty.
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Warszawa lub ONLINE, Warszawa lub ONLINE, mazowieckie
03.11.2021 - 04.11.2021
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska - obowiązki uczestników procesu budowlanego.
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Warszawa lub ONLINE, Warszawa lub ONLINE, mazowieckie
18.11.2021 - 19.11.2021
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
Raport o oddziaływaniu na środowisko i karta informacyjna przedsięwzięcia – wymagania prawne, zawartość.
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Warszawa lub ONLINE, Warszawa lub ONLINE, mazowieckie
08.12.2021 - 09.12.2021
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
Ocena oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - stan prawny na 2021 rok.
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Warszawa lub ONLINE, Warszawa lub ONLINE, mazowieckie
18.11.2021 - 19.11.2021
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
5% rabatu Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Online, Online, dolnośląskie
29.10.2021 - 29.10.2021
799,50 zł (650,00 netto)
5% rabatu Kontrola Inspekcji Ochrony Środowiska w przedsiębiorstwie. Uprawnienia kontrolowanego i kontrolującego oraz sankcje ...
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Online, Online, dolnośląskie
22.10.2021 - 22.10.2021
799,50 zł (650,00 netto)
5% rabatu Kierownik składowiska odpadów oraz Kierownik spalarni i współspalarni. 2-dniowe szkolenie przygotowujące do ...
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Online, Online, dolnośląskie
25.10.2021 - 26.10.2021
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
Przepisy prawne w ochronie środowiska - praktyczne kompendium dla firm
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
Katowice, Katowice, śląskie
09.11.2021 - 09.11.2021
690,00 zł (560,98 netto)
Odpady w firmach - wymagania prawne najnowsze zmiany ewidencja sprawozdawczość gospodarka odpadami w praktyce
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
Katowice, Katowice, śląskie
18.11.2021 - 18.11.2021
690,00 zł (560,98 netto)
Podstawy raportowania KOBIZE oraz opłaty za korzystanie ze środowiska - praktyczne warsztaty
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
Katowice, Katowice, śląskie
26.10.2021 - 26.10.2021
848,70 zł (690,00 netto)
Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
Katowice, Katowice, śląskie
15.11.2021 - 15.11.2021
848,70 zł (690,00 netto)
IUCLID 6 – REACH / CLP. WARSZTATY
AMG Szkolenia
Hotel Czarny Potok, Zakopane, małopolskie
30.11.2021 - 03.12.2021
2 337,00 zł (1 900,00 netto)
OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM
AMG Szkolenia
Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza (budynek Atlas Tower), al. Jerozolimskie 123a., Warszawa, mazowieckie
27.10.2021 - 27.10.2021
799,50 zł (650,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe