Szukaj szkolenia

Szkolenie archiwalne
Szkolenie archiwalne

Profesjonalny controlling HR PREMIUM

Kategoria szkolenia: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Hotel Scandic**** Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
22.04.2020 - 24.04.2020
2 952,00 zł (2 400,00 netto)
 • Maksymalna liczba uczestników16

Profesjonalny controlling HR *Premium*


 

Jedyne takie 3-dniowe, intensywne szkolenie z obszaru controllingu personalnego!

Czemu jedyne? Jako jedyni na rynku proponujemy szkolenie w takiej zaawansowanej formule.

Czemu 3 dni? Nasze doświadczenie oraz opinie Uczestników pokazują, że ten kurs HR ma optymalny czas na realizację programu. Zależy nam, żeby Uczestnik zyskał kompetencje przydatne w środowisku pracy.

Czemu intensywne? Podczas warsztatu Trener prezentuje obszerny zakres merytoryczny – cele, metody i zakresy użyteczności controllingu HR – oparty o case’y, narzędzia, ćwiczenia, wymianę doświadczeń etc. Szkolenie na pełnych obrotach!

Adresaci szkolenia:

szkolenie z controllingu personalnego skierowane jest do kierowników HR wyższego i niższego szczebla, specjalistów ds HR, specjalistów ds controllingu; zapraszamy osoby, które mają wiedzę i doświadczenie w obszarze ZZL, znają procesy i stosowane w nim narzędzia

Cel szkolenia:

przeanalizowane zostaną cele, metody i zakresy użyteczności Controllingu HR, a także przećwiczone zostaną metody controllingu personalnego i mierzenia efektywności w następujących obszarach

Efektywność wykorzystania kapitału ludzkiego na rzecz strategii biznesowej

 • analiza strategiczna obszaru HR,
 • powiązanie celów strategicznych biznesu z celami zzl,
 • projektowanie, budżetowanie oraz ocena efektów inicjatyw strategicznych i projektów w HR,
 • ocena Zespołu HR – macierz kwalifikacyjno-kompetencyjna, ocena efektów pracy całego zespołu.

Efektywność funkcji HR vs oczekiwania biznesu
(controlling i analiza procesów HR, wskaźniki efektywności, benchmark)

 • etatyzacja, rekrutacja i selekcja, zatrudnianie i adaptacja,
 • ocenianie kompetencji oraz rozwój zawodowy,
 • realizacji celów i zadań oraz motywowanie finansowe i niefinansowe,
 • zwolnienia i outplacement.

Współmierność kosztów do przychodów w HR a wyniki biznesowe
(analiza wskaźnikowa, demograficzna i logiczna w obszarze HR)

 • zastosowanie wskaźników i analiz do oceny działań HR,
 • tabele, raporty i benchmark wskaźników, formuła wskaźnikowania a porównywanie wyników,
 • przykładowe casy analityczne i macierze porównań stanu załogi.
Metody pracy:

Szkolenie ma charakter WARSZTATOWY – zaprezentowane i przećwiczone zostaną wybrane bezpłatne AUTORSKIE metodologie i narzędzia:

 • HR STRATEG © – do analizy strategicznej HR
 • HR INDEX © – do analizy jakościowej
 • ANALYZER HR © – do analizy wskaźnikowej

Uczestnicy otrzymają komplet materiałów szkoleniowych w wersji drukowanej oraz w wersji elektronicznej na pendrive’ach. Znajdą się tam przykładowe karty wskaźników, lista wskaźników wraz z ich miarami i sposobem liczenia, przydatne formatki oraz wymienione wyżej narzędzia autorskie.

Dzień I

Projektowanie celów strategicznych HR w integracji z biznesem z wykorzystaniem controllingu HR.

1. Controlling jako narzędzie do strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi

a. Idea controllingu HR, jego zakres i funkcje
b. Cykl zarządczy z wykorzystaniem controllingu personalnego
c. Controllerzy HR i ich zadania
d. Przydatne publikacje, raporty i strony internetowe w zakresie controllingu personalnego
e. 2 przykłady z rynku

2. Model biznesowy i strategia firmy a strategia HR i jej znaczenie dla organizacji

a. Model biznesowy punktem wyjścia do strategii zzl
b. Strategia firmy punktem wyjścia do strategii zzl
c. Cele strategiczne HR, inicjatywy strategiczne HR skierowane na potrzeby biznesu
d. Obszar personalny w zrównoważonej karcie wyników (BSC)
e. Jak sobie radzić, gdy misja, wizja i strategia firmy nie są opisane i komunikowane – tabele analityczne
f. Strategiczne kierunki zmian roli służb personalnych i oczekiwania biznesu względem służb personalnych a idea Controllingu HR
g. 2-4 * case problemowy (zależnie od liczby uczestników, praca w podziale na grupy)

3. Analiza strategiczna obszaru HR – warsztat na przykładzie firmy

a. Obecne oraz przyszłe cele i zadania w najważniejszych obszarach firmy a HR
b. Ocena obecnej strategii personalnej firmy, ocena integracji strategii firmy ze strategią personalną
c. Strategia personalna firmy a rynek pracy, marka organizacji jako pracodawcy
d. Bilans jakości systemu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
e. Bilans kapitału ludzkiego w organizacji
f. Opracowanie ogólnego zarysu strategii zzl (wyznaczenie kierunków strategicznych)
g. Projektowanie celów strategicznych oraz ich wskaźnikowanie
h. Rozdział celów strategicznych HR na działania operacyjne w obszarze HR : polityki i procesy HR, programy i projekty HR, praca nad kontekstem organizacyjnym : klimat, kultura i przywództwo, praca nad postawami i zachowaniami : style myślenia i style działania
i. Ocena skutków działań HR : korzyści i ryzyka
j. 3 priorytety działań HR a cele strategiczne : praca nad efektywnością, zarządzanie kadrą kluczową i talentami w organizacji, kształtowanie wartości organizacyjnych i kultury organizacyjnej (ogólne założenia i sprawdzenie wypracowanych na warsztacie celów pod kątem tych priorytetów)
k. Uczestnicy zakańczają warsztat z wyznaczonymi i kierunkami i celami strategii HR oraz propozycją wskaźników strategicznych (przykład – jeśli pracowali na case, cele i wskaźniki dla własnej firmy – jeśli zdecydowali się na analizę sytuacji własnej firmy)

4. Podstawowe wskaźniki controllingu strategicznego HR a karta wskaźników strategicznych w HR

a. Struktura kosztów i przychodów z pracy – ujęcie księgowe i controlingu HR (podobieństwa, różnice, zastosowanie)
b. Badanie efektywności poprzez pryzmat stopy zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki (wskaźnik Human Capital ROI) oraz innych wskaźników rentowności zatrudnienia – koncepcja i zastosowanie
c. Benchmarki stopy zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki

Dzień II

Controlling funkcji HR w organizacji z wykorzystaniem podejścia procesowego.

1. Controlling w procesach HR

a. Controlling procesów HR jako główny element budowy efektywnych rozwiązań w HR
b. Idea zarządzania procesami, budowa mapy procesów i jej wykorzystanie na potrzeby HR
c. Optymalizacja procesów i jej wykorzystanie na potrzeby procesów HR
d. Controlling HR w służbie optymalizacji procesów
e. Prowadzenie analizy funkcji personalnej w najważniejszych obszarach funkcji personalnej i poprawna interpretacja wyników, wnioskowanie co do kierunków zmian i udoskonaleń – główne założenia.

2. Etatyzacja i wynagradzanie w ujęciu controllingowym

a. Warsztat : prawidłowy przebieg procesu kształtowania etatyzacji do strategii przedsiębiorstwa, opisów stanowisk pracy, wymagań kwalifikacyjno-kompetencyjne i budżetu wynagrodzeń oraz jego wskaźnikowanie
b. Benchmarki etatyzacyjne i wynagrodzeniowe a controlling personalny
c. 4 * przykład z rynku

3. Rekrutacja i selekcja w ujęciu controllingowym

a. Warsztat : prawidłowy przebieg procesu rekrutacji i selekcji, zatrudnia i adaptacji zawodowej oraz jego wskaźnikowanie
b. Benchmarki w zakresie rekrutacji i selekcji a controlling personalny
c. 4 * przykład z rynku, 2 * case problemowy

4. Oceny okresowe skierowane na wyniki pracy w ujęciu controllingowym

d. Zagadnienia dotyczące tworzenia efektywnościowych ocen okresowych pracowników w ujęciu pozwalającym na późniejszy controlling personalny
e. Zarządzanie wynikami pracy (m.in. przez cele, KPI) jako ważny obszar controllingu HR
f. Premie, nagrody i bonusy za efekty a ich faktyczna efektywność
g. Warsztat : prawidłowy kształt systemu premiowego (lub podobnego) oraz wynagradzania za szczególne efekty (nagrody)
h. Benchmarki w zakresie motywacji płacowej i bonusów a controlling personalny
i. 4 * przykład z rynku

5. Pomiar i ocena kompetencji w ujęciu controllingowym

a. Zagadnienia dotyczące tworzenia modelu kompetencji (mapa kompetencji) i metod oceny kompetencji w ujęciu pozwalającym na późniejszy controlling personalny
b. Warsztat : metody pomiaru kompetencji zawodowych, diagnozowanie luk i nadwyżek kompetencyjnych i wycena
c. Warsztat : planowanie i realizacja szkoleń i rozwoju oraz pomiar efektywności procesów szkoleniowych i efektywności szkoleń wraz z wyceną efektów i ROI
d. 2 * przykłady z rynku, 1 * case problemowy

6. Zarządzanie wartościami a standardy pracy i ich wykorzystanie z controllingu personalnym

a. Koncepcja zaangażowania i jej zasosowanie w ujęciu pozwalającym na późniejszy controlling personalny
a. Warsztat : pomiar ,,miękkich” aspektów motywowania i zaangażowania w controllingu personalnym a efektywność i jakość pracy oraz innowacyjność i przedsiębiorczość
b. Warsztat : efektywne systemy motywacji a koncepcja Empoyee Value Proposition i jej zastosowanie
c. Benchmarki w zakresie motywacji niefinansowej a controlling personalny
d. 2 * przykłady z rynku, 1 * case problemowy

7. Rozwiązywanie umów o pracę i outplacement w ujęciu controllingowym

a. Założenia efektywnych form zwolnień i outplacementu z punktu widzenia controllingu personalnego
b. Warsztat : prawidłowy przebieg procesu zwolnień i outplacementu oraz jego wskaźnikowanie
c. 2 * przykłady z rynku, 1 * case problemowy

DZIEŃ III

Prowadzenie analiz ilościowych w HR oraz wykorzystanie wskaźników controllingowych HR oraz benchmarków rynkowych.

1. Zastosowanie wskaźników i metod analitycznych w HR

a. Powody mierzenia efektywności w zzl poprzez wskaźniki i z użyciem metod analitycznych
b. Efektywność systemów zarządzania kadrami (model kosztowo-przychodowy)
c. Cykl zarządczy wykorzystujący dane wskaźnikowe i analityczne w HR
d. 2 * przykład z rynku

2. Karta wskaźników dla firmy

a. Podstawowe mierniki controlingu HR w firmie i ich porównywanie
b. Adekwatność wyboru wskaźników dla firmy
c. Rzetelność i trafność wskaźników
d. Metodologia liczenia wskaźników
e. Poprawna interpretacja wskaźników
f. 2 * przykład z rynku

3. Szczegółowe wskaźniki i narzędzia analityczne dla poszczególnych funkcji HR, metodologia liczenia wskaźników, ich interpretacja oraz wykorzystanie – prezentacja kary + warsztat:

a. Struktura i demografia zatrudnienia
b. Rotacja (fluktuacja) zasobów osobowych
c. Absencja
d. Rekrutacja i Selekcja
e. Zatrudnienie i Adaptacja
f. Oceny okresowe – wynikowe
g. Wynagradzanie i motywacja finansowa
h. Wydajność i efektywność
i. Oceny okresowe – kompetencyjne
j. Kompetencje wymagane i posiadane, wycena luk kompetencyjnych
k. Szkolenia i rozwój zawodowy – wskaźniki controllingu HR w ocenie efektywności szkoleń
l. Motywowanie pozafinansowe
m. Zwolnienia i Outplacement
n. 2 * przykład z rynku, 2 * ćwiczenie

4. Sposoby pomiaru danych do analizy wskaźnikowej, a ich wykorzystanie:

a. Dobór danych
b. Uwarunkowania analizy trendów
c. Uwarunkowania porównywania się z rynkiem
d. 2 * przykład z rynku, 2 * ćwiczenie

5. Benchmarki w zakresie wskaźnikowego controllingu HR i ich wykorzystanie:

a. Raporty płacowe (z rynku)
b. Inne raporty wskaźnikowego controllingu HR
c. Specyficzne benchmarki np. z badań zaangażowania
d. 2 * przykłady z rynku, 1 * case problemowy

6. Wnioskowanie co do kierunków zmian i udoskonaleń na podstawie analizy wskaźnikowej.

a. 1 * przykład z rynku

 

Informacje dodatkowe: 

Przy zgłoszeniu większej ilości osób proponujemy atrakcyjne rabaty 
Płatność za udział realizowana jest po odbytym szkoleniu 
W trakcie szkolenia Uczestnik otrzymuje poczęstunek w formie przerw kawowych oraz obiad 
Pomagamy w rezerwacji noclegów 
Program szkolenia wraz z opisem trenera dostępny jest na naszej stronie internetowej www.kompetea.pl

Opinie Uczestników o szkoleniu:

 

„Szkolenie godne polecenia. Ważna wiedza praktyczna dla zainteresowanych mierzeniem HR-u. Trener, w sposóbentuzjastyczny, krzewi wiedzę z obszaru controllingu HR.” (HR Admin, sia Abrasives Polska Sp. z o.o, )

 

„Nie przypuszczałam, że o controllingu personalnym można nauczać z pasją. Talent trenerski Pani Irminy powodował, że czas stał się nieistotną kwestią otaczającej rzeczywistości. Jestem pod wrażeniem profesjonalizmu i mądrości p. Gocan. Praktyczne podejście i dużo narzędzi. Dokładnie to czego oczekiwałam, a nawet więcej.” (HR BP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)

 

„Szkolenie z Profesjonalnego Controllingu HR zdecydowanie spełniło moje oczekiwania. W trakcie 3 dni intensywnych warsztatów miałam okazję poznać konkretne narzędzia, pozwalającej na przekrojową analizę danych HR. Pani Irmina, bazując na swoim doświadczeniu, w sposób praktyczny przedstawiła najważniejsze zagadnienia oraz szczegółowo omówiła wątpliwe kwestie. Wartością dodaną szkolenia były liczne materiały, arkusze Excel czy karty wskaźników, które otrzymaliśmy po zakończonych warsztatach. Narzędzia te, po dostosowaniu do potrzeb biznesu, śmiało można wykorzystać w codziennej pracy, gdzie analiza różnorodnych wskaźników jest punktem wyjścia do proponowania wewnętrznych zmian w obszarze HRM oraz wdrażania nowych rozwiązań opartych na konkretnych danych” (HR Business Partner, Comarch S.A.)

 

„Szkolenie jak najbardziej spełniło moje oczekiwania. Wiele elementów poznanych na szkoleniu będę chciał wykorzystać przy wykonywaniu codziennych obowiązków – choćby kartę wskaźników. Pani Irmina Gocan jest bardzo profesjonalnym trenerem – przemawia za tym przede wszystkim jej doświadczenie zawodowe.” (Specjalista ds. Systemu ZZL, TRW Steering Systems Poland)

 

„Szkolenie miało wysoki poziom merytoryczny. Intensywne 3 dniowe szkolenie charakteryzowało się ciekawą formą, dużą ilością przykładów praktycznych oraz nowoczesnym podejściem do tematyki controllingu HR w biznesie. Dla trenera prowadzącego, Pani dr MBA Irminy Gocan ważna była dbałość o jakość, a przede wszystkim skuteczny przekaz. Pani Irmina swoje doświadczenie przekazuje w sposób przejrzysty i zrozumiały dla każdego uczestnika szkolenia, tematyka omawiana podczas szkolenia miała charakter interesujący.Z pełną satysfakcją polecam panią trener oraz organizatora szkolenia: Kompetea Sp. z o.o., jako kompetentnego i rzeczowego partnera do współpracy w zakresie szkoleń.” (Specjalista ds. rekrutacji, szkoleń i rozwoju, Noratel)

 

Lokalizacje i terminy

Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza
11.03.2020 - 13.03.2020
2 952,00 zł (2 400,00 netto)
Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel Scandic**** Wrocław
22.04.2020 - 24.04.2020
2 952,00 zł (2 400,00 netto)

Pozostałe szkolenia firmy

Strategiczne zarządzanie szkoleniami i rozwojem pracowników w organizacji
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
04.11.2020 - 06.11.2020
2 952,00 zł (2 400,00 netto)
oferta promowana
HR Business Partner – zarządzanie coachingowe
Kompetea
Hotel Scandic**** Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
07.10.2020 - 09.10.2020
2 201,70 zł (1 790,00 netto)
Profesjonalne zarządzanie wynagrodzeniami - trzydniowe warsztaty
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
07.10.2020 - 09.10.2020
2 952,00 zł (2 400,00 netto)
HR Business Partner – współpraca z menedżerami i pracownikami na rzecz sukcesu firmy
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
14.10.2020 - 16.10.2020
2 201,70 zł (1 790,00 netto)
Onboarding – program adaptacji pracowniczej *HR Premium*
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
19.11.2020 - 20.11.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Profilaktyka systemowa i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu–warsztat dla kadr zarządzających zespołami pracowniczymi
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
12.10.2020 - 13.10.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Opisy stanowisk pracy *HR Premium*
Kompetea
Hotel Scandic**** Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
16.11.2020 - 17.11.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Wartościowanie stanowisk pracy i jego wykorzystanie do kształtowania polityki płacowej organizacji *HR PREMIUM*
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
01.10.2020 - 02.10.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Zarządzanie talentami w organizacji *HR Premium*
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
22.10.2020 - 23.10.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Holilider HR- Zarządzanie kapitałem pracowniczym 3.0
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
26.10.2020 - 27.10.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)

Polecane szkolenia

Etyka w biznesie
Modus Vivendi. Etyka w Biznesie
do ustalenia, Szczecin, zachodniopomorskie
18.11.2020 - 18.11.2020
1 500,00 zł (1 219,51 netto)
Coaching w zarządzaniu
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
19.10.2020 - 20.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Mentoring czyli przekazywanie wiedzy poprzez siłę autorytetu
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
05.10.2020 - 06.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Motywowanie pracowników i współpracowników
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
22.10.2020 - 23.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Feedback - przekazywanie informacji zwrotnej
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
26.10.2020 - 27.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Leadership świadome przywództwo
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
08.10.2020 - 09.10.2020
1 300,00 zł (1 056,91 netto)
Zarządzanie zmianą - dobra strategia i współpraca z ludźmi - w poszukiwaniu porządku
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
05.10.2020 - 06.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie pracownikami i współpracownikami w praktyce
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
19.10.2020 - 20.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie produktywnością szkolenie dla kadry zarządzającej niższego szczebla
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
08.10.2020 - 09.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie dla brygadzistów liderów mistrzów
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
08.10.2020 - 09.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie konfliktem - strategia, opanowanie, ekologiczne rozwiązania
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
14.10.2020 - 15.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Rozmowa rekrutacyjna w praktyce / rozmowa kwalifikacyjna . Technika wywiadu kompetycyjnego.
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
26.10.2020 - 27.10.2020
1 300,00 zł (1 056,91 netto)
Rozmowy okresowe z pracownikami. Rozwojowe rozmowy oceniające
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
16.10.2020 - 16.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie zespołem handlowców - szkolenie zarządzanie zespołem handlowym
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
12.10.2020 - 13.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Zarządzanie działem zakupów prowadzenie projektów zakupowych i negocjacje
KM Studio - szkolenia coaching
KM Studio - szkolenia, ul. Piotrkowska 125, Łódź, Łódź, łódzkie
19.10.2020 - 20.10.2020
1 599,00 zł (1 300,00 netto)
Excel we wspomaganiu controllingu personalnego z elementami mierników efektywności działu personalnego
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
10.12.2020 - 11.12.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
ITIL4 Foundation Express – szkolenie akredytowane z egzaminem
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Airport Okęcie***, Warszawa, mazowieckie
09.10.2020 - 10.11.2020
2 447,70 zł (1 990,00 netto)
Kierowanie zespołem pracowniczym - Trening kreowania własnego autorytetu i zarządzania personelem
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
09.12.2020 - 11.12.2020
1 810,00 zł (1 471,54 netto)
Komunikacja i praca zespołowa w projekcie
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
26.11.2020 - 27.11.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Metodyka zarządzania projektami badawczymi Six Sigma DMAIC
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
05.10.2020 - 06.10.2020
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Prawo pracy dla kadry kierowniczej
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
27.11.2020 - 27.11.2020
799,50 zł (650,00 netto)
Pracownicze plany kapitałowe oraz prawo pracy aktualny stan i planowane zmiany na 2020 rok
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
22.10.2020 - 22.10.2020
799,50 zł (650,00 netto)
Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel Novotel, Wrocław, dolnośląskie
23.10.2020 - 23.10.2020
799,50 zł (650,00 netto)
Standardy pracy kierowniczej. Ograniczanie ryzyka w zarządzaniu
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
07.12.2020 - 08.12.2020
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
TRIZ – podstawy metodologii w oparciu o model Oxford Creativity
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Poznań Centrum****, Poznań, wielkopolskie
26.10.2020 - 27.10.2020
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Assessment Center/Development Center – podstawowe zasady efektywnego procesu AC/DC
Effect Group Sp. z o.o.
Hotel IBIS, Warszawa, mazowieckie
23.11.2020 - 24.11.2020
1 906,50 zł (1 550,00 netto)
Warsztat przygotowujący do pełnienia roli kierowniczej
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
23.11.2020 - 24.11.2020
1 648,20 zł (1 340,00 netto)
Wdrożenie nowego pracownika do organizacji - onboarding
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
22.10.2020 - 23.10.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
22.10.2020 - 23.10.2020
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Zarządzanie projektami dla PRAKTYKÓW
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
21.10.2020 - 23.10.2020
2 263,20 zł (1 840,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe