Szukaj szkolenia

Profesjonalny controlling HR PREMIUM

Kategoria szkolenia: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza, Warszawa, mazowieckie
11.03.2020 - 13.03.2020
2 952,00 zł (2 400,00 netto)
 • Maksymalna liczba uczestników16

Profesjonalny controlling HR *Premium*


 

Jedyne takie 3-dniowe, intensywne szkolenie z obszaru controllingu personalnego!

Czemu jedyne? Jako jedyni na rynku proponujemy szkolenie w takiej zaawansowanej formule.

Czemu 3 dni? Nasze doświadczenie oraz opinie Uczestników pokazują, że ten kurs HR ma optymalny czas na realizację programu. Zależy nam, żeby Uczestnik zyskał kompetencje przydatne w środowisku pracy.

Czemu intensywne? Podczas warsztatu Trener prezentuje obszerny zakres merytoryczny – cele, metody i zakresy użyteczności controllingu HR – oparty o case’y, narzędzia, ćwiczenia, wymianę doświadczeń etc. Szkolenie na pełnych obrotach!

Adresaci szkolenia:

szkolenie z controllingu personalnego skierowane jest do kierowników HR wyższego i niższego szczebla, specjalistów ds HR, specjalistów ds controllingu; zapraszamy osoby, które mają wiedzę i doświadczenie w obszarze ZZL, znają procesy i stosowane w nim narzędzia

Cel szkolenia:

przeanalizowane zostaną cele, metody i zakresy użyteczności Controllingu HR, a także przećwiczone zostaną metody controllingu personalnego i mierzenia efektywności w następujących obszarach

Efektywność wykorzystania kapitału ludzkiego na rzecz strategii biznesowej

 • analiza strategiczna obszaru HR,
 • powiązanie celów strategicznych biznesu z celami zzl,
 • projektowanie, budżetowanie oraz ocena efektów inicjatyw strategicznych i projektów w HR,
 • ocena Zespołu HR – macierz kwalifikacyjno-kompetencyjna, ocena efektów pracy całego zespołu.

Efektywność funkcji HR vs oczekiwania biznesu
(controlling i analiza procesów HR, wskaźniki efektywności, benchmark)

 • etatyzacja, rekrutacja i selekcja, zatrudnianie i adaptacja,
 • ocenianie kompetencji oraz rozwój zawodowy,
 • realizacji celów i zadań oraz motywowanie finansowe i niefinansowe,
 • zwolnienia i outplacement.

Współmierność kosztów do przychodów w HR a wyniki biznesowe
(analiza wskaźnikowa, demograficzna i logiczna w obszarze HR)

 • zastosowanie wskaźników i analiz do oceny działań HR,
 • tabele, raporty i benchmark wskaźników, formuła wskaźnikowania a porównywanie wyników,
 • przykładowe casy analityczne i macierze porównań stanu załogi.
Metody pracy:

Szkolenie ma charakter WARSZTATOWY – zaprezentowane i przećwiczone zostaną wybrane bezpłatne AUTORSKIE metodologie i narzędzia:

 • HR STRATEG © – do analizy strategicznej HR
 • HR INDEX © – do analizy jakościowej
 • ANALYZER HR © – do analizy wskaźnikowej

Uczestnicy otrzymają komplet materiałów szkoleniowych w wersji drukowanej oraz w wersji elektronicznej na pendrive’ach. Znajdą się tam przykładowe karty wskaźników, lista wskaźników wraz z ich miarami i sposobem liczenia, przydatne formatki oraz wymienione wyżej narzędzia autorskie.

Dzień I

Projektowanie celów strategicznych HR w integracji z biznesem z wykorzystaniem controllingu HR.

1. Controlling jako narzędzie do strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi

a. Idea controllingu HR, jego zakres i funkcje
b. Cykl zarządczy z wykorzystaniem controllingu personalnego
c. Controllerzy HR i ich zadania
d. Przydatne publikacje, raporty i strony internetowe w zakresie controllingu personalnego
e. 2 przykłady z rynku

2. Model biznesowy i strategia firmy a strategia HR i jej znaczenie dla organizacji

a. Model biznesowy punktem wyjścia do strategii zzl
b. Strategia firmy punktem wyjścia do strategii zzl
c. Cele strategiczne HR, inicjatywy strategiczne HR skierowane na potrzeby biznesu
d. Obszar personalny w zrównoważonej karcie wyników (BSC)
e. Jak sobie radzić, gdy misja, wizja i strategia firmy nie są opisane i komunikowane – tabele analityczne
f. Strategiczne kierunki zmian roli służb personalnych i oczekiwania biznesu względem służb personalnych a idea Controllingu HR
g. 2-4 * case problemowy (zależnie od liczby uczestników, praca w podziale na grupy)

3. Analiza strategiczna obszaru HR – warsztat na przykładzie firmy

a. Obecne oraz przyszłe cele i zadania w najważniejszych obszarach firmy a HR
b. Ocena obecnej strategii personalnej firmy, ocena integracji strategii firmy ze strategią personalną
c. Strategia personalna firmy a rynek pracy, marka organizacji jako pracodawcy
d. Bilans jakości systemu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
e. Bilans kapitału ludzkiego w organizacji
f. Opracowanie ogólnego zarysu strategii zzl (wyznaczenie kierunków strategicznych)
g. Projektowanie celów strategicznych oraz ich wskaźnikowanie
h. Rozdział celów strategicznych HR na działania operacyjne w obszarze HR : polityki i procesy HR, programy i projekty HR, praca nad kontekstem organizacyjnym : klimat, kultura i przywództwo, praca nad postawami i zachowaniami : style myślenia i style działania
i. Ocena skutków działań HR : korzyści i ryzyka
j. 3 priorytety działań HR a cele strategiczne : praca nad efektywnością, zarządzanie kadrą kluczową i talentami w organizacji, kształtowanie wartości organizacyjnych i kultury organizacyjnej (ogólne założenia i sprawdzenie wypracowanych na warsztacie celów pod kątem tych priorytetów)
k. Uczestnicy zakańczają warsztat z wyznaczonymi i kierunkami i celami strategii HR oraz propozycją wskaźników strategicznych (przykład – jeśli pracowali na case, cele i wskaźniki dla własnej firmy – jeśli zdecydowali się na analizę sytuacji własnej firmy)

4. Podstawowe wskaźniki controllingu strategicznego HR a karta wskaźników strategicznych w HR

a. Struktura kosztów i przychodów z pracy – ujęcie księgowe i controlingu HR (podobieństwa, różnice, zastosowanie)
b. Badanie efektywności poprzez pryzmat stopy zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki (wskaźnik Human Capital ROI) oraz innych wskaźników rentowności zatrudnienia – koncepcja i zastosowanie
c. Benchmarki stopy zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki

Dzień II

Controlling funkcji HR w organizacji z wykorzystaniem podejścia procesowego.

1. Controlling w procesach HR

a. Controlling procesów HR jako główny element budowy efektywnych rozwiązań w HR
b. Idea zarządzania procesami, budowa mapy procesów i jej wykorzystanie na potrzeby HR
c. Optymalizacja procesów i jej wykorzystanie na potrzeby procesów HR
d. Controlling HR w służbie optymalizacji procesów
e. Prowadzenie analizy funkcji personalnej w najważniejszych obszarach funkcji personalnej i poprawna interpretacja wyników, wnioskowanie co do kierunków zmian i udoskonaleń – główne założenia.

2. Etatyzacja i wynagradzanie w ujęciu controllingowym

a. Warsztat : prawidłowy przebieg procesu kształtowania etatyzacji do strategii przedsiębiorstwa, opisów stanowisk pracy, wymagań kwalifikacyjno-kompetencyjne i budżetu wynagrodzeń oraz jego wskaźnikowanie
b. Benchmarki etatyzacyjne i wynagrodzeniowe a controlling personalny
c. 4 * przykład z rynku

3. Rekrutacja i selekcja w ujęciu controllingowym

a. Warsztat : prawidłowy przebieg procesu rekrutacji i selekcji, zatrudnia i adaptacji zawodowej oraz jego wskaźnikowanie
b. Benchmarki w zakresie rekrutacji i selekcji a controlling personalny
c. 4 * przykład z rynku, 2 * case problemowy

4. Oceny okresowe skierowane na wyniki pracy w ujęciu controllingowym

d. Zagadnienia dotyczące tworzenia efektywnościowych ocen okresowych pracowników w ujęciu pozwalającym na późniejszy controlling personalny
e. Zarządzanie wynikami pracy (m.in. przez cele, KPI) jako ważny obszar controllingu HR
f. Premie, nagrody i bonusy za efekty a ich faktyczna efektywność
g. Warsztat : prawidłowy kształt systemu premiowego (lub podobnego) oraz wynagradzania za szczególne efekty (nagrody)
h. Benchmarki w zakresie motywacji płacowej i bonusów a controlling personalny
i. 4 * przykład z rynku

5. Pomiar i ocena kompetencji w ujęciu controllingowym

a. Zagadnienia dotyczące tworzenia modelu kompetencji (mapa kompetencji) i metod oceny kompetencji w ujęciu pozwalającym na późniejszy controlling personalny
b. Warsztat : metody pomiaru kompetencji zawodowych, diagnozowanie luk i nadwyżek kompetencyjnych i wycena
c. Warsztat : planowanie i realizacja szkoleń i rozwoju oraz pomiar efektywności procesów szkoleniowych i efektywności szkoleń wraz z wyceną efektów i ROI
d. 2 * przykłady z rynku, 1 * case problemowy

6. Zarządzanie wartościami a standardy pracy i ich wykorzystanie z controllingu personalnym

a. Koncepcja zaangażowania i jej zasosowanie w ujęciu pozwalającym na późniejszy controlling personalny
a. Warsztat : pomiar ,,miękkich” aspektów motywowania i zaangażowania w controllingu personalnym a efektywność i jakość pracy oraz innowacyjność i przedsiębiorczość
b. Warsztat : efektywne systemy motywacji a koncepcja Empoyee Value Proposition i jej zastosowanie
c. Benchmarki w zakresie motywacji niefinansowej a controlling personalny
d. 2 * przykłady z rynku, 1 * case problemowy

7. Rozwiązywanie umów o pracę i outplacement w ujęciu controllingowym

a. Założenia efektywnych form zwolnień i outplacementu z punktu widzenia controllingu personalnego
b. Warsztat : prawidłowy przebieg procesu zwolnień i outplacementu oraz jego wskaźnikowanie
c. 2 * przykłady z rynku, 1 * case problemowy

DZIEŃ III

Prowadzenie analiz ilościowych w HR oraz wykorzystanie wskaźników controllingowych HR oraz benchmarków rynkowych.

1. Zastosowanie wskaźników i metod analitycznych w HR

a. Powody mierzenia efektywności w zzl poprzez wskaźniki i z użyciem metod analitycznych
b. Efektywność systemów zarządzania kadrami (model kosztowo-przychodowy)
c. Cykl zarządczy wykorzystujący dane wskaźnikowe i analityczne w HR
d. 2 * przykład z rynku

2. Karta wskaźników dla firmy

a. Podstawowe mierniki controlingu HR w firmie i ich porównywanie
b. Adekwatność wyboru wskaźników dla firmy
c. Rzetelność i trafność wskaźników
d. Metodologia liczenia wskaźników
e. Poprawna interpretacja wskaźników
f. 2 * przykład z rynku

3. Szczegółowe wskaźniki i narzędzia analityczne dla poszczególnych funkcji HR, metodologia liczenia wskaźników, ich interpretacja oraz wykorzystanie – prezentacja kary + warsztat:

a. Struktura i demografia zatrudnienia
b. Rotacja (fluktuacja) zasobów osobowych
c. Absencja
d. Rekrutacja i Selekcja
e. Zatrudnienie i Adaptacja
f. Oceny okresowe – wynikowe
g. Wynagradzanie i motywacja finansowa
h. Wydajność i efektywność
i. Oceny okresowe – kompetencyjne
j. Kompetencje wymagane i posiadane, wycena luk kompetencyjnych
k. Szkolenia i rozwój zawodowy – wskaźniki controllingu HR w ocenie efektywności szkoleń
l. Motywowanie pozafinansowe
m. Zwolnienia i Outplacement
n. 2 * przykład z rynku, 2 * ćwiczenie

4. Sposoby pomiaru danych do analizy wskaźnikowej, a ich wykorzystanie:

a. Dobór danych
b. Uwarunkowania analizy trendów
c. Uwarunkowania porównywania się z rynkiem
d. 2 * przykład z rynku, 2 * ćwiczenie

5. Benchmarki w zakresie wskaźnikowego controllingu HR i ich wykorzystanie:

a. Raporty płacowe (z rynku)
b. Inne raporty wskaźnikowego controllingu HR
c. Specyficzne benchmarki np. z badań zaangażowania
d. 2 * przykłady z rynku, 1 * case problemowy

6. Wnioskowanie co do kierunków zmian i udoskonaleń na podstawie analizy wskaźnikowej.

a. 1 * przykład z rynku

 

Informacje dodatkowe: 

Przy zgłoszeniu większej ilości osób proponujemy atrakcyjne rabaty 
Płatność za udział realizowana jest po odbytym szkoleniu 
W trakcie szkolenia Uczestnik otrzymuje poczęstunek w formie przerw kawowych oraz obiad 
Pomagamy w rezerwacji noclegów 
Program szkolenia wraz z opisem trenera dostępny jest na naszej stronie internetowej www.kompetea.pl

Opinie Uczestników o szkoleniu:

 

„Szkolenie godne polecenia. Ważna wiedza praktyczna dla zainteresowanych mierzeniem HR-u. Trener, w sposóbentuzjastyczny, krzewi wiedzę z obszaru controllingu HR.” (HR Admin, sia Abrasives Polska Sp. z o.o, )

 

„Nie przypuszczałam, że o controllingu personalnym można nauczać z pasją. Talent trenerski Pani Irminy powodował, że czas stał się nieistotną kwestią otaczającej rzeczywistości. Jestem pod wrażeniem profesjonalizmu i mądrości p. Gocan. Praktyczne podejście i dużo narzędzi. Dokładnie to czego oczekiwałam, a nawet więcej.” (HR BP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)

 

„Szkolenie z Profesjonalnego Controllingu HR zdecydowanie spełniło moje oczekiwania. W trakcie 3 dni intensywnych warsztatów miałam okazję poznać konkretne narzędzia, pozwalającej na przekrojową analizę danych HR. Pani Irmina, bazując na swoim doświadczeniu, w sposób praktyczny przedstawiła najważniejsze zagadnienia oraz szczegółowo omówiła wątpliwe kwestie. Wartością dodaną szkolenia były liczne materiały, arkusze Excel czy karty wskaźników, które otrzymaliśmy po zakończonych warsztatach. Narzędzia te, po dostosowaniu do potrzeb biznesu, śmiało można wykorzystać w codziennej pracy, gdzie analiza różnorodnych wskaźników jest punktem wyjścia do proponowania wewnętrznych zmian w obszarze HRM oraz wdrażania nowych rozwiązań opartych na konkretnych danych” (HR Business Partner, Comarch S.A.)

 

„Szkolenie jak najbardziej spełniło moje oczekiwania. Wiele elementów poznanych na szkoleniu będę chciał wykorzystać przy wykonywaniu codziennych obowiązków – choćby kartę wskaźników. Pani Irmina Gocan jest bardzo profesjonalnym trenerem – przemawia za tym przede wszystkim jej doświadczenie zawodowe.” (Specjalista ds. Systemu ZZL, TRW Steering Systems Poland)

 

„Szkolenie miało wysoki poziom merytoryczny. Intensywne 3 dniowe szkolenie charakteryzowało się ciekawą formą, dużą ilością przykładów praktycznych oraz nowoczesnym podejściem do tematyki controllingu HR w biznesie. Dla trenera prowadzącego, Pani dr MBA Irminy Gocan ważna była dbałość o jakość, a przede wszystkim skuteczny przekaz. Pani Irmina swoje doświadczenie przekazuje w sposób przejrzysty i zrozumiały dla każdego uczestnika szkolenia, tematyka omawiana podczas szkolenia miała charakter interesujący.Z pełną satysfakcją polecam panią trener oraz organizatora szkolenia: Kompetea Sp. z o.o., jako kompetentnego i rzeczowego partnera do współpracy w zakresie szkoleń.” (Specjalista ds. rekrutacji, szkoleń i rozwoju, Noratel)

 

Lokalizacje i terminy

Warszawa woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza
11.03.2020 - 13.03.2020
2 952,00 zł (2 400,00 netto)
Wrocław woj. dolnośląskie
Hotel Scandic**** Wrocław
22.04.2020 - 24.04.2020
2 952,00 zł (2 400,00 netto)

Pozostałe szkolenia firmy

Akademia Menadżera: Zarządzanie przez cele
Kompetea
Hotel Scandic Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
19.03.2020 - 20.03.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Profilaktyka systemowa i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu–warsztat dla kadr zarządzających zespołami pracowniczymi
Kompetea
Hotel Scandic**** Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
12.03.2020 - 13.03.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Strategiczne zarządzanie szkoleniami i rozwojem pracowników w organizacji
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
24.02.2020 - 26.02.2020
2 952,00 zł (2 400,00 netto)
oferta promowana
HR Business Partner – zarządzanie coachingowe
Kompetea
Hotel Scandic**** Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
04.03.2020 - 06.03.2020
2 201,70 zł (1 790,00 netto)
Profesjonalne zarządzanie wynagrodzeniami - trzydniowe warsztaty
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
04.03.2020 - 06.03.2020
2 952,00 zł (2 400,00 netto)
HR Business Partner – współpraca z menedżerami i pracownikami na rzecz sukcesu firmy
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
11.03.2020 - 13.03.2020
2 201,70 zł (1 790,00 netto)
Onboarding – program adaptacji pracowniczej *HR Premium*
Kompetea
Hotel Scandic**** Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
10.03.2020 - 11.03.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Profilaktyka systemowa i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu–warsztat dla kadr zarządzających zespołami pracowniczymi
Kompetea
Hotel Scandic**** Wrocław, Wrocław, dolnośląskie
12.03.2020 - 13.03.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Opisy stanowisk pracy *HR Premium*
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
20.04.2020 - 21.04.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Wartościowanie stanowisk pracy i jego wykorzystanie do kształtowania polityki płacowej organizacji *HR PREMIUM*
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
09.03.2020 - 10.03.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Zarządzanie talentami w organizacji *HR Premium*
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
27.02.2020 - 28.02.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Holilider HR- Zarządzanie kapitałem pracowniczym 3.0
Kompetea
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
16.03.2020 - 17.03.2020
1 955,70 zł (1 590,00 netto)

Polecane szkolenia

5% rabatu Nowoczesne narzędzia selekcji pracowników czyli rekrutacja w poszukiwaniu talentów
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum Szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
07.05.2020 - 07.05.2020
1 082,40 zł (880,00 netto)
Kierowanie zespołem pracowniczym
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
19.03.2020 - 20.03.2020
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Diagnoza kandydatów metodą DEEP HIDE - współczesne osiągnięcia psychodiagnostyki w selekcji personelu
Progress Project Sp. z o.o.
otel Best Western Premier****, Kraków, małopolskie
03.03.2020 - 03.03.2020
1 033,20 zł (840,00 netto)
HR jako Strategiczny Partner Biznesowy
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
02.03.2020 - 04.03.2020
1 840,00 zł (1 495,93 netto)
Cykl szkoleń z zarządzania projektami z certyfikacją IPMA poziom D
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
23.04.2020 - 24.04.2020
5 658,00 zł (4 600,00 netto)
Ochrona danych osobowych w rekrutacji i zatrudnieniu
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Lublin, Lublin, mazowieckie
24.02.2020 - 24.02.2020
450,00 zł (414,63 netto)
Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków finansowanych z ZUS, umów cywilnoprawnych
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Topaz Hotel, Poznań, wielkopolskie
03.04.2020 - 03.04.2020
540,00 zł (422,76 netto)
AgilePM Foundation - szkolenie akredytowane
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
22.02.2020 - 23.02.2020
1 525,20 zł (1 240,00 netto)
Emerytury i renty - najnowsze zmiany.
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Golden Flor, al. Jerozolimskie 123A, Warszawa, mazowieckie
19.03.2020 - 19.03.2020
520,00 zł (365,85 netto)
AgilePM & AgileBA Foundation - szkolenie akredytowane
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
23.03.2020 - 25.03.2020
1 890,00 zł (1 536,59 netto)
AgilePM Practitioner – szkolenie akredytowane
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
29.04.2020 - 30.04.2020
1 340,70 zł (1 090,00 netto)
Prawne aspekty rekrutacji pracowników 2020 (dokumentacja, dyskryminacja, umowy o pracę, oferty, RODO w rekrutacji)
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. św. Józefa 1/3, Wrocław, dolnośląskie
26.02.2020 - 26.02.2020
510,00 zł (414,63 netto)
P3O Foundation - szkolenie akredytowane
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
15.06.2020 - 17.06.2020
1 832,70 zł (1 490,00 netto)
Coaching menedżerski. Jak wykorzystywać podejście coachingowe w zarządzaniu?
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***, Wrocław, dolnośląskie
11.05.2020 - 12.05.2020
1 771,20 zł (1 440,00 netto)
Budowanie wizerunku menedżera - szkolenie z Ireną Kamińską-Radomską i Dominiką Grodowską
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Mercure Kasprowy***, Zakopane, małopolskie
19.03.2020 - 20.03.2020
2 816,70 zł (2 290,00 netto)
Agile - Zwinne zarządzanie zmianą
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
02.03.2020 - 03.03.2020
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
ITIL4 Foundation Express – szkolenie akredytowane
Progress Project Sp. z o.o.
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****, Warszawa, mazowieckie
24.02.2020 - 25.02.2020
2 447,70 zł (1 990,00 netto)
URLOPY PRACOWNICZE I RODZICIELSKIE ZWIĄZANE ZE STOSUNKIEM PRACY PO ZMIANACH
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Iness Hotel, Łódź, łódzkie
26.02.2020 - 26.02.2020
450,00 zł (414,63 netto)
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
ul. św. Józefa 1/3, Wrocław, dolnośląskie
25.02.2020 - 26.02.2020
930,00 zł (756,10 netto)
Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
hotel topaz, Poznań, wielkopolskie
25.02.2020 - 26.02.2020
930,00 zł (756,10 netto)
Czas pracy kierowców 2020r. - aktualny stan prawny
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Hotel Focus, Gdańsk, pomorskie
20.02.2020 - 20.02.2020
510,00 zł (414,63 netto)
Zarządzanie Zasobami Komunikacją i Interesariuszami
PM Experts Sp. z o.o.
Warszawa, Warszawa, mazowieckie
07.04.2020 - 08.04.2020
2 398,50 zł (1 950,00 netto)
10% rabatu Budowanie zespołu i komunikacja w grupie
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel ***** Radisson Blu, Kraków, małopolskie
30.03.2020 - 31.03.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
Kierowanie zespołem - trening menedżerski
VIDI CENTRUM ROZWOJU KADR
Hotel Witek, Kraków, małopolskie
10.03.2020 - 11.03.2020
2 078,70 zł (1 373,98 netto)
10% rabatu Zarządzanie konfliktem w zespole i efektywna komunikacja
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel ***** Radisson Blu, Zakopane, małopolskie
23.03.2020 - 24.03.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
10% rabatu Rozmowa oceniająca i trudne rozmowy z pracownikami.
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel*** Quality Silesian, Katowice, śląskie
24.02.2020 - 25.02.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
10% rabatu Przywództwo w praktyce. Nowoczesne techniki zarządzania zespołem
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel ***** Radisson Blu, Kraków, małopolskie
26.03.2020 - 27.03.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
PODSTAWY ZARZĄDZANIA DLA LIDERÓW PRODUKCJI
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
TQMsoft, Kraków, małopolskie
01.04.2020 - 01.04.2020
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
10% rabatu Młody menadżer - jak stworzyć zwycięski zespół
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Hotel***Quality Silesian, Katowice, śląskie
23.03.2020 - 24.03.2020
1 943,40 zł (1 580,00 netto)
5% rabatu Dobre motywowanie - czyli jak wpływać na zaangażowanie i efektywność pracowników
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Centrum szkoleniowe WSPÓLNA, Warszawa, mazowieckie
21.04.2020 - 21.04.2020
1 082,40 zł (880,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe