Szukaj szkolenia

Ryzyka w transporcie i spedycji oraz sposoby ich ograniczania.

Kategoria szkolenia: Transport i logistyka
Do ustalenia
 • Opcje szkoleniamożliwość dofinansowania
 • Maksymalna liczba uczestników12

Zakres tematyczny szkolenia


Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo pod nr telefonu:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053 

UWAGA! Ten wpis dotyczy szkolenia zamkniętego. 

Szkolenia zamknięte organizujemy dla grup od 3-4 osób. Cena szkolenia uzgadniana jest indywidualnie z każdym Klientem.

 

 

Dlaczego ten temat zasługuje na szczególną uwagę:

Ryzyko w transporcie ponoszą wszyscy uczestnicy tego procesu – zleceniodawca, przewoźnik, a w przypadku zaangażowania spedytora – także spedytor. Jest ono duże, bo na ogół wysoka jest wartość przewożonego towaru. Szczególnie dla przewoźnika ryzyko to jest niebezpieczne, bo on odpowiada za towar po jego przyjęciu do przewozu, aż do momentu wydania odbiorcy. 
Spedytor także musi rozważyć wiele ryzyk, w tym odpowiedzialności za zatrudniane podmioty do wykonania umowy spedycji. Należy tu identyfikować ryzyka różnego typu, nie tylko towarowe. Wiele ryzyk związanych jest z innymi aspektami niż ubytki, uszkodzenia, utrata towaru czy niedotrzymanie terminu dostawy. 
Przed odpowiedzialnością z tytułu wielu ryzyk można się zabezpieczyć poprzez właściwe zapisy w umowie czy na listach przewozowych. Powszechne są także zapisy, które tylko pozornie przed tym zabezpieczają, bo w rzeczywistości popadają w sprzeczność z bezwzględnie obowiązującym prawem. Wiedza na ten temat jest więc niezbędna w codziennej pracy specjalisty ds. transportu, spedycji czy przewoźnika. 
Do tych ryzyk w 2020 r. doszły zjawiska, których wcześniej nie przewidywano w umowach, wynikające z ogłoszenia stanu pandemii. Wykonanie umów stało się niejednokrotnie niemożliwe, pomimo gotowości przewoźnika, w szczególności drogowego, do ich zrealizowania. Pojawił się problem sporów odnośnie interpretacji, w kontekście umów, kroków podjętych w ramach pandemii, czy mogą one być objęte pojęciem siły wyższej czy też nadzwyczajnej zmiany stosunków.
 

 

Cel szkolenia – dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy:

 • nabędą umiejętność identyfikacji różnych ryzyk w procesie transportowym,
 • zdobędą wiedzę na temat możliwości interpretacji kroków podjętych przez rządy w ramach pandemii, które wpłynęły na realizację umów przewozu towarów,
 • zdobędą wiedzę na temat różnych skutecznych zabezpieczeń przez w/w ryzykami,
 • poznają procedury i nowe możliwości zwalniania od odpowiedzialności z tytułu szkód w transporcie,
 • zwiększą skuteczności reklamacji zgłaszanych przez spedytorów wobec przewoźników,
 • nauczą się wykorzystywać możliwości prawne i zwyczajowe do uzasadniania różnego typu roszczeń w procesie transportowym,
 • przećwiczą metody załatwiania roszczeń oraz zasady posługiwania się argumentami prawnymi (konwencje, zwyczaje, przepisy, warunki umowne).

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

1. IDENTYFIKACJA RYZYK W TRANSPORCIE I SPEDYCJI.

 • Ryzyka zleceniodawcy transportu.
 • Ryzyka przewoźnika.
 • Ryzyka spedytora w stosunkach spedytor – zleceniodawca i spedytor – przewoźnik.
 • Ryzyka wynikające z anulowania umów przewozu przez zleceniodawcę.
 • Ryzyka wynikające z braku możliwości wykonania umów przez przewoźnika czy spedytora.
 • Ryzyka związane z problemem „braku swobody w wyborze” przewoźnika.
 • Ryzyka wynikające z:  realizacji umowy przewozu, realizacji umowy spedycji.
 • Ryzyka prawne.
 • Ryzyka towarowe, związane z przewożonym towarem i jego specyfiką.

2. RYZYKA A SYSTEM UWARUNKOWAŃ PRAWNO – ZWYCZAJOWYCH.

 • Konwencje przewozowe, w tym najważniejsze postanowienia Konwencji CMR.
 • Prawo właściwe dla stosunków transportowych wg. Rozporządzenia PE.
 • Najważniejsze postanowienia ustawy Prawo przewozowe.
 • Rozporządzenia Ministra zdrowia wprowadzające obostrzenia w sytuacji pandemii a realizacja umów przewozu.
 • Kwestia niemożliwości świadczenia w prawie polskim w odniesieniu do transportu.
 • Zasady pierwszeństwa postanowień Prawa przewozowego, Konwencji przewozowych i Umowy przewozu przy przewozach krajowych i międzynarodowych.
 • Rozporządzenie Ministra Transportu w sprawie procesu reklamacyjnego.
 • Problem ryzyk w Polskich Ogólnych Warunkach Spedycyjnych (OPWS).
 • Problem miejsca dostawy i ryzyka związanego z towarem w poszczególnych terminach Incoterms.

3. RYZYKA A UMOWY W TRANSPORCIE.

 • Zasady odpowiedzialności na linii załadowca - spedytor - przewoźnik – odbiorca.
 • Umowa przewozu w Kodeksie cywilnym.
 • Umowa spedycji w Kodeksie cywilnym oraz odpowiedzialność spedytora za przewoźników.
 • Zasady zawierania umów transportowych, w tym ramowych umów o obsługę transportową.
 • Zlecenie transportowe i zlecenie spedycyjne a zawarcie umowy.
 • Posługiwanie się ogólnymi warunkami usług transportowych i spedycyjnych.
 • Istotne warunki umowy przewozu i umowy spedycji.
 • Postanowienia, które  mogą być przedmiotem umów, a których nie można zmienić.
 • Milcząca akceptacja przy zawarciu umowy poprzez zlecenie.
 • Zabezpieczenia w umowach przyszłych, związane z możliwością powrotu stanu pandemii i innych zjawisk niezależnych od stron, a uniemożliwiających wykonanie przewozu lub jego zlecenie.

4. RYZYKA ZWIĄZANE Z TOWARAMI.

 • Ryzyka dotyczące uszkodzeń lub utraty towaru a limity odpowiedzialności.
 • Ryzyka związane z niedotrzymaniem terminu dostawy a odpowiedzialność za powstałą szkodę.
 • Ryzyka ubytków towarowych w transporcie.
 • Ryzyka zepsucia lub pogorszenia stanu towarów w wyniku problemów związanych z przekroczeniem granicy.
 • Kwestia ryzyk transportowych a problem siły wyższej (interpretacje).
 • Ubezpieczenia OC przewoźnika i spedytora jako forma ograniczania ryzyk odpowiedzialności cywilnej.
 • Ubezpieczenia cargo według nowych klauzul ICC A, B, C jako forma ograniczania ryzyk towarowych.
 • Ryzyka niedotrzymania terminów i form zgłaszania roszczeń.

 

Program nie stanowi harmonogramu i tematy są omawiane w różnej, aczkolwiek logicznej kolejności oraz rozwijane zgodnie z zainteresowaniem uczestników. W trakcie szkolenia odpowiedzi na pytania uczestników dokonywane są na bieżąco.

DODATKOWO - Konsultacje po szkoleniu przez Internet.

Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań związanych z tematyką szkolenia na minimum 10 dni przed jego terminem.
 


 

Grupa docelowa.

Do kogo kierujemy nasze szkolenie: 

 • osoby odpowiadające w przedsiębiorstwie za współpracę z przewoźnikami i spedytorami, w szczególności z działów transportu, logistyki, handlu, zakupów, sprzedaży,
 • pracownicy firm przewozowych w transporcie drogowym,
 • pracownicy firm spedycyjnych zajmujących się transportem drogowym.

Certyfikaty.

Elektroniczne zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin (PDF).

Metodologia.

Program jest realizowany w formie zdalnej. Każdy problem omawiany jest z podaniem uzasadnienia prawnego, obowiązujących zwyczajów, a istotniejsze z nich są analizowane na przykładzie konkretnych umów.

Informacje dodatkowe.

Czas trwania szkolenia: 10.00-16.00 

 

Szkolenia zamknięte – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dofinansowanych EFS - zamieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych PARP .

Posiadamy certyfikat SUS 2.0 i wpis do RIS WUP.


W przypadku jakichkolwiek pytań, bardzo prosimy o kontakt pod nr telefonu:
(22) 853 35 23,tel. kom.: 607 573 053.
 

Trenerzy biorący udział

Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Transport Drogowy: Konwencja CMR i List Przewozowy.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
Transport Morski. Likwidacja Szkód i Dochodzenie Roszczeń. Konosament i inne Morskie Dokumenty Przewozowe.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
Transport drogowy: Przewozy Nienormatywne w Transporcie Drogowym naciski na oś ważenie i pomiary pojazdów
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
Transport i Spedycja Krajowa oraz Międzynarodowa. Logistyka Umowy Dokumenty i Reklamacje.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
Prawo Transportowe dla Spedytorów - Umowy Odpowiedzialność Reklamacje.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
EXCEL w Logistyce. Wykorzystanie Arkusza Kalkulacyjnego do Optymalizacji Procesów Logistycznych.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
Skuteczna Komunikacja w Logistyce i Spedycji i Zarządzanie Sobą w Czasie
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
Sytuacje trudne w obsłudze klienta w firmie spedycyjnej. Zarządzanie stresem spedytora.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
Reklamacje z tytułu szkód w transporcie - załatwianie i dochodzenie.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
Skuteczny Specjalista Działu Eksportu.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
Transport Drogowy: Mocowanie i zabezpieczanie ładunków w transporcie drogowym.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
Efektywny pracownik działu obsługi klienta w firmie spedycyjnej.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
Gospodarka Magazynowa. Optymalna Organizacja i Prowadzenie Gospodarki Magazynowej w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
Magazyn Materiałów Niebezpiecznych i Substancji Chemicznych.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
SENT: SYSTEM MONITOROWANIA PRZEWOZU TOWARÓW (SENT) - OD PODSTAW.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
Transport drogowy: CZAS PRACY KIEROWCÓW.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
Transport: ADR - transport, składowanie i oznakowanie materiałów niebezpiecznych
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
Transport Drogowy: Obowiązki Nadawcy / Załadowcy przy Przewozie Drogowym
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
Transport: System Monitorowania Przewozu Towarów (SENT) Regulacje i obowiązki przedsiębiorców, praktyka stosowania.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia

Polecane szkolenia

Optymalizacja zapasów z wykorzystaniem MS Excel
Kompetea
Do ustalenia
1 190,00 zł (967,48 netto)
Spedycja i transport w transakcjach krajowych i międzynarodowych
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Zarządzenie kategoriami zakupowymi
Kompetea
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
Strategiczne zarządzanie zakupami
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Optymalizacja procesu kompletacji
Kompetea
Do ustalenia
650,00 zł (528,46 netto)
Negocjacje w zakupach z elementami perswazji
Kompetea
Do ustalenia
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Mapowanie Strumienia Wartości
Kompetea
Do ustalenia
590,00 zł (479,67 netto)
Efektywne procesy logistyczne w nowoczesnych magazynach
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Controlling logistyki
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Lean Warehousing – szczupłe zarządzanie nowoczesnym magazynem
Kompetea
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
Zarządzanie
Kompetea
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
MS Excel w logistyce
Kompetea
Do ustalenia
550,00 zł (447,15 netto)
Optymalizacja kosztów w dziale zakupów
Kompetea
Do ustalenia
650,00 zł (528,46 netto)
Współpraca z dostawcami
Kompetea
Do ustalenia
650,00 zł (528,46 netto)
Prognozowanie jako element skutecznego zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie
Kompetea
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Zabezpieczenia płatności w transakcjach handlowych
Kompetea
Do ustalenia
1 290,00 zł (1 048,78 netto)
Kontrola eksportu – procedury systemowe w zakresie bezpieczeństwa
Kompetea
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
Transport Drogowy: Konwencja CMR i List Przewozowy.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Do ustalenia
848,70 zł (690,00 netto)
Efektywna gospodarka zakupowa w przedsiębiorstwie handlowo-dystrybucyjnym
Kompetea
Do ustalenia
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Handel z Chinami – minimalizacja ryzyka płatności i dostawy towaru
Kompetea
Do ustalenia
1 350,00 zł (1 097,56 netto)
Inwentaryzacja w przedsiębiorstwie
Kompetea
Do ustalenia
690,00 zł (560,98 netto)
Optymalizacja obsługi magazynów i logistyki wewnątrzzakładowej
Kompetea
Do ustalenia
1 490,00 zł (1 211,38 netto)
Obsługa logistyczna transakcji eksportowych
Kompetea
Do ustalenia
1 350,00 zł (1 097,56 netto)
Racjonalizacja procesów magazynowych
Kompetea
Do ustalenia
1 250,00 zł (1 016,26 netto)
Gospodarka magazynowa jako element efektywnego zarządzania logistyką w firmie
TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.
Do ustalenia
System INTRASTAT w perspektywie zmian na 2015r.
Kompetea
Do ustalenia
590,00 zł (479,67 netto)
System INTRASTAT w perspektywie zmian na 2015r.
Kompetea
Do ustalenia
590,00 zł (479,67 netto)
Zarządzanie magazynem e-commerce
Kompetea
Do ustalenia
850,00 zł (691,06 netto)
Zarządzanie Kategoriami Zakupowymi i podstawy budowania Strategii Zakupowych
ADEPT Sp. z o. o. Sp.k.
Do ustalenia
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe